Haku

FINE-014544

Tulosta

Asianumero: FINE-014544 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.10.2018

Matkasairaus. Oliko kyseessä matkan keskeytyminen vai matkan peruuntuminen?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli puolisonsa kanssa matkalla Tansaniassa. Asiakkaan oli tarkoitus osallistua Kilimanjaron vaellukselle 26.6.–1.7.2018. Asiakas puolisoineen sairastui vatsatautiin 20.6.2018 ja ei voinut osallistua etukäteen Suomessa ostetulle vaellukselle. Asiakas on hakenut vakuutusyhtiöltä korvausta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vakuutusyhtiö on korvannut matkan keskeytymisen kuluina ylimääräiset hotellikulut, mutta kieltäytynyt korvaamasta käyttämättä jäänyttä Kilimanjaron matkaa.  Vakuutusyhtiön puhelimitse 13.8.2018 antaman korvauspäätöksen mukaan peruutusturva koskee vain Suomesta lähtenyttä matkaa.

Vakuutusyhtiölle 20.8.2018 osoittamassaan oikaisupyynnössä asiakas huomauttaa, että matkavakuutuksen ehdoissa ei ole mitään mainintaa siitä, että peruuntuneen matkan täytyy lähteä Suomesta.

Vakuutusyhtiön on asiakkaan oikaisupyyntöön antamassaan vastauksessa todennut, että asiakas on ollut selvitysten mukaan jo matkalla, kun hän on sairastunut. Näin ollen kyseessä ei ole matkan peruuntuminen, vaan ehtojen kohdan F300.4.3.3. mukainen matkan keskeytyminen matkasairauden vuoksi. Matkan keskeytymisen vuoksi korvataan välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla. Käyttämättä jääneitä retkiä tai matkoja ei matkan keskeytymiseen liittyen korvata.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta äkillisen sairauden johdosta peruuntuneesta Kilimanjaro-matkasta yhteensä 1450 euroa. Asiakas huomauttaa, että vakuutusyhtiön ehdoissa ei asiakkaan mukaan missään kohdassa määritellä matkan käsitettä tai sitä, että matkan tulee alkaa kotiovelta. Kotimaistenkielten keskuksen kielitoimiston sanakirjan mukaan matka määritellään ”määrätarkoitukseksi käynniksi toisella paikkakunnalla, usein myös oleskeluksi siellä”.

Asiakkaan mukaan kyseessä oli matkan peruuntuminen, eikä matkan keskeytyminen. Asiakkaan mukaan hänen ja puolison matka ajalla 19.6.–10.7.2018 koostui useasta matkasta. Ensimmäinen matka koostui ystävän syntymäpäivistä ja siihen liittyvistä safareista 19.6.–25.6.2018, toinen matka Kilimanjaro-vaelluksesta 26.6.- 1.7.2018 ja kolmas matka Sansibarilla 2.7.- 10.7.2018. 

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan toistanut aiemman kantansa. Vakuutusyhtiön tulkinnan mukaan matka katsotaan alkaneeksi, kun asunnon ulko-ovi suljetaan tai poistutaan työpaikalta välittömän matkalle lähdön tarkoituksessa. Matka katsotaan päättyneeksi, kun vakuutettu palaa takaisin työpaikalleen tai asuntonsa ulko-ovelle. Vakuutusyhtiö lisää, että jotta kyseessä olisi ehtojen mukainen peruuntuminen, tulee peruuntumisen syyn ilmetä ennen matkalle lähtöä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien matkustajavakuutusehtojen kohdan F300.3.1 mukaan jatkuva vakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella ja laajuudessa enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta lukien.

Ehtojen kohdan F300.4.2.1 mukaan matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Ehtojen kohdan F300.4.3 (Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen) alakohdan F300.4.3.1 mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti alla mainituista syistä:

  • vakuutetun tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
  • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuudella tarkoitetaan sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

 
Ehtojen kohdan F300.4.3 (Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen) alakohdan F300.4.3.3 mukaan matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti seuraavista syistä:

  • vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
  • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuus tarkoittaa sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

 
Ehtojen kohdan F300.5.3.1 mukaan matkan keskeytymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko asiakas oikeutettu korvaukseen matkustajavakuutuksesta matkan peruuntumisen vai matkan keskeytymisen perusteella.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa asiakas oli lähtenyt matkalle kotoaan Tansaniaan 19.6.2018 tarkoituksenaan osallistua etukäteen Suomesta varatulle ja maksetulle Kilimanjaro-vaellukselle. Asiakas oli sairastunut vatsatautiin 20.6.2018, eikä hän ollut päässyt osallistumaan vaellukselle, jonka oli tarkoitus alkaa 26.6.2018. Asiakkaan mukaan kyseessä on matkan peruuntuminen. 

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan jatkuva vakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla vakuutuskirjaan merkityllä alueella ja laajuudessa. Asiakkaan vakuutuskirjan mukaan vakuutus on voimassa kaikilla ulkomaan matkoilla enintään kolme kuukautta matkan alkamisesta.

FINE katsoo, että ulkomaan matkalla tarkoitetaan yleisesti matkaa, joka alkaa Suomesta ja suuntautuu Suomen rajojen ulkopuolelle.  Asiakas oli sairastunut vatsatautiin Tansaniassa eli asiakkaan matka oli tässä tapauksessa jo alkanut. Kilimanjaro-vaellus ei ole erillinen matka, vaan osa Tansanian matkaa. Kyseessä on siten matkustajavakuutuksen ehtojen mukaisesta matkan keskeytymisestä, kun jo aloitettu matka on muuttunut pakottavasti matkasairauden johdosta.

Ehtojen mukaan matkan keskeytymisen johdosta korvataan välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla. Matkan keskeytymisen johdosta korvattavia kuluja eivät siten ole asiakkaan käyttämättä jäänyt vaellusretki tai lentoliput.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pulkki

 

Tulosta