Haku

FINE-013432

Tulosta

Asianumero: FINE-013432 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2018

Lakipykälät: 32, 61

Pelastamisvelvollisuus. Lukkojen uudelleensarjoituskulujen korvaaminen pelastamiskustannuksina.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön omistamassa kiinteistössä sijaitsevan huoneiston A 34 vuokralainen jätti vuokrasuhteen päättymisen jälkeen palauttamatta ko. huoneiston avaimen. Vuokrasopimus oli purettu 12.1.2015 ja taloyhtiön saunaosastolla oli jonakin päivänä 17.1.2015 ja 19.1.2015 välisenä aikana tehty ilkivaltaa mm. sotkemalla tiloja ulosteella. Teolle ei ollut silminnäkijöitä, mutta asukkaat ja asunto-osakeyhtiön hallitus epäilivät tekijän olevan kyseinen vuokralainen tai tämän vieras.

Asunto-osakeyhtiö sarjoitti 16.2.2015 huoneiston A 34 lukon sekä lukot niihin taloyhtiön yhteisiin tiloihin, joihin huoneiston avaimella pääsee. Asunto-osakeyhtiö on hakenut lukkojen sarjoituksesta aiheutuneita kustannuksia kiinteistön täysarvovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen katsoen, etteivät lukkojen sarjoituksesta aiheutuvat kustannukset ole kiinteistövakuutuksen ehtojen mukaisia korvattavia kustannuksia. Uudelleensarjoituskulut eivät ole korvattavia myöskään vakuutussopimuslain mukaisina pelastamiskustannuksina.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on katsonut, että sarjoituskulut tulisi korvata vakuutussopimuslain tarkoittamina pelastamiskustannuksina.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei lukkojen uusimisesta aiheutunutta vahinkoa voida pitää vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain tarkoittamana uhkaavan vakuutustapahtuman rajoittamis- tai torjuntakuluina, koska taloyhtiön avaimilla tehty murto tai vahingonteko ei ole korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.

Vakuutusehtojen kohdan 3.7 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen lukkojen tarpeelliset korjauskustannukset, jos murrolla tai ryöstöllä on anastettu yleisavaimia tai asuntojen avaimia. Asunnon avaimia ei ollut anastettu murron tai ryöstön yhteydessä, joten sarjoituskuluja ei voida korvata ehtokohdan 3.7 perusteella.

Asiakkaan lisäkirjelmä

Asiakas korostaa, että sarjoittamalla estettiin myös muiden kiinteistövakuutuksesta korvattavien tapahtumien, kuten ehtokohdan 3.8 mukaisen vahingonteon, sattuminen. Vakuutusehtojen kohdan 3.8 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut tahallinen vahingonteko.

Erityisesti vahingonteon tapahtuminen oli varsin todennäköistä, koska pian vuokrasopimuksen purkamisen jälkeen oli jo tehty ilkivaltaa kiinteistövakuutuksella vakuutetulle omaisuudelle. Sarjoittamalla lukot uudelleen estettiin jatkossa vastaavien kiinteistövakuutuksesta korvattavien vahinkojen tapahtuminen. Aikaisempi vahingonteko huomioiden ilman sarjoitusta ei olisi voitu poissulkea mahdollisuutta, että kiinteistössä tapahtuisi vakavampiakin vakuutustapahtumia, kuten tahallaan sytytetty tulipalo. Asiaa ei siis voi ratkaista pelkästään ehtokohtien 3.6 ja 3.7 perusteella vaan vahingontorjuntakustannusten korvattavuutta arvioidessa tulee huomioida myös ehtokohta 3.8, jossa korvattavuutta ei ole rajoitettu vahinkoihin, joissa sisälle oli päästy murron tai ryöstön avulla saaduilla avaimilla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko sarjoituskustannuksissa kyse vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneista korvattavista kustannuksista.  

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Vakuutussopimuslain 32 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

1.1.2014 alkaen sovellettavat kiinteistövakuutusehdot:

3.2 Palo tai noki

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on ai­heuttanut irtipäässyt tuli tai tulisijasta tai vastaa­vasta kiinteistön lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti levinnyt noki tai savu.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa esineelle, joka on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

3.6 Murtautumisen yhteydessä tapahtunut varkaus ja vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.

3.7 Avainvahinko

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen lukkojen tarpeelliset korjauskustannukset, jos murrolla tai ryöstöllä on anastettu yleisavaimia tai asuntojen avaimia. Kustannuksista tehdään 5 % vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti toisesta käyttövuodesta alkaen. Käyttövuosien laskeminen aloitetaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti käyttövuosien lukumäärällä.

3.8 Vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on ai­heuttanut tahallinen vahingonteko.

Vakuutuksesta ei korvata
-vahinkoa, jonka on aiheuttanut naarmuuntuminen tai muu tähän verrattava vaurioituminen,
-vahinkoa, jonka huoneiston käyttäjä on aiheuttanut huoneiston kalusteille tai pinnoitteille,
-lasivahinkoa siltä osin kuin korvausta suoritetaan lasiin liittyvästä erillisestä vakuutuksesta eikä
-vahinkoa, joka on aiheutettu ajoneuvolla.

1.1.2014 sovellettavat yleiset sopimusehdot:

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus eli pelastamisvelvollisuus

Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän samastetun tulee kyky­jensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on ai­heutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuu­tusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittami­seksi antamia ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheu­tuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuu­desta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö­nyt edellä tarkoitetun velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen tai sen rajoittamiseen. Lisäksi tulee ottaa huomi­oon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuu­den laatu sekä muut olosuhteet.

Asian arviointi

Asiassa on selvitetty, että vakuutetun rakennuksen yleisiin tiloihin pääsyn mahdollistavat avaimet ovat jääneet osakkaan vuokralaisen haltuun, kun vuokralainen on jättänyt avaimensa palauttamatta vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättymisen yhteydessä.

Vakuutusehtojen kohdan 3.7 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen lukkojen tarpeelliset korjauskustannukset, jos murrolla tai ryöstöllä on anastettu yleisavaimia tai asuntojen avaimia. Tällaisesta tilanteesta ei ole ollut kysymys.

Asiassa on kuitenkin arvioitava, onko avainten jäämisestä vuokralaiselle esillä olevassa tapauksessa aiheutunut sellainen välittömästi uhkaavan vahingon vaara, jonka torjumisesta aiheutuvat kustannukset ovat vakuutusehtojen kohdan 3.7 estämättä vakuutuksenottajana olevaan asunto-osakeyhtiöön nähden pakottavien vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:ien mukaisesti korvattavia.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutetulla on pelastamisvelvollisuus silloin, kun vakuutustapahtuma on sattunut tai sen sattumisen uhka on välitön. Tämä pelastamisvelvollisuus ei tarkoita velvollisuutta torjua kaikenlaisia vahinkoja, vaan ainoastaan vakuutusehdoissa määriteltyjä vakuutustapahtumia, jotka ovat sattumaisillaan tai jo sattuneet. Niiden torjuntaan ja rajoittamiseen liittyy myös lain 61 §:n mukainen oikeus saada korvausta.

Vakuutusyhtiöillä on vapaaehtoisissa vakuutuksissa sopimusvapauden periaatteen mukaisesti laaja mahdollisuus määritellä vakuutusehdoillaan ne vakuutustapahtumat, joiden satuttua yhtiölle syntyy korvausvelvollisuus. Muiden kuin ehdoissa korvattavaksi määriteltyjen vahinkojen torjuminen ei ole vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämistä. Vakuutusyhtiö ei ole lain perusteella velvollinen korvaamaan tällaisen muun vahingontorjuntatoiminnan aiheuttamia kustannuksia, vaikka nämä muut toimet voivatkin olla vakuutetun kannalta erittäin aiheellisia.

Vakuutuskirjan mukaan rakennus on vakuutettu täysarvovakuutuksella, johon kuuluvat muun ohessa paloa ja vahingontekoa koskevat turvat. Ehtokohdan 3.8 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut tahallinen vahingonteko. Korvattavuus ei edellytä, että tiloihin olisi päästy murtautumalla tai ryöstön tai murtautumisen yhteydessä anastettujen avainten avulla.

Kun lukot on sarjoitettu uudelleen, taloyhtiön yleisiin tiloihin ei enää voi päästä vuokralaisen haltuun jääneitä avaimia käyttäen. Tapauksessa taloyhtiö on esittänyt, että lukkojen uudelleensarjoittamisella on torjuttu mahdollisia ilkivalta- tai palovahinkoja. Taloyhtiö on viitannut kiinteistön pesutiloissa 17. — 19.1.2015 tehtyyn ilkivaltaan, jota oli epäilty entisen vuokralaisen tekemäksi.

Asiassa on jäänyt jossain määrin epäselväksi, millä perusteella 17. — 19.1.2015 tehdyn ilkivallan oli epäilty olleen entisen vuokralaisen tekemä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä mahdollisesta poliisitutkinnasta tai vuokralaisen käyttäytymisestä vuokrasuhteen aikana. Asiakkaan puolelta ei ole myöskään tuotu esille mitään konkreettista perustetta arvioille siitä, mistä syystä vuokralainen mahdollisesti olisi ollut aikeissa palata taloyhtiön yleisiin tiloihin.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituilla perusteilla asiassa jäävän osoittamatta, että avainten jäämisestä vuokralaisen haltuun olisi aiheutunut välittömästi uhkaava vaara minkään tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon sattumisesta. Tämän vuoksi lukkojen sarjoituksesta aiheutuneita kuluja ei voida pitää vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneina korvattavina kustannuksina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta lukkojen uudelleensarjoituskuluista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia