Haku

FINE-014395

Tulosta

Asianumero: FINE-014395 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.10.2018

Riidan syntyminen. Vaatimusten kiistäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ostanut 8.11.2004 tilan 11 700 euron kauppahinnalla. Tilalla sijaitsee omakotitalo, joka asiakkaan oli tarkoitus remontoida käyttöönsä. Rakennusluvan saaminen olisi edellyttänyt asemakaavan muuttamista. Asiakas oli aloittanut talon korjaustoimenpiteet, jotka kaupunki määräsi keskeytettäviksi 2.10.2007.

Asiakas oli toimittanut kaupungille 20.9.2007 ”kaavavirheen alaisen kiinteistön myyntitarjous ja/tai kaavavirheen itseoikaisupyyntö”-nimisen asiakirjan, jolla asiakas oli tarjoutunut myymään kiinteistön kaupungille. Kirjelmässä ei ollut esitetty vahingonkorvausvaatimuksia mutta asiakas oli vaatinut kaavavirheen oikaisua. Kaupungin tekninen keskus ilmoitti asiakkaalle 5.10.2007 päivätyllä kirjeellä, ettei asemakaavan muuttamiselle ollut edellytyksiä vaan suojaviheralue oli syytä säilyttää entisellään. Kaupunki tarjoutui ostamaan tilan rakennuksineen 50 000 eurolla, mihin asiakas ei suostunut.

Asiakas on toimittanut kaupungin johtavalle lakimiehelle J.L:lle sähköpostiviestin, jossa on kiirehditty vastausta ja viitattu ”oheiseen asiakokonaisuuteen”. J.L:n 13.1.2013 lähettämässä sähköpostiviestissä todettu, ettei rakennusvalvonnalla ole tarkoitusta tehdä uusia päätöksiä asiassa.

Asiakas on ehdottanut kaupungin lakimiehelle 19.5.2014 sovintoneuvottelua, joka edellyttäisi kaupungin kirjallista anteeksipyyntöä ja kaavavirheen korjaamista. Asiakas on lisäksi vaatinut vahingonkorvausta pressujen alla olevan kiinteistön vaurioitumisesta ja asumisen keskeytymisestä. Asiakas on ilmoittanut, että muussa tapauksessa hän aloittaa laajan oikeudenkäynnin ja esittää rangaistusvaatimuksia. Valituksen liitteenä on ollut myös mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle toimitettu valitus, jossa on mainittu kaupungille esitetty vahingonkorvausvaatimus. Kaupungin lakimiehen 28.5.2014 päivätyssä vastauskirjelmässä on todettu, ettei kylän asemakaavaan tai tonttijakoon ole tarpeellista tehdä muutoksia. Alue on rakennettu täysin kaavan mukaisesti, alueella on riittävät suojaviheralueet ja virkistysalueet, joten kaavallisia uudistuksia ei ole mahdollista tehdä. Lakimies on todennut, että ”esittämänne ongelmat ratkaistaan mahdollisesti ihmisoikeustuomioistuimessa aikanaan eikä kaupungilla ole mahdollisuutta paneutua asiakkaan vaatimuksiin tässä vaiheessa. Jos valitusfoorumi pyytää kaupungilta lausuntoa valituksestanne, annamme kaupungin perustellun näkökulman tuomioistuimelle”.

Asiakas on vaatinut 4.5.2018 kaupungilta vahingonkorvausta 395 000 euroa. Kaupunki on 5.6.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt vaatimuksen 395 000 euron lunastushinnasta ja päättänyt hakea maanmittaustoimistolta MRL 96 §:n mukaista em. tilaan kohdistuvaa lunastustoimitusta. Asiakas on katsonut, että kaupungin toiminnasta on aiheutunut vahinkoa ainakin 1.4.2008 alkaen. Asiakas ei ole voinut hyödyntää kiinteistöä ja korjauskielto on johtanut talon vaurioitumiseen korjauskelvottomaksi. Asiakas katsoo, että vallitseva kaavatilanne estää käytännössä kaupankäynnin muiden kuin kaupungin kanssa. Vahingonkorvausvaatimus perustuu menetettyyn vuokratuloon, jonka asiakas on arvioinut olevan 2 500 euroa kuukaudessa, vaurioituneen rakennuksen arvoon sekä rakennuksen purkukustannuksiin. Kaupunki on kiistänyt vahingonkorvausvaatimuksen 5.6.2018.

Vakuutusyhtiö on katsonut 12.7.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, että ehtokohdan 4.1 mukainen korvattava vakuutustapahtuma syntynyt kaupungin kiistäessä vahingonkorvausvaatimuksen 5.6.2018. Asiakkaan vakuutus oli ollut voimassa 17.9.2004 -12.8.2014, eikä siten vahingonkorvausriidassa myönnettyä oikeusturvaetua voida laajentaa kattamaan vahingonkorvausasiaa kaupunkia vastaan vakuutustapahtuman syntyessä vakuutuksen päättymisen jälkeen. Vakuutusyhtiö on lisäksi viitannut rajoitusehtoon 3, jonka mukaan vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

Asiakas on hakenut muutosta korvauspäätökseen ja ilmoittanut vakuutusyhtiöön 9.7.2018 lähettämässään sähköpostiviestissä, että ensimmäisen kerran vaatimukset kiistettiin kaupungin 5.10.2007 päivätyssä ostotarjouksessa. Ennen kyseistä ostotarjousta asiakas oli jättänyt 20.9.2007 asiassa sovintoehdotuksen, johon ei ollut suostuttu. Asiakas on viitannut myös kaava- ja virkarikosilmoitukseksi ja kanteluksi nimettyyn poliisille 20.5.2008 lähetettyyn kirjelmään, jossa vahingonaiheuttajaksi oli merkitty kaupunki.

Vakuutusyhtiö oli lausunut vastauksessaan 16.8.2018, että asiakkaan tulee esittää selvitys korvattavasta vakuutustapahtumasta eikä vakuutusyhtiön tehtävä ole etsiä kiistämistä osoittavaa asiakirjaa asiakkaan toimittamasta laajasta kirjeenvaihdosta, joka on koskenut mm. kaavoitus- ja rikosasioita. Vakuutusyhtiö oli lausunut 24.7.2018 päivätyssä sähköpostiviestissään, etteivät kauppaneuvottelut kaupungin kanssa vuonna 2007 täytä vakuutusehtojen mukaista riidan määritelmää.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntäisi oikeusturvaedun vahingonkorvausta koskevaan riitaan. Asiakas on lisäksi ilmoittanut harkitsevansa vaativansa korvausta asian käsittelyn hankaluuden perusteella.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että kaavoitukseen, rakennusluvan myöntämiseen sekä lunastukseen liittyvät asiat käsitellään hallinnollisessa menettelyssä ja kaupungin näitä koskevaan päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimusmenettelyssä ja valittamalla hallinto-oikeuteen. Em. asioita ei ole mahdollista saattaa vakuutusehtokohdan 3 edellyttämällä tavalla käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusyhtiö on todennut, että jos asiakas toimittaa ehtokohdan 4.1 mukaisen selvityksen siitä, että hän on osoittanut kaupungille määrältään ja perusteeltaan yksilöidyn vahingonkorvausvaatimuksen, jonka kaupunki on kiistänyt vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutusyhtiö käsittelee oikeusturva-asian uudelleen.

Asiakas on esittänyt lisäkirjelmässään korvausvaatimuksia oikeusturvavakuutusta koskevan asian hoidosta ja siihen liittyvästä muutoksenhausta aiheutuneista kustannuksista. Asiakkaan mukaan kiistäminen käy ilmi kaupungin johtavan lakimiehen J.L:n 2.1.2013 lähettämästä sähköpostiviestistä sekä kaupungin lakimies M.S:n 28.5.2014 päivätystä vastauksesta. J.L:n sähköpostiviestissä todettu, että J.L. sai P.A:lta selvityksen, jonka perusteella rakennusvalvonnalla ei ole tarkoitusta tehdä uusia päätöksiä asiassa.                                           

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön korvauskäsittelyssä on ollut epäkohtia. Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiöllä on sidonnaisuuksia kiinteistön arviointilausuntoon liittyen. Asiakkaan mukaan riitaa ei olisi syntynyt, jos arvio kiinteistön arvosta olisi aikoinaan tehty asianmukaisesti. Kiinteistöarvion ja myyntitarjouksen erotus on 137 300 euroa. Toisin sanoen kiinteistöarvio on tehty kiinteistövälityksen ja kaupungin yhteistyönä kuten arviokirjasta ilmenee ja samalla on tavoiteltu rikosilmoituksessa kerrotulle yksityiselle taholle merkittävää taloudellista hyötyä sekä samalla aiheutettu vakuutuksenottajalle merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön vuoden 2007 johtajistolla on ollut useita eri sidonnaisuuksia poliisiin, kaupungin johtoon sekä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan johtoon. Asiakas on lisäksi todennut, että 20.9.2007 päivätty myyntitarjous puuttui vakuutusyhtiön toimittamista asiakirjoista ja on katsonut, että vakuutusyhtiö on syyllistynyt sekä vakuutuspetokseen että asiakirjakavallukseen.

Selvitykset                                                                                                               

FINEllä on ollut valituksen, vastineiden ja lisäkirjelmien lisäksi käytössään seuraavat selvitykset:

-omaisuusvahinkoilmoitus
-18.6.2014 päivätty kiinteistövakuutusta koskeva korvauspäätös
-vakuutusyhtiön edustajan vastaus asiakkaan muutoksenhakuun 19.6.2014
-oikeusturvailmoitus 4.6.2014
-2.6.2014 KHO:lle lähetetty valitus
-kuva kiinteistöllä olevasta rakennuksesta
-Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle osoitettu allekirjoittamaton valitus, joka on päivätty 6.3.2012
-oikeusturvailmoitus 5.7.2018
-vakuutusyhtiön ilmoitus oikeusturvailmoituksen vastaanottamisesta 6.7.2018
-vahingonkorvausvaatimus 4.5.2018
-työn keskeyttämispäätös 2.10.2007
-ote kaupungin pöytäkirjasta 5.6.2018
-korvauspäätös oikeusturvavakuutuksesta 12.7.2018
-vakuutusyhtiön sähköpostiviestit 24.7.2018. 25.7.2018 ja 16.8.2018 ja 17.9.2018
-asiakkaan sähköpostit vakuutusyhtiöön 6.7.2018, 9.7.2018, 20.7.2018, 24.7.2018, 25.7.2018, 20.8.2018 ja 17.9.2018
-vakuutusyhtiön asiakasasiamiehen vastaus 16.8.2018
-vakuutusyhtiön edustajan vastaus 25.7.2018
-kaupungin vastaus tarjouspyyntöön 8.8.2007 (sisälsi arviointipalkkion)
-asiakkaan sähköpostiviestit kaupungin lakimiehelle 19.5.2014
-kaupungin lakimiehen lyhyt sähköpostivastaus 19.5.2014
-kaupungin vastauskirjelmä 28.5.2014
-kaupungin edustajan J.L:n sähköpostiviesti asiakkaalle 2.1.2013.
-asiakkaan sähköpostiviesti 2.1.2013 kaupungin edustaja J.L:lle
-asiakkaan sähköpostiviesti kaupungin edustajille S.S:lle ja J.L:lle 11.12.2012
- asiakkaan sähköpostiviesti kaupungin edustajille T.M:lle ja A.P:lle 10.12.2012 ja
-asiakkaan sähköpostiviesti kaupungin edustajille M.M:lle ja T.P:lle 28.11.2012
-poliisilaitokselle osoitettu ”virka- ja kaavarikosilmoitus sekä kantelu” 20.5.2008
-5.4.1983 päivätty kaavoitusosaston arkistokappale
-tonttijakokartta
-maanmittausteknikon 15.11.2007 päivätty viesti
-5.10.2007 päivätty ostotarjous
-21.4.2014 päivätty vakuutuskirja
-18.9.2018 päivätty kutsu lunastustoimituksen alkukokoukseen
-13.8.2007 päivätty kiinteistörekisteriote
-21.8.2007 päivätty arviokirja
-13.8.2007 päivätty rasitustodistus
-EIOT:n päätös 23.11.2012
-kaupungin tekniselle keskukselle osoitettu, 20.9.2007 päivätty ”kaavavirheen alaisen kiinteistön myyntitarjous ja/tai kaavavirheen itseoikaisupyyntö”

Sopimusehdot

Vakuutusehdot voimassa 1.1.2010 alkaen:

3 TUOMIOISTUIMET JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet Pohjoismaiden alueella.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on
-riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.
-rikosasiassa vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko asiakas osoittanut, että vakuutusehtojen mukainen riita oli syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.  Vakuutusehtojen mukaan riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Asiakas on korvauskäsittelyn aikana ilmoittanut vakuutusyhtiöön 9.7.2018 lähettämässään sähköpostiviestissä, että ensimmäisen kerran vaatimukset kiistettiin kaupungin 5.10.2007 päivätyssä ostotarjouksessa. Ennen kyseistä ostotarjousta asiakas oli toimittanut kaupungille 20.9.2007 ”kaavavirheen alaisen kiinteistön myyntitarjous ja/tai kaavavirheen itseoikaisupyyntö”-nimisen asiakirjan, jolla asiakas oli tarjoutunut myymään kiinteistön kaupungille. Kirjelmässä ei ollut esitetty vahingonkorvausvaatimuksia, mutta asiakas oli vaatinut kaavavirheen itseoikaisua. 5.10.2007 päivätyssä ostotarjouksessa kaupunki on tarjoutunut ostamaan tilan 50 000 eurolla ja toteaa, ettei asemakaavan muuttamiselle ole edellytyksiä. Koska kaavavirheen oikaisua ja asemakaavan muutamista koskevaa asiaa ei voi saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, FINE katsoo, ettei asiassa ollut syntynyt vakuutustapahtumaa kyseisen kirjeenvaihdon perusteella.

Asiakkaan mukaan kiistäminen käy ilmi myös kaupungin johtavan lakimiehen J.L:n 2.1.2013 lähettämästä sähköpostiviestistä sekä kaupungin lakimies M.S:n 28.5.2014 päivätystä vastauksesta. J.L:n 13.1.2013 lähettämässä sähköpostiviestissä todettu, että J.L. sai P.A:lta selvityksen, jonka perusteella rakennusvalvonnalla ei ole tarkoitusta tehdä uusia päätöksiä asiassa. FINElle on toimitettu asiakkaan J.L:lle lähettämä sähköpostiviesti, jossa on kiirehditty vastausta ja viitattu ”oheiseen asiakokonaisuuteen”.  Koska FINElle ei ole toimitettu selvitystä siitä, mitä vaatimuksia asiakas oli tältä osin esittänyt tai mitä mahdollisia liitteitä sähköpostiin oli sisältynyt, FINE katsoo, ettei kyseistä sähköpostia ja siihen annettua vastausta voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana vaatimusten esittämisenä ja kiistämisenä.

Asiakas on ehdottanut viestissään kaupungin lakimiehelle 19.5.2014 sovintoneuvottelua, joka on asiakkaan mukaan edellyttänyt kaupungin kirjallista anteeksipyyntöä, kaavavirheen korjaamista sekä vahingonkorvausta pressujen alla olevan kiinteistön osalta. Asiakas on vaatinut lisäksi korvausta asumisen keskeytymisestä. Asiakas on ilmoittanut, että muussa tapauksessa hän aloittaa laajan oikeudenkäynnin ja esittää rangaistusvaatimuksia. Valituksen liitteenä on ollut myös mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle toimitettu valitus, jossa on mainittu kaupungille esitetty vahingonkorvausvaatimus. FINE katsoo, että kyseistä viestiä voidaan pitää vakuutusehtojen mukaisena perusteeltaan ja määrältään yksilöitynä vaatimuksena.

Kaupungin lakimiehen 28.5.2014 päivätyssä vastauskirjelmässä on todettu, ettei kylän asemakaavaan tai tonttijakoon ole tarpeellista tehdä muutoksia. Alue on rakennettu täysin kaavan mukaisesti, alueella on riittävät suojaviheralueet ja virkistysalueet, joten kaavallisia uudistuksia ei ole mahdollista tehdä. Lakimies on todennut, että ”esittämänne ongelmat ratkaistaan mahdollisesti ihmisoikeustuomioistuimessa aikanaan eikä kaupungilla ole mahdollisuutta paneutua asiakkaan vaatimuksiin tässä vaiheessa. Jos valitusfoorumi pyytää kaupungilta lausuntoa valituksestanne, annamme kaupungin perustellun näkökulman tuomioistuimelle”.

FINE toteaa, ettei kaavavirhettä tai kaavan oikaisua koskevaa asiaa olisi ollut mahdollista saattaa sellaisenaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Asiakas on kuitenkin esittänyt myös vahingonkorvausvaatimuksia väittämänsä kaavavirheen perusteella.

FINE katsoo, että tässä tapauksessa kaupungin lakimies oli 28.5.2014 päivätyllä vastauskirjelmällä tosiasiallisesti kiistänyt asiakkaan väitteet kaavavirheen aiheuttamasta vahingosta perusteen osalta toteamalla, ettei kyseessä ollut kaavoitusta koskeva virhe. Näin ollen asian voidaan katsoa riitautuneen vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla 28.5.2014.

Asiakas on esittänyt lisäkirjelmässään korvausvaatimuksia oikeusturvavakuutusta koskevan asian hoidosta ja siihen liittyvästä muutoksenhausta aiheutuneista kustannuksista. FINE ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. FINE voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Esitetyn selvityksen mukaan oikeusturvavakuutuksen korvauspäätöstä koskevan riidan osalta ei ollut tehty oikeusturvailmoitusta. Näin ollen FINE ei anna ratkaisusuositusta edellä mainittujen valituksen tekemistä koskevien kustannusten osalta.                                                

Asiakas on tuonut lisäkirjelmässään esiin rikoskäytösepäilyjä, jotka liittyvät mm. vakuutusyhtiön ja kiinteistönvälitysyrityksen toimintaan. FINE toteaa, ettei se käsittele ratkaisusuosituksissaan rikosepäilyjä.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen oikeusturvavakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa 28.5.2014 syntyneen riidan perusteella.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia