Haku

FINE-013856

Tulosta

Asianumero: FINE-013856 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Vakuutusehtojen tulkinta. Pysäköintimaksua koskeva riita-asia. Yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutus. Kulut asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omistajan ominaisuudessa.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kommandiittiyhtiön TL Ky:n vastuunalainen yhtiömies E.L. on ollut vastaajana pysäköintimaksua koskevassa riita-asiassa. Asia koski yksityisen pysäköinninvalvojan määräämää maksua, jonka E.L. oli jättänyt maksamatta sillä perusteella, että pysäköintivirhemaksu oli aiheeton. Kyseinen pysäköity ajoneuvo on ollut E.L:n omistama, mutta ajoneuvon haltijaksi on merkitty TL Ky. Maksun määrännyt S Oy oli sittemmin perinyt saatavaansa, jonka E.L. oli kiistänyt sekä perusteeltaan että määrältään. Pysäköintimaksun suuruus oli 50 euroa.

Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion, jonka mukaan S Oy:n kanne hylättiin. S Oy valitti ratkaisusta hovioikeuteen, mutta sittemmin peruutti valituksensa pää-asian osalta ja asia raukesi. Oikeudenkäyntikulujen osalta hovioikeus muutti tuomiotaan siten, että S Oy velvoitettiin korvaamaan E.L:n oikeudenkäyntikulut tämän esittämän kuluvaatimuksen mukaisesti. Hovioikeudelle antamassaan vastauksessaan E.L. on vaatinut, että S Oy velvoitetaan korvaamaan oikeuden-käyntikulut hovioikeudesta 2.000 euroa viivästyskorkoineen.

Korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista TL Ky haki yritysvakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan asiassa ei voida myöntää oikeusturvaetua, koska käräjä- ja hovioikeudessa vastaajana olleeseen E.L:een on kohdistettu vaatimuksia sillä perusteella, että hänen on väitetty paikoittaneen omistamansa auton vastoin pysäköintikiekon käyttämisestä annettua määräystä. Yhtiön näkemyksen mukaan E.L. on näin ollen ollut asiassa vastaajana yksityishenkilönä, minkä vuoksi hän ei ole yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuna em. riidassa. Lisäksi yhtiö toteaa, että vaikka E.L:n katsottaisiin olevan vakuutettuna, asiaan ei voitaisi myöntää oikeusturvaetua ehtokohdan 5.11 vuoksi, jonka mukaan yrityksen oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa.

Asiakkaan valitus

E.L. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

E.L. on samalla valituksella hakenut muutosta yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta annettuun päätökseen, ajoneuvon oikeusturvavakuutuksesta annettuun päätökseen sekä L Oy:n yritysvakuutukseen liittyvään oikeusturvavakuutuksesta annettuun päätökseen.

Valituksessaan E.L. selventää, että samaan riita-asiaan on haettu oikeusturva-etua myös E.L:n yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta sekä yrityskäytössä olleen ajoneuvon kaskovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. E.L. kertoo voittaneensa asiansa käräjäoikeudessa, jossa hän edusti itseään. Kun vastapuoli valitti asiasta hovioikeuteen, otti E.L. itsellensä asiamiehen. E.L. kertoo, ettei hän pystynyt mitenkään vaikuttamaan siihen, miten hovioikeus määräsi hänen kulunsa vastapuolen korvattavaksi. Selvyyden vuoksi E.L. kiistää vielä kertaalleen koskaan saaneensa pysäköintimaksua koskevaa laskua S Oy:ltä.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä E.L. toteaa en-sinnäkin, että hänen ei voida katsoa olleen vakuutusyhtiön esittämällä tavalla osallisena kyseisessä pysäköintitapahtumassa, koska hän on ollut todisteellisesti toisella paikkakunnalla. Lisäksi vakuutuksen tulee E.L:n näkemyksen mukaan kattaa nyt käsillä oleva riita, koska kyseinen auto on ollut 100 % TL Ky:n käytössä ja E.L. on ainoastaan ollut auton omistajana ja yritys on auton tosiasiallinen haltija.

Lopuksi E.L. toteaa vielä, ettei riita-asialla ollut hänelle vähäinen merkitys, kuten vakuutusyhtiö väittää. Tästä kertoo jo 4.594,94 euron asianajolasku, joka on huomattavasti suurempi kuin 600 euron omavastuu. Hän ei ole voinut vaikuttaa siihen, mitä hovioikeus päätökseensä kirjoittaa.

Edellä selostetuin perustein E.L. vaatii edelleen korvattavaksi hänelle hovioikeuden tuomion jälkeen maksettavaksi jäänyttä 2.594.94 euroa oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä korvauskäsittelyn kulun. Lisäksi yhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä asiassa aiemmin annettuihin korvauspäätöksiin ja toistaa niissä lausutun kantansa.

Aiemmin annettujen päätösten perustelujen lisäksi vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan vielä, että TL Ky:n oikeusturvavakuutuksen omavastuu on vakuutuskirjan mukaan 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 600 euroa. Ehtojen kohdan 7.1.3 nojalla vakuutusmäärä olisi riidanalaiseen etuuteen (pysäköintivirhemaksu) nähden sen kaksinkertainen määrä. Vakuutuksesta maksettava korvaus jäisi näin ollen joka tapauksessa alle vakuutuksen omavastuun.

Edellä selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa tule myöntää oikeusturvaetua TL Ky:n oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko E.L:lle suorittaa korvaus pysäköintivirhemaksua koskevan riidan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista TL Ky:n oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat
- vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys,
- vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt,
- sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa,
- vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa,
- vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia koskee vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, tai kun häneen on kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa.

Ehtojen kohdan 5.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon tai vesikulkurekisteristä annetun lain mukaisen rekisteröitävän vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa taikka josta vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia korvataan vastuuvakuutuksesta.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa. Käsillä oleva riita-asia koskee ajoneuvoon kohdistuvan pysäköintivirhemaksun perimistä, jonka E.L. on kiistänyt sekä perusteeltaan että määrältään. Maksuvaatimus on kohdistettu E.L:n, koska E.L. on ajoneuvon omistaja. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että sillä ei ole merkitystä, että E.L. on sittemmin kiistänyt kuljettaneensa autoa ja pystyvänsä myös todistamaan olleensa toisaalla, kun pysäköinnin on väitetty tapahtuneen. Olennaista on, että E.L. on asiassa osallisena nimenomaan vakuutusehdon 5.11 tarkoittamalla tavalla omistajan ominaisuudessa ja E.L:n kautta TL Ky haltijan ominaisuudessa. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kysymyksessä ole vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava riita-asia.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, ettei se ota kantaa itse pääasian mahdolliseen lopputulokseen taikka E.L:lle esitetyn pysäköintimaksun perusteeseen. Lautakunta voi ratkaista ainoastaan sen, onko tapauksessa kysymys oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta riita-asiasta.

Koska asia ratkeaa edellä selostetuin perustein, Vakuutuslautakunta ei katso tarpeelliseksi ottaa tarkemmin kantaa muihin asiassa esitettyihin perusteisiin.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta