Haku

FINE-013321

Tulosta

Asianumero: FINE-013321 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.10.2018

Kiinteistönomistajan vastuu. Automaattiovi. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

Asiakas (syntynyt vuonna 1933) oli 28.12.2017 kulkemassa liikekiinteistön automaattisista liukuovista, kun liukuovi sulkeutui asiakkaan ollessa ovien välissä. Asiakas kaatui ja hänellä todettiin aivotärähdys ja pään sisäistä verenvuotoa. Korvausta on haettu kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinkoa on pidettävä tapaturmana, joka ei aiheuta korvausvastuuta kiinteistönomistajalle. Kiinteistönomistaja on vakuutusyhtiön päätöksen mukaan näyttänyt huolehtineensa ovien säädöistä ja säännöllisestä huollosta asianmukaisesti.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön korvauspäätökseen. Asiakas on kävellyt normaalia yli 80-vuotiaan ihmisen vauhtia ja on aikaisemminkin lukuisia kertoja kulkenut kyseisistä ovista. Asiakas ei ole itse voinut millään tavalla vaikuttaa vahingon syntyyn. Kiinteistön omistaja ei ole voinut näyttää, että ovi olisi tapahtumahetkellä toiminut normaalisti. Jos ovet olisivat toimineet oikein, ei vahinkoa olisi tapahtunut lainkaan. Vahingosta aiheutuneet kulut tulee korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön viittaa vastauksessaan antamaansa korvauspäätökseen ja vastuuvakuutuksen vakuutusehtoihin.

Kyseisiä liukuovia on huollettu säännöllisesti noin puolivuosittain. Viimeisin huoltokerta ennen vahinkoa on ollut 7.12.2017. Vahinkotapahtuman jälkeen ovien toiminta on tarkastettu, eikä niiden toiminnassa ole havaittu puutteita.

Ovet avautuvat ja sulkeutuvat niin, että kumpaankin kuluu noin viisi sekuntia, joten ovien läpi on aikaa kulkea noin kymmenen sekuntia. Ovet toimivat liiketunnistimella ja ovien keskellä on pieni katvealue, jossa oleskelevaa henkilöä liiketunnistin ei havaitse. Tapauksesta ei ole käytettävissä videotallennetta.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistönomistaja on osoittanut huolehtineensa ovien turvallisuudesta asianmukaisesti. Kyseessä on tapaturmainen vahinko, eikä vakuutuksenottajalla siten ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa korvausvastuuta vahingosta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen (voimassa 1.11.2017 lähtien) ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko kiinteistönomistaja osoittanut huolehtineensa automaattiovien turvallisuudesta asianmukaisesti ja tuleeko asiakkaan henkilövahinko korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

FINE toteaa, että rakennusten rakenteiden ja laitteiden tulee olla turvallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus on varustettava siten, ettei sen käyttöön liity sellaista tapaturman vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon rakennuksen ennakoitu käyttö. Mikäli ennakoitavissa oleva vaara voidaan torjua teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin toimin, rakennuksen omistajan tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa nämä toimet toteuttaneensa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voi turvallisesti liikkua.

Yleisökäytössä olevien automaattiovien osalta yleisin vahinko on liikkuvan ovilehden osuminen ovesta kulkevaan henkilöön. Automaattiovien yleistyessä myös tämän kaltaisten vahinkojen määrä on kasvanut. Tässä suhteessa korkean riskin kohteena voidaan pitää automaattiovea, jonka käyttäjien ja käyttökertojen lukumäärä on suuri ja jota käyttävät myös lapset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset.

Automaattiovien vahinkoriskeihin vaikuttavat muun muassa oven liiketunnistimiin jäävät katvealueet, oven työntövoima, sulkeutumisnopeus ja aukioloaika sekä se, kuinka nopeasti ovet avautuvat kohdatessaan esteen. Suomessa on vuonna 2001 vahvistettu konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuutta koskeva standardi. Vaikka kyseinen standardi koskee lähinnä tavara- ja ajoneuvoliikennettä palvelevia automaattiovia, voidaan siinä esitettyjä vaatimuksia muun sääntelyn puuttuessa pitää vähimmäisvaatimuksina myös jalankulkukäyttöön tarkoitettujen ovien osalta. Kyseisen standardin mukaan vaakasuoraan liikkuvilla ovilla suurin sallittu dynaaminen voima (vaikutusaika alle 0,75 sekuntia) ei saa ylittää 400N. Dynaamisen voiman vaikutuksen jälkeinen staattinen voima ei saa ylittää 150N ja vaikutusaika on viisi sekuntia, jolloin voiman tulee laskea alle arvon 25N.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa automaattiovet ovat osuneet asiakkaaseen, jonka johdosta asiakas kaatui. Kyseiset ovet on huollettu puolivuosittain. Toimitetun selvityksen mukaan ovien ilmaisimiin jää katvealue ovien keskelle. FINElle ei ole toimitettu tietoa siitä, mikä ovien aukioloaika on sen jälkeen, kun ilmaisimet eivät enää havaitse liikettä ovien välissä. Myöskään tietoa siitä, kuinka suuri työntövoima ovissa on tai kuinka nopeasti ovet aukeavat esteeseen törmättyään ei FINElle ole toimitettu. Tapauksesta ei ole käytettävissä videotallennetta.

FINE katsoo, että ovien huollossa ja säädöissä on otettava huomioon myös hitaasti liikkuvat asiakkaat. Asiakkaan selvityksen mukaan hän on liikkunut normaalia 80- vuotiaan kävelyvauhtia. Asiakkaan kaatumiselle ei ole esitetty muuta syytä, kuin ovien sulkeutuminen asiakkaan ollessa ovien välissä. Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut, että liukuovien säädöissä ja turvalaitteissa olisi riittävästi otettu huomioon kiinteistöllä liikkuvien asiakkaiden mahdolliset erityistarpeet. Tämän vuoksi FINE katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut huolehtineensa riittävästi kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta ja näin ollen vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaan henkilövahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta