Haku

FINE-013097

Tulosta

Asianumero: FINE-013097 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 10.12.2018

Vakuutustapahtuman syntyminen. Vaatimusten kiistämisen ajankohta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on tehnyt taloyhtiön kanssa sovinnon hajuhaitta-asiassa. Asiakas on hakenut oikeusturvavakuutuksesta korvauksia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin riita-asiassa taloyhtiötä vastaan. Yhtiön näkemyksen mukaan asiakas on lähettänyt varsinaisen vaatimuksen kirjeellään 2.11.2016. Taloyhtiön vastaus on annettu 10.1.2017 asianajajan toimesta ja tästä ajankohdasta lähtien yhtiö on korvannut asiakkaan kulut oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas toivoo vakuutusyhtiön maksavan 2.177,22 euroa, jotka asiakas on joutunut maksamaan lisää asianajajalle omavastuun lisäksi. Asiakas katsoo vakuutustapahtuman alkaneen paljon ennen vakuutusyhtiön mainitsemaa päivämäärää.

Asiakas on tehnyt sovinnon hajuhaitta-asiassa taloyhtiön kanssa. Ennen sovinnon tekoa asiakas on tarkistanut, että kulut menevät kuittiin ja näin sovinto varmistui. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta osaa kuluista vedoten siihen, ettei vakuutustapahtumaa ollut ennen 10.1.2017. Terveysvalvonta otti kantaa hajuhaittaan ensimmäisen kerran 9.1.2014 ja sen jälkeen useamman kerran. Rakennuslautakunta määräsi asunnon käyttökieltoon 7.6.2016 ja vaati, että asunnon olisi tullut olla valmis 30.9.2016.

Kun asunto ei ollut valmis, asiakas otti yhteyttä asianajajaan, jotta asia etenisi ja hän saisi korvausta asumishyödyn menetykseen sekä hajuhaitan takia hävitettyihin tavaroihin. Asiakkaan mielestä ainoa ratkaisu oli viedä asiaa tätä kautta eteenpäin, koska viranomaisten vaatimuksetkaan eivät tehonneet. Asiakas oli lähettänyt vuotta aiemmin sähköpostikyselyn korvauksista taloyhtiölle ja hän sai 19.10.2015 vastauksen, ettei hänelle korvata mitään. Tämän jälkeen asiakas otti yhteyttä vakuutusyhtiöön eivätkä hekään suostuneet korvaamaan mitään.

Asiakas asui poissa asunnosta remontin vuoksi 29 kuukautta (huhtikuu 2015-elokuu 2017). Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan jos asunnossa esiintyy mm. hajua tai mikrobeja siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, on toimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. Vakuutusyhtiön mukaan riita-asiassa vakuutustapahtuman katsotaan syntyneen, kun esitetyt vaateet on kiistetty joko määrältään tai perusteeltaan. Taloyhtiö on toiminnallaan kiistänyt viranomaisten määräämät vaatimukset eivätkä myöskään ole antaneet vastinetta sitä pyydettäessä. Taloyhtiöltä on vaadittu toimenpiteitä viranomaisten taholta eikä niitä ole tehty. Asiakas sai muuttoluvan asuntoon Terveysvalvonnasta 30.8.2017 eli 11 kuukautta Rakennusvalvonnan määräämän päivämäärän jälkeen.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että korvauspäätös perustuu kotivakuutukseen lukeutuvan yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehtoihin. Kotivakuutuksen oikeusturvaehdon mukaan korvataan lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneita kuluja riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Kyseessä olevassa tapauksessa yhtiöllä on asiakkaan kanssa eriävä näkemys siitä, milloin vakuutustapahtuma on syntynyt. Ehtojen mukaan vakuutustapahtuma syntyy ja vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Yhtiön näkemyksen mukaan asiakas on lähettänyt varsinaisen vaatimuksen kirjeellään 2.11.2016. Taloyhtiön vastaus on annettu 10.1.2017 asianajajan toimesta. Tästä ajankohdasta lähtien yhtiö on korvannut asiakkaan kulut oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakas on lähettänyt taloyhtiölle sähköpostin 19.10.2015, jossa hän tiedustelee kuinka taloyhtiö hyvittää sen, ettei hän voi asua asunnossaan ja että hän on joutunut hävittämään tavaroitaan. Tähän kiinteistön isännöitsijä on 19.10.2015 vastannut, ettei vastikkeita eikä irtaimistoa hyvitetä. Yhtiön tulkinnan mukaan näissä sähköposteissa ei ole kysymys ehtojen tarkoittamasta yksilöidystä vaatimuksesta ja niiden kiistämisestä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot

4.2 Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, tai siten, että syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut vakuutetun osalta voimassa yhtäjaksoisesti.

Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, milloin vakuutusehtojen mukainen riita oli syntynyt. Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Asiassa on näin ollen kyse nimenomaan sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa lisäkorvausta asiakkaan asiamiehen suorittamista toimenpiteistä. Tältä osin on arvioitava sitä, oliko asia riitautunut ennen 10.1.2017, jota vakuutusyhtiö on pitänyt riidan syntyhetkenä

Asiakas on lähettänyt 19.10.2015 sähköpostikyselyn taloyhtiölle. Asiakas on kysynyt kuinka taloyhtiö hyvittää sen, ettei hän pysty asumaan asunnossaan ja sen, että hän on joutunut hävittämään tavaroitaan niiden hajun takia. Hyvityksen muotona asiakas mainitsee sähköpostissaan muun muassa hyvityksen huomioimisen vastikkeissa. FINEn näkemyksen mukaan asiakkaan viestistä ilmenee riittävällä tavalla, että hän vaatii korvausta kohtaamastaan vahingosta.

Asiakas on saanut taloyhtiöltä samana päivänä vastauksen, ettei hänelle hyvitetä vastikkeita eikä irtaimistoa.

FINE katsoo, että taloyhtiö on 19.10.2015 päivätyllä sähköpostiviestillä kiistänyt asiakkaan vaatimukset vahingonkorvauksesta. FINEn käsityksen mukaan edellä mainitulla viestillä taloyhtiö on kiistänyt asiakkaan vaatimukset vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla perusteeltaan. Näin ollen asian voidaan katsoa riitautuneen vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla 19.10.2015.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen oikeusturvavakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa 19.10.2015 syntyneen riidan perusteella.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta             

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia