Haku

FINE-013544

Tulosta

Asianumero: FINE-013544 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2018

Lämmitys- ja käyttövesiputkiston rikkoutuminen. Ikävähennykset. Vähennyksen kohtuullisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalossa oli maaliskuussa 2018 todettu laaja lämmitys- ja käyttövesiputkistojen jäätymisvaurio. Syyn oli päävarokkeen toisen vaiheen rikkoutuminen.

Asiakas oli ottanut kesähuvilana käytetylle, vuonna 1922 rakennetulle vanhalle koulurakennukselle osapuolena olevasta vakuutusyhtiöstä kotivakuutuksen vuonna 2007 tai 2008. Osa rakennuksen putkistoista oli uusittu noin 3-4 vuotta ennen vahinkoajankohtaa. Rikkoutuneet putkistot oli uusittu vuosina 1972-1973.

Vakuutusyhtiö on pitänyt putkistojen rikkoutumista kotivakuutuksesta korvattavana vahinkona. Vakuutusehtojen mukaan putkistojen korjauksista tehdään vuotuinen 3 prosentin ikävähennys. Koska putkistojen ikä oli yli 40 vuotta, vakuutuksesta ei jäänyt korvattavaa osuutta.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että koko korvauksen epääminen ikävähennyksen perusteella on kohtuutonta. Vähennys olisi pitänyt rajata johonkin kohtuulliseen määrään. Vakuutustapahtuma on sinänsä korvattava. Rikkoutuneen putken iällä ei ollut merkitystä vahingon syntymiseen. Myös uudempi putkisto olisi voinut jäätymisen kautta vaurioitua. Ikävähennys on vahvemman osapuolen laatima vakioehto, ja täysin rajoittamaton ikävähennys on kohtuuton. Vakuutussuojan kaventumista ajan kuluessa ei ole otettu vakuutusmaksussa huomioon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstään vakuutussopimuksen ehtojen mukaisena. Asiassa on kiistaa siitä, voiko yli 40 vuotta vanhan putkiston ja lämmitysjärjestelmän kohdalla tehdä ikävähennyksen. Vakuutusehtojen mukaan omaisuuden ikä vaikuttaa vahingon määrän arviointiin. Koko kiinteistön lämmitys- ja käyttövesiverkosto on vahingon sattumisen jälkeen uusittu. Vakuutussopimuksen voimassaoloaikana vakuutusturvan sisältö ei ole vakuutusyhtiön mielestä heikentynyt. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että putkiston ikääntymistä ei voida pitää vakuutusmaksuja automaattisesti alentavana tekijänä.

Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun (VKL 350/04), jonka mukaan ikävähennysten tekeminen ei riipu siitä, onko talotekniikan ikä vaikuttanut vahingon syntyyn. Ratkaisussa ei pidetty kohtuuttomana 100 prosentin ikävähennystä.

Selvitykset

Asiakirjoihin liitetyssä L. Oy:n tarkastusraportissa (20.3.2018) suositellaan rakennuksen lämmitys- ja käyttövesiverkoston uusimista kokonaan, koska käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmässä on jäätymisvaurioita koko putkisto-osuuksilla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä 100 prosentin vähennys rakennuksen putkiston iän perusteella, onko ikävähennysehto epäselvä tai johtaako 100 prosentin vähennys kohtuuttomaan lopputulokseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeustoimilain 36 §:n 1 momentin mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan 36 §:n 2 momentin mukaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Kotivakuutukseen sisältyvän esinevakuutuksen ehtojen kohdan 5.2.12 (rikkoutuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle sen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko.  Korvaussäännösten kohdan 6.3.5 (vahingon määrän arvioiminen rakennusten kiinteiden koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahingoissa) mukaan rakennusten kiinteiden koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahingoissa katsotaan vahingon määräksi koneen tai laitteen korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, joista tehdään seuraavat käyttöikään perustuvat vuotuiset vähennykset kultakin koneen tai laitteen käyttöönottovuotta seuranneelta, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneeltä kalenterivuodelta:

  • Kone tai laite: (muun muassa) kiinteät jäähdytys-, ilmastointi-, vedenjakelu- ja lämmityslaitteet
  • Ikävähennys vuodessa: 6 %.
  • Kone tai laite: rakennuksia palvelevat putkistot, sähköjohtimet ja –mittarit.
  • Ikävähennys vuodessa: 3 %.

 

Asian arviointi

Koti- ja muista omaisuusvakuutuksista korvattavissa LVIS-laitteiden eli lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkölaitteiden rikkoutumisvahingoissa käytetään yleisesti ikävähennyksiä. Rikkoutuneet putket on tässä tapauksessa asennettu vuosina 1972-1973. Asiakkaan ilmoituksen mukaan kotivakuutus on ollut voimassa vuodesta 2007 tai 2008 alkaen. Vakuutusyhtiön mielestä vakuutusturvan sisältö ei ole heikentynyt vakuutussopimuksen voimassaoloaikana.

Saamansa selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että ikävähennys olisi ollut 100 % jo vakuutusta tehtäessä, koska rikkoutuneiden putkien ikä on tuolloin ollut ainakin 34-35 vuotta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että useimpien esineiden arvo laskee, kun esine vanhenee. Jotta maksettava korvaus vastaisi esineen todellista arvoa, esineen ikä otetaan huomioon korvausta vähentävänä tekijänä. Ikävähennykset tehdään esineen korjaus- tai jälleenhankintahinnasta. Vähennykset koskevat yleensä rikkoutunutta laitetta ja sen osia sekä työtä, joka tehdään laitteen korjaamiseksi tai uuden laitteen asentamiseksi.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ole vakuutusperiaatteiden mukaista korvata vanhan putkiston tai laitteen rikkoutumista uuden putkiston tai laitteen hintatason mukaan, koska putkilla ja laitteilla on rajallinen käyttöikänsä ja ne on joka tapauksessa jossakin vaiheessa vaihdettava ikääntymisen ja käyttöiän päättymisen vuoksi.

Asiakas on katsonut 100 prosentin ikävähennyksen johtavan kohtuuttomuuteen ja pyytänyt, että vakuutusyhtiö korvaisi vahingot joko kokonaan tai ainakin osittain. Hän ei ole kuitenkaan ilmoittanut, mikä hänen mielestään olisi kohtuullinen vähennys.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan sopimusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaan. Epäselvissä tapauksissa sopimusehtoa tulee kuitenkin tulkita laatijansa vahingoksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sellaiseen sopimusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ikävähennysehtoa voida pitää epäselvänä Asiassa ole esitetty perusteita tulkita ehtoa sen sanamuotoon nähden laajentavasti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön ratkaisua vakuutusehtojen mukaisena. Ikävähennystä koskevan ehdon soveltamisen ei voida katsoa johtavan kohtuuttomuuteen. Vakuutuslautakunta ei suosita ratkaisun muuttamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia