Haku

FINE-014464

Tulosta

Asianumero: FINE-014464 (2019)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 15.05.2019

Onko asiakkaalla oikeus maksaa kiinteäkorkoinen asuntolainansa ennenaikaisesti takaisin kuluilla, jotka pankki on ilmoittanut asiakkaalle virheellisesti asiakkaan niistä kysyttyä? Kiinteäkorkoinen asuntolaina. Luoton ennenaikainen takaisinmaksu. Korkotappio. Sitova tarjous. Neuvontavelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkailla on 14.8.2006 nostettu 15 vuoden kiinteäkorkoinen asuntolaina. Asiakkaat ovat tiedustelleet Pankilta kahteen otteeseen (31.3. ja 9.4.2018) luoton takaisinmaksusta aiheutuvista kustannuksista ja saaneet Pankilta molempina kertoina ja eri pankkitoimihenkilöiltä vastaukset, joiden mukaan lainan pääoman lisäksi kustannukset olisivat sadoissa euroissa. Asiakkaille on 18.4.2018 soittanut kolmas pankkitoimihenkilö, joka on puhelun aikana huomannut kyseessä olevan kiinteäkorkoinen asuntolaina ja ilmoittanut, että luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta tulisi kustannuksia yhteensä 9.000 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakkaat vaativat saada maksaa kiinteäkorkoisen asuntolainansa ennenaikaisesti takaisin heille alun perin ilmoitetuilla kustannuksilla. Asian pitkittyneestä käsittelystä johtuen on lisäksi syntynyt lisäkustannuksia 1.4.2018 alkaen marraskuuhun 2018 mennessä 2.038,40 euroa, koska he eivät ole voineet maksaa lainaa pois tai siirtää sitä toiseen pankkiin.

Asiakkaat nostivat 14.8.2006 asuntolainan, josta noin puolet otettiin kiinteäkorkoisena 15 vuoden ajaksi. Nykyisellä korkotasolla asuntolainan 4,8 %:n kiinteä korko tuntuu hyvin korkealta, minkä vuoksi he laittoivat 31.3.2018 Pankin verkkopankin kautta chattiin kyselyn, paljonko kyseisen asuntolainan maksaminen kertaluontoisesti kustantaisi heille. Chattiin vastannut virkailija lupasi selvittää asiaa ja soittaa takaisin. Hän soittikin seuraavana päivänä 1.4.2018 ja kertoi, että kustannuksia tulisi lainan pääoman lisäksi kuluvan kuukauden korko sekä lyhennys, yhteensä noin 600 euroa. He pyysivät saada tiedon vielä kirjallisesti ja hän laittoikin saman viestin Pankin Omapostiin.

Asiakkaat lähestyivät Pankkia vielä uudelleen Omapostin kautta 9.4.2018 ja tiedustelivat tarkempia summia ja saivat saman vastauksen eri virkailijalta: noin 600 euroa + lainan pääoma.

Kolmas Pankin virkailija soitti vielä 18.4.2018 ja he keskustelivat kustannuksista. Puhelun aikana virkailija huomasi, että kyseessä onkin kiinteäkorkoinen laina ja ilmoitti, että ennenaikaisesta takaisinmaksusta tulisi kustannuksia yhteensä 9.000 euroa. 

Asiakkaat olivat jo ehtineet mm. käydä neuvotteluja muiden pankkien kanssa sekä hankkia tarvittavan isännöitsijäntodistuksen. He yrittivät neuvotella Pankin kanssa tilanteesta ja saivat osakseen pahoitteluja sekä lupauksen 150 euron korvauksesta, mutta Pankki totesi, etteivät puhelimessa ja Omapostissa kirjallisesti ilmoitetut summat sido heitä juridisesti.

Yhteenvetona asiakas vetoaa seuraaviin seikkoihin:

1. Lainan sopimusehdoissa (11.8.2006) ei ole selkeästi yksilöity syntyviä kustannuksia, mikäli laina maksetaan ennenaikaisesti pois. Näin ollen velalliset ovat luottaneet siihen informaatioon, jonka Pankin eri virkailijat ovat heille ilmoittaneet 1.4.2018 alkaen. Luotonottajan eli Pankin asiakkaan tulee pystyä luottamaan Pankin virkailijoiden lähettämiin viesteihin / puhelimessa ilmoitettuihin tietoihin, kun asiaa on spesifisti tiedusteltu.
2. Ennenaikaisesta takaisinmaksusta johtuvat kustannukset on vahvistettu velallisille kahdesti kirjallisesti (Omaposti 1.4.2018 sekä 11.4.2018) sekä kahdesti puhelimitse (1.4.2018 sekä 16.4.2018).
3. Asiakkaat eivät ole halunneet maksaa luottoa takaisin vuoden 2018 aikana, koska Pankki ei ole sitoutunut viesteissään ja puhelimessa ilmoittamiinsa tietoihin liittyen lainan takaisinmaksun kustannuksiin. Näin ollen heille on asian pitkittyneestä käsittelystä johtuen syntynyt lisäkustannuksia 1.4.2018 alkaen (7 x nykyinen korko eli 7 x 291,20€ eli 2.038,40 €), koska he eivät ole voineet maksaa lainaa pois tai siirtää sitä toiseen pankkiin. Pankkiasioiden siirrosta on käyty neuvotteluja kahden muun pankin kanssa, jotka molemmat tarjoavat lainaa huomattavasti matalammalla korolla (marginaali 0,5%). Asiakkaiden toisesta pankista saama lainatarjous osoittaa, että heille on tullut taloudellisia seuraamuksia 4/2018 alkaen, koska he eivät ole voineet siirtää lainojaan toiseen pankkiin. Toinen pankki on tarjonnut heille huomattavasti edullisempaa lainaa. Asiakkaat siirtävät luoton toisen pankkiin heti, kun saavat asiasta ratkaisun. 

Pankin vastine

Asiakkaat ovat vaatineet, että heillä olisi oikeus maksaa takaisin vuonna 2006 nostamansa kiinteäkorkoinen asuntolaina takaisinmaksukuluilla, jotka heille on virheellisesti ilmoitettu pankin taholta ennen maksun suorittamista.

Velan yleisten ehtojen mukaan on aivan selkeää, että Pankilla on oikeus periä asiakkailta kiinteäkorkoisen lainan ennen aikaiseen poismaksuun liittyvä, Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan laskettu korvaus.

Yleisten ehtojen määrittely siitä, minkälainen oikeus Pankilla on periä korvausta tilanteessa, jossa kiinteäkorkoinen laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin, vastaa lainan nostohetkellä voimassa ollutta Kuluttajansuojalain vastaavaa säädöstä.

Lainsäädäntö ei siis vaadi tarkempaa selvitystä siitä, miten mahdollisen korvauksen suuruus tulisi luottoasiakirjassa määritellä. Lisäksi Pankki noudattaa Finanssivalvonnan antamaa erillistä ohjetta korvauksen perimisessä. Pankki toteaa lisäksi, että Pankin ulkoisilta Internet-sivuilta ilmenee selvästi, että kiinteäkorkoisen lainan takaisinmaksun yhteydessä voidaan periä erillinen korvaus.

Pankki pahoittelee asiakkaan kahteen kertaan saamaa virheellistä tietoa poismaksukuluista. Kummassakaan tapauksessa Pankin toimihenkilö ei ollut huomannut, että kyseessä on kiinteäkorkoinen laina. Asiakkaan kanssa on luotonnoston yhteydessä kuitenkin käyty läpi kaikki luottoehdot, joten heidän on täytynyt olla tietoinen siitä, että mikäli kiinteäkorkoinen laina maksetaan ennenaikaisesti pois, he voivat joutua maksamaan siitä korvauksen.

Asiakkaiden korvausvaatimukseen Pankin heille aiheuttamien lisäkustannusten osalta Pankki toteaa, että Pankin käsityksen mukaan kysymyksessä ei voi heidän kannaltaan olla ns. lisäkustannuksesta silloin, kun he lainansaajina maksavat Pankille lainasopimuksessa sopimaansa korkoa. Asiakkaille on 18.4.2018 ilmoitettu ennenaikaisesta takaisimaksusta perittävän korvauksen oikea määrä. Tämän jälkeen heillä on ollut mahdollisuus maksaa laina ja siihen liittyvät mahdolliset korkokustannukset sekä ilmoitettu korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tämän jälkeen koska tahansa he olisivat voineet siirtää lainan toiseen rahalaitokseen. Näin he eivät kuitenkaan ole toimineet.

Koska oikea tieto poismaksukorvauksen suuruudesta ilmoitettiin asiakkaille ennen kuin he olivat tehneet päätöksen lainan poismaksusta ja suorittaneet poismaksun Pankki katsoo, että asiakkaille ei tullut pankin virheellisen neuvonnan johdosta sellaisia ylimääräisiä kuluja ja vahinkoa, mitä Pankki ei olisi heille jo korvannut. Pankki ei siis katso olevansa velvollinen suostumaan asiakkaiden esittämään vaatimukseen siitä, että heille olisi oikeus maksaa laina pois heille ensin virheellisesti ilmoitetuilla kuluilla.

Pankki katsookin, että Pankki ei ole velvollinen maksamaan asiakkaille heidän vaatimaansa 2 038,40 euron suuruista korvausta eikä luopumaan oikeudesta periä lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta korvauksesta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:        
- Velkakirja ja maksuohjelma (11.8.2006, allekirjoituspäivä 14.8.2006)
- Liite velkakirjaan (14.8.2006)
- Velan yleiset ehdot
- Ote Pankin verkkosivuilta: ”Ennenaikaisista lainan takaisinmaksuista perittävät luopumismaksut”
- Asiakkaan ja Pankin välisiä verkkopankkiviestejä
- Toisen pankin asuntolainatarjous (6.4.2018)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asian ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko Pankin katsoa antaneen asiakkaille itseään sitovalla tavalla tietoa luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävistä kuluista ja/tai voidaanko Pankin antamien virheellisten tietojen katsoa aiheuttaneen asiakkaille korvattavaa vahinkoa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Ko. velasta sovittaessa voimassa olleen ja tapauksessa sovellettavaksi tulevan kuluttajansuojalain 7 luvun 12 §:n 4 momentin (23.5.1986/385) mukaan 
Luotonantaja saa periä korvauksen luoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 100 000 markkaa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso vähintään kolme vuotta ja jos tämän luotonantajan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden luoton korkotaso on alempi kuin sovittu korko. Korvauksena saa periä enintään sopimuksen mukaisen koron ja vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta tai viitekoron määräytymisjaksolta.

Ko. velasta sovittaessa voimassa olleen KSL 7 luvun 11 §:n (8.1.1993/85) mukaan 
Kulutusluottosopimuksessa on mainittava: 
[…]
6) 12 §:ään perustuva oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti ja siitä mahdollisesti perittävän korvauksen määräytyminen; 
[…]

Velasta sovittaessa voimassa olleiden Velan yleisten ehtojen kohdan 7. mukaan:
 Velallisella on oikeus maksaa koko velka ennenaikaisesti takaisin. Pankilla on oikeus periä korvaus velan ennenaikaisesta maksusta, jos velallinen maksaa kiinteäkorkoisen velan kesken laina-ajan, ja
- velkaa on myönnetty yli 16 818,79 euroa ja
- velan korko on kiinteä, ja
- pankin velan maksuajankohtajana tarjoaman vastaavan uuden velan korkotaso on alempi kuin velallisen ennenaikaisesti maksaman velan sovittu korko.
 Pankki saa periä korvauksena enintään velkakirjan mukaisen koron ja vastaavan uuden velan koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoisen velan luottoajalta tai viitekorkoon sidotun velan jäljellä olevalta koronmääräytymisjaksolta.

Asian arviointi

Kyseessä olevasta asuntoluotosta sovittaessa voimassa olleen ja tapauksessa sovellettavaksi tulevan kuluttajansuojalain (KSL) 7 luvun 12 §:n (23.5.1986/385) mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa kulutusluotto ennen sen erääntymistä eikä luotonantaja lähtökohtaisesti saa periä kuluttajalta käyttämättä jäävään luottoaikaan kohdistuvia luottokustannuksia. Em. pykälän 4 momentin (8.1.1993/85) mukaan luotonantajalla on kuitenkin momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus periä korvausta luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Kulutusluottosopimuksessa on KSL:n 7 luvun 11 §:n (8.1.1993/85) mukaan mainittava kaikki sopimusehdot mukaan lukien kuluttajan KSL:n 12 §:n mukainen oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin ja, mikäli luotonantaja perii ennenaikaisesta maksusta korvauksen 12 §:n 4 momentin nojalla, korvauksen määräytyminen. KSL 7 luvun 10 §:n 2 momentin (8.1.1993/85) mukaan kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korvausta, josta ei ole luottosopimuksessa sovittu.

Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaat ovat 14.8.2006 yksityishenkilön velkakirjan allekirjoituksin ilmoittaneet tutustuneensa, hyväksyvänsä ja sitoutuvansa noudattamaan velkakirjakokonaisuuteen kuuluvia velkakirjaa, velan yleisiä ehtoja ja maksuohjelmaa, jotka yhdessä nostotositteen kanssa muodostavat velkakirjakokonaisuuden. Velan yleisten ehtojen 7. kohdassa on mainittu KSL:n edellyttämällä tavalla velallisen oikeudesta maksaa velka ennenaikaisesti pois, Pankin oikeudesta määrätyin edellytyksin periä luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta korvausta sekä tämän korvauksen enimmäismäärän määräytymisperuste.

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaiden tapauksessa esittämä vaatimus ole seurausta osapuolten toisistaan poikkeavista näkemyksistä  siitä, millä edellytyksin Pankki on sovellettavaksi tulevien KSL:n säännösten ja velkakirjan ehtojen mukaan oikeutettu perimään ko. luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta korvausta ja miten ko. korvauksen enimmäismäärä lain mukaan määritellään. Edelleen Pankkilautakunta katsoo tapauksessa olevan riidatonta, että Pankki on antanut toistamiseen asiakkaille virheellistä tietoa luoton takaisinmaksusta aiheutuvista kustannuksista. Tapauksessa oleva riita koskee sitä, sitooko asiakkaalle luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävistä kuluista annettu virheellinen tieto Pankkia.

Luoton takaisinmaksusta perittävästä korvauksesta sopiminen

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa, että KSL ja velkakirjan ehdot oikeuttavat Pankin perimään enintään laissa määritellyn korvauksen kiinteäkorkoisen luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, mutta Pankki voi harkintansa mukaan jättää korvauksen kokonaisuudessaan vaatimatta. Osapuolten välillä on myös mahdollista sopia enimmäismäärää pienemmästä korvauksesta esimerkiksi velallisen vasta harkitessa luoton ennenaikaista takaisinmaksua.

Tapauksessa asiakkaat katsovat, että heidän täytyy voida luottaa Pankilta nimenomaisiin kyselyihin saamiinsa suullisiin ja kirjallisiin vastauksiin. Pankin mukaan asiakkaiden on täytynyt olla tietoinen korvauksesta, koska luottoehdot on käyty läpi luotonnoston yhteydessä. Pankki katsoo myös, että koska oikea tieto korvauksen suuruudesta ilmoitettiin asiakkaille ennen kuin he olivat tehneet päätöksen lainan poismaksusta, ei asiakkaille ole tullut Pankin virheellisen neuvonnan johdosta sellaisia ylimääräisiä kuluja ja vahinkoa, joita Pankki ei olisi heille jo korvannut. 

Pankkilautakunta katsoo, että Pankin velvollisuuksiin palvelujentarjoajana kuuluu huolehtia siitä, että Pankin henkilökunnan koulutus, sisäiset ohjeet ja prosessit on järjestetty siten, että ne ehkäisevät järjestelmällisesti sen kaltaiset virheet, joita tässä tapauksessa Pankissa on tehty vastattaessa asiakkaiden kysymyksiin luoton takaisinmaksusta aiheutuvista kustannuksista. Pankkilautakunta katsoo, että Pankin asiakkaan on voitava luottaa Pankista saatuihin tietoihin erityisesti tämänkaltaisissa tärkeissä, Pankin asiakkuuteen ja velallisen asemaan olennaisesti liittyvissä kysymyksissä, joihin vastausta ei lähtökohtaisesti ole muualta kuin Pankista saatavissa ja joihin saatujen vastausten paikkaansa pitävyyttä asiakkaan on käytännössä hyvin vaikea muualta tarkistaa.

Pankkilautakunta katsookin, ettei asiakkailla ole ollut syytä epäillä Pankin ilmoittamien kustannusten oikeellisuutta. Näin etenkin, kun asiakkaat ovat saaneet samansuuntaisen vastauksen Pankista kahteen otteeseen sekä suullisesti että kirjallisesti ja Pankin asiakkaille lähettämistä verkkopankkiviesteistä käy selvästi ilmi, etteivät asiakkaille ilmoitetut summat ole ainoastaan suuntaa-antavia vaan ilmoitetut velan pääoman lisäksi maksettavat summat ovat laskettu tarkkaan tiettyjen mahdollisten luoton takaisinmaksupäivien mukaan.

Edellä todettuun viitaten Pankkilautakunta katsoo, että Pankin asiakkaiden nimenomaisiin kysymyksiin antamat vastaukset ovat olleet Pankin asiakkaille antama sitova tarjous siitä, millä kustannuksilla asiakkaat voivat maksaa kiinteäkorkoisen asuntoluottonsa ennenaikaisesti takaisin. Koska Pankin vastauksissa olleet pääoman päälle tulleet kulut ovat olleet edellisen lainan kuukausierän maksupäivästä mahdolliseen luoton takaisinmaksupäivään mennessä kertyneitä velkakirjan mukaisia korkoja, on Pankin tarjous asiakkaille näin ollen ollut kiinteäkorkoisen luoton kuluton ennenaikainen takaisinmaksu. 

Koska Pankin vastauksissa ei voida katsoa määritetyn, kuinka pitkään tarjous on voimassa, on sen katsottava olleen voimassa kohtuullisen ajan. Edelleen Pankkilautakunta katsoo, ettei Pankkia sitovaksi katsottavan tarjouksen voimassaolon voida katsoa päättyneen siihen, kun  Pankista on kerrottu asiakkaille, minkä suuruinen luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävä korvaus Pankin velkakirjaehtojen perusteella olisi.   
  
Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että näissä olosuhteissa, kun asiakkaiden päätöksenteon kannalta ratkaisevassa asemassa olleen luoton takaisinmaksusta perittävien kulujen lopullinen määrä on ollut epäselvä/riidanalainen, on asiakkaiden ollut kuluriskin johdosta perusteltua jättää suunnittelemansa luoton ennenaikainen takaisinmaksu tuossa vaiheessa tekemättä kunnes asiakkaan ja Pankin väliseen riita-asiaan saadaan ratkaisu. Näin ollen lautakunta katsoo, etteivät asiakkaat ole tämän toimimatta jättämisen johdosta menettäneet oikeuttaan vaatia - jälkikäteisen korvauksen palauttamisen sijaan - Pankilta sitä, että he saisivat maksaa luottonsa takaisin Pankin heille alun perin ilmoittamilla kuluilla eli käytännössä kustannuksitta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että Pankin tulee nyt tarjota asiakkailleen mahdollisuus maksaa ko. luotto ennenaikaisesti takaisin Pankin asiakkaille alun perin ilmoittamin tavoin kustannuksitta lautakunnan kohtuulliseksi katsoman kolmen kuukauden ajan lautakunnan päätöksen antamisesta.

Pankin menettelystä aiheutunut vahinko

Pankkilautakunta katsoo, että mikäli asiakkaat olisivat alun perin saaneet maksaa ko. luottonsa takaisin Pankin ilmoittamalla tavalla kustannuksitta ja asiakkaan toisesta pankista saamalla asiakkaan toimittaman 6.4.2018 annetun lainatarjouksen mukaisella lainalla, olisivat asiakkaiden lainastaan maksamat korkokulut olleet vastaavasti tuosta hetkestä lähtien huomattavasti pienemmät. Pankkilautakunta katsoo tämän vahingon olevan välittömässä syy-yhteydessä siihen, että Pankki ei ole antanut asiakkaiden maksaa luottoaan pois Pankin asiakkaille alun perin ilmoittamalla tavalla kustannuksitta. Näin ollen Pankkilautakunta suosittaa, että Pankki korvaa asiakkaille aiheutuneina ylimääräisinä korkokuluina ko. lainojen korkoerotuksen 30.4.2018 lähtien kiinteäkorkoisen lainan tulevaan takaisinmaksupäivään saakka.

Lopputulos

Pankkilautakunta suosittaa, että Pankki sallii asiakkaan maksaa ko. kiinteäkorkoisen luoton ennenaikaisesti takaisin kuluitta kolmen kuukauden ajan tämän päätöksen antamisesta sekä korvaa asiakkaille asiassa aiheutuneet ylimääräiset korkokulut edellä esitetyin tavoin.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää 
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Aspelund
Atrila
Piilo
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia