Haku

FINE-014435

Tulosta

Asianumero: FINE-014435 (2018)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2018

Todennäköinen syy-yhteys Atorvastatin-lääkkeen käytön ja asiakkaalla ilmenneen reisikivun välillä. Tuliko oireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 16.5.2018 mukaan A:lle (s. 1946) määrättiin aivoinfarktin jälkeen 12.1.2018 kolesterolia alentava Atorvastatin-lääke. Helmikuun 2018 alussa A alkoi tuntea reisilihasten keskellä etupuolella omalaatuista kipua, joka alkoi ensin noin nyrkin kokoiselta alueelta. Vähitellen kipualue laajeni. Vasemman reiden kipu oli lievempää ja hävisi parin viikon sisällä, mutta oikean reiden kipu vahvistui ja laajeni niin, että se tuntuu nyt myös polvessa ja lonkassa. A epäili, että kyseessä oli Atorvastatinin haittavaikutus ja lopetti käytön 6.2.2018. Jossain vaiheessa myös vasemman käden IV ja V sormet ja käsivarren alaosa alkoivat puutua. A:n ollessa lomalla 28.2.2018 käsivartta alkoi särkeä niin, ettei A saanut nukuttua. A hakeutui kivun vuoksi lääkäriin ja lääkäri piti mahdollisena, että kyse oli lääkkeen haittavaikutuksesta. Nyt käden ja sormien puutumisaste on säilynyt samanlaisena, haitta on vähäinen ja A on saanut nukuttua. Oikea reisi ei sen sijaan ole parantunut. Liikkuminen maastossa on vaikeaa, selkää ei saa kunnolla suoraksi ja rasituksessa jalka väsyy ja kipu lisääntyy. A haki oireiden johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneen oireilun välillä. Yhtiö totesi, että statiinilääkkeiden, kuten Atorvastatinin, tiedetään voivan aiheuttaa lihas- ja/tai jännekipuja. Tällaisissa tilanteissa verestä mitattuna lihasten hajoamiseen liittyvät entsyymipitoisuudet nousevat lähes poikkeuksetta. Näille kivuille on ominaista myös se, että oireet katoavat lääkityksen lopettamisen jälkeen. Vaikka reisien lihaskipujen alkamisen ja Atorvastatinin käytön aloittamisen välillä oli ajallinen yhteys, kipujen jatkuminen lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen ja lihasten hajoamiseen liittyvien entsyymipitoisuuksien nousemattomuus verikokeissa viittasivat siihen, että oireet eivät johtuneet Atorvastatinista. Yhtiö piti oireilun todennäköisempänä syynä A:lla todettuja lanneselän laaja-alaista rappeumaa ja merkittävää oikean lonkan nivelrikkoa. Lääkityksen lopettamisen jälkeen alkaneet käden puutuminen ja kipu eivät yhtiön kannan mukaan sopineet olemaan yhteydessä Atorvastatin-lääkkeeseen. Vakuutusyhtiö hylkäsi A:n korvaushakemuksen.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen reiden oireiden osalta ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A kertoo, että hänen tilassaan on vakuutusyhtiön päätöksen antamisen jälkeen tapahtunut muutos. Vielä kesäkuun lopulla 2018 A joutui käymään terveyskeskuksessa reisioireilun vuoksi, koska vaiva paheni niin, että A tarvitsi liikkumiseen kyynärsauvoja. Polven alue kuvattiin, eikä siinä todettu mitään aiheuttajaa. Heinäkuussa vaiva alkoi helpottaa ja nyt A on vakuuttunut siitä, että varsinainen vaiva on voitettu. Koska A pystyy nyt liikkumaan normaalisti, myös kuntoutuminen edistyy. A katsoo, että vakuutusyhtiön päätöksessä korostuvat liiaksi potilasasiakirjat, jotka perustuvat vain lyhyeen lääkärin tapaamiseen ja koetuloksiin. Potilaan kuuleminen jää vähäiseksi eikä juurikaan vaikuta päätöksentekoon.

Vakuutusyhtiö on pitänyt oireilun todennäköisenä syynä lanneselän rappeumaa tai lonkan nivelrikkoa. A:n potilastiedoista on tarkastettavissa, ettei hän ole kertaakaan käynyt lääkärissä lonkkaoireilun vuoksi. Lanneselän vaivoihin liittyvästä viimeisestä käynnistä on ainakin yli 20 vuotta. A tietää, ettei kumpikaan alue ole kunnossa, mutta toteaa pärjäävänsä niiden kanssa toistaiseksi hyvin. Mikäli vaiva johtuisi lannerangasta tai lonkasta, ei tämän kaltainen paraneminen olisi myöskään mahdollista. Käden kipuun ja puutumiseen on löytynyt syy ja se on hoidossa.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta lautakunnalle toimittamassaan lisäkirjelmässä A on vielä todennut, että lihasvaiva alkoi molempien reisilihasten alaosasta. Vasemman reiden kipu oli pienempi ja hellitti muutaman viikon kuluttua lääkkeen lopettamisesta. Tämä on lääkehaitalle tyypillistä. A:n vasen lonkka on oikeaa lonkkaniveltä paremmassa kunnossa. Tämä vaiva ei voi johtua oikean lonkan nivelrikosta. Oireilun alettua hellittää heinäkuussa 2018 A pääsi jo kohtuudella liikkumaan. Syyskuun lopulla 2018 A on pystynyt kuntouttamaan lihasta siten, että hän suoriutuu 1 tunnin tai 5 kilometrin hyvävauhtisesta sauvakävelylenkistä, eli alkaa päästä tasolle, jossa oli ennen vaivan ilmaantumista. Oikea lonkka on pysynyt kaiken aikaa entisellään. A:lla on nivelrikon vuoksi tekonivelet molemmissa polvissa ja hän tietää kokemuksesta, että nivelvaivoissa suurin kipu on itse nivelen alueella, vaikka tuntemuksia voi olla muuallakin. Nyt lonkkanivel ei ole vaivannut lainkaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 10.1. ̶ 8.6.2018.

Keskussairaalan neurologian poliklinikan hoitoaikaa 10. ̶ 12.1.2018 mukaan A on tullut 10.1.2018 ambulanssilla päivystykseen 9.1.2018 alkaneiden kaksoiskuvien vuoksi. A:lla on todettu pieni aivorungon alueen infarkti. Uusia infarkteja estämään on aloitettu Asasantin, Cardace ja Atorvastatin. Puhelinkontaktimerkinnän 8.2.2018 mukaan A:lle on tullut hankalia lihaskipuja ja reisilihasten voimattomuutta ja hän on omatoimisesti lopettanut Atorvastatinin käytön 2 päivää aiemmin. Tämä lääkitys on neuvottu jättämään pois. Puhelinkontaktimerkinnän 26.2.2018 mukaan lihaskivut ovat jatkuneet edelleen ja reisilihaksissa on ollut kramppeja. Lisäksi vasemman käden kyynärluunpuoleisissa sormissa on ollut ajoittaista puutumista. Neurologi on ohjeistanut A:ta hakeutumaan terveyskeskukseen CK-arvon tarkistamista varten.

Yksityislääkärin sairauskertomustekstin 28.2.2018 mukaan A on hakeutunut vastaanotolle lihaskipujen vuoksi. Kliinisessä tutkimuksessa on todettu tunnustellen kipua molemmissa nelipäisissä reisilihaksissa sekä vasemmassa yläraajassa kyynärpään tienoilla. Ranteen liikkeissä on ollut kipua. Lääkäri on arvioinut, että kyseessä voivat olla atorvastatiinin haittavaikutukset. A:lle on kirjoitettu kipulääkkeeksi Panacod. Terveysaseman sairauskertomustekstin 5.3.2018 mukaan A:lla on todettu tunnusteluarkuutta oikean puolen reisilihaksissa, minkä lisäksi oikealle puolelle sivutaivutus on tuonut kivun oikean reiden päälle. A on käynyt CK-kokeessa ja hänelle on määrätty laboratoriokokeita lihasreuman poissulkemiseksi. Puhelinkontaktimerkinnän 7.3.2018 mukaan lihasentsyymit ovat olleet normaalit, samoin kuin tulehdusta mittaavat laboratoriokokeet, mikä sulkee pois lihasreuman. A:lle on ohjelmoitu lannerangan, oikean lonkan ja kaularangan röntgentutkimukset.

Röntgenlausuntojen 9.3.2018 mukaan kaularangan röntgentutkimuksessa on todettu kohtalaisen runsaat rappeumamuutokset ja juuriaukkoahtaumat etenkin oikealla. Oikean lonkan röntgentutkimuksessa on todettu kohtalaisen lievää nivelrikkomuutosta. Lannerangan röntgentutkimuksessa on todettu runsaat rappeumamuutokset etenkin lannerangan alaosassa. Terveyskeskuslääkärin sairauskertomustekstin 20.3.2018 mukaan A:n oikean reiden vaiva on laajentunut. Kipua on ilmennyt oikean reiden keskellä kävellessä, kun A on varannut oikealle jalalle, sekä makuulla lonkan/reiden liikkuessa. Lääkäri on arvioinut, että oikean reiden kipu on hyvin todennäköisesti lonkan nivelrikkoon liittyvä säteilykipu. A:lle on määrätty kipulääkkeitä ja päädytty tarkistamaan vielä oikean reiden luun röntgenkuva. Lausunnon 29.3.2018 mukaan tässä tutkimuksessa ei ole todettu ajankohtaisia muutoksia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Atorvastatin-lääkkeen käytön aikana ja sen jälkeen ilmennyt reisikipu korvata Atorvastatinin aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien selvitysten mukaan A:lle määrättiin 12.1.2018 aivoinfarktin jälkeen Atorvastatin-kolesterolilääkitys. Lääkkeen käytön aikana ilmeni molempien reisien kipua, minkä jälkeen A lopetti lääkkeen käytön. Kivut jatkuivat myös lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Vasemman reiden kipu lievittyi, mutta oikean reiden kipu paheni. A:lle tehtiin 5.3.2018 P-CK-laboratoriotutkimus, jonka tulos oli normaali. P-CK mittaa veren kreatiinikinaasipitoisuutta. Kreatiinikinaasin kohoaminen viittaa lihaksen vaurioitumiseen. Oireiden syyn selvittämiseksi A:lle on tehty selän, oikean lonkan ja reiden röntgentutkimukset. Selän röntgentutkimuksissa on todettu rappeumamuutoksia ja oikean lonkan röntgentutkimuksessa lievää nivelrikkoa.

Atorvastatin kuuluu statiinien lääkeaineryhmään. Statiinilääkkeillä säädellään veren lipidi- eli rasvapitoisuuksia. Atorvastatinin harvinaisena haittavaikutuksena (esiintyy enintään 1 käyttäjällä 1000:sta) tunnetaan poikkeava lihaskudoksen hajoaminen. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lle oireiden alkamisen jälkeen tehdyissä laboratoriokokeissa ei ole todettu poikkeavia löydöksiä, jotka olisivat viitanneet lihaskudoksen hajoamisprosessiin. Lisäksi A:lla on todettu selän rappeumamuutoksia ja lonkan nivelrikkoa, jotka voivat olla selityksenä oireille. Vakuutuslautakunta katsoo tällä perusteella, että A:lla Atorvastatin-lääkkeen käytön aikana alkanut reisikipu ei ole todennäköisessä syy-yhteydessä lääkkeen käyttöön. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia