Haku

FINE-013218

Tulosta

Asianumero: FINE-013218 (2018)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 13.11.2018

Luoton eräännyttäminen. Oliko pankilla oikeus eräännyttää luotto ennenaikaisesti?

Tapahtumatiedot

Pankki ilmoitti asiakkaalle 30.4.2018 päivätyllä kirjeellä eräännyttävänsä asiakkaan luoton ennenaikaisesti maksuviivästysten vuoksi, ellei asiakas maksaisi 1.241,72 euron erääntynyttä saatavaa 15.5.2018 mennessä. Asiakas keskusteli lainasta pankin asiakaspalvelun kanssa puhelimitse 16.5.2018. Puhelua ei ole tallennettu. Asiakas oli yhteydessä pankkiin puhelimitse 31.5.2018 ja ilmoitti maksaneensa 920 euroa ja toimittaneensa kuitit maksuista pankkiin. Asiakaspalvelija ilmoitti, etteivät maksut todennäköisesti ehtisi ajoissa pankkiin, vaan luotto menisi perintään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on valituksessaan katsonut pankin kanssa sovitun 16.5.2018, että maksamalla 920 euroa viimeistään 31.5.2018 ”asian olevan kunnossa”. Asiakas toimitti kuvankaappaukset 31.5. pankkiin ja katsoo, että pankin ei olisi siten tullut eräännyttää luottoa kokonaisuudessaan ennenaikaisesti eikä siirtää luoton perintää perintäyhtiölle. Asiakas vaatii perinnän peruuttamista ja perintä- ja muiden kulujen poistamista.

Pankki on vastineessaan katsonut, että pankilla oli oikeus eräännyttää laina viivästyneiden maksujen vuoksi. Asiakaspalvelija ei ole 16.5.2018 tehnyt eikä kirjannut minkäänlaista sopimusta siitä, että maksamalla 920 euroa viimeistään 31.5.2018 olisi asia kunnossa. Pankki katsoo, että asiakkaan kanssa ei ole sovittu maksuajan pidennystä. Koska asiakas ei ole maksanut pankin erääntymisilmoituksessa vaatimaa summaa, on pankilla sen näkemyksen mukaan ollut oikeus eräännyttää asiakkaan luotto ennenaikaisesti ja siirtää se perintään.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Lainaehtojen mukaan jos pankin lainanottajalta perittävät saatavat ovat viivästyneet vähintään kuukaudella, eikä niitä ole vielä maksettu, pankilla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine maksuineen neljän viikon sisään, tai jos lainanottajalla on aiempia maksuhäiriöitä lainan takaisinmaksussa, kahden viikon sisään siitä, kun ilmoitus erääntymisestä on lähetetty lainanottajalle, jos viivästynyttä maksuerää ei edelleenkään ole maksettu. Lainan eräännyttämisen edellytyksenä on, että erääntynyt maksuerä on vähintään 10 % tai erääntyneeseen määrään sisältyy useampi maksuerä, jotka yhdessä muodostavat vähintään 5 % alkuperäisestä lainasta tai kysymyksessä on koko jäännösvelka. Pankki voi vedota edellä tarkoitettuun oikeuteen myös, jos luotonottaja syyllistyy muulla tavoin merkittävään sopimusrikkomukseen.

Ratkaisusuositus

Pankki on lainaehtojen mukaisesti ilmoittanut 30.4.2018 eräännyttävänsä luoton ennenaikaisesti maksuviivästysten vuoksi, ellei asiakas maksaisi 1.241,72 euron erääntynyttä saatavaa 15.5.2018 mennessä. Asiakkaan mukaan hän on sopinut 16.5.2018 pankin toimihenkilön kanssa puhelimessa, että maksamalla 920 euroa viimeistään 31.5.2018 pankki peruuttaisi ennenaikaisen eräännyttämisen. Pankin mukaan tällaisesta ei ole sovittu.

Osapuolten kertomukset puhelinkeskustelun sisällöstä eroavat eikä FINEn keinoin ole asiaan saatavissa lisäselvitystä. Puhelinkeskustelua ei ole pankin mukaan tallennettu eikä pankilla ole ollut velvollisuutta tallentaa sitä. Toimihenkilön puhelinkeskustelusta tekemässä kirjauksessa ei ole mainintaa asiakkaan väittämästä sopimuksesta.

FINE toteaa, että todistustaakka on sillä osapuolella, joka vetoaa suulliseen sopimukseen. FINE katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä lisäajan myöntäminen erääntyneen saatavan maksamiselle.

Lopputulos

FINE katsoo, että pankilla on ollut oikeus eräännyttää luotto ennenaikaisesti ja siirtää sen perintä perintätoimistolle.

FINE ei suosita perinnän peruuttamista eikä perintä- ja muiden kulujen poistamista.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Sainio
Esittelijä Heino
 

Tulosta