Haku

FINE-014161

Tulosta

Asianumero: FINE-014161 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.10.2018

Asia, joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan.

Tapahtumatiedot

C on vaatinut yhdessä asuvilta A:lta ja B:ltä velkakirjaan perustuvaa saatavaa 4.12.2017 vireille tulleella haasteella. A on käräjäoikeudelle antamassaan vastineessa ilmoittanut, ettei hän ole lainannut rahaa kantajalta. A:n tiliä on käytetty vain C:n ja B:n välisiin rahansiirtoihin, koska B:llä ei ollut pankkitiliä.

C:n mukaan kumpikin velallinen on erikseen vuorotellen allekirjoittanut viisi velkakirjaa, joissa he ovat sitoutuneet maksamaan koko velan takaisin viimeistään 31.8.2014. A ja B välttivät olemasta läsnä yhtä aikaa velkakirjoja allekirjoitettaessa, mutta sanamuodoista käy selkeästi ilmi, että he ovat sitoutuneet vastaamaan koko velkapääomasta yhdessä ja kumpikin erikseen.

13.12.2013 päivätyn velkakirjan mukaan B todistaa lainanneensa C:ltä 15 400 euroa. Rahat on maksettu A:n tilille, josta ne on nostettu käytettäväksi matka-, edustus- ja asumiskuluihin Valko-Venäjällä. 6.1.2014 päivättyyn velkakirjaan oli merkitty velallisiksi sekä A että B. Velkakirjan mukaan tähän mennessä oli lainattu 17 400 euroa ja uuden 2 000 euron velan jälkeen kokonaisvelkamäärä oli yhteensä 19 400 euroa. Velkakirjassa luki lisäksi, että se korvaisi aikaisemman velkakirjan ja että kyseisellä velkakirjalla A ja B todistavat lainanneensa rahaa 19 400 euroa B:ltä vuosina 2013 ja 2014 Valko-Venäjälle suuntautuneiden edustusmatkojen kulujen kattamiseen. Velkakirjan oli allekirjoittanut A ja siitä puuttui B:n allekirjoitus.

18.2.2014 päivätyssä velkakirjassa velallisena oli mainittu B ja päivitetty velkasumma oli 40 000 euroa. 19.5.2014 päivätyssä velkakirjassa todettiin, että takaisinmaksu oli tarkoitus suorittaa kiinteistökaupan yhteydessä B:n provisioista ja viimeistään 31.8.2014. Velallisena oli mainittu B ja velan oli ilmoitettu olevan nyt 79 900 euroa.

Korvausta A:n oikeudenkäyntikuluista oli haettu oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 1.3.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei korvausta voida suorittaa, koska vakuutustapahtuma oli sattunut kiistämisen myötä 10.1.2018 ja vakuutus oli päättynyt 19.8.2017. A on myöhemmin ilmoittanut, että vaatimukset kiistettiin jo 15.12.2014.

Vakuutusyhtiö on lausunut 5.3.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voida suorittaa, koska vakuutusehtojen kohdan 4.3 vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen, tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta. A on ilmoittanut, että B on hänen alivuokralaisensa. A ja B olivat eronneet vuonna 1987.

Vakuutusyhtiö on vedonnut 7.3.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään vakuutusehtojen kohtaan 4.5, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii, että vakuutusyhtiö myöntäisi riitaan oikeusturvaedun.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että B on vakuutustapahtuman sattuessa 16.12.2014 asunut samassa taloudessa A:n kanssa.

Osoitteessa sijaitsee kerrostalohuoneisto, jossa on kaksi huonetta. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan tässä asunnossa ei ole toista erilliseksi taloudeksi sopivaa tilaa. Näin ollen väite A:n ja B:n alivuokralaissuhteesta ei ole uskottava. Koska kyse on samassa taloudessa asuvan vakuutetun ansiotoimintaan liittyvästä asiasta, ei oikeusturvaetua voida ehtokohdan 4.3 mukaan myöntää.

Jos katsottaisiin, ettei B ole vakuutustapahtuman sattuessa asunut samassa taloudessa A:n kanssa, ei asiaan siinäkään tapauksessa voitaisi myöntää oikeusturvaetua, koska tapaukseen soveltuu myös rajoitusehto 4.5. A on 6.1.2014 allekirjoittamassaan velkakirjassa antanut sitoumuksen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta.

A on todennut lisävastineessaan, A ei ollut alkuperäisen 13.12.2013 päivätyn velkakirjan mukaan velallinen. 6.1.2014 päivätty velkakirja oli keskeneräinen velkakirja, koska siitä puuttui B:n allekirjoitus. A ei ollut hyväksynyt sitä, että myös hänet oli merkitty velalliseksi tuohon velkakirjaan. Myöhemmissä velkakirjoissa A:ta ei ollut enää mainittu velallisena eli velkakirjat oli oikaistu vastaamaan velkojan ja velallisen B:n tarkoittamaa alkuperäistä 13.12.2013 päivättyä velkakirjaa.

Sopimusehdot

Vakuutusehdot, voimassa 1.1.2014 alkaen:

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Turva yksityishenkilön oikeudenkäyntikulujen varalta) mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen, tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta.

Vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.

Ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia mm. asiassa, joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.

C on vaatinut yhdessä asuvilta A:lta ja B:ltä velkakirjaan perustuvaa saatavaa 4.12.2017 vireille tulleella haasteella. Ensimmäisen, 13.12.2013 päivätyn velkakirjan mukaan B todisti lainanneensa C:ltä 15 400 euroa. Rahat on maksettu A:n tilille, josta ne on nostettu käytettäväksi matka-, edustus- ja asumiskuluihin Valko-Venäjällä. 6.1.2014 päivättyyn velkakirjaan oli merkitty velallisiksi sekä A että B. Viimeisimmässä 19.5.2014 päivätyssä velkakirjassa todettiin, että takaisinmaksu oli tarkoitus suorittaa kiinteistökaupan yhteydessä B:n provisioista ja viimeistään 31.8.2014. Velallisena oli mainittu B ja velan oli ilmoitettu olevan nyt 79 900 euroa.

Asiassa on riidatonta, että lainatut varat oli ollut tarkoitus käyttää B:n edustusmatkoihin Valko-Venäjällä. FINE katsoo näin ollen, että velkakirjan tulkintaa koskeva riita liittyy rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla toisen ansiotoimintaa varten annettuun lainaan, joten vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta oikeusturvavakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiaan.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta