Haku

FINE-012789

Tulosta

Asianumero: FINE-012789 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.09.2018

Henkilövahingon korvaaminen. Vahingonkärsineen myötävaikutus. Kaatuminen kumollaan olleeseen liikennemerkkiin. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvausta vahingonkärsineen myötävaikutuksen perusteella?

Tapahtumatiedot

A (s. 1960) oli 22.7.2017 menossa torille ja ylitti kadun suojatietä pitkin. A havaitsi jalkakäytävällä kumollaan olleen liikennemerkin ja lähempänä betoniporsaan, joita A lähti kiertämään. Tällöin hän kompastui betoniporsaassa kiinni olleen liikennemerkin tolppaan ja loukkasi itsensä. A ei havainnut tätä liikennemerkkiä. A esitti asiassa korvausvaatimuksen tapahtumapaikan viereisestä työmaasta vastanneelle rakennusliikkeelle, joka oli tuonut liikennemerkit paikalle. Rakennusliike teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö katsoi, että rakennusliike oli korvausvastuussa A:n henkilövahingosta ja kyseessä oli siten vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Yhtiö katsoi kuitenkin, että A oli myös omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Vahinko oli tapahtunut päivänvalossa ja liikennemerkit ja betoniporsaat olivat olleet huomiota herättävän väriset. A ei ollut tarkkaillut riittävästi ympäristöään, mikä oli osaltaan vaikuttanut vahingon syntymiseen. Yhtiö alensi vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n nojalla A:lle maksettavaa korvausta yhdellä viidesosalla (1/5).

A esitti vakuutusyhtiölle korvauspäätöksen jälkeen oikaisupyynnön, jossa kertoi, ettei nähnyt ennen vahinkoa sitä liikennemerkkiä, johon kaatui. Tapahtumahetkellä aurinko teki pitkiä varjoja ja liikennemerkki, johon A kaatui, ei ollut värikäs, vaan siitä näkyi vain betonipohja. Muut liikennemerkit aidassa ja maassa nojaamassa olivat kyllä värikkäitä, mutta kaatumisen aiheuttanut merkki ei ollut. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään A:n oikaisupyynnön johdosta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. A ei omasta mielestään ole myötävaikuttanut vahingon syntyyn ja katsoo, että vakuutusyhtiön tekemä 1/5:n myötävaikutusalennus tulee poistaa. A viittaa rakennusliikkeelle lähettämäänsä korvausvaatimukseen ja vakuutusyhtiölle antamaansa selvitykseen asiassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Kompastuminen liikennemerkin maassa olleeseen tolppaan on tapahtunut päivällä, jolloin on ollut valoisaa. Maassa olleet liikennemerkit ovat olleet selkeästi näkyvissä, mikä ilmenee A:n toimittamista valokuvista. Lisäksi sekä liikennemerkki että betoniporsas ovat kirkkaan värisiä, ja selvää on, että betoniporsaan ja liikennemerkin välissä on aina tolppa. Yhtiö katsoo, että huolellisen tienkäyttäjän olisi näissä olosuhteissa pitänyt havaita myös tolppa ja kiertää liikennemerkki tien puolelta tai astua sen yli. A ei ole yhtiön näkemyksen mukaan tarkkaillut ympäristöä riittävällä huolellisuudella, mikä on osaltaan johtanut vahinkoon. Tämän vuoksi A:lle maksettavaa vahingonkorvausta tulee alentaa 1/5:lla.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle rakennusliikkeelle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Rakennusliikkeen puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei rakennusliikkeellä ole asiaan lisättävää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 4.6.2018
 • vakuutusyhtiön vastine 2.7.2018
 • A:n lisäkirjelmä 13.8.2018
 • rakennusliikkeen ilmoitus lautakunnalle 27.7.2018, ei lisättävää
 • A:n korvaushakemus rakennusliikkeelle 6.10.2017
 • rakennusliikkeen vastuuvahinkoilmoitus 11.10.2017
 • A:n selvitys vakuutusyhtiölle 15.10.2017
 • A:n lisäkorvaushakemus rakennusliikkeelle 14.12.2017
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 22.12.2017
 • A:n oikaisupyyntö vakuutusyhtiölle 7.1.2018
 • vakuutusyhtiön vastaus A:n oikaisupyyntöön 16.5.2018
 • värivalokuvia vahinkopaikalta
 • vakuutuskirja
 • vakuutusehdot.

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä A:lle henkilövahingon johdosta maksettavista vahingonkorvauksista 1/5:n vähennys A:n oman myötävaikutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Tieliikennelain (3.4.1981/267) 3.1 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että rakennusliikkeelle on syntynyt korvausvastuu A:n henkilövahingosta ja että vahinko siten on rakennusliikkeen vastuuvakuutuksesta korvattava. Riitaa on siitä, onko A omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahinkoon siten, että korvausta voitaisiin vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n nojalla sovitella.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan A:n kertomuksen ja tapahtumapaikalta otettujen värivalokuvien ja niihin piirretyn A:n kulkureitin mukaan A on ylittänyt suojatien ja kääntynyt tämän jälkeen oikealle jalkakäytävälle, jossa on ollut kumollaan betoniporsaaseen kiinnitetty työmaaliikennemerkki. Liikennemerkki on ollut maassa kuvapuoli ylöspäin. A on ilmoituksensa mukaan havainnut betoniporsaan, mutta ei liikennemerkkiä tai sen tolppaa. Lyhyen matkan päässä on ollut kumollaan toinen betoniporsaaseen kiinnitetty liikennemerkki, jonka A puolestaan on havainnut. Jalkakäytävän reunalla on sijainnut työmaa-aita, johon kiinnitettynä tai nojaamassa on ollut lisää liikennemerkkejä. Rakennusliikkeen vahinkoilmoituksen mukaan syy liikennemerkkien kumollaan oloon on luultavasti ollut ilkivalta.

Vakuutuslautakunta katsoo käytössään olevien valokuvien perusteella, että liikennemerkki ja sen tolppa ovat olleet jalkakäytävällä liikkujan havaittavissa. A on itsekin ilmoittanut havainneensa kumollaan olleen betoniporsaan, johon liikennemerkki tolppineen on kiinnitetty. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkopaikan olosuhteet eli viereinen työmaa-alue, havaittu kumollaan ollut liikennemerkki ja lähempänä sijainnut, kumollaan ollut betoniporsas, jollaiseen tyypillisesti kiinnitetään liikennemerkkejä, olisivat edellyttäneet huolelliselta tienkäyttäjältä parempaa ympäristön havainnointia. Tarkkaillessaan ympäristöä huolellisesti A olisi todennäköisesti myös havainnut liikennemerkin tolpan ja kiertänyt tai ylittänyt sen. Lautakunta katsoo, että A:lle henkilövahingon seurauksena maksettavaa korvausta voidaan tällä perusteella sovitella vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n nojalla. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää 1/5:n vähennystä A:lle maksetusta vahingonkorvauksesta asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta