Haku

FINE-014184

Tulosta

Asianumero: FINE-014184 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2018

Liukastuminen. Kiinteistön omistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas liukastui vakuutuksenottajana olevan kiinteistön piha-alueella 16.3.2018 noin klo 15:55. Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas astui oikealla jalalla jäiseen kohtaan, jossa ei ollut hiekoitusta nimeksikään. Kaatuessaan asiakas löi päänsä ja hänen silmälasinsa rikkoutuivat. Asiakkaan vasen jalka osui hiekoitettuun kohtaan ja housut rikkoutuivat polven kohdalta.

Vakuutusyhtiö katsoi 23.5.2018 ja 10.8.2018 antamissaan päätöksissä, että vakuutuksenottaja oli hoitanut liukkaudentorjunnan kiinteistön alueella asianmukaisesi eikä vakuutuksenottajalle siten syntynyt korvausvastuuta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksiin. Asiakas kirjoittaa, että jäistä kohtaa johon oikea jalka osui, ei ollut hiekoitettu nimeksikään. Piha-alueen hoidossa on ennenkin ollut puutteita.

Lisäkirjeessään asiakas on toimittanut valokuvia piha-alueesta ennen vahinkoa ja mainitsee, että vakuutusyhtiön päätös on virheellinen. 14.3.2018 on ollut pakkasta, joten sohjoa ei ollut voitu ajaa pois. Piha-aluetta ei myöskään kyseisessä kiinteistössä hiekoiteta kolme kertaa viikossa, kuten vakuutusyhtiö väittää. Joku valehtelee asiassa. Viime vuonnakin hän kaatui pihalla kolmesti ja sitä edellisinäkin vuosina piha-alue on ollut huonosti hoidettu.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoalue on hiekoitettu viimeisen kerran noin tunti ennen liukastumista, eikä Suomen sääolosuhteissa liukastumisen mahdollisuutta saada täysin poistettua huolellisestikaan toimimalla. Vakuutuksenottaja on toiminut liukkaudentorjunnassa huolellisesti eikä se ole korvausvastuussa vahingosta. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajan ilmoittamassa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut, vakuutuskauden aikana ilmoitetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on liukastunut vakuutuksenottajan kiinteistön piha-alueella 16.3.2018, kun hänen oikea jalkansa on osunut jäiseen kohtaan. Kaatuessaan hän satutti päänsä. Asiakkaan kertoman mukaan vasen jalka osui hiekalle ja sen vuoksi housut rikkoutuivat polven kohdalta. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan viimeisin hiekoitus oli tehty noin tuntia ennen vahinkoa, ja piha oli jo osittain sulanut hiekalle. Piha oli huoltoyhtiön selvityksen mukaan hiekoitettu ennen vahinkopäivää myös 13.3 sekä 14.3.2018.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella tasolla.

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun viimeisin hiekoitus oli suoritettu noin tuntia ennen vahinkoa.

FINEllä ei myöskään toimitettujen asiakirjojen perusteella ole syytä epäillä huoltoyhtiön antaman selvityksen luotettavuutta.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia