Haku

FINE-013386

Tulosta

Asianumero: FINE-013386 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Lakipykälät: 9, 73

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutuksesta ennen vakuutussopimuksen tekemistä annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

A on hakenut 6.6.2018 oikeusturvaetua riitaan, joka oli syntynyt 15.5.2015. A siirsi vakuutuksen nykyiseen vakuutusyhtiöönsä 31.5.2018. A on saanut 8 500 euron enimmäiskorvausmäärän mukaisen korvauksen edellisestä vakuutusyhtiöstään, jossa vakuutus alkoi 18.10.2012. Oikeudenkäyntikulut olivat yhteensä 51 207,97 euroa ja A on vaatinut, että nykyinen vakuutusyhtiö myöntäisi riitaan oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärän mukaisen korvauksen.

Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessään, ettei oikeusturvaetua voida myöntää, koska vakuutustapahtuma eli riidan syntyminen oli tapahtunut ennen vakuutuksen voimaantuloa. Vakuutusehdon 500.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Asiakkaan valitus

A vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen viivästyskorkoineen. A on vedonnut vakuutusehtoon 500.4.1, jonka mukaan vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus. A:n mukaan vakuutusehto tarkoittaa, että voimassaoloaikaan luetaan myös takautuvasti aikaisemien vakuutusten voimassaolo. Epäselvää vakioehtoa on joka tapauksessa tulkittava sen laatijan vahingoksi. Vakuutusyhtiö ei myöskään ollut käyttänyt oikeuttaa rajoittaa vakuutuksen voimassaoloaikaa vakuutuskirjassa.

A on ilmoittanut soittaneensa vakuutusyhtiöön ennen vakuutuksen siirtoa 30.5.2018. Hän oli tiedustellut, tarkoittiko ehto 500.41, että vakuutusturva olisi voimassa myös takautuvasti tilanteessa, jossa vakuutuksenottajalla on aikaisempi oikeusturvavakuutus toisessa vakuutusyhtiössä ja oliko toisen vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksen samanaikainen voimassaolo este ehdon 500.4.1 soveltamiselle.

A:lle vastattiin, että ehtokohta tarkoitti vakuutuksen takautuvaa voimassaoloa, jos aikaisempi tai aikaisemmat vakuutukset olivat olleet voimassa peräkkäin yhtäjaksoisesti vakuutuksenottajan ja vakuutettujen osalta. Toisen vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksen samanaikainen voimassaolo vakuutusta otettaessa ei olisi este ehdon 500.4.1 soveltamiselle. A otti vakuutuksen saamiensa tietojen perusteella 31.5.2018 ja katsoo, että vakuutusyhtiön edustajan antamat tiedot sitovat vakuutusyhtiötä vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että oikeusturvakäsittelijä on puhelinkeskustelun aikana useamman kerran selittänyt A:lle vakuutusta koskevan pääsäännön eli sen, että vakuutustapahtuman tulee olla syntynyt vakuutuksen alkamisen jälkeen, jotta oikeusturva voitaisiin myöntää. Sen jälkeen on keskusteltu ns. kahden vuoden säännöstä, ja tässä yhteydessä A:lle on kerrottu, että vakuutusyhtiö huomioi myös aikaisemmat, muissa yhtiöissä olleet vakuutukset, kunhan vakuutusten välissä ei ole päivääkään katkosta.

Huomionarvoista on lisäksi se, ettei A ole keskustelussa maininnut sitä seikkaa, että hänellä oli jo tuolloin alkanut vakuutustapahtuma ja että hän oli jo saanut siitä korvauksia toisesta yhtiöstä. Jos tämä olisi tuotu esiin, A:lle olisi erikseen korostettu, ettei vakuutusyhtiöstä mahdollisesti otettava uusi vakuutus koskisi jo sattunutta vahinkotapahtumaa.

Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä asianmukaisesti vakuutussopimuslain ja vakuutuksen yleisten ehtojen mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Vakuutusyhtiö pitää absurdina A:n ajatusta, että hän voisi vakuutusyhtiötä vaihtamalla saada aina uuden täyden oikeusturvaedun jo sattuneeseen vanhaan vahinkotapahtumaan. Tällainen ajatus on paitsi oikeusturvavakuutuksen, myös koko vahinkovakuuttamisen tarkoituksen vastainen.

Vakuutusyhtiö on lisäksi vedonnut korvausoikeuden vanhenemiseen. Asiakkaan laskun mukaan haastehakemuksen laatiminen on aloitettu ja kuluja on alkanut kertyä jo 26.10.2013. A on tehnyt oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön vasta 6.6.2018 eli oikeus korvaukseen on menetetty vanhentumisen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja menettänyt oikeutensa korvaukseen vanhentumisen perusteella. Jos korvausoikeutta ei ollut menetetty, asiassa on arvioitava, oliko vakuutusyhtiöllä korvausvastuu vakuutusehtojen tai vakuutusyhtiön edustajan vakuutuksen sisällöstä antamien tietojen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 2 momentin mukaan jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Yleiset sopimusehdot, voimassa 1.7.2017 alkaen:

F11.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 1.7.2017 alkaen:

F500.4.1

Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, on oltava syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan, jota vastaavan sisältöisen määräyksen vakuutusyhtiö on sisällyttänyt myös asiaan sovellettaviin yleisiin sopimusehtoihinsa, vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimus oli tehty 31.5.2018, eikä vakuutuksenottaja ole voinut ennen tätä ajankohtaa saada tietoa nyt kyseessä olevan oikeusturvavakuutuksen voimassaolosta. Koska korvausvaatimus oli esitetty 16.6.2018 eli vakuutussopimuslain mukaisessa vuoden määräajassa, korvausoikeutta ei ollut menetetty vanhentumisen perusteella.

Asiakas on katsonut, että vakuutuksen voimassaoloaikaan tulisi lukea myös edeltäneen oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutusehdon F500.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, on oltava syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Viimeksi mainitun virkkeen sanamuodon perusteella ei ole täysin ilmeistä, viitataanko voimassaoloajalla edeltävään vai kahteen edelliseen virkkeeseen. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että vakuutuksenottajilta voidaan yleisesti edellyttää ymmärrystä siitä vakuuttamisen peruslähtökohdasta, että vakuutus otetaan epävarman tilanteen varalle ja vakuutuksesta korvataan tämän mukaisesti vain vakuutuksen voimassaoloaikana eli aikaisintaan vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen syntyneitä vakuutustapahtumia. Tämän mukaisesti vakuutusehtoa ei voida tulkita siten, että vakuutuksesta voitaisiin korvata jo ennen vakuutussopimuksen tekemistä syntynyt riita.

Asiakas on katsonut, että ennen vakuutussopimuksen tekemistä syntynyt riita-asia kuuluisi vakuutuksen korvauspiiriin paitsi vakuutusehtojen myös vakuutusyhtiön edustajan vakuutuksen sisällöstä antamien tietojen ja vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella.

Asiakas oli tiedustellut vakuutusehtojen tulkinnasta puhelimitse 30.5.2018 eli ennen vakuutussopimuksen tekemistä. FINElle toimitetun puhelutallenteen mukaan asiakas oli pyytänyt vakuutusyhtiön edustajaa selvittämään vakuutuksen voimassaoloaikaan luettavaa ajanjaksoa koskevan virkkeen sisältöä. Vakuutusyhtiön edustaja oli ilmoittanut, että ehtokohta saa merkitystä ns. kahden vuoden säännön soveltamistapauksessa. Kun riidan peruste oli syntynyt ennen vakuutuksen alkamista, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan myös aikaisempien vakuutusten voimassaoloaika. Vakuutusyhtiön edustaja oli todennut, ettei vakuutusten päällekkäisyydellä ollut merkitystä, vaan olennaista oli, että vakuutusturva oli tällaisessa tilanteessa jatkunut katkoksetta. Vakuutusyhtiön edustaja oli kuitenkin todennut, että korvaus suoritetaan siitä vakuutuksesta, joka oli voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen seikkaan, ettei asiakas ollut puhelinkeskustelun aikana kertonut, että hänen tarkoituksenaan oli selvittää korvattavuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä alkaneen riidan osalta. Keskustelu oli alkanut sillä, että asiakas oli kysellyt yleisesti voimassaoloaikaa koskevan ehtokohdan soveltamisesta ja vakuutusyhtiön edustaja oli vakuutusehtoja siteeraten selvittänyt ehdon soveltamista korostaen, että ehto saa merkitystä käytännössä nimenomaan kahden vuoden säännön osalta. Vakuutusyhtiön edustaja oli lisäksi ilmoittanut, että riidan tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiakas puhelimessa saamiensa tietojen perusteella ole voinut olla perustellusti siinä käsityksessä, että vakuutuksesta voitaisiin myöntää oikeusturvaetu jo ennen vakuutussopimuksen tekemistä alkaneeseen riitaan. Näin ollen lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Hirviniemi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia