Haku

FINE-012842

Tulosta

Asianumero: FINE-012842 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 10.07.2018

Matkan keskeytyminen. Matkasairaus. Vakuutuksesta korvattavat kulut.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ollut puolisonsa kanssa Kiinan kiertomatkalla.  Kiertomatka oli keskeytynyt asiakkaan puolison sairaskohtauksen vuoksi toisena matkapäivänä 22.10.2017. Asiakas on jäänyt Pekingiin puolisonsa luokse puolison sairaalahoidon ajaksi. Muu ryhmä jatkoi matkaa matkasuunnitelman mukaisesti. Asiakas ja hänen puolisonsa pääsivät liittymään matkaan paluulennolle, mutta matkasuunnitelmaan kuuluneet retket sairastumisen jälkeiseltä ajalta jäivät käyttämättä. Asiakas on hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä matkan keskeytymisestä aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiö on korvannut asiakkaan ylimääräiset majoituskustannukset sekä ylimääräiset matkakustannukset matkan paluupaikkakunnalle pääsemiseksi. Vakuutusyhtiön on evännyt korvauksen keskeytyneestä kiertomatkasta ja puhelinkuluista.  Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan tapauksessa ei ole ollut ennenaikainen tai viivästynyt matkalta paluu, jolloin kyseessä ei ole ehtojen mukainen matkan keskeytyminen.

Vakuutusyhtiön asiakasasiamiehelle 9.4.2018 osoittamassaan oikaisupyynnössä asiakas on kertonut, että Kiinan kiertomatka on yksi kokonaisuus. Asiakas on viitannut oikaisupyynnössään matkustajavakuutuksen esitteen tuoteselosteeseen (voimassa 1.1.2017 alkaen), jonka sivulla 6 on määritelty matkan keskeytyessä korvattavat vahinkotapahtumat ka korvattavat keskeytymiskulut.

Vakuutusyhtiön asiakasasiamies on todennut vastauksessaan, että asiakkaalla on vahinkohetkellä ollut eri vakuutus. Matkaan sovelletaan Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutusehtoja. Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakkaan matka Kiinaan on ollut kokonaisuus. Ehtojen mukaan vain vakuutetun etukäteen erikseen maksamat matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat kohteessa olisivat korvattavia. Sairaalahoitoon joutuneelle sairastuneelle itselleen sekä ennenaikaisesti matkalta palanneelle maksettaisiin päiväkorvaus. Tässä tapauksessa ei ole kyse kummastakaan. Puhelinkulujen osalta asiakasta on neuvottu olemaan yhteydessä puolison matkavakuuttajaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta keskeytyneestä kiertomatkasta. Matkan hinta oli 1.868 euroa, josta lentojen ja hotellin osuus oli 1.156 euroa. Vaatimus matkan keskeytymisestä on 712 euroa ja puhelin- ja tekstiviestikustannuksista 335,75 euroa.

Vastineessaan vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen kantansa. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että koska menetettyä osaa ei ole ostettu erikseen tai erillisenä muusta matkakokonaisuudesta, vakuutusyhtiö ei voi korvata kustannuksia käyttämättä jääneistä matkanosista.

Lisäkirjelmässään asiakas on kertonut, että kyseessä on ollut Kiinan kiertomatka, joka ei ole tavallinen valmismatka, minkä kohteena on yksi päätepiste ja mistä käsin voidaan tehdä matkoja muihin kohteisiin. Matkan tarkoituksena ei ole ollut viettää koko ajanjaksoa Pekingissä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksen vakuutusehdot (voimassa 1.6.2013 alkaen).

7.2.2 (Korvaus matkan keskeytymisestä)

Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka aiheutuu pakottavasti

  • vakuutetun matkasairaudesta tai tapaturmasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
  • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta huomattavasta omaisuusvahingosta.
  • Vakuutetun ennenaikainen matkaltapaluu korvataan vain mikäli matkasairaus tai – tapaturma on sen laatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteellisin perustein vaatii paluun Suomeen.

 
Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos ennenaikainen tai viivästynyt matkaltapaluu Suomeen on aiheutunut pakottavasti äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta, jonka kohteena on vakuutetun aviopuoliso tai samassa taloudessa asuva avopuolisiso, lapsi, otto- tai isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä tai vävy taikka yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut Suomesta täältä alkavan matkan. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
 
Matkan keskeytymisenä korvataan

  • vakuutetulle matkan aikana aiheutuneet välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset
  • vakuutusyhtiön hyväksymät kohtuulliset majoituskustannukset uudesta menomatkasta matkakohteeseen, mikäli matka tehdään vakuutuksen voimassaoloaikana ja se on välttämätön työsuhteen tai oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun jatkumisen vuoksi
  • vakuutetun etukäteen erikseen maksamat matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat matkakohteessa
  • jokaiselta vakuutetun menettämältä matkapäivältä 68 euroa, jos matka on keskeytynyt hänen sairaalahoitonsa tai ennenaikaisen matkalta paluun vuoksi. Korvaus sairaalahoidon vuoksi menetetyiltä matkapäiviltä maksetaan vain sairastuneelle. Mikäli kuitenkin sairaalahoitoon joutunut vakuutettu on alle 15-vuotias ja matkasairauden tai – tapaturman hoito vaatii lääkärin määräyksestä huoltajan hoitoapua, suoritetaan huoltajalle vastaava korvaus.

 
Samalta ajalta korvausta maksetaan ainoastaan joko sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 45 päivältä, kuitenkin enintään etukäteen maksetun matkan hinta. Korvausta ei makseta, jos matka on vahinkohetkellä kestänyt yli 180 päivää.
 
Matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24 tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät lasketaan vastaavasti sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen saakka, kun sairaalahoito päättyi tai enintään siihen asti, kun matkan piti päättyä. Jos viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi.
 
Jos enintään 180 päivää kestäneellä valmismatkalla ollut vakuutettu on oikeutettu päiväkohtaiseen korvaukseen menetetyiltä matkapäiviltä ja hän on menettänyt yli puolet matkapäivistään, hän saa tämän päiväkohtaisen korvauksen sijasta halutessaan uuden matkan.
 
Uuden matkan saa myös mukana matkustanut avio- tai avopuoliso, joka on puolison matkasairauden tai – tapaturman vuoksi joutunut ennenaikaisesti palaamaan matkalta ja menettänyt yli puolet matkapäivistään ja jolla on ollut Eurooppalaisen matkustajavakuutus. Kun alle 15-vuotias lapsi on oikeutettu uuteen valmismatkaan, on myös jompikumpi keskeytyneellä matkalla mukana ollut vanhempi oikeutettu uuteen matkaan, mikäli hänelläkin on ollut Eurooppalaisen matkustajavakuutus.
 
Matka annetaan uutena saman matkanjärjestäjän matkana, jonka hinta ei saa ylittää keskeytyneen tai sairaalahoidon takia menetetyn matkan hintaa. Enimmäiskorvaus uudesta matkasta on 2 550 euroa uuteen matkaan oikeutettua henkilöä kohti. Uusi matka voidaan antaa myös muun kuin edellä mainitun matkanjärjestäjän matkana, mikäli tämä ei kykene matkaa järjestämään.
 
Uusi matka on aloitettava yhden vuoden kuluessa keskeytyneen matkan alkamispäivästä. Uusi matka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.
 
Valmismatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka järjestämiseen sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja tai vastaavia ulkomaisia ehtoja.


Ratkaisusuositus


Asiassa on kyse siitä, miltä osin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta matkavakuutuksesta matkan keskeytymisestä aiheutuneista kuluista.
 
Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakas on ollut puolisonsa kanssa Kiinan kiertomatkalla. FINEn käytettävissä olevan selvityksen mukaan Kiinan kiertomatka on valmismatka, johon sovelletaan valmismatkaehtoja. Matkan hinta 1.868 euroa on kokonaishinta, johon sisältyvät lennot, majoitus ja retket. Kyseessä ei siten ole ehtojen mukaan korvattavista asiakkaan etukäteen erikseen maksamista matkan aikana käyttämättä jääneistä palveluista, retkistä tai matkoista matkakohteessa.
 
Siltä osin kuin asiakkaan vaatimus koskee asiakkaan puolison sairaskohtauksen johdosta aiheutuneita puhelin- ja tekstiviestikuluja, FINE toteaa, että kyseiset kulut eivät ole nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan korvattavia matkan keskeytymisestä korvattavia kuluja.
 
Edellä mainituin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.


Lopputulos


FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pulkki

Tulosta