Haku

FINE-014373

Tulosta

Asianumero: FINE-014373 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2019

Toiminnan vastuu. Rajoitusehdon soveltaminen. Erehdyksessä katkaistu kaapeli. Kysymys siitä, oliko vahingoittunut tietoliikennekaapeli ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana ollutta omaisuutta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja K Oy:n urakoimalla katu- ja siltatyömaalla oli 13.6.2017 poistettu kaapeliputkia rakennettavien vesijohto- ja hulevesilinjojen tieltä. Ennen työn aloittamista paikalla oli pidetty kaapelinäyttö. Suurin osa sittemmin esiin kaivetuista kaapelien suojaputkista tiedettiin tyhjiksi, mutta ilmoitetun mukaan yhteen putkista oli vedetty puhelinoperaattorin kuitukaapeli, jonka oli määrä jäädä paikoilleen. Katkoessaan poistettavia kaapeliputkia K Oy:n vuokratyöntekijä oli kuitenkin erehdyksessä katkaissut myös kuitukaapelin sisältäneen putken. Korvausta puhelinoperaattorille aiheutuneesta vahingosta on haettu K Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 19.6.2017 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan työn luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen kuitukaapeli oli ollut normaalia suuremmassa vaarassa vahingoittua. Ennen työn aloittamista olisi pitänyt varmistaa, että suojaputki oli tyhjä. Näin ollen vaurioitunut kuitukaapeli oli ollut työsuorituksen aikana vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena ja huolehdittavana. Tällaiselle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan korvattu vastuuvakuutuksesta.

K Oy:n vedottua siihen, ettei vahinko ollut aiheutunut suojauksen laiminlyömisestä vaan työntekijän erehdyksestä, vakuutusyhtiö lausui korvauspäätöksessään 14.5.2018, että vahingoittunut kuitukaapeli oli ollut K Oy:n työsuorituksen kohteena. Myös vakuutuksenottajan käsiteltävänä ja huolehdittavana olleelle omaisuudelle aiheutuneet vahingot oli rajattu vakuutusehdoissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakkaan valitus

K Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta asiassa. K Oy on lausunut, ettei vahinko ollut aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla työsuorituksen kohteelle eikä suojaamisvelvoitteen alaiselle omaisuudelle vaan johtui siitä, että työntekijä oli valinnut työn kohteen huolimattomasti. Kyse oli toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavasta tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta.

K Oy on lausunut perusteluinaan, että toteutunut riski ei ollut sama kuin vakuutusyhtiön vetoamassa vakuutusehtokohdassa oli tarkoitettu. Vakuutuslautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan rajoitusehtoa oli tulkittava suppeasti. Rajoitusehdon soveltaminen edellytti, että vahinko oli aiheutettu omaisuudelle, joka oli vahinkoa aiheuttaneen teon aikana työn kohteena tai huolehdittavana; toisin sanoen vahinkoa aiheuttanut teko tapahtui silloin, kun esine oli vakuutuksenottajan hallussa.

Huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa sovellettiin, kun omaisuus ei ollut työsuorituksen kohteena, mutta vakuutuksenottajalla oli velvollisuus huolehtia, ettei omaisuudelle aiheutunut vahinkoa. Vakuutuksenottaja saattoi tällöin olla velvollinen ryhtymään johonkin suojaustoimenpiteeseen. Suojaustoimenpiteen laiminlyönti ja vahingon aiheutuminen merkitsivät sitä, että vahinko oli aiheutettu huolehdittavana olleelle omaisuudelle. Pelkkä kohteen läheisyys ei ollut riittävää, vaan omaisuuden kuuluminen rajoituksen piiriin riippui työsuorituksesta.

Vakuutuslautakunta oli ratkaisukäytännössään katsonut, että ainoastaan silloin, kun työhön kuului olennaisena ja luonnollisena osana työn kohteen välittömän ympäristön suojaustoimia, suojaustoimien kohteena oleva omaisuus oli vakuutuksenottajan huolehdittavana. Olennaista oli hahmottaa, mikä oli normaalin työsuorituksen välitön vaikutuspiiri. Rajoitusehdon tulkinta ei voinut olla niin laaja, että vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäisi kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset saattoivat kohdistua. K Oy on vedonnut rajoitusehdon tulkintaa koskeviin Vakuutuslautakunnan ratkaisuihin VKL 472/14 (liian pitkien ruuvien käyttö), 573/14 (pihapuun kaataminen) ja 679/96 (yläpohjan eritystyössä alapuoliselle huoneistolle aiheutunut vahinko).

Käsiteltävässä tapauksessa suoritetusta kaapelinäytöstä huolimatta työtä suorittanut työntekijä oli huolimattomuuttaan erehtynyt suojaputken sisällöstä. Työntekijä oli perehdytetty työmaalle sekä työvaiheeseen, joten hän oli tiennyt kaapelinäytön tulokset. Putken sisältö ei kuitenkaan ollut työntekijän havaittavissa. Vahingon syynä ei ollut työntekijän laiminlyönti suojaputken sisällä olleen kuitukaapelin suojaamisessa, vaan työntekijä oli kuvitellut suojaputken olevan tyhjä. Putken sisällä ollutta kaapelia ei ollut tarpeen suojata, koska oikeaan kohteeseen tehtynä työstä ei seurannut riskiä kaapelin vahingoittumisesta. Vahinko ei ollut aiheutunut työstä luonteenomaisesti lähiympäristölle syntyneestä vahinkoriskistä, kuten huolimattomasta välineiden käsittelystä.

Työn kohdetta koskevan rajoituksen osalta K Oy on lausunut normaaliin työsuoritukseen kuuluneen, että ennen työhön ryhtymistä suoritettiin kaapelinäyttö, kuten nyt oli tehtykin. Sen jälkeen varsinainen työ kohdistettiin niihin suojaputkiin, jotka oli valittu työn kohteiksi. Työn ulkopuolelle jääneitä suojaputkia ja kaapeleita ei erityisesti suojattu. Tässä tapauksessa vahinko oli johtunut työntekijän virheestä eikä kyse ollut normaalista työsuorituksesta.

Työn kohde määräytyi työsuorituksen mukaan. Rajoitusehdon soveltaminen edellytti esineeseen kohdistuvaa konkreettista työsuoritusta. Tilaajan ja toimittajan välinen toimeksiantosopimus määritteli usein työn kohteen niin selkeästi, että sitä voitiin käyttää vakuutussuojan määrittelyyn. Laajoissa huolto- ja korjaustöissä sovittujen urakkarajojen sisäpuolella oleva omaisuus ei automaattisesti ollut työn kohteena vakuutuksen korvaussuojan ulkopuolella, vaan vain se omaisuus, joka kulloisenkin työsuorituksen riskin kannalta oli työn kohde. K Oy on vedonnut Vakuutuslautakunnan ratkaisuihin VKL 680/14 (väärällä palstalla tehdyt hakkuutyöt) ja 273/95 (kaapelin katkaiseminen väärästä kohdasta).

K Oy:n tehtävänä olivat olleet urakkasopimuksen mukaiset työt siltatyömaalla. Työ oli sisältänyt kaapeliputkien poistoa, jonka kohteena olivat olleet tyhjät kaapeliputket, eivät kaapelin sisältäneet putket eivätkä varsinkaan kyseiset kaapelit. Normaalissa työsuorituksessa työntekijä olisi katkaissut oikean kaapeliputken, jolloin kaapeliin ei luonnollisesti voinut kohdistua mitään työsuoritusta ja konkreettista vahinkoriskiä. Se, että kohteena olleen kaapeliputken lähellä sijaitsi myös kaapelin sisältäneitä putkia, ei merkinnyt viimeksi mainittujen putkien olemista työn kohteena rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. Nyt toteutunut riski ei ollut rajoitusehdon mukainen. Virhe ei tapahtunut kaapeliputken käsittelyssä vaan käsiteltävän kohteen valinnassa.

Lisäkirjelmässään 15.11.2018 K Oy on lausunut, ettei vakuutusyhtiön esittämä kaapelisuojaputkien vetäminen toisistaan erilleen ollut käytännössä mahdollista. Kaapeloinnissa ei käytetty koskaan niin paljon ylimääräistä kaapelia, että suojaputkien siirtäminen olisi ollut mahdollista. Samasta syystä suojaputken eristäminen oli käytännössä hyvin vaikeaa ja työlästä eikä sitä voitu pitää järkevänä toimenpiteenä. Tämän tyyppisissä työkohteissa kaapeleiden sijainti suojaputkessa varmistettiin siten, että kaapelinäytön lisäksi jokaiseen suojaputkeen porattiin ennen katkaisutoimia pieni reikä. Tällä toimenpiteellä varmistettiin, että kyse oli todella tyhjästä putkesta. Kyseinen varmistus oli tehty nytkin, ja sen oli vaikutuksiltaan katsottava vastanneen vakuutusyhtiön esittämää suojaputken merkkaamista.

K Oy:n mukaan asiassa oli otettava huomioon myös tietoyhteiskuntakaaren 241 §, joka edellytti, että teleyrityksen oli annettava telekaapeleita vaarantavaa työtä suorittavalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet. Nämä ohjeet oli toimitettu K Oy:lle. Kirjallisten ohjeiden lisäksi työskentelyalueet kierrettiin aina maastossa läpi sen teleyrityksen edustajan kanssa, jonka kaapeleita alueella sijaitsi. K Oy oli noudattanut työssä kyseisiä ohjeita eikä niissä velvoitettu tai kehotettu työn suorittajaa ryhtymään mihinkään vakuutusyhtiön esittämiin toimenpiteisiin. Kaapeleiden sijainti oli vielä todettu maastossa suoritetulla katselmuksella yhdessä teleyrityksen edustajan kanssa.

K Oy on katsonut ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin olennaisiin ja luonnollisiin suojaustoimiin, joita oli pidettävä tyypillisenä osana työn kulkua. Asiassa oli keskeistä, että vahinko oli tapahtunut omaisuudelle, joka ei ollut tavanomaisen työsuorituksen välittömässä vai­kutuspiirissä. Työntekijän virhe oli tapahtunut työkohteen valinnassa, mitä rajoitusehto ei koskenut. K Oy:n toimenpiteiden tarkoi­tus oli ollut varmistaa, että työn kohde eli katkaistavat suojaputket valittiin oikein ja että työ kohdennettiin vain tyhjiin putkiin. K Oy katsoo täyttäneensä tämän velvollisuutensa asianmukaisesti. Näillä perusteilla vahinko tuli korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään esittämänsä ja lausunut, et­tei vahinko kuulunut K Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kuvatuissa olosuhteissa katkaistu kaapeli oli ollut vähintäänkin vakuutusehtojen rajoituksessa 2.3 kerrotulla tavalla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Tapahtumapaikan valokuvasta oli nähtävissä, että työntekijä oli katkonut suojaputkia kaivannossa, jossa oli ollut kymmenen suojaputkea kahdessa kerroksessa päällekkäin ja aivan vierekkäin. Työntekijälle oli ilmeisesti kerrottu, että yhdessä suojaputkessa oli kaapeli, eikä kyseistä putkea saanut katkaista. Luultavasti putki oli näytetty työntekijälle. Päältä päin työntekijä ei ollut voinut havaita, missä suojaputkessa kaapeli oli.

Tämän vuoksi ja erityisesti ottaen huomioon, että suojaputket olivat olleet aivan vieri vieressä, työntekijän oli pitänyt ennen varsinaista työsuoritusta joko vetää kaapelin sisältävä suojaputki erilleen muista putkista tai vähintään merkitä tai eristää se muista suojaputkista. Kun näin ei tehty, vaan oli ryhdytty vain katkomaan suojaputkia, myös kaapelin sisältänyt suojaputki sisältöineen oli vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ollut katkomistoiminnan välittömässä vaikutuspiirissä siten, kuin rajoitusehdossa 2.3 kerrottiin. Tämän vuoksi kaapelille aiheutunut vahinko jäi vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö ei ole tarkoittanut vakuuttaa kyseistä riskiä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, soveltuuko vakuutusyhtiön K Oy:lle myöntämän toiminnan vastuuvakuutuksen rajoitusehto käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista puheena olevaan vahinkotapahtumaan, jossa K Oy:n työntekijä oli katkaissut työmaalla erehdyksessä väärän kaapelinsuojaputken ja samalla sen sisällä kulkeneen tietoliikennekaapelin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusyhtiön K Oy:lle myöntämään toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.3, otsikoltaan käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus, mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • vakuutuksenottajan huolehdittavana muulla tavoin.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vahinko eli tietoliikennekaapelin katkeaminen oli johtunut siitä, että K Oy:n työntekijä oli yrityksen urakoiman kadunrakennus- ja siltatyömaan kaivannossa katkaissut erehdyksessä väärän kaapelinsuojaputken ja sen sisältämän kaapelin. Esiin kaivetut tyhjät kaapelinsuojaputket oli ollut määrä katkaista ja siirtää pois paikalle rakennettavien vesijohto- ja hulevesilinjojen tieltä. Vahingoittuneen kaapelin oli ollut määrä jäädä paikoilleen, joten sen suojaputkeen ei ollut tarkoitus kajota.

K Oy:n esittämän selvityksen mukaan kaapelin sisältänyt putki oli pyritty ennen työtä paikallistamaan asianmukaisella kaapelinäytöllä sekä poraamalla jokaiseen suojaputkeen reikä mahdollisen kaapelin havaitsemiseksi ennen katkaisutoimiin ryhtymistä. Myös tehtävän saanut työntekijä oli perehdytetty työvaiheeseen. K Oy:n puolelta ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, miksi vahinko oli näistä toimenpiteistä huolimatta kuitenkin sattunut. Asiassa on riidatonta, että K Oy on vahingosta korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen katsoen, että vahinko oli aiheutunut vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa 2.3 manituin tavoin K Oy:n työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä olleelle omaisuudelle. Vakuutusyhtiö on vedonnut erityisesti siihen, että vahingoittunut kaapeli olisi ollut K Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. K Oy:n näkemyksen mukaan rajoitusehtoa ei voitu soveltaa, sillä valmiiksi suojaputkessa ollutta kaapelia ei ollut tarpeen työn vuoksi erikseen suojata eikä työn myöskään ollut määrä kohdistua sittemmin vahingoittuneeseen kaapeliin.

Vakuutuslautakunta katsoo, että käsiteltävän asian ratkaisemisen kannalta on keskeistä, miten toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.3 rajoitusta on sovellettava suhteessa vakuutuksenottajan kulloinkin tehtäväkseen ottaman työ- tai urakkasuorituksen laajuuteen. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että sanamuotonsa mukaan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisen omaisuuden vahinkoja koskeva rajoitus ei kohdistu K Oy:n esittämin tavoin vain vakuutuksenottajan kulloinkin tehtäväkseen ottamaan yksittäiseen työsuoritukseen vaan myös vakuutuksenottajan toimintaan yleisemmin.

Tässä tapauksessa kysymyksessä ollut kaapelinsuojaputkien katkaisutyö ei ole itsessään siihen käytetystä tekniikasta riippuen välttämättä edellyttänyt paikalla jo valmiiksi suojaputken sisällä kulkeneen kaapelin erillistä lisäsuojausta. Se, että jälkeenpäin tarkastellen on pääteltävissä, että vahinko olisi voitu joillakin lisätoimilla mahdollisesti estää, ei vielä osoita, että kyse olisi ollut rajoitusehdon mukaisen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen piiriin kuuluneesta omaisuudesta. Asiassa on selvää, ettei kaapelin sisältäneen suojaputken ollut myöskään määrä olla katkaisutyön kohteena.

Käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan K Oy:n tehtäväkseen ottama työsuoritus ei kuitenkaan ollut rajoittunut vain mainittujen tyhjien kaapelinsuojaputkien siirtämiseen, vaan urakka on käsittänyt laajemman kokonaisuuden siltatöineen ja niihin liittyneine katualueiden sekä tekniikan rakennustöineen. Vakuutuslautakunta katsoo, että olennaisena osana tätä urakkaa on ollut K Oy:n velvoite huolehtia osaltaan siitä, ettei urakka-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olevaa ulkopuolista omaisuutta ja rakenteita kuten mahdollisia kaapeleita työsuoritusten yhteydessä vahingoiteta. Tämän kaltaista omaisuutta kohtaavaan vahingonvaaraan on yleensä mahdollista varautua ottamalla sitä varten niin kutsuttu rakennustyövakuutus, johon voidaan sisällyttää myös ympäröivän omaisuuden turvaa.

Kun nyt kysymyksessä olleen osasuorituksen eli vesijohto- ja hulevesilinjojen rakentamisen yhteydessä K Oy:n oli näin ollen pitänyt huolehtia paitsi tyhjien kaapeliputkien katkaisemisesta myös siitä, ettei paikalleen jäävä K Oy:lle erikseen osoitettu tietoliikennekaapeli samalla vahingoitu, lautakunta katsoo, että kaapelin katkaisemisesta aiheutunut vahinko oli kohdistunut K Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiseen omaisuuteen ja kaapeliin, joka oli ollut K Oy:n urakkasuoritustaan täyttäessä sen huolehdittavana. Näissä oloissa pelkästään se seikka, että vahinko oli tässä tapauksessa aiheutunut työntekijän urakka-alueella olleeseen kaapeliin erehdyksessä kohdistamasta toimenpiteestä, ei vaikuta rajoitusehdon soveltamiseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta