Haku

FINE-013298

Tulosta

Asianumero: FINE-013298 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2018

Ersättande av skada orsakad av mård. Skadedjur. Plötsligt och oförutsett skadefall.

Uppgifter om händelseförloppet

När kunden efter vintern besökte sitt fritidsställe märkte han att mårdar hade gjort sitt bo i bastubyggnaden och att byggnaden hade skadats till följd av det. I besiktningsrapporten 11.6.2018 konstaterades att mårdar hade tagit sig in i isoleringen under takkonstruktionen. Djurens urin hade orsakat skada på takisoleringen och takkonstruktionerna, lampor i taket, väggens övre del och omgivande konstruktioner. Skadans omfattning klarnar i samband med rivningsarbetena. Kunden sökte ersättning från en egendomsförsäkring som omfattar byggnaden.

Försäkringsbolaget hänvisade i sitt ersättningsbeslut 13.6.2018 till punkt 25.4.2.15 i försäkringsvillkoren, enligt vilken försäkringen inte ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom på grund av skadedjur. Eftersom det är fråga om den första skadan som kunden råkat ut för till följd av skadedjur ersätter försäkringsbolaget skadan med avvikelse från försäkringsvillkoren. Bolaget ersätter skäliga reparationskostnader för skadorna som mårdarna förorsakat, upp till högst 3 000 euro. Om fler skador orsakade av skadedjur uppstår i framtiden ersätts dessa inte. I det nya ersättningsbeslut som försäkringsbolaget meddelade 15.6.2018 med anledning av att kunden begärt omprövning ändrade bolaget inte sin ståndpunkt.

Kundens klagomål

Kunden yrkar på att hela skadan ersätts från försäkringen. Skadorna är omfattande och reparationskostnaderna uppskattas till ca 15 000 euro.

I sina beslut har försäkringsbolaget hänvisat till ett begränsningsvillkor enligt vilket försäkringen inte ersätter skada som förorsakats av insekter eller skadedjur. Enligt begränsningsvillkoret avses med skadedjur t.ex. råttor, möss, sorkar och mink. Kunden anser att ordet skadedjur bör anses avse djur som på något sätt är till skada för människor såsom gnagare (möss, råttor etc.), vissa fåglar samt insekter. Om man i försäkringsvillkoren vill bredda skadedjursbegreppet så att det omfattar också rovdjur bör man vara tillräckligt exakt. Om det i standardvillkor finns utrymme för tolkning bör villkoren tolkas till förmån för konsumenten. Kunden konstaterar att det i villkorspunkten nämnda djurslaget mink är ett mårddjur, men inte i samma underfamilj som mård. Om försäkringsbolaget vill utesluta skador orsakade av mård ur ersättningskretsen borde den enligt kunden ha definierat mårddjur som skadedjur. I jaktlagen räknas mård till vilt, och enligt 24 § i jaktförordningen är mården fridlyst 1.4–31.7. De allmänna fredningstiderna i den paragrafen gäller inte mink (25 § i jaktlagen). Eftersom skadan inträffade under den tid mården är fredad kunde kunden inte förhindra skadan.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget bestrider i sitt bemötande kundens yrkande på ytterligare ersättning såsom ogrundat. I detta fall uppfylls inte den förutsättning i försäkringsvillkoren som gäller ersättning för skadegörelse (villkorspunkt 25.2.3) eftersom mårdarna inte trängt in i byggnadens bostadsdel. Försäkringsbolaget har emellertid meddelat att det ersätter högst 3 000 euro för skadan på grund av en intern ersättningsregel som avviker från försäkringsvillkoren. Bolaget framhåller att denna interna avvikande regel som syftar till att uppnå nöjdare kunder tillämpas bara när en kund för första gången drabbas av ett skadefall som orsakats av skadedjur och som enligt villkoren inte är ersättningsgillt.

Försäkringsbolaget anser att begreppet skadedjur bör tolkas med utgångspunkt i försäkringsvillkoren så att med skadedjur avses djur som kan orsaka skada på försäkrad egendom. I villkorspunkt 25.2 avsedda vilda djur som kan orsaka ersättningsgilla skador om de tränger in i bostadslägenheter är större än de i villkorspunkt 25.4.2.15 avsedda skadedjuren, såsom sorkar och minkar. Mindre skadedjur brukar ha det lättare att tränga sig in i byggnadskonstruktioner, t.ex. genom öppningar i dem, och orsaka skada.

Av central betydelse för uppkomsten av skadefall är om ägaren till en byggnad har tätat onödiga öppningar. Särskilt byggnader som står obebodda under vinterhalvåret råkar ut för djur som söker skydd och värme. Enligt rapporten har mårdarna i det här fallet tagit sig in i konstruktionerna genom en öppning mellan ytterväggens övre kant och taket; den här öppningen är relativt stor. Den skulle ha kunnat täppas till, exempelvis med nät. Försäkringsbolaget påpekar att mårdarna inte tog sig in i bastubyggnadens bostadsutrymme utan i takkonstruktionerna.

I fråga om begreppet skadedjur hänvisar försäkringsbolaget ännu till att försäkringsterminologin avviker en del från det allmänna språkbruket. Exempelvis betraktas som plötsliga och oförutsedda skador ofta inte skador som ur den enskilda försäkringstagarens perspektiv är överraskande. Ur försäkringssynvinkel bedöms begreppet emellertid inte utgående från den enskilda försäkringstagarens uppfattning utan utifrån allmännare utgångspunkter. Försäkringsbolaget anser att man i försäkringstagarens skadefall kan fråga sig om det är en plötslig och oförutsedd skada att djur tränger in i en otät byggnad på en holme. På dessa grunder står försäkringsbolaget fast vid sitt tidigare beslut.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida skadorna som mårdarna åstadkommit på byggnaden är att betrakta som orsakade av ett sådant plötsligt och oförutsett skadefall som försäkringen ersätter. Om svaret på den frågan är jakande gäller det att bedöma huruvida mården ska anses vara ett skadedjur som avses i försäkringens begränsningsvillkor.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Konsumentskyddslag 4:3

Om ett villkor i ett sådant avtal som avses i denna lag har utarbetats i förväg utan att konsumenten har kunnat påverka dess innehåll och det uppstår ovisshet om villkorets innebörd, skall villkoret tolkas till konsumentens fördel.

Hemförsäkringsvillkor (gäller från 1.1.2018)

25.2.3.1 I bostadslägenhet inträngande vilda djur

Försäkringen ersätter skada på byggnad och lösegendom förorsakad av att vilda djur trängt sig in i bostadslägenheten.

Vinds-, källar- eller förvaringsrum anses inte vara bostadslägenhet.

Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses t.ex. möss, råttor, sorkar och minkar.

25.4 Annat plötsligt och oförutsett

25.4.1 Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom.

25.4.2.15 Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses t.ex. möss, råttor, sorkar och minkar.

Bedömning

Enligt punkt 25.2.3.1 i försäkringsvillkoren, vilken gäller skador orsakade av vilda djur, är det en förutsättning för att skadan ska ersättas att skadan på byggnad eller lösegendom är förorsakad av att vilda djur har trängt sig in i bostadslägenheten. Enligt besiktningsrapporten 11.6.2018 har skadorna på kundens bastubyggnad orsakats av mårdar som trängt in i ett utrymme under yttertaket. Trots att skador enligt rapporten har uppkommit också på konstruktioner som hänförs till byggnadens inre delar, såsom innertaket och lampor där, har mårdarna av den framlagda utredningen att döma inte trängt in i byggnadens inre del som är att betrakta som bostadsdel. Försäkringsnämnden anser därför att skadan inte är ersättningsgill på basis av denna villkorspunkt.

Försäkringen ersätter enligt villkorspunkt 25.4 (Annat plötsligt och oförutsett) också skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom. Försäkringsnämnden tolkar försäkringsbolagets bemötande så, att försäkringsbolaget anser att den springa mellan den försäkrade byggnadens vägg och tak genom vilken mårdarna har tagit sig in i konstruktionerna har varit så stor och sannolikheten för att djur vintertid ska tränga in i en byggnad på en holme är så hög att den skada som mårdarna förorsakat byggnaden inte längre kan anses vara oförutsedd.

Försäkringsbolaget har inte anfört bevis för att det är allmänt med skador som mårdar eller andra djur orsakar genom att tränga in i byggnader. Försäkringsnämnden anser att det i princip bör anses vara en oförutsedd händelse att mårdar eller andra vilda djur av motsvarande storlek tränger in i byggnader om vintern. På basis av det material som lagts fram i ärendet kan det inte heller i detta fall anses vara en förutsebar händelse att mårdar om vintern tar sig in i en bastubyggnad på en holme genom en av fotografierna att döma jämförelsevis smal springa mellan ytterväggens övre del och takkonstruktionen. Försäkringsnämnden anser att den av mårdar i det aktuella fallet orsakade skadan på byggnaden har varit plötslig och oförutsedd och att utgångspunkten därför är att skadan ska ersättas från försäkringen.

Härnäst gäller det att i ärendet bedöma huruvida ersättning ska förvägras på den grunden att mårdar är skadedjur som avses i punkt 25.4.2.15 i försäkringsvillkoren. Försäkringsnämnden konstaterar att det vid tolkning av försäkringsvillkor är befogat att villkoren ges ett innehåll som svarar mot deras allmänspråkliga betydelse. I sitt utlåtande VKL 687/99 har Försäkringsnämnden ansett att definitionen av skadedjur i försäkringsvillkoren bör bedömas bl.a. utifrån definitionen i verket Suomen kielen perussanakirja; enligt den är skadedjur (tuhoeläin) djur som orsakar skada på växter, varor eller liknande (kasveille, tavaroille tai muulle sellaiselle tuhoa aiheuttava eläin).  Fastän försäkringsvillkoren i detta fall har avfattats på svenska betraktar Försäkringsnämnden även i detta fall nämnda definition som utgångspunkt för sin bedömning.

På basis av allmänna avtalsrättsliga principer ska försäkringars begränsningsvillkor som inskränker försäkringsbolagets ersättningsansvar tolkas utifrån deras ordalydelse och snävt.

Klassificeringen av djur som skadedjur är inte entydig på basis av uttryckets allmänspråkliga betydelse. Den definition av skadedjur som framgår av försäkringsvillkoren grundar sig inte på lagstiftning, och inte heller ingår i lagstiftningen någon uttrycklig definition av begreppet skadedjur. Enligt jaktlagen och jaktförordningen är mården ett vilt, som är fridlyst på våren och försommaren. Enligt Försäkringsnämndens åsikt kan mården på denna grund inte betraktas som ett med t.ex. råttor och möss jämförbart skadedjur vars jakt och utrotande inte begränsas i lagstiftningen.

Enligt Försäkringsnämndens uppfattning kan varken mårdar eller andra djur anses vara skadedjur bara på den grunden att de under vissa omständigheter kan orsaka skada på försäkrad egendom. Även om mink vid sidan av möss, råttor och sorkar nämns som exempel på skadedjur i den omtvistade begränsningsvillkorspunkten kan man utgående från villkorspunktens ordalydelse inte på goda grunder dra slutsatsen att också mården är ett skadedjur som avses i försäkringsvillkoren.

Enligt Försäkringsnämndens uppfattning kan mården, som i jaktlagen klassificeras som vilt, inte anses vara ett skadedjur i den bemärkelse som uttrycket har i allmänspråket. Med hänsyn också till 4 kap. 3 § i konsumentskyddslagen, enligt vilken ett otydligt villkor i ett standardavtal ska tolkas till konsumentens fördel, anser nämnden att mården inte kan anses vara ett sådant skadedjur som avses i försäkringsvillkoren.  På grund av detta är de skador som mårdar i det aktuella fallet orsakat byggnaden ersättningsgilla.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget betalar ersättning för skadan i enlighet med försäkringsvillkoren.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Bygglin
Sekreterare Siirala

Medlemmar:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia