Haku

FINE-012626

Tulosta

Asianumero: FINE-012626 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2018

Yksityishenkilön vastuu. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan polvi osui tasapainon menettämisen vuoksi luentosalin penkkirivistön erään istuinpaikan taitettavan työpöydän kulmaan, minkä seurauksena työpöytä sulkeutui ja pöydällä ollut toisen henkilön omistama kannettava tietokone putosi seuraavan alemman penkkirivistön alle ja vahingoittui. Asiakas oli vaatinut korvausta tietokoneen putoamisesta aiheutuneesta vahingosta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen ja katsonut, ettei vahinko ollut aiheutunut asiakkaan tuottamuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on kertonut vahinkotapahtumasta valituksessaan seuraavasti: ”Saavuimme takaisin luentosaliin tauolta ja polveni osui penkkirivistön pöydän kulmaan kompastuessani. Tämän seurauksena kyseinen pöytä sulkeutui ja pöydällä ollut tietokone putosi lattialle seuraavan penkkirivistön alle vaurioituen.”

Tuottamuksen arviointiin liittyy mm. toisintoimimismahdollisuus. Tämän kriteerin mukaan, jos vahingonaiheuttajalla olisi ollut mahdollisuus toimia toisin tai huolellisemmin siten, ettei vahinkoa olisi tapahtunut, mutta on jättänyt tämän mahdollisuuden käyttämättä, on kyseessä tuottamuksellinen tekomuoto, joka tulee korvata. Toisin sanoen tekijän toiminnassa on tällöin ollut jotain moitittavaa. Tässä tapauksessa asiakas olisi voinut katsoa eteensä sen sijaan, että hän käveli katsomatta eteensä ja kompastui menettäen tasapainonsa ja pudottaen tietokoneen siten lattialle.

Puhtaaksi vahingoksi voi luokitella ainoastaan sellaiset tilanteet, joissa vahingonaiheuttajalla ei ole ollut mahdollisuutta toimia toisin tai häneltä ei ole voitu kohtuudella edellyttää toisenlaista toimintaa. Eteensä katsomisen voidaan katsoa kuitenkin olevan sellainen toimi, joka olisi kohtuudella vaadittavissa, kun liikutaan penkkirivistöllä omalle paikalle.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että saatujen selvitysten perusteella ei voida todeta, että vakuutuksenottaja olisi menetellyt mitenkään poikkeuksellisesti ja moitittavasti siten, että hänen voitaisiin katsoa aiheuttaneen pöytään osumisen ja tietokoneen rikkoutumisen huolimattomuudellaan. Hän on kertonut katsoneensa toisaalle vahingon tapahtumahetkellä. Toisaalle katsomista kävellessä ei kuitenkaan voida pitää sellaisena moitittavana toimintana, joka johtaisi korvausvelvollisuuteen. On varsin tavallista, että kävellessä katse ei ole koko ajan suuntautuneena eteenpäin.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 34.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta.

Ratkaisusuositus

Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta.

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

Vakuutuslautakunnan yksityishenkilön vahingonkorvausvastuuta koskevassa ratkaisusuosituksessa VKL 553/15 oli kyse tilanteesta, jossa vakuutetun huomio kiinnittyi hänen takanaan jutteleviin henkilöihin, jolloin hän katsoi huolimattomasti eteensä ja kompastui toisen henkilön päälle. Vakuutuslautakunta katsoi tapauksessa, ettei selvityksestä ilmene, että vakuutettu olisi menetellyt mitenkään poikkeuksellisesti tai moitittavasti siten, että hänen voitaisiin katsoa aiheuttaneen henkilövahingon huolimattomuudellaan. Lautakunta katsoi, että kyseessä on tavanomaisesta kompuroinnista aiheutunut vahinko, josta ei vakiintuneen vahingonkorvauskäytännön mukaan synny korvausvastuuta. Vakuutuslautakunta piti vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Asiakas on katsonut valituksessaan, aiheuttaneensa vahingon tuottamuksellisesti, koska hän ei katsonut eteensä vahingon tapahtuessa. Asiakas on kertonut valituksessaan vahinkotapahtumasta seuraavasti: ”Saavuimme takaisin luentosaliin tauolta ja polveni osui penkkirivistön pöydän kulmaan kompastuessani. Tämän seurauksena kyseinen pöytä sulkeutui ja pöydällä ollut tietokone putosi lattialle seuraavan penkkirivistön alle vaurioituen.”

Yleisen elämänkokemuksen mukaan kuljettaessa muiden ihmisten kanssa katse ei ole jatkuvasti suuntautuneena eteenpäin. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että asiakas olisi menetellyt poikkeuksellisesti tai moitittavasti siten, että hänen voitaisiin katsoa aiheuttaneen tietokoneen vahingon huolimattomuudellaan. Kyseessä on tavanomaisesta kompuroinnista aiheutunut vahinko, josta ei vakiintuneen vahingonkorvauskäytännön mukaan synny korvausvastuuta. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta