Haku

FINE-012646

Tulosta

Asianumero: FINE-012646 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2018

Rikkoutuneesta lattiakaivosta vuotanut vesi. Oliko kyseessä avoinna olevasta hanasta aiheutunut vahinko? Erityisomavastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan, vuonna 1964 rakennetun kerrostalon huoneiston B 13 kylpyhuoneen katosta oli todettu valuvan vettä. Tämän asunnon yläpuolella sijaitsevassa asunnossa (B 16) 24.4.2018 tehdyssä kosteuskartoituksessa kylpyhuoneen lattialla todettiin irtovettä. Lattiakaivojen kannet avattiin ja vesilukkojen todettiin olevan tyhjiä. Kaivojen pohjiin oli tehty reikiä. Vuotovesi oli kastellut alapuolisen asunnon kylpyhuoneen katon rakenteita.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 16.5.2018 mukaan asukas oli ilmeisesti porannut (tai lyönyt taltalla) rikki lattiakaivon, josta vettä oli valunut alakerran asuntoon B 13. Vahinkotarkastuksessa oli havaittu myös, että kylpyhuoneen seinistä oli irrotettu laattoja ja vedeneriste oli rikkoutunut.  

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyse on korvattavasta vuotovahingosta. Kosteuskartoituksen kulut korvataan selvityskuluna ilman omavastuu- ja ikävähennyksiä. Muilta osin omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 800 euroa, koska vahinko on aiheutunut mitä ilmeisimmin avoimesta hanasta. Tältä osin vakuutusyhtiö viittaa kosteuskartoitusraportin kannanottoon, jonka mukaan: "Kun kylpyhuoneen lattialle on laskettu vettä, vesi on päässyt kannen välistä lattiakaivoon ja reistä alakerran kylpyhuoneen alas lasketun katon päälle”.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Kyse on ollut ilkivallasta, eikä avoimeksi jätetystä hanasta aiheutuneesta vahingosta. Auki ollut hana itsessään ei ole aiheuttanut vahinkoa, vaan lattiakaivon ja viemärin reiän kautta valunut vesi. Myöskään vedeneristeen tahallisella rikkomisella ei ole yhteyttä avoimeen hanaan. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään, vaan katsoi, että vuotovahinkoa ei olisi päässyt aiheutumaan ilman hanasta tai suihkulaitteesta virrannutta nestettä.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa siitä, onko avoinna olevan hanan aiheuttamista vahingoista vähennettävää erityisomavastuuta koskevan ehtokohdan soveltaminen tässä tapauksessa ollut perusteltua.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessa korvauspäätöksensä mukaisen kantansa. Yhtiön mielestä tähän vahinkotapahtumaan voidaan soveltaa ehtokohdan 5.5.1.4 (omavastuu vuotovahingossa) osoittamaa korotettua omavastuuta, koska vahinko on merkittävin osin aiheutunut avoimesta hanasta virranneesta nesteestä. Tilanteessa jossa vahinko on muodostunut, on hanan aukaiseminen ollut ratkaisevin tekijä vahingon seurauksien ja laajuuden kannalta. Ehtokohdassa 5.5.1.4 ei oteta kantaa siihen, onko avoimeksi jääneen hanan taustalla tuottamuksellinen vai tahallinen teko. Vakuutusyhtiö pitää sinänsä selvitettynä, että vahingon taustalla on tahallinen vahingonteko, jonka yhteydessä huoneiston B 16 asukas on porannut tai muulla tavalla vahingoittanut kylpyhuoneen lattiakaivoa niin, että kylpyhuoneen lattialle laskettu vesi on vuotanut rikotusta lattiakaivosta alakerran asuntoon.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut vakuutusehtojen mukaiset perusteet vähentää rakenteisiin päässeestä vedestä aiheutuneen vahingon korjauskustannuksista avoimen hanan aiheuttamaa vahinkoa koskevan ehtokohdan mukainen 25 %:n erityisomavastuu. Vakuutuslautakunta tulkitsee asiakkaan valitusta niin, että osapuolten välillä ei ole erimielisyyttä vahinkotapahtuman yhteydessä rikottujen rakenteiden (lattiakaivon reiät, kylpyhuoneen laatat ja vedeneristeen vauriot) korvaamisen osalta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 lukien) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtokohdan 5.5.1.4 (omavastuu vuotovahingossa) mukaan mikäli vahingon on aiheuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, omavastuu on jokaisessa vahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Asian arviointi

Osapuolten välillä on riidatonta, että lattiakaivon rikkoutumisessa asukkaan ilmeisesti tahallisten toimenpiteiden seurauksena on kyse vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaisesti korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta. Vakuutuslautakunnalle toimitetussa kosteuskartoitusraportissa ei ole yksityiskohtaista kuvausta siitä, mitä rakenteita lattiakaivon vauriokohdista valuneesta vesi on kastellut, mutta raportin piirrosten perusteella ainakin alapuolisen asunnon katto on kastunut laajalta alueelta.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vähentävänsä korvauksista 25 %:n erityisomavastuun, koska kyse on ehtokohdassa 5.5.1.4 tarkoitetusta avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virranneen nesteen aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa rikkoutunut lattiakaivo on viemäröintijärjestelmän osa. Aiempaan käytäntöönsä viitaten lautakunta katsoo, että viemärivedessä on tyypillisesti kysymys aineesta, joka valtaosin koostuu aikaisemmin hanojen tai laitteiden kautta virranneesta vedestä. Esillä olevassa tapauksessa vesi on päässyt ensi vaiheessa viemäriin ja vuotanut sieltä rakenteisiin. Rakenteille kosteudesta aiheutuneiden vahinkojen syynä on siten ollut viemäristä vuotanut vesi, eikä kyse ole ollut avoinna olevasta hanasta virranneen nesteen aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei voi vähentää vuotovahingon korjauskustannuksista ehtokohdan 5.5.1.4 mukaista erityisomavastuuta esittämillään perusteilla. Lautakunta katsoo lisäksi, että mikäli rikkoutuneiden kylpyhuoneen laattojen ja vedeneristeen kautta on päässyt kosteutta rakenteisiin, vahinko tulee myös tältä osin korvata ilman erityisomavastuun vähentämistä, koska selvitysten perusteella kyse on saman vahinkotapahtumakokonaisuuden välittömästä seurauksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vuotovedestä aiheutuneen vahingon ilman ehtokohdan 5.5.1.4 mukaisen erityisomavastuun vähentämistä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia