Haku

FINE-014185

Tulosta

Asianumero: FINE-014185 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2019

Venevastuuvakuutus. Vakuutusehtojen tulkinta. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena oleva omaisuus. Vakuutetun vene kolahtanut rantautuessa toiseen veneeseen, minkä seurauksena toisen veneen tuulilasi rikkoutui. Tuliko vahinko korvata venevastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vastuuvahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A rantautui 8.7.2018 kovassa tuulessa moottoriveneellä, jolloin veneen keula otti kiinni toisen laiturissa olleen veneen ikkunaan ja ikkuna hajosi pirstaleiksi. A:n puhelimitse yhtiöön 13.7.2018 antamien lisätietojen mukaan A oli rantautumassa ahtaaseen mökin rantaan navakassa merituulessa, jolloin hän huolimattomuuden, tuulen ja osittain oman veneen peräaallokon takia törmäsi vieressä olleeseen veneeseen. Vauhtia ei ollut paljoa vahinkohetkellä. A haki vahingosta korvausta venevakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi antamissaan korvauspäätöksissä, ettei vakuutuksesta korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne tai sen välitön vaikutuspiiri. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteella tarkoitetaan, että vahingon välttämiseksi työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä oleva omaisuus on asianmukaisesti suojattava, ja jos tämä ei ole mahdollista, työsuoritus on suoritettava niin varovaisesti, ettei ko. omaisuudelle pääse aiheutumaan vahinkoa työsuorituksen yhteydessä. Yhtiö katsoi, että vaurioitunut vene oli ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rantautumisen välittömässä vaikutuspiirissä ja siten A:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että vaurioitunut vene ei vahingon tapahtuessa ole ollut hänen vastuullaan. Yhtiö ei myöskään ole ottanut kantaa siihen, mikä olisi ollut riittävä suojaus tilanteessa. A vaatii korvausta 1200 euroa vaurioituneen veneen uudesta lasista ja korjaukseen liittyvistä matka-, tarvike ja korjaustyökuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa tapahtumatietoihin ja vakuutusehtoihin. Vahinkohetkellä on puhaltanut navakka merituuli, joka yleisen elämänkokemuksen mukaan synnyttää aaltoja. Tuulisen sään ja veneen perämoottorin synnyttämän aallokon johdosta A:n toiminnan välitön vaikutuspiiri ulottuu laajemmalle kuin vastaavassa tilanteessa sään ollessa tyyni. Vakuutusyhtiö lisää, että rantautuminen on joka tapauksessa aina riskialtista toimintaa, jossa on verrattain suuri todennäköisyys lähellä sijaitsevan omaisuuden vahingoittumiselle.  Yhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön, jonka mukaan kulloinkin tarvittujen suojaustoimenpiteiden laadulla, mahdollisella suojaustarpeesta erehtymisellä tai toteutetun suojauksen mahdollisella epäonnistumisella ei ole rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuvat vahingot on rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen vahinko ei kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n rantautuessa laiturissa olleelle toiselle veneelle aiheutunut vahinko korvata venevastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Venevastuuvakuutuksen ehtojen kohdan F420.4.1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Ehtojen kohdan F420.4.2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
  • säilytettävänä
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
  • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Asian arviointi

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskeva rajoitusehto tulee sovellettavaksi silloin, kun omaisuus ei ole vakuutetun toiminnan tai työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on toiminnan luonteen ja siihen liittyvien vahinkoriskien vuoksi velvollisuus huolehtia siitä, ettei omaisuus vahingoitu. Lautakunta toteaa, että tällaista vahinkoriskiä arvioidaan ammatti- ja yritystoiminnassa ankarammin kuin yksityishenkilönä toimittaessa. Rajoitusehtoa on lautakuntakäytännössä tulkittu suppeasti ja katsottu, ettei sitä tule soveltaa siten, että kaikki omaisuus, johon toiminnan tai työsuorituksen vaikutukset saattavat kohdistua, jäisi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Omaisuuden on katsottava olevan vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena silloin, kun suojaaminen on olennainen ja luonnollinen osa normaalisti sujuvaa toimintaa tai työsuoritusta.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vakuutettu A on rantautunut moottoriveneellä laituriin, missä yhteydessä sen keula on ottanut kiinni toisen laiturissa olleen veneen ikkunaan ja aiheuttanut tuulilasivaurion. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei pelkkä yleinen velvollisuus olla aiheuttamatta vahinkoa ympäröivälle omaisuudelle tarkoita, että kyseinen omaisuus olisi vakuutetun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. Lautakunta katsoo, ettei A:lla ole ollut velvollisuutta ryhtyä rantautuessaan erityisiin suojaus- tai vahingontorjuntatoimiin laiturissa olleen toisen veneen osalta. Vahingoittuneen veneen ei siten ole katsottava olleen A:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon venevastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia