Haku

FINE-014247

Tulosta

Asianumero: FINE-014247 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2018

Elinkeinonharjoittajan vastuu. Autopesu. Maalivaurio.

Tapahtumatiedot

A:n ajoneuvo oli pestävänä huoltoasemalla 29.1.2018. Pesun jälkeen A on ilmoittanut, että auton katosta, konepellistä ja takaluukun kannesta oli lähtenyt laajalta alueelta maalin lakkakerrosta ja takaluukun lakkapinnassa oli pientä kuprua. A ei ollut ilmoituksensa mukaan havainnut pesun aikana mitään virheilmoituksia ja pesu tapahtui hänen mukaansa ohjelman mukaisesti. Korvausta maalipinnalle aiheutuneista vahingoista oli haettu huoltoasemalta, joka oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vastaanottaneensa P Oy:ltä lausunnon, jonka mukaan koneen tapahtumalokista ei ole löytynyt merkintöjä poikkeavasta pesutapahtumasta. Huoltoasemayrittäjän mukaan asemalla oli lisäksi tehty 5.12.2017, 20.12.2017 ja 2.1.2018 testipesut, joissa ei havaittu mitään poikkeavaa ja häneltä saadun tiedon mukaan pesukone annostelee pesuaineen, joten kyseessä ei voi olla laimennusvirhe. Vahinkoa on käsitellyt myös Suomen Vahinkotarkastus Oy, joka on todennut, ettei pesukone voi irrottaa ehjästä maalipinnasta lakkaa pesutapahtuman aikana. Vakuutusyhtiö on katsonut 16.2.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vahinkoa voida korvata, koska elinkeinonharjoittajan on osoitettu toimineen huolellisesti.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen vastuuvakuutuksesta. Automaalaamon korjauskustannuslaskelma oli 1 880,19 euroa.                                                                               

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että vakuutuksenottaja on elinkeinonharjoittajana riittävässä määrin näyttänyt, ettei sen myymässä pesupalvelussa ole ollut sellaista virhettä, joka perustaisi korvausvastuun A:n autolle aiheutuneesta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei voida korvata myöskään vakuutuksenottajan  vastuuvakuutuksesta. Vahingon määrän osalta vakuutusyhtiö katsoo, että se on enintään SVT:n vahinkotarkastajan laskelman mukaiset 1 144,60 euroa. A ei ole valituksessaan esittänyt mitään selvitystä esittämänsä korjauskulun tueksi.

FINE on tilannut vakuutusyhtiöstä P Oy:n lausunnon. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että korvauskäsittelijä oli erehdyksessä käyttänyt toiseen tapaukseen liittyvää, korvauspäätöksessä mainittua P Oy:n lausuntoa eikä yhtiö vetoa enää kyseiseen lausuntoon.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalla mahdollisuuden antaa kommenttinsa asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä mainitusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Saman luvun 20 §:n 1 momentin mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Vakuutusehdot, voimassa 1.11.2013 alkaen:

1 Korvattavat vahingot

Poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon YT300 kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutettu vahinko, kun
- vahinko on seuraus vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta, virheellisestä huolto- tai korjaustyöstä ja
- vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko huoltamo vastuussa autopesun jälkeen havaituista maalipinnan vaurioista.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Ammattimaisen palvelustentarjoajan vastuu palvelujen turvallisuudesta on normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Palveluista aiheutuneita vahinkoja arvioidaan sopimusvastuun perusteella, mikäli vahinko aiheutuu sovitun palvelun suorittamisesta. Tällöin palvelun tarjoajan on korvausvastuusta vapautuakseen kyettävä näyttämään oman toimintansa huolellisuus sekä palvelussa käytetyn välineen moitteettomuus.

FINEllä on ollut käytössään vahinkoilmoitus sekä SVT:n raportti. Vahinkoilmoituksen mukaan kone oli alle vuoden ikäinen ja sitä oli huollettu säännöllisesti. Huoltamoyrittäjälle ei ollut ilmoitettu muista koneen aiheuttamista vahingoista ennen vahinkoa tai sen jälkeen.

SVT:n raportissa on todettu, että huoltoasemayrittäjän mukaan maahantuoja oli tarkastanut pesukoneen A:n käyttämän pesun jälkeen, eikä koneessa ollut vikaa. Lisäksi A:n vahingon jälkeen koneella on pesty noin 1 000 autoa, eikä vastaavaa maalipinnan lakan irtoamista ole tapahtunut.

SVT:n vahinkotarkastajan mukaan kone ei voi irrottaa ehjästä maalipinnasta lakkaa pesutapahtuman aikana, vaan vika on auton maalipinnassa. Auton valmistajakonsernin autoissa on ollut vastaavia ongelmia, jotka ovat alan ammattilaisten tiedossa. Lakan irtoaminen johtuu auton ominaisuuksista eikä ole syy-yhteydessä pesukoneen käyttöön.

Saamansa selvityksen perusteella FINE katsoo vakuutuksenottajan osoittaneen toimineensa huolellisesti ja pesulaitteen olleen toiminnaltaan moitteeton. FINE katsoo siten, ettei vakuutuksenottaja ole vastuussa asiakkaan autolle aiheutuneesta vahingosta, joten vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus kieltäytyä korvauksesta vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta