Haku

FINE-012838

Tulosta

Asianumero: FINE-012838 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2018

Lakipykälät: 31

Suojeluohjeet. Radion käyttäminen ajon aikana. Korvauksen alentaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hän sääti henkilöautoaan kuljettaessaan auton radiota ajaessaan oikealle kääntyvään kaarteeseen. Mutka oli yllättävän tiukka ja auto ajautui ajoradan vasemmalle puolelle. Asiakas yritti kääntää autoa voimakkaasti oikealle, mutta auto ei kääntynyt penkasta enää takaisin tielle, vaan osui puuhun kaatuen tämän jälkeen vasemmalle kyljelleen. Auto vaurioitui siten, että sen korjaaminen ei enää ollut kannattavaa.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään autovakuutuksen suojeluohjeeseen, jonka mukaan radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta, viestintälaitetta tai muuta elektronista laitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Yhtiö katsoi, että asiakas oli laiminlyönyt noudattaa suojeluohjeita, kun hän oli säätänyt radiota ajon aikana, millä seikalla oli ollut myös vaikutusta vahingon syntymiseen. Yhtiö vähensi lunastuskorvausta suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella yhdellä neljäsosalla (1/4).  

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että korvaus auton vaurioitumisesta maksetaan alentamattomana. Korvausta on nyt vähennetty 25 %:n mukaisesti 6475 euroa. Asiakas katsoo, että radion äänenvoimakkuuden säätäminen auton ratissa olevasta painikkeesta ei ole ollut ratkaiseva tekijä ulosajon kannalta, vaan tuntematon, kapea ja mutkainen tie, jota asiakas ei ollut aiemmin ajanut. Asiakas kertoo säätäneensä radiota siksi, että radiosta tuli automaattinen liikennetiedote, joka nostaa äänenvoimakkuuden tasoa kovemmalle tiedotteen ajaksi. Asiakkaan tietojen mukaan kyseisellä tiellä on aiemminkin sattunut ulosajoja tien mutkaisuudesta johtuen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset perusteettomina ja toistaa korvauspäätöksessään lausutut seikat. Vahinkoilmoituksen mukaan vahingon syynä oli kuljettajan huomiokyvyn kiinnittyminen toisaalle. Auton nopeus oli ulosajotilanteessa ollut 45 km/h, kun nopeusrajoitus tieosuudella on ollut 40 km/h.

Asiakas on mutkaisella itselleen tuntemattomalla tiellä yli sallitun nopeusrajoituksen ajaessaan ryhtynyt ajon aikana säätämään radiota. Tällöin hänen huomionsa on kiinnittynyt auton ohjaamisesta toisaalle sillä seurauksella, että auto on tiukassa mutkassa ajautunut yli penkan, osunut puuhun ja kaatunut vasemmalle kyljelleen. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas on radiota ajon aikana säätäessään laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallisesti tai ainakin huolimattomuudella jota ei voida pitää vähäisenä. Asiakas oli vahingon sattuessa ajanut itselleen vierasta mutkaista tietä ylinopeutta. Vakuutusyhtiö katsoo, että suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyönti on näissä olosuhteissa voinut haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä ja ainakin häirinnyt kuljettajan keskittymistä, ja siten ollut syynä vahingon syntyyn.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko asiakas laiminlyönyt noudattaa suojeluohjeita vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta siten, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus alentaa korvausta ¼:lla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.5.2017 lukien) kohdan 17.1 (Yhteiset suojeluohjeet) alakohdan Viestintälaitteiden tai muiden elektronisten laitteiden käyttö ajon aikana mukaan radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta, viestintälaitetta tai muuta elektronista laitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessä.

Asian arviointi

Asiakkaan vahinkoilmoituksen ja hänen lausuntopyyntönsä mukaan asiakas on suistunut tieltä henkilöautoaan 40 km/h nopeusrajoitusalueella mutkaista tietä kuljettaessaan. Ulosajo on johtunut siitä, että ajoneuvon kuljettajana olleen asiakkaan huomio on radion säätämisen johdosta kiinnittynyt muualle, ja auto on ajautunut jyrkässä mutkassa ulos tieltä vaurioseurauksin.

Asiakas on kertonut lausuntopyynnössään, että hän on käyttänyt radion säätämiseen autonsa ohjauspyörässä olleita säätimiä. Lisäksi hän on kertonut, että radiosta oli tullut liikennetiedote, jonka voimakkuuden takia hän sääti radion äänenvoimakkuutta hiljemmalle. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta.

Vakuutusehtoihin otetun suojeluohjeen mukaan muun muassa radiovastaanotinta tai muuta äänentoistolaitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että suojeluohjeessa ei kokonaan kielletä radiovastaanottimen käyttöä ajon aikana samalla tavoin kuin kädessä pidettävän matkapuhelimen käytön osalta on asianlaita.

Lautakunta toteaa, että arvioitavana olevassa suojeluohjeessa ei ole kuvattu täsmällisesti sitä, missä tilanteissa esimerkiksi radiovastaanottimen ajon aikana käyttämisen on ehtokohdassa tarkoitetulla tavalla katsottava haittaavan hallintalaitteiden käyttöä tai häiritsevän kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Vakuutuslautakunnan havaintojen mukaan useisiin automalleihin on otettu ajoneuvon ohjauspyörään asennettuja äänentoistolaitteiden säätimiä muun muassa siksi, että niiden käytön voidaan arvioida olevan turvallisempaa kuin ajoneuvon hallintalaitteista erillään olevan laitteen säädinten käyttäminen. Suojeluohjeen sanamuodon perusteella radion säädinten käyttämistä ajon aikana ei sellaisenaan voida pitää suojeluohjeiden vastaisena menettelynä.

Asiakkaan kertomuksen perusteella äänenvoimakkuuden säätäminen on tässä tapauksessa sinänsä ollut ulosajon syynä. Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että radion äänenvoimakkuuden säätämistä hiljemmalle auton ohjauspyörässä olevista säätimistä voimakkaalla äänentasolla yllättäen alkaneen liikennetiedotteen johdosta ei voida pitää suojeluohjeen vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta tapahtuneena noudattamatta jättämisenä. Myöskään asiakkaan kertomus tien mutkaisuudesta tai hänen myöntämänsä vähäinen ylinopeus eivät aihetta arvioida tilannetta toisin. Näistä syistä lautakunta katsoo, että korvauksen alentamiselle ei ole tässä tapauksessa ollut perusteita.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa ajoneuvon vaurioitumisesta alentamattoman korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin 

Sihteeri Siirala

Jäsenet:

Maso

Sario

Vaitomaa

Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia