Haku

FINE-012773

Tulosta

Asianumero: FINE-012773 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2018

Astianpesukoneen tukos ja vuoto. All risks -vakuutus. Oliko vahingon näytetty aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon (rakennusvuosi 2000) asunnossa C 63 sattui vuotovahinko, joka havaittiin 15.3.2018. Vahinkoilmoituksen mukaan astianpesukoneen oli havaittu vuotaneen ja kastelleen parkettia koneen etupuolella noin yhden neliömetrin alalta. Astianpesukone oli vuosimallia 2000.

Kosteuskartoitusraportin 19.4.2018 mukaan vuotokohdan paikka ei selvinnyt kartoituksen yhteydessä, mutta astianpesukone oli todennäköisesti vuotanut. Pesuohjelma käynnistettiin kartoituksen yhteydessä, mutta vuotoa ei havaittu ohjelman aikana. Raportin mukaan oli mahdollista, että koneessa oli ollut väliaikainen tukos, jonka takia astianpesukoneen poistopumppu ei ollut toiminut ja vesi oli vuotanut yli luukun ollessa auki. Asukkaan kertomuksen mukaan koneen pohjalla oli ollut aikaisemmin vettä todennäköisesti tukoksen seurauksena.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 9.5.2018 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Tapauksessa ei ole osoitettu, että mahdollinen vuotovahinko olisi seurausta ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä vahinkotapahtumasta. Yhtiö ilmoitti, että se korvaa kosteuskartoitusraportin selvityskuluina ilman omavastuu- ja ikävähennyksiä.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään vedoten siihen, että astianpesukoneen ei ole tarkoitus valuttaa vettä lattialle, vaan pitää vesi koneen sisällä. On äkillistä ja ennalta arvaamatonta, että kone valuttaa vedet kastelemaan rakenteita.

Vakuutusyhtiö toisti korvauspäätöksessään 30.5.2018 aikaisemmin esittämänsä perustelut. Yhtiön mukaan vettä oli aiemminkin vuotanut koneesta tukoksen seurauksena. Tukos oli todennäköisimmin aiheutunut puutteellisesta huollosta ja ylläpidosta. Näyttöä astianpesukoneen vuodosta ja sen syystä ei ollut.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii vahingon korvaamista vakuutuksesta. Kyse on all risks – laajuisesta kiinteistövakuutuksesta. Asiakkaan mielestä raportissa ei ole vakuutusyhtiön väittämää mainintaa siitä, että astianpesukone olisi vuotanut ennen tätä vahinkoa, vaan ainoastaan asukkaan huomio siitä, että koneen pohjalla on aikaisemmin ollut vettä. Tämä vesi on todennäköisesti ollut tukoksen aiheuttamaa vettä, joka on jäänyt koneen pohjalle. Veden pinnan tason ylittäessä koneen reunan vesi on vuotanut lattialle luukun ollessa raollaan ja aiheuttanut vahingon. Luukun saranoiden tason alapuolella ollut vesi on jäänyt koneen pohjalle. Asiakkaan mukaan tukoksia on ollut vain yksi, ja tämä on aiheuttanut vahingon.

Asiakas katsoo, että kyse on ollut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta, sillä astianpesukone on yhden, yksilöidyn pesun jälkeen luukkua avatessa valuttanut vettä lattialle. Vuoto ei ole toistunut, kun kartoittaja on koekäyttänyt konetta, joten vahingon syynä on ollut yksittäisestä tapahtuma ja tukos. Selvityksen perusteella myöskään koneen ylläpito tai huolto ei ole ollut puutteellista. Asiakas on toimittanut Vakuutuslautakunnalle huoneiston asukkaalta sähköpostitse saadun tarkennetun kuvauksen vahinkotapahtumasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Yhtiö kertaa vahinkoilmoituksessa ja kartoitusraportissa vahinkotapahtumasta esitetyt tiedot. Korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavan vahingon sattumisesta. Vakuutusehtojen mukaan ennalta arvaamattomuutta arvioidaan vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Yhtiön mielestä vesivahingon aiheuttanut syy jää tapauksessa osoittamatta, minkä vuosi kyseessä ei ole korvattava vahinkotapahtuma.

Kartoituksessa astianpesukoneessa ei havaittu vikaa. Myös käyttövesi- ja viemäriputket ovat olleet kunnossa. Lavuaarin viemäröinti ei ole vuotanut. Vahingon havaintopäivä on vahinkoilmoituksen mukaan 15.3.2018, mutta varsinaista vahinkopäivää ei ole ilmoitettu. Asiakkaan asiamiehenä olevan vakuutusmeklarin oikaisupyynnössä ja lausumassa selostetut kuvaukset vahinkotapahtumasta ovat vakuutusyhtiön mielestä muuttuneet alkuperäiseen vahinkoilmoituksessa ilmoitettuun vahinkotapahtuman kuvaukseen nähden. Vakuutusyhtiön arvion mukaan jos kyseessä olisi ollut yksittäinen tapaus, jossa pesuohjelman jälkeen luukkua avatessa vettä on valunut lattialle, asukas olisi todennäköisesti havainnut vahingon välittömästi ja ryhtynyt toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko rakenteita kastelleen vuotovahingon osoitettu aiheutuneen vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 18.2.2017 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalle toimitetusta, vakuutusmeklarin laatimasta vahinkoilmoituksesta 21.3.2018 ilmenee, että astianpesukoneen on havaittu vuotaneen ja kastelleen parketin koneen etupuolella. Havaintopäiväksi on merkitty 15.3.2018 ja vahinkopäivän kohta on jätetty tyhjäksi.

Kosteuskartoitusraportin 19.4.2018 (kartoituspäivä 10.4.2018) mukaan vuotopaikka ei ole selvinnyt kartoituksen yhteydessä, mutta raportin mukaan astianpesukone on todennäköisesti vuotanut. Pesuohjelma on käynnistetty kartoituksen yhteydessä, mutta vuotoa ei ole havaittu. Astianpesukonetta ei saatu kartoituksen yhteydessä siirrettyä paikoiltaan lattian turpoamisen takia. Raportin mukaan on mahdollista, että koneessa on ollut väliaikainen tukos, jonka takia astianpesukoneen poistopumppu ei ole toiminut ja vesi on vuotanut yli luukun ollessa auki tai raollaan. Raporttiin on merkitty, että asukkaan kertoman mukaan koneen pohjassa on ollut aikaisemmin vettä todennäköisesti tukoksen seurauksena. Vakuutusyhtiö katsoo, että edellä mainittujen tietojen perusteella asiassa ei ole riittävästi näytetty, että vahinko on aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asukas on taloyhtiön valituksen tultua vireille Vakuutuslautakunnassa kuvannut vahinkotapahtumaa isännöitsijän pyynnöstä todeten muun muassa seuraavaa. Asukkaan mukaan keittiön matto otettiin pois imurointia varten ja tässä yhteydessä havaittiin, että parketti astianpesukoneen edessä oli kuprulla ja kohonnut. Koneen edessä oli matto, joten kuprua ja kosteutta ei ollut huomattu aikaisemmin. Asukas avasi koneen alaosan etusokkelipaneelin, jolloin lattialla koneen alla havaittiin hieman vettä. Vesi oli asiakkaan mielestä valunut lattialle koneen pohjasta, koska kosteutta tuntui kädellä koetettaessa koneen alapohjassa ja sen alla olevalla muovilattiapinnoitteella (paikka: koneen keskeltä vähän eteenpäin, jossa koneen pohjassa tuntuu pieni kohouma, mahdollisesti tiiviste). Vesi oli valunut koneen alta eteenpäin, parketin alle. Vettä ei näkynyt parketin päällä, vaan se oli valunut suoraan koneen alapuolella olevan muovipäällysteen päältä eteenpäin ja parketin alle.

Kun koneen luukku avattiin, koneen sisäpohjalla oli vesikerros. Asukkaan mielestä vesikerros ei ollut niin korkea, että se olisi valunut etukannen avaamishetkellä parketin päälle, koska tämä olisi huomattu heti luukku avattaessa. Asukas olettaa, että vettä oli ehkä poistopumpun vian takia jäänyt tai noussut koneeseen viimeisen pesun aikana tai pesun loppuvaiheessa, ja vettä oli jostakin kohtaa koneen pohjasta valunut koneen alapuolelle lattialle.

Asukkaan mielestä kartoitusraportin maininta siitä, että vesi on tullut astianpesukoneen avoimesta luukusta, ei perustu oikeaan tulkintaan. Vettä oli koneen keskivaiheilla. Asiakas viittaa koneen paikoiltaan poistamisen jälkeen otettuun valokuvaan, jossa kosteaa kohtaa osoittaa punainen pullonkorkki. Vahingon jälkeen koneesta ei tullut enää vettä, vaikka koneen alla pidettiin astiaa ja pyyhkeitä. Konetta ei enää uskallettu käynnistää uudelleen.

Asukas kertoo vielä, että kosteus havaittiin 15.3.2018, kun edellisen kerran konetta oli käytetty noin kaksi päivää aikaisemmin. Tämän perusteella asukas arvioi, että vahingon on täytynyt tapahtua 13.3.2018, jolloin konetta oli käytetty edellisen kerran. Kone ei varoittanut viasta ja pesuohjelma oli asukkaiden käsityksen mukaan edennyt loppuun saakka. Asukkaan mukaan on luonnollista, että koneen alla ei ollut enää kosteutta, kun vahinkotarkastus tehtiin (noin 3 viikon kuluttua vahinkotapahtumasta). Raportissa mainitulla veden aikaisemmin havaitsemisella on asiakkaiden mukaan tarkoitettu sitä päivää, jona parketin kastuminen havaittiin.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinkotapahtumasta esitettyä tuoreen vaiheen kertomusta voidaan yleensä pitää luotettavimpana selvityksenä vahinkotapahtuman tapahtumainkulusta ja vahinkotapahtumaa koskevista havainnoista. Tässä tapauksessa vahinkoilmoitus on tehty taloyhtiön asiamiehenä toimivan meklarin toimesta. Ilmoitus on sisällöltään hyvin yleisluonteinen eikä se sisällä veden astianpesukoneesta vuotamista koskevan maininnan lisäksi kuvausta vahingon mahdollisesta syystä. Raportin perusteella astianpesukonetta ei ole kosteuskartoituksen yhteydessä tutkittu muulla tavoin kuin konetta lyhyen aikaa kartoituksen yhteydessä käyttämällä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella jää osin epäselväksi, mistä astianpesukoneen alla ollut vesi on tarkalleen ottaen vuotanut lattialle. Vakuutuslautakunta pitää asiassa kuitenkin kosteuskartoitusraportin merkintöjen ja asiakkaan uskottavan kertomuksen perusteella selvitettynä, että vesi on vuotanut astianpesukoneesta asukkaan kertomana ajankohtana.

Asiakkaana olevan taloyhtiön kiinteistövakuutus on turvatasoltaan laaja All risks – tasoinen vakuutus. Vakuutusalalla erilaisia vuotovahinkoja pidetään vakiintuneesti laajojen vakuutusten ehtojen mukaisina äkillisinä ja ennalta arvaamattomina vahinkotapahtumina. Toisinaan vuotoja ei syystä tai toisesta havaita heti ja ne voivat jatkua huomaamatta pitkäänkin. Tämäkään ei poista vuotovahingon korvattavuutta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että esillä olevassa tapauksessa astianpesukoneesta tapahtuneessa vesivuodossa on kysymys tapaustyypiltään vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Vakuutusyhtiö ei ole väittänytkään vuotovahingon olleen seurausta mistään kiinteistövakuutuksen rajoitusehdoissa mainitusta syystä. Tämän vuoksi vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia