Haku

FINE-013035

Tulosta

Asianumero: FINE-013035 (2021)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.03.2021

Katastrofförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkoren.

Uppgifter om händelseförloppet

En del av de partier kalkonhönor och -tuppar som kunden sänt för slakt under tiden 20.4.2017 - 20.3.2018 hade kasserats av olika orsaker. De vanligaste specificerade orsakerna i rapporterna över slaktpartierna har varit slemsäcksinflammation, plasmodium och förändringar i huden. Kunden har sökt ersättning för kalkoner som kasserats vid slakt ur katastrofförsäkringen för djur.

Försäkringsbolaget har i sina ersättningsbeslut 30.4.2018 och 21.5.2018 ansett att de olika sjukdomar och fel som lett till kasseringen av kalkonerna enligt försäkringsvillkoren utgör separata försäkringsfall. Däremot var enbart kassering vid slakt av fåglarna inte ett försäkringsfall enligt försäkringsvillkoren. Antalet kalkoner som kasserats vid slakt översteg inte för en enda enskild sjukdom eller enskilt fel vid en enda slakt minimigränsen för ersättningsgillhet som nämns i försäkringsvillkoren. Enligt villkoren uppgick gränsen 2018 till 10 procent och 2017 till 15 procent av totalantalet slaktade kalkoner.

Kundens krav och servicegivarens åsikt

Kunden har i sitt besvär ansett att försäkringsbolaget inte hade beaktat slaktrapporterna 19. - 20.3.2018. Kunden anser att kasseringen av kalkoner av olika orsaker vid slakten ska anses som en försäkringshändelse.

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande ansett att det av ordalydelsen i försäkringsvillkoren ”samma sjukdom eller olycksfall inom 14 dygn lett till förlust av flera djur till följd av………kassering vid köttkontroll” framgår att kasseringen av kalkoner inte i sig är ett försäkringsfall utan kasseringen är en följd av att ett försäkringsfall har inträffat.

Syftet med försäkringen är att täcka en förlust som drabbat försäkringstagaren på grund av en oförutsägbar händelse. Syftet med katastrofförsäkringen är, som namnet säger, att ersätta försäkringstagaren för en betydande förlust av engångsnatur som exempelvis följer av en sjukdomsepidemi som brutit ut bland uppfödningskalkoner.

Enligt försäkringsbolagets uppfattning är det vanligt att kalkonuppfödare drabbas av en del förluster på grund av att en del av slaktkalkonernas värde förloras på grund av att kalkoner av olika orsaker kasseras vid slakt. Katastrofförsäkringens syfte är inte att ersätta sådana ”mätningsförluster” som uppfödare oundvikligen drabbas av på grund av förluster orsakade av individuella sjukdomar eller fel hos kalkoner om inte någon av dessa orsaker ger upphov till en i försäkringsvillkoren nämnd betydande ekonomisk förlust. I motsats till uppkomsten av en viss sjukdomsepidemi kan fel på eller insjuknande av kalkoner vid olika tidpunkter inte sammantaget bilda ett försäkringsfall.

Ur de rapporter över slaktpartier som står till förfogande framgår att ingen av de i rapporterna nämnda grunderna för kassering av enskilda kalkoner överskrider 10 procent av det totala antalet kalkoner som levererats för slakt vid en enda enskild slakt eller totalt under på varandra följande slakter inom 14 dagar. Därför uppfylls inte de i villkorspunkt 3.3.1 nämnda kriterierna för ersättningsgillhet. Därför ersätts inte kunden för förorsakad skada.

Avtalsvillkor och lagstiftning 

Enligt punkt 3.3.1 (Katastrofskada) i försäkringsvillkoren för katastrofförsäkring för djur som trädde i kraft 1.1.2017 och som tillämpas på det aktuella fallet ersätter försäkringen en katastrofskada, om samma försäkringsfall inom 14 dygn lett till förlust av flera djur till följd av död, nödslakt, försvinnande eller kassering vid köttkontroll.

Som nödslakt betraktas slakt eller annan avlivning som utförs på veterinärordination enligt gällande lag om djurskydd och förordning om djurskydd då djuret är i ett sådant tillstånd att det vore uppenbar grymhet att hålla det vid liv.

Friska djur som slaktats under den ovan nämnda fjortondygnsperioden i avsikt att förhindra att en sjukdom sprider sig, eller djur som har dött av annan orsak än den händelse som förorsakade katastrofskadan, beaktas inte vid fastställandet av den ersättningsgilla skadan.

En katastrofskada ersätts enligt den försäkrade djurarten på följande sätt:
…………..
Fjäderfä

En katastrofskada som gäller fjäderfä ersätts om förlusten av fjäderfän är minst 15% av det totala antalet djur (per avdelning i varje byggnad) dock minst

  • 50 moderdjur av kalkon eller blivande moderdjur av kalkon 
  • 150 slaktkalkoner.

Rekommendation till avgörande                         

På fallet tillämpas försäkringsvillkoren som trädde i kraft 1.1.2017. Enligt dessa villkor ersätter försäkringen katastrofskada, om samma försäkringsfall inom 14 dygn lett till förlust av djur till följd av död, nödslakt, försvinnande eller kassering vid köttkontroll. Enligt försäkringsvillkoren ersätts en katastrofskada som gäller fjäderfä om förlusten av fjäderfän är minst 15 procent av det totala antalet djur (per avdelning i varje byggnad).

Av de handlingar som FINE fått framgår följande.

Enligt slaktrapporten 20.4.2017 (slakt 19.4.2017) uppgick andelen helkasseringar till 1,81 procent.

Enligt slaktrapporten 16.5.2017 (slakt 15.5.2017) uppgick andelen helkasseringar till 12,37 procent.

Enligt rapporten 14.9.2017 (slakt 13.9.2017) uppgick andelen helkasseringar till 1,04 procent.

Enligt rapporten 13.10.2017 (slakt 12.10.2017) uppgick andelen helkasseringar till 4,13 procent.

Enligt slaktrapporten 16.10.2017 (slakt 13.10.2017) uppgick andelen helkasseringar till 2,64 procent.

Enligt rapporten 22.2.2018 (slakt 21.2.2018) uppgick andelen helkasseringar till 2,52 procent.

Enligt rapporten 23.2.2018 (slakt 22.2.2018) uppgick andelen helkasseringar till 2,78 procent.

Enligt rapporten 20.3.2018 (slakt 19.3.2018) uppgick andelen helkasseringar till 12,97 procent.

Enligt rapporten 21.3.2018 (slakt 20.3.2018) uppgick andelen helkasseringar till 11,06 procent.

FINE konstaterar att enligt slaktrapporterna överstiger andelen kasserade kalkoner inom 14 dygn av det totala antalet slaktade kalkoner inte ens olika kasseringsgrunder sammanslaget den i försäkringsvillkoren uppställda gränsen på 15 procent. Således är försäkringsbolaget enligt de i försäkringsavtalet tillämpade försäkringsvillkoren inte ersättningsskyldigt för skadan.

Slutresultat

FINE rekommenderar inte en ändring av försäkringsbolagets ersättningsbeslut.

FINE
Försäkrings- och finansrådgivningen

Ledande jurist Isokoski
Föredragande Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia