Haku

FINE-013143

Tulosta

Asianumero: FINE-013143 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.02.2019

Henkilövahingon korvaaminen. Tuottamusarviointi. Tuliko henkilövahinko korvata taksiyrittäjän vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s.1928) oli 6.6.2017 kävellessä ottanut tukea taksiyrittäjä B:n käsivarresta siirryttäessä A:n kotoa invataksiin. Ulkona A:n jalka oli pettänyt alta ja hän kaatui huolimatta siitä, että B oli tukenut häntä. A:lta murtui reisiluu. Korvausta A:n henkilövahingosta haettiin taksiyrittäjä B:n vastuuvakuutuksesta.  

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta korvausta vedoten päätöksissään siihen, että kyseessä on ollut äkillinen, kenestäkään riippumaton tapaturmainen kaatuminen. Vakuutusyhtiö katsoo, että A:lle aiheutunut henkilövahinko ei ole seurausta B:n tuottamuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

A on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin. A katsoo, että B on laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa ja B on vastuussa A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta tuottamuksensa perusteella. A korostaa, että pyörätuoli ja sen tarve on ollut oletuksena taksia tilatessa ja sitä vastaanotettaessa. B:llä olisi ollut toisintoimimismahdollisuus. B:n ei olisi pitänyt lähteä kuljettamaan huonosti liikkuvaa henkilöä ilman pyörätuolia.

Vakuutusyhtiö katsoo, että B ei ole tuottamuksen puuttuessa vahingonkorvausvastuussa A:n henkilövahingosta. Pelkästä toisintoimimismahdollisuudesta ei synny vahingonkorvausvastuuta. Vakuutusyhtiö toteaa, että A on kyennyt kävelemään ja hän on kävellyt oman tahtonsa ja harkintansa mukaisesti kotoa taksiin.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutetulla ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen,  jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4 (Vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Selvitykset                                                             

A:n sekä A:n tyttären ja pojan selvitys tapahtuneesta:

A:n tyttären 7.7.2017 antaman selvityksen mukaan A ei ole kävellyt omin avuin vaan hän on liikkunut rollaattorin avulla. Tyttären kertoman mukaan hän oli 5.6.2017 tilannut pyörätuolitaksin. Tytär oli olettanut, että taksissa olisi pyörätuoli, kuten aiemminkin oli ollut. A:n kertoman mukaan hän oli varmistanut, että taksi olisi pyörätuolitaksi. Taksi oli saapunut, mutta ilman pyörätuolia. A:n 9.7.2017 päivätyn kertoman mukaan B oli sanonut, että hän taluttaa A:ta.

A:n pojan antaman päiväämättömän selvityksen mukaan hän oli ollut B:hen yhteydessä selvittääkseen mitä oli tapahtunut. Pojan kertoman mukaan B oli maininnut, että olisi pitänyt hakea pyörätuoli, kun siinä ei olisi mennyt aikaa kuin 15 - 20 minuuttia. Poika tuo esille, että perheen äiti oli ollut paikalla ja hänen mielestään, B ei ollut tarjoutunut eikä ehdottanut pyörätuolin hakemista. Pojan kertoman mukaan A:n oli täytynyt täysin turvautua B:n apuun ja lisäksi A oli ollut huolissaan siitä, ettei myöhästyisi lääkärin vastaanotolta.

B:n selvitys tapahtuneesta:

B:n 7.7.2017 kertoman mukaan hän oli vastaanottanut invataksia koskevan tilauksen. Tilaustiedoissa ei ole edellytetty pyörätuolin mukana oloa taksissa eikä pyörätuoli oletusarvoisesti ole taksissa mukana. A ei ollut noutoaikana ulkona, joten B oli lähtenyt hakemaan häntä sisältä kotoa. B:n mukaan hän oli tarjoutunut hakemaan pyörätuolin tarvittaessa, mutta siihen menisi aikaa noin 15 – 20 minuuttia. B:n kertoman mukaan A oli ilmoittanut, että hän kykenee kävelemään autolle eikä hän ollut vaatinut pyörätuolin hakemista. A oli ottanut tukea B:n käsivarresta ja muutaman metrin ulkona käveltyään A:n jompikumpi jalka oli pettänyt ja hän kaatui huolimatta siitä, että B oli yrittänyt pitää häntä pystyssä.  

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata B:n vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttamista moitittavalla menettelyllä eli virheellä, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä moitittavan toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Puhtaasti tapaturmaiset vahingot jäävät vahingonkärsineen itsensä kannettaviksi. Korvausvastuu syntyy toisaalta jo lievänkin huolimattomuuden seurauksena.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella.

Käytettävissä olevista selvityksistä ilmenee, että A liikkuu kotona rollaattorin avulla. Omaa pyörätuolia hänellä ei ole. Esitettyjen selvitysten mukaan A:n ja B:n kertomukset eroavat sen suhteen, onko B tarjoutunut hakemaan pyörätuolia A:n käyttöön siirryttäessä A:n asunnolta taksiin.  A kaatui ulkona B:n taluttaessa häntä.

FINEn käytettävissä ei ole lääketieteellistä eikä muutakaan selvitystä A:n vahinkohetken toimintakyvystä. FINE toteaa, että käytettävissä olevien selvitysten mukaan A on itse päättänyt lähteä B:n tukemana kävellen ilman rollaattoria taksiin. FINE katsoo esitettyjen selvitysten perusteella, että taksinkuljettaja B:llä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida A:n päätöksenteko- ja toimintakykyä siten, että hänellä olisi ollut syytä kieltää A:n siirtymistä kävellen asunnosta taksiin. 

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE katsoo, että A:n kaatumisen seurauksena aiheutunutta henkilövahinkoa on pidettävä puhtaasti tapaturmaisena, jolloin B:lle ei synny vahingosta korvausvastuuta. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia