Haku

FINE-013365

Tulosta

Asianumero: FINE-013365 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2018

Tupakasta aiheutuneet vauriot. Vahingon syy. Ilkivalta. Näytön arvioiminen. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas on kertonut, että hän löysi 11.3.2018 Toyota MR 2 -henkilöautonsa pesun yhteydessä tuulilasinpyyhkimen ja konepellin välistä tupakantumpin. Ajoneuvon kangaskattoon oli sulanut jälki. Asiakkaan arvion mukaan ajoneuvon kattoon oli tumpattu savuke auton ollessa pysäköitynä kadun varteen. Korvausta ajoneuvon vaurioista haettiin ilkivaltavakuutuksesta.  

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään 27.3.2018, että asiakkaalla on näyttötaakka korvattavan vahingon sattumisesta. Ilkivaltavakuutuksesta korvataan ajoneuvolle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko, kun teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuu­tuksen kohdetta. Vakuutuksesta ei korvata toisen henkilön huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa. Yhtiö viittasi Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 641/06, jonka mukaan asiakkaalla on näyttötaakka siitä, että kyseessä on todennäköisesti ollut tahallinen vahingonteko.

Vahinkotapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä, joten vaurioiden syntytapa täytyy arvioida jälkikäteen käytettävissä olevien tietojen perusteella. Vakuutusyhtiö katsoi, että vauriot eivät ole ilkivaltavahingolle tyypillisiä. Korjaamon lähettämien vahinkotarkastustietojen ja asiakkaan toimittamien valokuvien perusteella vaurioiden muoto ja sijainti eivät vastaa tahallisen vahingonteon jälkiä. Yhtiön mielestä savuke ei talvisäässä voi aiheuta niin kovaa kuumuutta, että se aiheuttaa katossa olleen jäljen. Yhtiö katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että kyseessä olisi ollut ilkivaltavakuutuksesta korvattava vahinko.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Hän viittasi vahinkokäsittelijän kanssa käymäänsä sähköpostikeskusteluun ja katon vauriosta otettuihin valokuviin. Pelastustoimen nettisivuilla olevien tietojen mukaan tupakat sammuvat itsestään, mikä asiakkaan mukaan tämä kumoaa vakuutusyhtiön väitteen siitä, että tupakka voisi palaa itsestään. Tupakka palaa noin 700 asteen lämpötilalla, joten vakuutusyhtiön väite, jonka mukaan tupakka ei aiheuta talvisäässä katon vaurion syntymiseen riittävää kuumuutta, ei pidä paikkaansa. Lisäksi asiakas totesi, että läheisen pysäköintihallin valvontakamerat ovat voineet kuvata ilkivallanteon, mutta selvitystyön tekeminen on tältä osin työlästä, eikä asiakkaalla ollut varmuutta, kumman osapuolen tulisi se tehdä.  

Vakuutusyhtiö toisti yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa päätöksessään kantansa siitä, että asiakkaalla on näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta samoin kuin siitä, että vauriot ovat todennäköisesti seurausta ilkivallasta.

Uuden vahinkotarkastuksen mukaan vaurioiden muodon ja sijainnin ei ole katsottu vastaavan tahallisen vahingonteon jälkeä. Katon jälki ei vakuutusyhtiön mukaan näytä tupakan sammutusjäljeltä, koska jälki on kolmiosainen ja sen ympäristökin on sulanut. Todennäköisempää on vielä hehkuvan savukkeen asettuminen nyt vaurioituneisiin kohtiin. Vahingolla ei ole silminnäkijöitä eikä asiakas ole toimittanut valvontakameroiden nauhoitteita yhtiölle. On mahdollista, että katolle on lentänyt tupakka ja jäänyt siihen kytemään. Tupakan sattumanvarainen päätyminen auton katolle on mahdollista useista eri syistä ilman, että kenelläkään on erityistä vahingoittamistarkoitusta. Tupakan olo katolla on voinut johtua jonkin henkilön tavallisesta huolimattomuudesta. Tyypillisesti ilkivaltaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi ajoneuvon peilien ja antennien vääntely ja rik­kominen sekä maalipinnan naarmuttaminen. Vahingon aiheutumiseen ilkivallasta voisi viitata esimerkiksi tilanne, jossa tupakasta aiheutuneita jälkiä olisi useita. Vakuutusyhtiö katsoi edelleen jäävän näyttämättä, että kyse olisi korvattavasta ilkivaltavahingosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii tupakan aiheuttamista vaurioista 1500 €:n korvausta. Hän viittaa aiemmissa käsittelyvaiheissa kertomiinsa näkemyksiin. Asiakkaan mielestä tupakan päätyminen katolle on aina ilkivaltainen teko. Ajoneuvon harvinaisuus on provosoinut tekoa ja jälkiä on kaksi, mikä osoittaa riittävästi, että kyse on ilkivallasta. Yhtiö viivyttely asian käsittelyssä aiheutti sen, että lisätodisteiden saaminen estyi, koska valvontakameratallenteet oli ehditty hävittää.

Vakuutusyhtiö toistaa aikaisemman kantansa perusteluineen. Paloviranomaisten mukaan on tunnettua, että tupakka voi jäädä kytemään, vaikka valmistuserä olisi läpikäynyt ns. sammuvuustestit laboratoriossa. Koska vahingon ei ole näytetty aiheutuneen tahallisesta vahingonteosta, sitä ei korvata ilkivaltavakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutusehtojen kohdan 3.6 (Ilkivaltavakuutus) mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Yleisten sopimusehtojen korvausmenettelyä koskevan ehtojen kohdan 11.1 (Korvauksenhakijan velvollisuudet, Vakuutussopimuslaki 543/94 32 §, 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko sattunut vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on erimielisyyttä siitä, tuleeko kaskovakuutuksen ilkivaltavakuutuksesta korvata henkilöauton kattoon sekä konepellin ja tuulilasinpyyhkimen väliin tulleiden vaurioiden kustannukset.

Tapauksessa on riidatonta, että auton katossa on tupakasta aiheutuneeksi sopiva vauriojälki. Asiakas on kertonut, että myös konepellin ja tuulilasinpyyhkimen välissä on vauriojälki, mitä vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt. Ilkivaltavakuutuksen ehtokohdan 3.6 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Yleisten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Korvausta saadakseen asiakkaan tulisi siis tässä tapauksessa voida osoittaa, että korvattavaksi vaaditut vauriot ovat aiheutuneet nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa tehdystä vakuutuksen kohteen vaurioittamisesta.

Asiakkaan viittaamien mahdollisten valvontakameratallenteiden osalta FINE toteaa, että lähtökohtaisesti asiakkaan velvollisuutena on hankkia ja esittää vakuutusyhtiölle saatavissaan olevat selvitykset vahinkotapahtumasta. Vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan myös vakuutusyhtiöllä voi olla velvollisuus hankkia selvitystä vahingosta. Vakuutusyhtiön mukaan tässä tapauksessa asiakkaan ja yhtiön välillä on jo pian vahingon jälkeen keskusteltu tallenteiden hankkimisesta, mutta asiakas on arvioinut, että näiden selvitysten hankkiminen ei ole kannattavaa. Koska tallenteita ei kaikesta huolimatta ole kummankaan osapuolen toimesta hankittu, tapahtumainkulku jää tältä osin lähemmin selvittämättä.

Asiakkaan kertomuksen mukaan ajoneuvon pesun yhteydessä konepellin ja tuulilasinpyyhkimen välistä löytyi tupakantumppi. Asiakkaan arvion mukaan ajoneuvon katto on vaurioitunut sen vuoksi, että joku on tarkoituksella tumpannut siihen tupakan, minkä jälkeen tumppi oli kulkeutunut konepellin ja tuulilasinpyyhkimen väliin aiheuttaen vaurion myös tähän kohtaan. Vakuutusyhtiö pitää jälkiä mahdollisesti tupakan aiheuttamina mutta katsoo, että tapauksessa jää näyttämättä, että kyseessä olisi ilkivaltavahinko. Vahingon syynä on pikemminkin huolimaton tupakointi, koska katossa ollut kolmiosainen jälki, jonka ympäristökin on sulanut, viittaa siihen, että hehkuva tupakka on esimerkiksi pudonnut tai lennähtänyt auton katolle ja siitä edelleen tuulilasinpyyhkimen päälle.  

FINEn näkemyksen mukaan katon vaurioista otettujen valokuvien perusteella vaurio on voinut aiheutua esimerkiksi sammuttamattoman tupakan lentämisestä katolle tai tupakan tahallisesta katolle jättämisestä. FINE pitää epätodennäköisenä, että kattoon tumpattu tupakka olisi aiheuttanut tällaisen jäljen, koska tumpatun tupakan jälki olisi todennäköisesti pienempi. Tuulilasinpyyhkimen ja konepellin vaurioiden osalta FINEn käytettävissä ei ole ollut sellaisia valokuvia, joista vauriot olisivat erotettavissa. FINE pitää kuitenkin sinänsä mahdollisena, että sammuttamaton tupakka on katolta esimerkiksi tuulen lennättämänä pudottuaan voinut aiheuttaa jälkiä myös tuulilasinpyyhkimeen ja auton rakenteisiin.

Tässä tapauksessa auton vaurioiden mahdollisena syynä on FINEn näkemyksen mukaan voinut olla tupakan päätyminen auton katolle esimerkiksi tupakoivan henkilön parvekkeelta tai kadulla ohi kulkiessaan heittämänä. Vahinkotapahtuman korvattavuus ilkivaltavakuutuksesta kuitenkin edellyttää, että teon nimenomaisena tarkoituksena on ollut auton vaurioittaminen, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi sitä, että tupakka on asetettu katolle auton vaurioittamiseksi. Tupakan katolle päätymisen syy on kuitenkin jäänyt selvittämättä, ja kuten vakuutusyhtiökin on todennut, auton vaurioiden syynä on tahallisen vahingoittamistarkoituksen ohella voinut yhtä hyvin olla huolimaton tupakointi.

FINE katsoo, että esillä olevassa tapauksessa ei ole näytetty, että auton vaurioitumisen syynä olisi ollut jokin tahallisena vahingontekona pidettävä teko. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on tämän vuoksi pidettävä vakuutusehtojen mukaisena. FINE toteaa vielä, että tässä ratkaisusuosituksessa esitetyt tulkinnat vastaavat Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee muun muassa tapauksista VKL 497/15 ja 216/15.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Aarre

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia