Haku

FINE-014469

Tulosta

Asianumero: FINE-014469 (2018)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2018

Todennäköinen syy-yhteys osteoporoosin hoitoon määrätyn Protelos-lääkkeen ja asiakkaalla todetun ohutsäieneuropatian välillä. Tuliko ohutsäieneuropatia korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 10.1.2018 mukaan A:lle (s. 1944) määrättiin huhtikuussa 2012 osteoporoosin hoitoon Protelos-lääkitys. Syyskuussa 2012 A:lla alkoivat sormien puutumisoireet ja myöhemmin, seuraavana keväänä, myös jalat ja jalkapohjat alkoivat puutua. A lopetti Protelos-lääkkeen käytön omaehtoisesti joulukuussa 2013. Tammikuussa 2014 terveyskeskuslääkäri soitti A:lle ja kehotti lopettamaan Protelosin käytön, koska se oli vedetty pois markkinoilta. Koska puutumisoireet vain pahenivat, A:lle tehtiin ensin lähete reumatologille, joka totesi, etteivät oireet sopineet A:lla aiemmin todettuun reumaan. Reumatologi teki lähetteen neurologille. Neurologian poliklinikalla todettiin sittemmin ohutsäieneuropatia, joka on todennäköisesti aiheutunut Protelos-lääkkeestä. A haki ohutsäieneuropatian johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö viittasi A:ta koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin, joiden mukaan A:n oireiden vuoksi tehtyjen laajojen tutkimusten loppupäätelmänä oli ollut ohutsäieneuropatia ilman tiedossa olevaa syytä. Yhtiö totesi, että ohutsäieneuropatia on ihon orvaskeden ohuiden hermosäikeiden toimintahäiriö, jonka taustalla on useimmiten heikentynyt sokerinsieto tai diabetes. Ohutsäieneuropatia voi myös liittyä sidekudossairauksiin tai kilpirauhasen vajaatoimintaan. Osassa tapauksista syy jää kuitenkin tuntemattomaksi. A:n tapauksessa ohutsäieneuropatia saattoi yhtiön arvion mukaan liittyä myös A:n sairastamaan polymyalcia rheumatica -sairauteen. Yhtiö katsoi, ettei A:lla todettu ohutsäieneuropatia todennäköisesti ollut Protelos-lääkkeen käytön seurausta. Näin ollen A:n korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A toteaa, että ajallinen yhteys ohutsäieneuropatian puhkeamisen ja Protelos-lääkkeen käytön välillä on yksiselitteinen. Lisäksi A:lla ei ole perussairauksia, kuten diabetesta tai sokeriarvojen nousua, jotka voisivat aiheuttaa ohutsäieneuropatiaa. A:ta tutkinut reumatologi on todennut, että lihasreuma ei ole aiheuttanut sairautta. Neurologiaan erikoistuva lääkäri on todennut, että sairauden aiheuttajana voisi olla jokin lääke. Protelos vedettiin markkinoilta, joten sillä on ylipäätään ollut haittavaikutuksia käyttäjiin. Mitään muuta sairauden puhkeamiselle altistavaa tekijää ei A:n kohdalla ole tiedossa.

Ohutsäieneuropatia on etenevä sairaus, johon ei ole lääkettä. Sairaus tekee jalat jalkapohjista polviin asti tunnottomiksi. A ei pysty liikkumaan muuten kuin rollaattorin avulla, kun hän on aiemmin hiihtänyt ja pyöräillyt aktiivisesti. Tasapaino on heikentynyt, mistä on aiheutunut kaatumisia. Hienomotorinen toiminta on vaikeaa, eikä A pysty enää tekemään aiemmin harrastamiaan käsitöitä. Napittaminen ei onnistu. Jokapäiväisissä toiminnoissa selviytyminen on vaikeutunut koko ajan ja kodin siivoaminen ja kaupassa käyminen on työlästä. Sairauden etenemisen vuoksi selviytymien on aina hankalampaa ja erityisesti talvella liikkuminen on vaikeaa. Myös suihkussa käymisessä A tarvitsee apuvälineitä. A katsoo, että hänelle on Protelos-lääkkeen aiheuttaman ohutsäieneuropatian seurauksena aiheutunut tilapäistä ja pysyvää haittaa sekä hoitokuluja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 5.1.2014 ̶ 10.1.2018.

Terveyskeskuslääkärin puhelinkontaktimerkinnän 31.1.2014 mukaan A sairastaa osteporoosia, johon on käytössä Protelos-lääkitys. Protelosin käyttö on päädytty lopettamaan, koska lääkkeeseen tiedetään liittyvän ylimääräisiä sydän- ja verisuonitukostapahtumien riskejä. A on jo itse lopettanut lääkkeen käytön noin kuukautta aiemmin, kun hänellä on ilmennyt raajojen puuduttelua. Kontrollikäyntiä 27.2.2014 koskevan tekstin mukaan A:lla on ollut sormien, säärien ja jalkaterien pistelyoiretta ja viime aikoina pahentunutta voimattomuutta reisissä. Vastaanotolla A on kuvannut puutumistunnetta enemmän säärien etu- ja takapinnalla, ei reisissä. Lisäksi puutumista on ollut sormissa. Merkinnän 7.3.2014 mukaan terveyskeskuslääkäri on konsultoinut A:n puutumis- ja pistelyoireiston johdosta reumatologia, jonka suosituksesta on tehty lähete reumapoliklinikalle.

Reumatologi on 3.4.2014 tehnyt A:sta edelleen lähetteen neurologille oireilun syyn selvittämiseksi. Reumatologin arvion mukaan A:n sairastaman polymyalgia rheumatican aktiivisuudesta ei kliinisesti ole ollut näyttöä. Neurologian sairauskertomusmerkinnän 18.11.2014 mukaan A:lle tehdyissä tutkimuksissa on tehty ohutsäieneuropatiaan sopiva löydös. Merkinnän 4.2.2015 mukaan tehdyissä laboratoriotutkimuksissa ei ole löydetty selittävää syytä ohutsäieneuropatialle. Merkinnän 15.5.2015 mukaan ohutsäieneuropatian johdosta tehty sokerirasituskoe on ollut normaali.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu ohutsäieneuropatia korvata Protelos-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien selvitysten mukaan A:lle on vuonna 2012 määrätty osteoporoosin hoitoon Protelos-lääkitys. Lääkkeen käytön aikana on ilmennyt ensin sormien ja myöhemmin myös alaraajojen pistely- ja puutumisoireita. Vuonna 2014 A:lla on todettu ohutsäieneuropatia.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei ohutsäieneuropatiaa ole tieteellisessä kirjallisuudessa yhdistetty Protelokseen. A:lla todetun ohutsäieneuropatian myötävaikuttavia syitä voivat olla pitkäaikainen kortisonihoito ja A:n ikä. Lisäksi osassa ohutsäieneuropatiatapauksia sairauden syy jää selvittämättä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A:n ohutsäieneuropatia ole todennäköisessä syy-yhteydessä Protelos-lääkkeen käyttöön ja pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia