Haku

FINE-014346

Tulosta

Asianumero: FINE-014346 (2018)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 18.12.2018

Rahaston lunastus. Kuolinpesä. Onko pankki tarkastanut perukirjan kohtuullisessa ajassa ennen rahaston lunastusta?

Tapahtumatiedot

Tapauksessa asiakkaana on kuolinpesä, jota on edustanut valtakirjalla A. Hän toimitti kuolinpesän perukirjan valtakirjoineen rahastoyhtiön asiamiehenä toimivaan pankkiin 14.3.2018 ja jätti pankille toimeksiannon lunastaa kuolinpesän osuudet kahdessa sijoitusrahastossa. Pankki on keskittänyt kuolinpesän asiakirjojen tarkastuksen, joten asiakkaan asiakirjat skannattiin ja lähetettiin tarkastettavaksi. A:lle varattiin aika tapaamiselle 4.4.2018 rahastojen lunastusta varten. Asiakirjojen tarkastus ei ollut vielä 4.4. valmis, joten A:lle varattiin uusi aika 11.4.2018. Tarkastus ei ollut vielä 11.4. valmis, mutta pankki lunasti kuolinpesän rahasto-osuudet A:n vaatimuksesta. Rahastot lunastettiin 11.4.2018 kurssien mukaan 20.062 euron ja 50.620 euron eli yhteensä 70.682 euron arvoon.

Pankki on katsonut, että perukirjan tarkastus on viipynyt pankin toimesta. Pankki on korvannut kuolinpesälle kahden viikon ylittävältä ajalta rahastojen kurssinlaskuna 60 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan todennut, että lakiasiaintoimisto on laatinut perukirjan. Pesän asiamiehenä toimineen osakas A:n olivat muut osakkaat valtuuttaneet hoitamaan pesän asioita, rahastojen lunastus mukaan lukien. A vaati 14.3.2018 rahastojen lunastamista välittömästi, mutta pankki ilmoitti perukirjan tarkastamisen valtakunnallisessa yksikössä vievän kaksi viikkoa.

Kyseessä ei ollut varojen jakaminen osakkaille, vaan suojautuminen kurssinlaskua vastaan ja varat pysyivät pesässä. Perukirja ei ole sisältänyt mitään sellaisia erityispiirteitä, joiden perusteella pankilla olisi ollut vaikeuksia rahasto-osuuksien lunastustoimeksiannon toteuttamisessa ensimmäisen asiointikäynnin yhteydessä. A:lle oli myönnetty laajat tilinkäyttöoikeudet jo helmikuussa osakkailta saadun erillisen valtakirjan perusteella. Toisessa pankissa peru- ja valtakirjojen tarkastus, tilien lopetus ja varojen siirto sujui n. 20 minuutissa.

Pankin viivyttely asian käsittelyssä oli asian laatu ja laajuus huomioiden täysin tarpeetonta, mikä aiheutti kuolinpesälle taloudellista vahinkoa lunastuksen viipyessä. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan rahastojen kurssin alenemisen 14.3.–11.4.2018 vuoksi 841 euroa.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakkaan kuoltua pankilla on velvoite huolellisesti selvittää kuolinpesän varojen omistajat eli kuolinpesän osakkaat. Pankki vastaa vahingoista, mikäli se ei noudata tätä huolellisuusvelvoitetta ja varoista pääsee näin määräämään muu taho kuin varojen omistajat yhdessä.

Kuolinpesän varoista voivat määrätä ainoastaan kuolinpesän osakkaat yhdessä, joten perusteltuna lähtökohtana kuolinpesien pankkiasioissa on, että toimeksiantoja kuolinpesän varojen suhteen otetaan vastaan ja toteutetaan vasta sitten kun varojen omistajat on pystytty luotettavasti tarkistamaan. Pelkkien virkatodistuksien perusteella voidaan todeta ainoastaan perinnönjättäjän lakimääräiset perilliset. Koko kuolinpesän osakasjoukko voidaan tarkistaa luotettavasti ainoastaan perukirjasta liitteineen. Lakimääräisten perillisten lisäksi pesässä saattaa olla osakkaita joiden oikeus perustuu testamenttiin tai avio-oikeuteen.

Käytännössä pankki täyttää mainitun huolellisuusvelvoitteensa tarkistamalla perukirjan ja sen liitteet sen selvittämiseksi, onko osakkaat merkitty perukirjaan perintökaaren mukaisesti oikein. Osakkaiden tarkistaminen edellyttää perukirjan sekä kaikkien sen liitteiden läpikäymistä. Perukirjaa ei lähetetty tarkistettavaksi pelkästään rahastojen lunastamista varten, vaan koko asiakkuuden hoitamisen näkökulmasta sen selvittämiseksi, kenellä on jatkossa oikeus määrätä kuolinpesän varoista.

Lakiasiaintoimiston laatima perukirja ei nauti julkista luotettavuutta, eikä perukirjan laatijalla ole vaikutusta pankin huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Pankissa perukirjojen tarkistaminen on laajasti keskitetty perukirjatarkastuksia tekevälle yksilölle, johon tässäkin tapauksessa kuolinpesän asiakirjat lähetettiin pankin toimintamallin mukaan tarkistettavaksi.

A:lle myönnettiin laajat käyttöoikeudet vasta 10.4.2018 eikä tätä ennen kuolinpesän tiliin ollut lisätty käyttöoikeuksia. Ennen perukirjan tarkistamista pankki voi oman harkintansa mukaan sallia tililtä kuolinpesälle tai vainajalle selvästi kuuluvien laskujen maksamisen, jotta laskut eivät pääse rästiytymään kuolinpesän selvittämisen aikana.

Lunastustoimeksiantoa ei 14.3.2018 otettu vastaan, koska pankilla ei ollut tätä ennen ollut mahdollisuutta tarkistaa kuolinpesän osakasluetteloa. Asiakirjojen tarkistaminen laitettiin vireille heti kun asiakirjat oli otettu vastaan. Asiakirjojen tarkistaminen oli 11.4.2018 vielä kesken, mutta toimeksianto rahastojen lunastamisesta otettiin poikkeuksellisesti vastaan perukirjan tarkistamisen viivästyttyä.

Tarkistuksen kestoksi arvioitiin asiakirjat vastaanotettaessa kaksi viikkoa. Kyseessä oli arvio, ei asiakaslupaus. Valitettavaa on, että tarkistustoimeksiannot olivat tuolloin ruuhkautuneet ja asiakirjojen tarkistaminen kesti kaikkiaan noin viisi viikkoa.

Pankin näkemys asiassa on se, että pankki ei vastaa rahastosijoitusten arvon alenemisesta asiakirjojen tarkistamisen vaatimana aikana. Ei voida katsoa, että pankin toimet olisivat aiheuttaneet kuolinpesälle välitöntä vahinkoa. Rahastosijoitusten arvo olisi voinut asiakirjojen tarkistuksen vaatimana aikana kehittyä myös ylöspäin. Pankki korostaa, että se ei ole sitoutunut asiakkaalle määräaikoihin omaa huolellisuusvelvoitetta täyttäessään, mutta myöntää että perukirjan tarkistamiseen kulunut aika ylitti tässä kyseisessä tapauksessa sen mitä voidaan pitää kohtuullisena. Tästä johtuen pankki on jo korvannut asiakkaan tilille rahastosijoitusten arvonalenemisen siltä osin kuin se aiheutui kahden viikon arvioidun käsittelyajan ylittävältä ajalta (korvaussumma 60 euroa).

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Vainajan elinaikanaan 1.12.2017 allekirjoittama säästämisen ja sijoittamisen sopimus ehtoineen.
  • Valtakirja kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi.
  • Perukirja 9.3.2018 tehdystä perunkirjoituksesta.
  • Virkatodistus.
  • Ote väestötietojärjestelmästä.
  • Rahastojen arvon kehitys 14.3.–11.4.2018.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on arvioitava, onko pankki rahastoyhtiön edustajana lunastanut kuolinpesän rahasto-osuudet kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon perukirjan ja sen liitteiden tarkastamisen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Perintökaaren 18 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan osakasten tulee, milloin ei, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, ole järjestetty erityistä kuolinpesän hallintoa, pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta. He edustavat tällöin kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa. Toimenpide, joka ei siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakasten suostumusta saada hankituksi.

Sijoitusrahastolain 49 §:n 1 momentin mukaan rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta sijoitusrahaston säännöissä tarkemmin määrätyllä tavalla ja määrättyinä ajankohtina lunastettava hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuus. Rahasto-osuus on lunastettava välittömästi sijoitusrahaston varoista rahasto-osuuden 48 §:n mukaan määräytyvästä lunastuspäivän arvosta.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen ehtojen mukaan toimeksianto tulee voimaan, kun pankki on saanut siitä riittävät tiedot, hyväksynyt sen ja ottanut sen toimeksiantona vastaan.

Ehtojen mukaan osapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Lisäksi pankki ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta, kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka muusta pankin taholta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että A antoi 14.3.2018 pankille riittävät tiedot pesän osakkaiden määrittämiseksi ja rahasto-osuuksien lunastustoimeksiannon toteuttamiseksi. Asiakkaan mukaan pankki on viivytellyt aiheetta rahaston lunastustoimeksiantoa käsitellessään, mistä on aiheutunut asiakkaalle vahinkoa rahastojen arvon laskiessa. Pankki on korvannut asiakkaalle rahastojen arvon alenemisen kahden viikon ylittävältä ajalta. Asiakas vaatii korvausta arvonalenemisesta 14.3.2018–11.4.2018.

Pankin ja rahastoyhtiön on toimeksiantoja vastaanottaessaan varmistuttava siitä, että toimeksiannon antajalla on oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta. Kuolinpesän kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ennen toimeksiannon välittämistä tai toteuttamista on varmistuttava siitä, että kaikki pesän osakkaat ovat edustettuina, koska perintökaaren mukaan pesän omaisuutta hoitavat pesän osakkaat yhdessä.

Jos palveluntarjoaja sallii esimerkiksi omaisuuden myynnin ilman jonkun osakkaan suostumusta, voi palveluntarjoajalle syntyä korvausvastuu myynnistä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Jos kuolinpesän rahasto-osuudet myydään ilman jonkun osakkaan suostumusta ja myytyjen osuuksien arvon nousee myynnin jälkeen, voi suostumusta antamattomalle osakkaalle syntyä oikeus korvaukseen.

Pankki on vastaanottanut 14.3.2018 perukirjan liitteineen ja toimittanut ne pankin valtakunnallisesti keskitettyyn osastoon tarkastettavaksi. Kuolinpesän osakkaiden tarkastaminen on erityisosaamista vaativa tehtävä. Sijoituslautakunta katsoo, että palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota tällaista palvelua jokaisessa toimipisteessä, jossa se tarjoaa palveluitaan. Palveluntarjoajalla on siten oltava mahdollisuus halutessaan järjestää perukirjan tarkastamisen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Perukirjan tarkastamiseen käytettävissä olevasta ajasta ei ole lausuttu lainsäädännössä tai sopimusehdoissa mitään. Lautakunta katsoo siten, että tarkastaminen tulisi tehdä kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon tehtävän vaativuuden riippumatta siitä, miten tarkastus on järjestetty. Tarkastuksen suoritettuaan rahasto-osuudet on lunastettava rahaston sääntöjen mukaisesti kyseisen tai seuraavan pankkipäivän arvoon.

Tässä tapauksessa pankki ei ole esittänyt, että perukirjan tarkastaminen olisi vaatinut lisäselvitysten pyytämistä tai tekemistä tai että tarkastaminen olisi ollut poikkeuksellisen monimutkaista. Pankki on viitannut ainoastaan tarkastustoimintojen ruuhkautumiseen. Sijoituslautakunta katsoo, että pelkkä tarkastustoiminnon ruuhkautuminen ei ole hyväksyttävä syy viivästykselle.

Sijoituslautakunta katsoo edellä mainittu huomioon ottaen, että pankin olisi tässä tapauksessa tullut tarkastaa perukirja ja sen liitteet muutaman pankkipäivän kuluessa.

Pankki katsoo, että pankki ei vastaa rahasto-osuuksien arvon alenemisesta asiakirjojen tarkistamisen vaatimana aikana, koska kuolinpesälle ei ole asiassa aiheutunut välitöntä vahinkoa. Sijoituslautakunta katsoo rahasto-osuuden kurssikehityksen vuoksi saamatta jääneen voiton tai syntyneen tappion olevan välitöntä vahinkoa. Lautakunta katsoo siten, että pankin on korvattava asiakkaalle pankin viivyttelystä aiheutunut rahasto-osuuksien arvon aleneminen.

Lautakunta arvioi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti, että asiakkaan kärsimän vahingon määrä on 700 euroa, josta pankki on jo aiemmin korvannut asiakkaalle 60 euroa.

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo, että pankki ei ole tarkastanut perukirjaa kohtuullisessa ajassa.

Sijoituslautakunta suosittaa pankkia korvaamaan asiakkaalle 640 euroa.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ovaska
Pönkä
Tapanila
Sario

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia