Haku

FINE-014732

Tulosta

Asianumero: FINE-014732 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2018

Tuottamus. Oliko vakuutettu korvausvastuussa koiralle aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutetun poika oli 28.–29.7.2018 avovaimonsa ja kahden chihuahua-rotuisen koiranpentunsa kanssa vierailemassa vakuutetun luona. 29.7.2018 toinen koiranpennuista oli löytänyt ja mahdollisesti syönyt lattialle pudonneen unilääkkeen. Koira sai neurologisia oireita ja se toimitettiin eläinlääkäriin tehohoitoon. Asiakas haki vastuuvakuutuksestaan korvausta koiran hoito- ja lääkekuluista sekä matkakuluista.

Vakuutusyhtiö hylkäsi korvaushakemuksen ja katsoi, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska vakuutettu ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Vakuutusyhtiön perustelut kuulostavat asiakkaan mielestä järjettömiltä. Hän on ottanut vastuuvakuutuksen juuri vahinkojen vuoksi. Asiakas vaatii vastuuvakuutuksesta korvattavaksi koiran hoidosta aiheutuneet sairaala- ja lääkekulut, sekä matkakulut.

FINElle toimittamassaan lisäkirjeessä asiakas on edelleen ilmaissut tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen. Kyseinen päätös osoittaa yhtiön vastuuvahingon määritelmän mielivaltaista tulkitsemista sekä pitkän asiakassuhteen aliarvioimista. Jos he olisivat tahallaan halunneet aiheuttaa koiran myrkyttämisen, olisi vakuutusyhtiö korvannut aiheutuneet kustannukset. Nyt kun hän ei ole ollut itse lääkkeistä tietoinen, vaan koiranpentu söi sen hänen tietämättään, korvaus evätään. Omasta mielestään hän on syyllinen tapahtumaan, koska tapahtumapaikkana on hänen kotinsa ja siitä syystä hän maksoi vahingosta aiheutuneet kulut.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan vahingonkorvauslakiin, vakuutusehtoihin ja tapahtumatietoihin ja katsoo, ettei kyse on vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuksenottajalla ei ole tietoa kuinka ja milloin lääke on päätynyt koiran saataville, eikä hän olisi toiminnallaan voinut estää sen joutumista koiran suuhun. Vastineessa todetaan, että vahingon ei ole osoitettu olleen seurausta senkaltaisesta moitittavasta menettelystä vakuutetun taholta, jota vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseksi edellytetään. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.  Lisäksi yhtiö katsoo, että koiranpennut ovat tilanteessa olleet omistajiensa valvontavastuulla ja koska kyseessä on 18-viikkoinen koiranpentu, olisi omistajien tullut valvoa koiraa tehokkaammin. Siten vahingonkärsinyt on omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahingon syntyyn.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 400.4.1 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka syntyy ja todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu vahingosta korvausvastuussa ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta. Korvausvastuuta ei synny myöskään pelkästään siksi, että vahinko on tapahtunut vakuutetun kotona.

Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vahingonkärsineiden koiranpentu on saanut neurologisia oireita ja joutunut tehohoitoon, kun se on löytänyt ja mahdollisesti syönyt unilääkkeen asiakkaan kotona. Tietoa siitä, kuinka tai milloin unilääke on koiran saataville joutunut, ei vakuutetulla ole. Vakuutettu on kertonut, että mikäli hän olisi havainnut lääkkeen putoamisen, olisi hän poiminut sen talteen. Vakuutetun mukaan on todennäköistä, että lääke on huomaamatta pudonnut ja vierinyt jonnekin, mistä se ei ole ollut havaittavissa.

FINE katsoo, että pelkästään sillä seikalla, että unilääke on jostain asiakkaan kotoa päätynyt koiranpennun saataville, ei ole tuottamusta perustavaa vaikutusta. Vakuutettu ei ole ollut tietoinen lääkkeen putoamisesta, eikä asiassa ole edes esitetty vakuutetun toimineen millään tavoin huolimattomasti.

Näin ollen FINE katsoo, ettei vakuutettu ole vahingonkorvausvastuussa koiralle aiheutuneesta vahingosta. Koska vahingonkorvausvelvollisuuden peruste puuttuu, ei korvausta myöskään vastuuvakuutuksen perusteella tule maksettavaksi.

FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta