Haku

FINE-012592

Tulosta

Asianumero: FINE-012592 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2018

Vuotovahinko. Viemäritukos. Altaan poistoputken vuotaminen. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n rivitalossa (rakennusvuosi 1981) tukkeutui asuinhuoneiston keittiön pesualtaan viemäri. Tukoksesta johtuen vettä valui keittiön lattialle tiskialtaan poistoputken ja viemärin liitoksen kohdalta. Putkimieheltä saadun selvityksen mukaan HK-kumilla toteutettu poistoputken ja viemärin liitos ei ollut tiivis.

Vakuutusyhtiö on antanut kielteisen korvauspäätöksen kiinteistövakuutuksesta ja katsonut, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma, koska kyse ei ollut mekaanisesta rikkoutumisesta. Asiakkaan oikaisupyynnön johdosta antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö oikaisi päätöstään sen perustelujen osalta todeten, että kyse on altaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö A on pyytänyt FINEä arvioimaan, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös vakuutusehtojen mukainen. Keittiön viemäri oli tukkeutunut ja putki oli vuotanut. Yhtiö teki kielteisen korvauspäätöksen vedoten siihen, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on seurausta altaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

Vakuutusyhtiö katsoo, että tapauksessa annetut korvauspäätökset ovat vakuutusehtojen mukaisia. Vuotovahinko on aiheutunut altaan poistoputken ja viemärin epätiiviistä liitoksesta, eikä kyse ole ehtojen kohdan 6.6.1 mukaan korvattava vahinko. Myöskään ehtokohdan 6.6.2 mukaisesti vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu altaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että Vakuutuslautakunta ja FINE ovat käsitelleet pesualtaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuodosta aiheutuneita vuotovahinkoja tapauksissa VKL 412/13, VKL 19/16 ja FINE-003426. Kuten näissä tapauksissa, myös tässä tapauksessa vuotovahinkoa ei ole aiheutunut viemärin rikkoutumisesta, vaan vuodon syynä on ollut poistoputken ja viemärin liitos, joka ei ole ollut tiivis.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistövakuutusehdot (voimassa 1.11.2016 alkaen)

6.6.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta
- rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta, lämminvesivaraajasta tai käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että
- käyttölaitteen liitos käyttövesijohtoon on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla
- liitoksessa on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana
- käyttölaite on liitetty viemäriin kiinteästi yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla letkulla
- vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen vuoto on tapahtunut vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen mekaanisen rikkoutumisen suoranaisena seurauksena. Mekaaniseksi rikkoutumiseksi ei katsota esimerkiksi tiivisteen kulumista ja liitoksen löystymistä
- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta rakennuksen lämmitystä tai jäähdytystä palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
- rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta pore- tai uima-altaan tulovesiputkistosta tai tulovesiputkiston ja altaan liitoksesta
- rakennuksen sisäpuolisesta, rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta sadevesiputkistosta
- rikkoutuneesta tai toimimattomasta, rakennuksessa harjoitettavaa liike, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
- rikkoutuneesta, CEA:n (COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES) teknisten ohjeiden mukaan suunnitellusta ja asennetusta sammutuslaitteistosta
- rakennuksen ulkopuolisesta, kiinteästi asennetusta, äkillisesti rikkoutuneesta käyttövesi-, lämmitys- tai jäähdytysputkistosta tai jätevesiviemäristä.

[…]

6.6.2 Korvausrajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata muun muassa
- vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kosteusvauriot ovat aiheutuneet vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Mikäli vakuutusyhtiö puolestaan haluaa vedota korvausvastuutaan rajoittavaan rajoitusehtoon, sillä on näyttötaakka vakuutusehdoissa vallitsevan olosuhteen olemassaolosta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta. FINE toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella vahinko on seurausta siitä, että keittiön poistoputken ja viemärin välinen liitos on vuotanut. Kyse on tämän vuoksi rajoitusehdoissa tarkoitetusta vahinkotapahtumasta, minkä vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena. Tämä tulkinta vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheen liitetystä ratkaisusuosituksesta VKL 412/13.

Asian ratketessa rajoitusehdon soveltamisen perusteella ratkaisusuosituksessa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, olisiko altaan poistoputken vuodossa ollut sinänsä kyse vakuutusehtojen kohdan 6.6.1 mukaisesti korvattavasta vuotovahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Turunen

Tulosta