Haku

FINE-013104

Tulosta

Asianumero: FINE-013104 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 14.03.2019

Lattiakaivon tukkeutuminen. All risks -vakuutus. Avoinna olevasta suihkulaitteesta virrannut neste. Erityisomavastuu. Ikävähennys. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon (rakennusvuosi 1996) asunnossa 27 lattiakaivo tukkeutui asukkaan ollessa suihkussa. Vettä valui kylpyhuoneen kynnyksen yli eteiseen ja olohuoneeseen, minkä lisäksi vettä valui alapuolella olevaan asuntoon 23. Kosteuskartoitusraportin mukaan asunnon 27 kylpyhuoneen, eteisen ja olohuoneen lattiarakenteille aiheutui kosteusvaurioita. Myös alapuolisen asunnon 23 kattoon, seiniin ja kylpyhuoneen lattiarakenteisiin tuli vaurioita.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että vahinko on vuotovahinkona korvattava. Yhtiön korvauspäätöksen mukaan vahingosta vähennetään putkiston ikään perustuvan 20 %:n ikävähennyksen lisäksi vakuutusehtojen kohdan 5.5.1.4 mukainen 25 %:n omavastuu, koska vahinko on aiheutunut avoinna olevasta suihkulaitteesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko erityisomavastuuta koskevan ehdon soveltaminen tähän vahinkotapaukseen perusteltua. Vahinko on asiakkaan näkemyksen mukaan aiheutunut viemäritukoksesta. Lausuntopyynnössä viitataan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa VKL 562/12, jossa lautakunta katsoi, että vahinko oli aiheutunut viemäritukoksesta eikä se ollut ollut avoimen hanan aiheuttama. Myös nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vesi on päässyt ensi vaiheessa viemäriin, ja tukkeuma on aiheuttanut veden nousemisen, joten vahingon syynä on ollut viemäristä noussut vesi.

Mikäli Vakuutuslautakunta päätyisi katsomaan, että 25 %:n erityisomavastuun vähentäminen korvauksesta on perusteltua, asiakas vetoaa toissijaisesti siihen, että vahinko tulee tässä tapauksessa tulkita ihmisen aiheuttamaksi. Tältä osin viitataan lautakunnan asiassa FINE-011026 antamaan ratkaisusuositukseen, jossa lautakunta katsoi, että ikävähennyksen tekeminen ei ollut perusteltua siksi, että käyttövesiputken tai hanan iällä ei ollut vaikutusta vahingon syntymiseen, ja vakuutusehdot olivat tällaisen tilanteen kannalta tulkinnanvaraiset. Asiakkaan mielestä myös tähän tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot ovat tulkinnanvaraiset, koska ehdoissa ei sanota suoraan, tuleeko ikävähennys tehdä niissäkin tilanteissa, joissa johdon, putkiston tai laitteen iällä ei ole ollut suoranaista merkitystä vahingon aiheutumisen kannalta. Tämän vuoksi ehtoja tulee tässäkin tapauksessa tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Yhtiö katsoo, että asiakkaan vetoama Vakuutuslautakunnan aikaisempi ratkaisusuositus VKL 562/12 ei sovellu tähän tapaukseen, koska vakuutusyhtiö on katsonut vahingon korvattavaksi. Vakuutusyhtiön vakuutustuote on tyypiltään All Risks -vakuutus, jonka vakuutusehdot eivät sisällä lautakunnan aikaisemman ratkaisun kannalta keskeistä jätevesiviemäristä noussutta vettä koskevaa erillistä korvausperustetta.

Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa FINE-002552, jossa auki ollutta hanaa, sulkuventtiiliä ja suihkulaitetta koskevan rajoitusehdon on katsottu tarkoittavan esimerkiksi tilanteita, joissa käyttäjä on ylitäyttänyt tiskialtaan, nukahtanut suihkuun lattiakaivon päälle tai jatkanut suihkun käyttämistä siitä huolimatta, että lattiakaivo on padottanut. Nämä esimerkkitilanteet edustavat rajoitusehtojen osalta sovellettua suppeata ja yleisen kielenkäytön mukaista tulkintaa tilanteesta, jossa vahinko on aiheutunut avoimesta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta. Vakuutusyhtiö katsoo, että käsillä olevan vahinkotapahtuman voidaan katsoa sisältyvän suppeastikin tulkittuna avoimen hanan vahinkoja koskevan rajoitusehdon määritelmään. Vahinkoon voidaan yhtiön mukaan soveltaa ehtokohtaan 5.5.1.4 perustuvaa korotettua omavastuuta.

Yhtiön näkemyksen mukaan tukkeutuneella lattiakaivolla on ollut syy-yhteys vahingon syntyyn ja ehtokohdan 5.3.5 mukainen tukkeutuneen lattiakaivon ikään perustuva ikävähennys tulee tämän vuoksi sovellettavaksi tapaukseen. Asiakkaan vetoama ratkaisusuositus FINE-011026 ei sovellu tapaukseen, koska vakuutusehdot ovat tuossa tapauksessa olleet erilaiset, eikä esillä olevaan tapaukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa ole esimerkiksi kaivon päällä olevaa esinettä koskevaa rajoitusta. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei korotetun omavastuun soveltaminen poissulje sitä, etteikö tapauksessa olisi mahdollista soveltaa myös ehtokohdan 5.3.5 mukaista ikävähennystä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välillä on riidatonta, että vahinkotapahtuman syynä on ollut viemäritukos, jonka seurauksena vettä on asukkaan suihkussa käynnin yhteydessä valunut kylpyhuoneen kynnyksen yli vaurioseurauksin. Erimielisyys asiassa koskee sitä, voidaanko korvauksista vähentää avoinna olevasta suihkulaitteesta virrannutta nestettä koskevan ehtokohdan 5.5.1.4 mukainen erityisomavastuu ja putkiston ikään perustuva vakuutusehtojen kohdan 5.3.5 mukainen ikävähennys. Erimielisyyttä ei ole siitä, että putkiston iän (rakennusvuodelta 1996) mukainen ikävähennys on tässä tapauksessa ehtokohdan 5.3.5 perusteella 20 %.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtokohdan 5.3.5 (Vahingon määrä vuotovahingoissa) mukaan jos vahingon on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta

tehdään vuotovahingoissa vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikävähennys seuraavan taulukon mukaisesti.

Johdon, putkiston tai

muun laitteen ikä / v                                                       %

11 – 20                                                                             10

21 – 30                                                                            20

31 – 40                                                                             40

41 – 50                                                                            50

51 tai yli                                                                           60

Ikävähennys on kuitenkin enintään 20 000 euroa vahinkoa kohti. Poikkeuksena yli 40 vuotta vanhat putkistot, joiden osalta noudatetaan taulukon mukaista ikävähennysprosenttia.

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

[…]

Ehtokohdan 5.5.1 (Omavastuut) mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu. Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset.

Ehtokohdan 5.5.1.4 (Omavastuu vuotovahingossa) mukaan mikäli vahingon on aiheuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, omavastuu on jokaisessa vahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa vettä on päässyt rakennuksen rakenteisiin sen seurauksena, että kylpyhuoneen lattiakaivossa on ollut tukos ja asukkaan käyttäessä suihkua vesi on tulvinut kynnyksen yli. Asiakas on vedonnut ensisijaisesti siihen, että ehtokohdan 5.5.1.4 mukaisen erityisomavastuun vähentäminen ei ole tapauksessa perusteltua, koska vahinko on aiheutunut viemäritukoksen seurauksena viemäristä tulvineesta vedestä eikä sitä voida sen vuoksi pitää avoinna olleen suihkulaitteen aiheuttamana. Toissijaisesti asiakkaan puolelta on vedottu siihen, että mikäli vahingon katsotaan aiheutuneen mainitussa ehtokohdassa tarkoitetusta syystä, vahinkoa on pidettävä ”ihmisen aiheuttamana”, jolloin puolestaan ikävähennystä koskeva ehtokohta muodostuu tulkinnanvaraiseksi samalla tavoin kuin Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa FINE-011026 käsitellyssä tapauksessa oli asianlaita.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella kylpyhuoneen lattiakaivo on suihkua käytettäessä hiljalleen täyttynyt ja vesi on alkanut nousta kylpyhuoneen lattialla, koska viemäri ei ole lattiakaivossa olleen tukoksen johdosta kyennyt poistamaan vettä normaalisti. Veden tulviminen kynnyksen yli on nähtävästi johtunut siitä, että suihkussa ollut asukas ei ole huomannut tukoksesta aiheutunutta tulvimistilannetta riittävän ajoissa. Vakuutuslautakunta ymmärtää vakuutusyhtiön kannanoton lattiakaivon iän perusteella tehtävästä ikävähennyksestä siten, että yhtiö pitää nimenomaan lattiakaivon tukkeutumisesta aiheutunutta veden tulvimista vakuutuksesta korvattavana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaan vetoamassa tapauksessa FINE-011026 keskeistä oli se, että kun vahinko korvattiin All risks -laajennuksen perusteella eikä vuotovahinko-osan perusteella, asiassa kävi tulkinnanvaraiseksi, pitikö vahinkoon edelleen soveltaa vuotovahinkojen ikävähennysehtoja. Tässä tapauksessa kyseessä olevaan All risks – tasoiseen kiinteistövakuutukseen ei kuulu erillistä vuotovahinko-osaa, vaan vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Vakuutusehtojen mukaan jos vahingon on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto esimerkiksi rakennukseen kiinteästi asennetusta jätevesiviemäristä, kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakuluista tehdään ikävähennys vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella.

Vahingon syynä on osapuolten esittämän selvityksen mukaan tässä tapauksessa ollut lattiakaivon tukos, joka on johtanut veden tulvimiseen kylpyhuoneen ulkopuolelle ja rakenteiden kastumiseen. Esitetyn selvityksen perusteella vesi on ensi vaiheessa päässyt viemäriin, minkä jälkeen vettä on suihkun käytön jatkamisen johdosta alkanut tulvia kylpyhuoneen ulkopuolelle. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tämän kaltaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunutta rakenteiden vaurioitumista on pidettävä rakennusta palvelevasta jätevesiviemäristä aiheutuneena vuotona, jolloin ikävähennys tehdään vakuutusehtojen perusteella putkiston tai laitteen iän mukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusehtoja ei voida pitää tältä osin tulkinnanvaraisina. Vakuutusyhtiöllä on näin ollen oikeus tehdä vahingosta maksettavista korvauksista vakuutusehtojen kohdan 5.3.5 mukainen 20 %:n ikävähennys.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingosta tulee vähentää myös vakuutusehtojen kohdan 5.5.1.4 mukainen erityisomavastuu, koska vahinko on ollut avoinna olleen suihkulaitteen aiheuttama. Asiakas on puolestaan katsonut, että kyse on ollut viemäristä tulvineesta vedestä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.5.1 toisen virkkeen sanamuodon ”…vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset…” ilmenee, että vakuutuksesta korvattavista vahinkotapahtumista voidaan vähentää sekä ikävähennys että erityisomavastuu. Tästä seuraa, että ikävähennykset ja erityisomavastuut eivät vakuutusehtojen mukaan ole keskenään vaihtoehtoisia ja toisensa poissulkevia, vaan vahingon korvauksista on mahdollista tehdä samanaikaisesti sekä ikävähennys että erityisomavastuuta koskeva vähennys.

Avoinna ollutta suihkulaitetta koskeva ehtokohta on tyypiltään vakuutusyhtiön korvausvastuuta rajaava rajoitusehto, minkä vuoksi sitä on yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan tulkittava suppeasti. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan esillä olevassa tapauksessa rakenteiden kastumiseen johtanutta vahinkoa ei sinänsä olisi aiheutunut pelkästään lattiakaivon tukkeutumisesta, mikäli suihkua ei olisi käytetty niin kauan, että lattiakaivossa ollut vesi on noussut ja alkanut lopulta tulvia kynnyksen yli. Vakuutusyhtiön on kuitenkin ikävähennyksen lattiakaivon iän mukaisesti tekemällä katsottava arvioineen vahingon pääasialliseksi syyksi lattiakaivon tukkeutumisen. Myös Vakuutuslautakunta pitää tässä tapauksessa vahingon pääasiallisena syynä lattiakaivon tukkeutumista. Tämän johdosta vahinkoa ei voida pitää ehtokohdassa 5.5.1.4 tarkoitetulla tavalla avoimesta suihkulaitteesta virranneesta nesteestä aiheutuneena. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että korvauksesta ei tule vähentää ehtokohdan 5.5.1.4 mukaista erityisomavastuuta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon ilman 25 %:n erityisomavastuun vähentämistä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia