Haku

FINE-013461

Tulosta

Asianumero: FINE-013461 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2018

Viemärivahinko. Vierasesine sukitetussa viemäriputkessa. Näyttö korvattavasta vahinkotapahtumasta. Rajoitusehtojen soveltaminen. Asennus- tai rakennustyövirhe. Huolto- ja kunnossapitokustannukset.

Tapahtumatiedot

Yritys A oli tehnyt asiakkaan omakotitalossa 17.11.2017 – 9.2.2018 välisenä aikana viemärisaneerauksen sukkasujutusmenetelmällä. Noin 2-3 kuukauden kuluttua sukitustyön päättymisestä rakennuksen viemäri oli alkanut pulputtaa. Asiakas oli epäillyt viemäritukosta. Tukosta oli yritetty avata 2.7.2018 pesemällä viemäri pesuletkun avulla. Paperitukosta ei kuitenkaan ollut löytynyt. Tämän jälkeen viemäriin oli ajettu viemärikamera, joka oli päässyt noin 15 metrin matkan päähän sakokaivosta. Kamera oli pysähtynyt putken mutkan kohdalla olleeseen esteeseen.

Vakuutusyhtiö on 4.7.2018 sähköpostiviestissään ilmoittanut, että kyse ei ole korvattavasta vakuutustapahtumasta ja että korvaushakemus evätään asennusvirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella. 17.7.2018 päivätyssä sähköpostiviestissä vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että asiassa tullaan vielä tekemään viemärin kuvaus, minkä jälkeen asia käsitellään uudelleen ja yhtiö antaa uuden korvauspäätöksen.

Vakuutusyhtiön toimeksiannosta yritys B oli 1.8.2018 kuvannut viemäriä pihakaivosta noin 36 metrin päähän. Tällöin oli 22 metrin kohdalla havaittu vierasesine, joka oli liikkunut kameran mukana hieman. Tonttilinjassa olleen sukan oli myös havaittu olevan osittain epätasaisesti avautunut. Viemärin kuvauksen jälkeen yritys C oli viemäripesulla saanut vierasesineen, eli hiekkapaperin palasen, pois putkesta.

Vakuutusyhtiö on uudessa korvauspäätöksessä 27.8.2018 katsonut, ettei asiassa ole näyttöä korvattavan esinevahingon sattumisesta. Sukittajan työkalusta irronneen hiekkapaperin poistaminen viemäristä on vahingon ennalta ehkäisevää, kiinteistön omistajan vastuulle kuuluvaa kunnossapitotoimintaa, joka ei kuulu vakuutuksesta korvattavaksi.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että viemäri kunnostetaan toimivaksi. Nyt vaarana ovat toistuvat viemäritukokset. Kunnostuskustannusten suuruutta asiakas ei tiedä. Koska sukitusurakoitsija oli tehnyt konkurssin, vaihtoehtoinen maksaja olisi asiakkaan mielestä vakuutusyhtiö.

Korvaushakemus on evätty suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella. Asiakas pitää vakuutusyhtiön asennusvirheeseen perustuvaa hylkäyspäätöstä ristiriitaisena, koska vakuutusyhtiö myöntää vahingon sattuneen vasta asennuksen ja koko korjausurakan jälkeen dokumentoinnin yhteydessä. Asiakas toteaa myös, että jos kamera olisi rikkonut sukan, se olisi korvattava äkillisenä tapahtumana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että näyttötaakka korvattavan vahingon sattumisesta on korvauksen hakijalla. Perusteita korvauksen maksamiselle kotivakuutuksesta ei ole, koska asiassa ei ole esitetty näyttöä korvattavan esinevahingon sattumisesta.

Kotivakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut vakuutusehdoissa selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Tässä tapauksessa viemärin toiminnasta ei kuvata aiheutuneen mitään vahinkoa. Asiakkaan kertoman mukaan epäilty rikkinäinen kohta ei ollutkaan rikki.  Yhtiölle toimitettujen selvitysten perusteella jää epäselväksi, onko viemärissä toimintaan vaikuttavaa vikaa. Urakoitsijan mahdollisesti tekemä puutteellinen sukitus ei ole kotivakuutuksesta korvattavaa esinevahinkoa. Viemäristä löytyneen vierasesineen ei ole esitetty aiheuttaneen mitään vahinkoa. Vierasesineen poisto on vahingon ennalta ehkäisevää toimintaa, joka kuuluu kiinteistön omistajalle. Huolto- ja kunnossapitotoiminnasta aiheutuvia kustannuksia ei korvata kotivakuutuksesta niitä koskevan rajoitusehdon vuoksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut pohjapiirros rakennuksesta ja valokuva viemärissä olleesta vierasesineestä sekä yritys B:n lausunto 1.8.2018 tehdystä viemärin kuvauksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten kesken on kiistaa siitä, onko asiassa on kysymys kotivakuutuksesta korvattavasta suoranaisesta esinevahingosta ja ovatko viemärissä olleen hiekkapaperin poistamisesta aiheutuneet kustannukset korvattavia.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan

 • 1. kappale: vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.
 • 2. kappale: ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.
 • 3. kappale: vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:
  • rikosturva
  • laiterikkoturva
  • putkistovuototurva
  • särkymis- ja menetysturva.

 

Korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja koskevien ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata

 • kohta 6.17: suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.
 • kohta 6.19: huolto- ja kunnossapitokustannuksia.

 

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavan suoranaisen esinevahingon tulee aiheutua äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on näytettävä, että kyseessä on vakuutusehtojen mukainen korvattava vahinko.

Vakuutuslautakunta toteaa 1.8.2018 tehdyn viemärikuvauksen osoittaneen, että viemärissä oli hiekkapaperia ja että viemärin sukitukseen käytetty sukitusmateriaali oli osittain epätasaisesti avautunut. Viemärin rakenteen tai hiekkapaperin ei ole osoitettu aiheuttaneen suoranaista esinevahinkoa vakuutetulle omaisuudelle. Asiassa ei ole esitetty näyttöä myöskään siitä, että suoranaista esinevahinkoa olisi muutoinkaan aiheutunut mistään vakuutusehdoissa selostetusta tapahtumasta. 

Lisäksi Vakuutuslautakunta katsoo, että viemärin sukitukseen mahdollisesti liittyneiden asennus- tai rakennustyövirheiden aiheuttamia vahinkoja ei rajoitusehdon 6.17 mukaan korvata kotivakuutuksesta. Viemärissä olleen hiekkapaperin poistamista Vakuutuslautakunta pitää rakennuksen ja kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon liittyvänä toimena, josta aiheutuvia kustannuksia ei korvata kotivakuutussopimuksen rajoitusehtojen kohdan 6.19 mukaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita päätöksen muuttamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Vuori

Tulosta