Haku

FINE-012872

Tulosta

Asianumero: FINE-012872 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Konsulttivastuuvakuutus. Rakennuksen ulkonäön epäonnistumista koskeva rajoitusehto. Soveltuiko rajoitus vahinkoon, jonka syynä oli väärän värikoodin merkitseminen suunnitelmiin, kun oikea väri oli määritelty toimeksiannossa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy oli tehnyt N Oy:n kanssa 20.3.2017 sopimuksen erään rakennuskohteen muutostöiden arkkitehtisuunnittelusta. Toimeksiannon mukaan rakennuksen julkisivun metalliosissa tuli pääsisäänkäynnin yhteydessä käyttää tulevan vuokralaisen liiketunnuksen mukaista värisävyä. Julkisivuasennusten valmistuttua vuokralaisen edustaja oli havainnut työmaakäynnillä, että kyseiset metalliosat oli maalattu väärällä värisävyllä. Virhe oli johtunut siitä, että A Oy:n suunnittelija oli merkinnyt väärän värikoodin urakoitsijalle toimittamiinsa suunnitelmiin. Virheen korjaamiseksi metalliosat oli irrotettava, maalattava uudelleen ja asennettava takaisin paikoilleen. Korvausta lisätöiden aiheuttamista 17 649,52 euron ylimääräisistä kustannuksista haettiin A Oy:n konsulttivastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksillään 21.11.2017 ja 15.1.2018 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 2.5, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, ettei rakennus, tuote tai tuotteen osa ole väriltään onnistunut. Vakuutusyhtiön mukaan virheessä oli kyse siitä, että mainoksen värisävy oli ollut väärä.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta. A Oy:n mielestä konsulttivastuuvakuutuksen tuli korvata kyseisen kaltaisesta suunnitteluvirheestä aiheutuneet vahingot. Kyse ei ollut värisävyn suunnittelun onnistumisesta vaan siitä, että väri oli ollut väärä. Kyse ei myöskään ollut mainoksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vahinko kuului A Oy:n konsulttivastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 2.5 rajoitusehdon soveltamisalaan, minkä vuoksi korvausta ei tullut maksaa. Epäonnistunutta ulkonäköä koskevassa rajoitusehdossa mainitaan yksiselitteisesti, ettei vakuutuksesta korvata rakennuksen värin epäonnistumisesta aiheutunutta vahinkoa. Asiassa oli riidatonta, että vahinko oli johtunut konsultin käyttämän arkkitehdin virheellisesti määrittämästä värisävystä. Kyse oli tilanteesta, joka on nimenomaisesti vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rakennuksen ulkonäön epäonnistuminen esimerkiksi virheellisen värisävyn johdosta ja tästä aiheutuvat kulut eivät olleet sellaisia vahinkoja, joita korvattiin konsulttivastuuvakuutuksesta.

Ainoa toimeksiantajalle aiheutunut haitta oli nimenomaan rakennuksen epäonnistunut ulkonäkö. Julkisivun metalliosien värisävy ei vastannut sitä, mitä toimeksiantajan ja vakuutuksenottajan välillä oli sovittu. Kyse oli siten rakennuksen ulkonäön epäonnistumisesta ja sen korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Muuta vahinkoa tilaajalle ei ollut näytetty aiheutuneen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A Oy:llä oikeus saada korvaus konsulttivastuuvakuutuksestaan toimeksiantajansa rakennuksen julkisivuelementtien väärän värisävyn korjaamisesta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

A Oy:n konsulttivastuuvakuutukseen 1.11.2013 alkaen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän tilaajalle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on kulloinkin voimassa olevien konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaan korvausvastuussa.

Lisäksi edellytetään, että

  • korvausvastuu perustuu virheeseen tai laiminlyöntiin tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa
  • virhe tai laiminlyönti on todettavissa vakuutuksenottajan tai vakuutetun laatimasta, konsulttitehtävään liittyvästä kirjallisesta tai sähköisestä dokumentista
  • vahinko on aiheutunut enintään kymmenen vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.5, Epäonnistunut ulkonäkö, mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, ettei rakennus, tuote tai tuotteen osa muodoltaan, materiaaliltaan, väriltään tai muusta syystä ole ulkonäöltään onnistunut.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että konsulttivastuuvakuutuksen perusteella korvataan konsultin suunnittelutyössä tapahtuneista virheistä tilaajalle aiheutuvia vahinkoja. Puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdassa 2.5 on rajoitettu näiden korvattavien vahinkojen ulkopuolelle eräät kohdassa mainitut suunnittelutyön lopputuloksen ulkonäön epäonnistumiseen liittyvät vahingot.

Asiassa on riidatonta, että A Oy:n saaman arkkitehtisuunnittelua koskeneen toimeksiannon mukaan rakennuksen julkisivun metalliosissa käytettävän värin tuli sävyltään vastata kiinteistön tulevan vuokralaisen liiketunnuksen mukaista sävyä ja että kyseiset metalliosat oli maalattu väärällä värisävyllä. Asiakirjoissa ei ole selvitystä siitä, oliko oikean värisävyn määrittämiseen alun perin käytetty tiettyä värikoodia vai oliko asiasta sovittu ilman täsmällistä määräystä. Joka tapauksessa vakuutuksenottajan suunnittelija oli merkinnyt urakoitsijalle toimitettuihin julkisivukuviin ja maalausohjeisiin väärän värikoodin.

Vakuutusehtojen kohdan 2.5 mukaan konsulttivastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, ettei rakennus, tuote tai tuotteen osa muodoltaan, materiaaliltaan, väriltään tai muusta syystä ole ulkonäöltään onnistunut. Sanamuotonsa perusteella rajoitus näyttäisi ensi lukemalta soveltuvan nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen, jossa rakennuksen osa on ollut ulkonäöltään väärän värin vuoksi epäonnistunut. Vakuutuslautakunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, ettei kysymyksessä olevassa rajoitusehdossa puhuta nimenomaisesti konsultin virheen aiheuttamasta vahingosta, vaan siitä, ettei kohde ole tietyistä syistä ulkonäöltään onnistunut. "Onnistumisen" merkityssisältöä ei ole vakuutusehdoissa selvennetty. Tulkinnan sopimusehtojen mukaisena lähtökohtana voidaan pitää, että kysymyksessä olevasta vakuutuksesta korvataan konsulttitoiminnassa tilaajalle aiheutetut esinevahingot silloin, kun korvausvastuu perustuu virheeseen piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa. Juuri tällaisesta virhetilanteesta on nyt ollut kysymys.

Lautakunta onkin päätynyt katsomaan, ettei kysymyksessä olevassa rajoitusehdossa ole tarkoitettu esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa rakennuksen ulkonäkö on epäonnistunut konsulttitoiminnassa tapahtuneen merkintä- tai muun määrittelyvirheen johdosta. Näyttää siltä, ettei kysymyksessä olevassa rajoitusehdossa ole ylipäänsä tarkoitettu käsitellä konsultin virheestä johtuvien vahinkojen korvattavuutta, vaan sitä, että esimerkiksi rakennuksen julkisivun värityksen eli rakennuksen ulkonäön suunnittelussa on muutoin epäonnistuttu.

Näin ollen lautakunta katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut rajoitusehdon 2.5 piiriin kuuluvasta rakennuksen ulkonäön suunnittelun epäonnistumisesta, joten rajoitusta ei voida asiaan soveltaa.   

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen soveltamatta siihen konsulttivastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.5 rajoitusta.

Ratkaisusuositus syntyi äänin 4-3. Ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Kiiskinen, Makkula ja Nyyssölä. Jäsenten Jaakkola, Sarpakunnas ja Sjögren eriävä mielipide on liitteenä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Eri mieltä olleiden jäsenten mielipide:

Jäsenet Jaakkola, Sarpakunnas ja Sjögren:

Vakuutuslautakunta toteaa, että konsulttivastuuvakuutuksen perusteella korvataan konsultin suunnittelutyössä tapahtuneista virheistä tilaajalle aiheutuvia vahinkoja. Puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdassa 2.5 on rajoitettu näiden korvattavien vahinkojen ulkopuolelle eräät kohdassa mainitut suunnittelutyön lopputuloksen ulkonäön epäonnistumiseen liittyvät vahingot.

Tässä tapauksessa A Oy:n korvaushakemuksen perusteena olevassa suunnitteluvirheessä on ollut kyse siitä, että rakennuksen julkisivussa käytetyt metalliosat oli maalattu väärällä värisävyllä. Asiakirjojen mukaan julkisivussa tuli käyttää vuokralaisen konseptin mukaista sinistä väriä. Muun muassa suunnittelun tilaajan, N Oy:n 6.3.2017 lähettämässä ja samana päivänä pidettyyn palaveriin liittyneessä sähköpostissa olleessa, suomeksi käännetyssä speksissä sanotaan ”Vuokranantajan tulee ensisijaisesti hakea lupaa tummanharmaalle julkisivulle, jossa pääsisäänkäynnin yhteydessä on Vuokralaisen konseptin mukaista sinistä väriä.”

Missään asiakirjoissa ei kuitenkaan ilmene, että tilaaja olisi määritellyt kyseisen värin sävykoodin tai antanut siitä muutenkaan täsmällistä ohjetta. Vakuutuksenottajan laatimassa julkisivupiirustuksessa on puheena olevan julkisivun osalta ohje ”2b. RR35, sininen (tarkempi määre käyttäjältä)”. Vakuutuslautakunnalle toimitetuissa selvityksissä ei ole tarkempaa tietoa siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin värin koodi on tästä huolimatta määritelty RAL-värijärjestelmän mukaiseksi tietyksi koodiksi. Myöntämisensä perusteella on ilmeistä, että A Oy on jossain vaiheessa määrittänyt värin koodin, mutta näyttöä vakuutuksenottajan täsmällisestä virheestä ei ole.

Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, ettei rakennus, tuote tai tuotteen osa muodoltaan, materiaaliltaan, väriltään tai muusta syystä ole ulkonäöltään onnistunut. Katsomme, ettei ehdolle voida antaa niin suppeaa merkitystä, että se koskisi vain makuasioita lopputuloksen suhteen. Sanamuoto viittaa siihen, että tarkoituksena on rajoittaa vakuutusturvan ulkopuolelle erilaisin tavoin epäonnistuneeseen lopputulokseen johtavien tapahtumankulkujen riski. Väri on mainittu yhtenä nimenomaisena ominaisuutena, johon ehtoa sovelletaan. Se seikka, että värin virheellisyys on havaittu vasta, kun tilojen tuleva vuokralainen on tehnyt työmaakierroksen lopputulosta tarkastellen, puoltaa sitä tulkintaa, että kyse on rajoitusehdon tarkoittamasta tilanteesta.

Koska rajoitusehto perustuu toiminnan lopputulokseen eikä sisältöön, ei soveltamisen kannalta myöskään sillä ole merkitystä, kuuluiko julkisivuelementtien värin määrittely vakuutuksenottajan toimeksiannon sisältöön. Vuokralainen ja N Oy olivat edellyttäneet, että väri on vuokralaisen konseptin mukainen. Se ei ollut ollut sellainen, joten rakennus ei ole ollut väriltään onnistunut. Tämän vuoksi katsomme, että vahinko on aiheutunut rajoitusehdon 2.5 piiriin kuuluvasta rakennuksen ulkonäön suunnittelun epäonnistumisesta ja että vakuutusyhtiön ratkaisu evätä korvaus on ehtojen mukainen.

Tulosta