Haku

FINE-013135

Tulosta

Asianumero: FINE-013135 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2018

Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen tuomioistuinsovittelun aloittamista.

Tapahtumatiedot

Asiakkaat olivat vastaajina E Oy:n velkomuskanteessa. Asiakkaat olivat saattaneet vireille vastakanteena urakkasuorituksen suoritusrikkomusta koskevan kanteen, jossa yhteisvastuullisina vastaajina E Oy ja Insinööritoimisto R Oy. R Oy oli ilmoittanut olevansa asiassa väärä vastaaja, koska valvojana ei toiminut R Oy vaan R. Asiakkaat olivat oikeudenkäynnin aikana luopuneet vaatimuksista R Oy:tä kohtaan ja heidät oli 7.12.2016 tuomittu maksamaan R Oy:n 372 euron oikeudenkäyntikustannukset.

Asiakkaat olivat solmineet E Oy:n kanssa 21.1.2014 pienurakkasopimuksen omakotitalon rakentamiseen liittyvästä maanrakennustyöstä.

E Oy on tehnyt pienrakennusurakkasopimuksen mukaiset työt ja asiakkaat olivat maksaneet työt kantajalle urakkasopimuksen mukaisesti.

E Oy:n kirjelmän mukaan velkomuskanne koski varsinaiseen maanrakennusurakkasopimukseen kuluvien töiden lisäksi asiakkaiden tilaamia lisätöitä. Asiakkaat olivat maksaneet lisätyölaskun myöhässä ja kahdessa osassa. Asiakkaat olivat esittäneet väitteitä työvirheistä, joiden johdosta he olivat pidättäytyneet laskun maksamisesta. E Oy ei ole myöntänyt reklamaatioita missään vaiheessa oikeiksi, mutta on pyrkinyt mm. sovintotarjouksen tekemällä välttämään oikeudenkäynnin tässä kuitenkaan onnistumatta. Pienempi lisätyölasku oli kokonaisuudessaan maksamatta. Valvoja oli valvonut lisätyölaskujen perusteena olevat työt ja hyväksynyt laskut maksettaviksi. Asiakkaat olivat riitauttaneet maksamatta olevat laskut eri perustein eli vastoin oman valvojansa laskujen hyväksyntää. Asiakkaiden kiistoperusteet ovat E Oy:n näkemyksen mukaan jälkikäteen keksittyjä ja todelliset syyt laskun riitauttamiselle ovat kantajan näkemyksen mukaan olleet muut kuin kiistoperusteiksi esitetyt väitteet mm. urakoitsijan työsuoritusten virheellisyydestä.

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 5.1.2016, että asiakkailla on myönnetty oikeusturvaetu laskutusta ja sopimusriitaa koskevissa asioissa. Korvauspäätöksessä oli todettu, että vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 prosenttia 8 500 euron enimmäiskorvausmäärästä.

Asiassa oli annettu tuomioistuimen vahvistama sovinto 6.9.2017, jossa E Oy ja asiakkaat olivat luopuneet vaatimuksistaan toisiaan kohtaan.

Asiakkaalle oli maksettu oikeusturvavakuutuksesta 28.11.2017 4 250 euroa. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut asiakkaalle sähköpostitse 6.4.2018, että kysymyksessä olevat riidat perustuvat vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla samaan olosuhteeseen eli urakkasopimukseen ja siihen johtaneisiin esitettyihin erimielisyyksiin. Tässä tapauksessa riitojen perusteet liittyvät myös loogisesti toisiinsa, eli urakasta laskutettuja laskuja joita ei maksettu vedoten urakan keskeneräisyyteen. Vakuutusehtojen mukainen riitojen ja muiden erimielisyyksien samanperusteisuus ei ole käsitteellisesti identtinen oikeudenkäymiskaaressa säädetyn kanteiden samanperusteisuuden kanssa ja hyvinkin lievä asiayhteys saattaa riittää siihen, että vakuutustapahtumia voidaan pitää samanperusteisina.

Koska asia on päättynyt ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, korvataan vakuutusehtojen mukaisesti 8 500 euron enimmäiskorvausmäärästä 50 prosenttia eli tässä tapauksessa 4 250 euroa. Leikkuri tule käyttöön vaikka tuomioistuin on pitänyt toivottavana, että osapuolet pääsevät sovintoratkaisuun.

Asiakas on katsonut 6.4.2018 lähettämässään sähköpostiviestissä, etteivät asiat perustu samaan urakkasopimukseen. Urakkasopimus on tehty maaurakoitsija E Oy:n kanssa ja vastaavan työnjohtaja R:n kanssa on tehty sopimus vastaavana työnjohtajana toimimisesta.  Maaurakoitsija on toiminut vastoin urakkasopimusta ja vastaava työnjohtaja vastoin omia velvoitteitaan. Sillä, että maaurakoitsijan laskuja ei maksettu, ei ole suoraan tekemistä vastaavan työnjohtajan laiminlyöntien kanssa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on lausunut valituksessaan, että kyseessä oli kaksi sopimuskumppania, joihin kohdistuneet vaatimukset perustuivat eri tapahtumiin. Asiakas on katsonut, että vakuutusyhtiön olisi tullut kertoa sovintoleikkurista yllättävänä ja ankarana ehtona korvauspäätöksessään, koska ehto olisi vaikuttanut siihen, olisiko asiakkaan kannattanut suostua sovintoon vai jatkaa riitaa.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että laskutusriita ja sopimusrikkomus perustuvat samoihin olosuhteisiin, eli työvirheisiin. Vakuutetut ovat pidättäytyneet laskujen maksusta vedoten työvirheisiin omakotitalon rakennusurakassa sekä vaatineet korvausta vastapuolilta virheellisten työsuoritusten aiheuttamasta vahingosta. Vakuutetut ovat pyytäneet asioiden yhdistämistä oikeudessa, koska heidän mukaansa ”kyse on samasta asiakokonaisuudesta, joka pohjautuu lähes täysin samoihin oikeustosiseikkoihin.”

Lisäksi vakuutetut ovat luopuneet vaatimuksistaan R Oy:tä kohtaan. Vakuutusehtojen kohdan 47.6.12 vakuutuksesta ei korvata kustannuksia riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Vakuutuksenottaja on korvauspäätöksessä saanut tiedon siitä, että kyseessä on yksi vahinkotapahtuma (laskutusriita ja sopimusrikkomus). Lisäksi päätöksessä on ilmoitettu, että korvauksen enimmäismäärä ennen pääkäsittelyä aiheutuneista kustannuksista ja asioissa, jotka ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä, on 50 prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätös on ehtojen mukainen.

Sopimusehdot

1.1.2014 alkaen sovellettavat oikeusturvavakuutusehdot:

44.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun
-kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai
-vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 47.6.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

47.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

47.1.1 Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista vakuutustapahtumista korvataan yhteensä enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen määrä.

47.2 Rajoitettu vakuutusmäärä                                                       

Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko asiassa kyse vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yhdestä vakuutustapahtumasta.  Kyse on myös sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus vähentää suoritettavasta korvauksesta 50 prosenttia. Asiakkaat ovat katsoneet, että kyse on ollut kahdesta erillisestä vahinkotapahtumasta. Lisäksi asiakkaat ovat katsoneet, että vakuutusyhtiön olisi tullut kertoa korvauspäätöksessä, että enimmäiskorvausmäärästä voidaan sovintotilanteessa vähentää 50 prosenttia.

Asiakkaat ovat vakuutusyhtiön 5.1.2016 antaman korvauspäätöksen jälkeen 7.12.2016 luopuneet vaatimuksistaan R Oy:tä kohtaan. Vakuutusyhtiö on vastineessaan vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 47.6.12, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan. FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta asiamieskuluista siltä osin kuin ne koskivat R Oy:tä kohtaan esitettyjä vaatimuksia.

FINE katsoo, että asiakkaiden ja vastapuolen P Oy:n toistensa vastasuorituksia koskevat vaatimukset perustuvat samoihin oikeustoimiin, rakennusurakkaan koskeviin sopimuksiin. FINE katsoo, että kyseessä on näin ollen ollut yksi vakuutustapahtuma, joten vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta kahden vakuutusmäärän mukaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan 47.2 mukaan vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on 50 prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kyseisestä ehdosta oli kerrottu myös 5.1.2016 päivätyssä korvauspäätöksessä.

Asiakkaiden asiamiehen lasku ajanjaksolta 9.2.2016 - 31.12.2016 oli 13 230,80 euroa. Ajanjaksolla 5.1.2017-27.8.2017 lasku oli 6 024,20 euroa. Lisäksi asiakkaalta oli laskutettu 26.9.2017 käräjäoikeuden 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Käräjäoikeus oli vahvistanut osapuolten sovinnon 6.9.2017. Asiamieskulut olivat syntyneet ennen tuomioistuinsovittelun aloittamista 6.9.2017 ja vakuutusyhtiöllä oli näin ollen vakuutusehtojen perusteella oikeus vähentää 8 500 euron enimmäiskorvausmäärän mukaan suoritettavasta korvauksesta 50 prosenttia.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia