Haku

FINE-013561

Tulosta

Asianumero: FINE-013561 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Esinevahingon korvaaminen. Korvaamistapa. Tulipalossa vahingoittunut saunarakennus. Korjaaminen vai uuden tilalle rakentaminen. Oliko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan uuden saunarakennuksen rakentamisen tulipalossa vaurioituneen rakennuksen tilalle?

Tapahtumatiedot

B:n omistama mökki saunarakennuksineen oli 12.10.2015 perhekotitoimintaa harjoittavan A Oy:n käytössä perhekodin lasten syysloman järjestämistä varten. Mökkiin kuuluvaan saunarakennukseen oli viety valaistukseksi kynttilä. Jonkin ajan kuluttua saunan käytön loputtua oli huomattu, että saunarakennus oli syttynyt tuleen kynttilän kaaduttua. Palo oli saatu sammutettua, mutta saunalle oli aiheutunut palosta vahinkoa. Korvausta vahingosta haettiin A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli korvattava vastuuvahinko. Yhtiö kuitenkin kieltäytyi korvaamasta uuden saunan rakentamista vanhan tilalle B:n vaatimalla tavalla, koska katsoi, että vauriot ovat korjattavissa. Yhtiö maksoi B:lle oman yhteistyökumppaninsa korjaustarjouksen perusteella tarjouksen mukaisia korjauskustannuksia vastaavan määrän 6.638,40 euroa A Oy:n omavastuulla vähennettynä sekä 266,40 euroa mm. saunan kiukaasta.

Asiakkaan valitus

A Oy ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

Vahingon tapahduttua vakuutusyhtiö teetti saunalle tarkastuksen rakennusmestarilla 25.4.2017. Tarkastusraportista ilmenee, että saunan saattamiseksi toimintakuntoon se tulee purkaa ja rakentaa uudelleen. Vakuutusyhtiö toimitti raportin tiedoksi B:lle, joka hyväksyy purkamisen ja uudelleen rakentamisen ratkaisuksi. Tämän jälkeen yhtiö teetti 16.10.2017 uuden tarkastuksen, jonka perusteella esitettiin korjaamistoimiksi saunan puhdistamista noesta ja mm. hirsipintojen peittämistä paneloinnilla. Tätä ratkaisuehdotusta B ei hyväksy.

A Oy pyytää Vakuutuslautakuntaa tutkimaan, onko vakuutusyhtiö menetellyt korvausasiassa oikein. A Oy:lle muodostuu uhka joutua asiassa oikeuteen vakuutusyhtiön toiminnan vuoksi, koska B ei ole tyytyväinen nyt maksettuun korvaukseen. Lisäksi A Oy haluaa tutkittavan, onko vakuutusyhtiö toiminut oikein, kun B:tä on neuvottu hakemaan korvausta vain A Oy:n vastuuvakuutuksesta eikä lainkaan kiinteistön omasta vakuutuksesta, joka on samassa vakuutusyhtiössä. A Oy:n tiedon mukaan B ei ole tehnyt vahinkoilmoitusta kiinteistövakuutukseen. A Oy vaatii vahingon korvaamista siten, että sauna rakennetaan uudelleen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan tapahtumatietoihin. Yhtiö toteaa, että B:lle on aluksi 17.5.2016 päädytty maksamaan 2.880 euron kertakorvaus. Kertakorvaus on kuitenkin haluttu myöhemmin peruuttaa, koska B on katsonut vahingon määrän olevan odotettua suurempi. Tämän johdosta vahingon käsittely on alkanut uudelleen ja yhtiö on 21.4.2017 pyytänyt A Oy:tä toimittamaan kustannusarvion vahingon korjauskuluista tarvike- sekä työerittelyineen yhtiön tekniselle tarkastajalle hyväksyttäväksi.

Toukokuussa 2017 yhtiö on vastaanottanut B:ltä postitse 15.4.2017 päivätyn urakkatarjouksen, jonka mukaan mökin uudelleenrakentaminen maksaisi 49.780 euroa. Kyseinen tarjous on pitänyt sisällään A Oy:n valituksessa viitatun rakennusmestarin 25.4.2017 päivätyn raportin, jonka tilaaja on ollut ulkopuolinen henkilö. Kyseessä ei siis ole ollut yhtiön tilaama raportti. Raportin sekä raportin tilanneen henkilön mukaan saunarakennus tulisi purkaa ja sen tilalle tulisi rakentaa uusi. Yhtiö on 28.6.2017 ilmoittanut raportin tilanneelle henkilölle ja B:lle, ettei kyseistä tarjousta tulla hyväksymään. B on ilmoittanut yhtiölle, että tarjous on ”pakko hyväksyä”, eikä B suostu ottamaan vastaan muita tarjouksia.

Yhtiö on urakkatarjouksen saatuaan pyytänyt itse korjausarvion ja tarjouksen toiselta yritykseltä ja saanut sen 16.10.2017. Tarjouksen mukaan saunamökki on korjattavissa eikä sitä tarvitse rakentaa udelleen. Korjauskustannusarvio on 6.638,40 euroa. B:n kanssa on pyritty neuvottelemaan, tuleeko tarjouksen tehnyt yritys tekemään korjaustyöt, vai haluaako B korjauskustannukset kertakorvauksena. Koska B on kieltäytynyt kummastakin vaihtoehdosta, vakuutusyhtiö on 15.11.2017 antanut korvauspäätöksen, jonka mukaan B:lle on korvattu riidattomana korvauksena 6.404,80 euroa omavastuun jälkeen.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vastuuvakuutuksesta korvataan esineen korjauskustannukset, kuitenkin enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut arvo. Vahingon aiheuttajan ja siten myös vastuuvakuutusyhtiön korvausvastuu käsittää ainoastaan aiheutetun vahingon osuuden, ei tätä laajemmin esimerkiksi samalla tehtävien muiden korjaus- tai parannustöiden osuutta. Vahingoittunut saunarakennus on valmistunut 1980-luvulla, joten kyseessä on jo noin 30 ̶ 40 vuotta vanha saunamökki. Kyseessä ei siis missään tapauksessa ole uudenveroinen rakennus. Kuvien ja muiden selvitysten perusteella mökin kunnon voidaan katsoa olleen välttävä. Yhtiö katsoo, että B:n toimittama uudelleenrakentamistarjous ylittää rakennuksen käyvän arvon, joten vaikka sauna tarvitsisikin rakentaa uudelleen, on vaatimus joka tapauksessa aivan liian korkea. Vahingonkärsinyt hyötyisi tällöin vahingosta ja saisi perusteetonta etua. Lisäksi uudelleenrakentaminen ei ole tarpeellista, vaan saunamökki saadaan korjattua yhtiön pyytämän tarjouslaskelman mukaisin kustannuksin. Korvauksen hakijalla on oikeus päättää, hakeeko korvausta kiinteistövakuutuksesta vai vahingon aiheuttajalta tai tämän vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoo suorittaneensa B:lle vahingosta täysimääräisen korvauksen ja pyytää Vakuutuslautakuntaa hylkäämään A Oy:n vaatimuksen perusteettomana.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • A Oy:n valitus Vakuutuslautakunnalle (päiväämätön, saapunut 12.7.2018)
 • vakuutusyhtiön vastine 21.8.2018
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 15.11.2017
 • rakennusmestarin raportti vahingosta ja korjausehdotus 25.4.2017
 • urakkatarjous 15.4.2017 (uuden saunamökin rakentaminen)
 • urakkatarjous 16.10.2017 (vaurioituneen saunamökin korjaustyöt)
 • vakuutusyhtiön kirje B:lle 27.10.2017 (tiedustelu korvaamistavasta)
 • kunnan rakennusvalvonnan tiedot vahingoittuneesta rakennuksesta
 • värivalokuvia vahingosta
 • vakuutuskirja
 • vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys saunamökin palovahingon 12.10.2015 korvaamistavasta ja maksettavan korvauksen määrästä.

A Oy on valituksessaan pyytänyt tutkimaan vakuutusyhtiön menettelyn asianmukaisuutta mm. siltä osin, onko B:tä neuvottu käyttämään asiassa omaa kiinteistövakuutustaan. Vakuutuslautakunta antaa ohjesääntönsä mukaan ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Lautakunta ei ole toimivaltainen menettelytapojen asianmukaisuutta koskevissa kysymyksissä. Vakuutuslautakunta ei siten käsittele asiaa tältä osin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen 1.1.2014 kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Esinevahingon korvaamisen lähtökohtana vahingonkorvausoikeudessa ja vastuuvakuutuksessa on vahingoittuneen esineen osalta korjauskustannusten korvaaminen. Vahingonkärsineellä ei ole oikeutta saada korvausta esineen arvosta, ellei esine ole tuhoutunut tai elleivät korjauskustannukset ylitä esineen arvoa. Jos esine on tuhoutunut korjauskelvottomaksi, vahingonkärsineellä ei ole oikeutta vaatia uutta samanlaista esinettä tilalle, koska hän tällöin hyötyisi vahingosta vahingonkorvausoikeudellisen ns. rikastumiskiellon vastaisesti. Näyttövelvollisuus vahingon määrästä on korvausta hakevalla.

Vakuutuslautakunnan käyttöön on toimitettu kaksi korjausehdotusta vahingosta. Rakennusmestarin laatiman, 25.4.2017 päivätyn tarkastusraportin mukaan saunarakennuksen korjaus edellyttäisi vesikaton kannattajien ja ruodelautojen vaihtamista, tuulensuojan ja lämmöneristeiden asentamista sekä panelointia koolauksineen, väliseinien rakentamista, sisäkaton rakentamista, hiiltyneiden hirsien vaihtamista, uutta saunan ovea sekä lauteiden rakentamista. Raportissa ehdotetaan rakennuksen purkamista ja uuden rakentamista samalle perustukselle, koska tämä olisi taloudellisin vaihtoehto. Laskelmaa korjaustyön kustannuksista ei ole tehty. Uuden saunamökin rakentamista koskevan urakkatarjouksen mukaan purku- ja rakennustyöt maksaisivat 49.780 euroa.

Korjausrakennustarjouksen 16.10.2017 mukaan korjaus voitaisiin toteuttaa 6.638,40 euron hinnalla. Tarjous sisältää kattopinnoitteen poiston saunan puoleiselta lappeelta, hiiltyneiden huovanaluslautojen poiston, hiiltyneen kattokannattajan puhdistuksen ja tarvittaessa kapseloinnin, alushuovan ja palahuovan, yläpohjan erityksen (levyvilla 200 mm, tinapaperi, koolaus ja panelointi), kiukaan taustaseinään tinapaperin, koolauksen ja paneloinnin, saunan ja eteistilan väliin puurungon, eristeet ja paneloinnit molemmin puolin, saunan oven, vaurioituneen hirsiseinän puhdistuksen noesta, koolauksen ja paneloinnin, panelointien käsittelyn saunasuojalla sekä lauteiden rakentamisen ja kiukaan palosuojalevyjen asennuksen.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä kerrottuun viitaten, että vaurioitunut saunarakennus on korjattavissa kohtuullisin kustannuksin, jolloin vahingon määrä lasketaan korjauskustannusten määrän mukaan eikä vahingonkärsineellä ole oikeutta vaatia korvausta palaneen rakennuksen arvon mukaan. Muutenkaan korvaus ei tulisi suoritettavaksi uuden vastaavan rakennuksen hankintamenon mukaisesti ottaen huomioon vaurioituneen rakennuksen ikä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön suorittamaa, korjausrakennustarjousta 16.10.2017 vastaavaa korvausta asianmukaisena ja riittävänä eikä suosita muutosta korvauksen määrään.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta