Haku

FINE-012533

Tulosta

Asianumero: FINE-012533 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2019

Henkilövahinko. Tuottamus. Oliko suksivuokrauspalvelussa tapahtunut virhe?

Tapahtumatiedot

Asiakas kaatui laskettelurinteessä 10.3.2018 monon irrottua äkillisesti suksen siteestä. Kaatumisen seurauksena asiakkaan sääriluu murtui. Asiakas oli vuokrannut lasketteluvälineet vakuutuksenottajalta ja korvausta haettiin laskettelukeskuksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinkoa on pidettävänä tapaturmana, joka ei aiheuta korvausvastuuta vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja on vakuutusyhtiön päätöksen mukaan näyttänyt huolehtineensa vuokravälineiden oikeista asetuksista ja kunnosta asianmukaisesti, eikä vahinkoa siitä syystä korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön korvauspäätökseen. Asiakas katsoo, ettei päätöstä ole tehty oikein perustein. Hiihtokeskus on vastuussa vuokravälineistä ja oikeista säädöistä. Tapaturmapaikka ei ole millään tavalla luettavissa vakuutusyhtiön mainitsemaksi lumiparkiksi, extremepaikaksi eikä erikoissuorituspaikaksi. Kyseinen rinne on rinnekartassa luokitukseltaan ”helppo” ja vahinkopaikka on koko rinteen loivin kohta. Vahingon aiheutti siteiden väärät säädöt tai siteissä on ollut vikaa. Kaksi todistajaa näkivät tapahtuman ja totesivat välittömästi, ettei siteiden kuuluisi ko. tilanteessa irrota. Vahingosta aiheutuneet kulut tulee korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön lisävastineen johdosta toimittamassaan lisäkirjeessään asiakas kertoo, ettei hän ole hypännyt eikä kertonut hypänneensä. Asiakkaalla on tapahtumalle todistajat, joita ei ole asiassa edes kuultu. Asiakas oli vahinkohetkellä opettamassa tytärtään laskettelemaan ja videotallenteeltakin näkyy tapahtumapaikka, jota ei edes liioitellen voi sanoa edistyneille laskijoille suunnatuksi temppuradaksi. Asiakas lisää, että 13.7.2018 antamassa vastineessa vakuutusyhtiö kirjoittaa, että aloittelijan säädöille säädetyt vuokrasukset irtoavat varmasti ko. tilanteessa. Asiakas ei ole tasoltaan aloittelija. Myöhemmin 1.10.2018 vastineessa yhtiö ilmoittaa, ettei asiakkaalle olekaan valittu aloittelijan säätöjä, vaan harrastaneen laskijan säädöt, mikä vastaa asiakkaan ilmoittamaa taitotasoa. Päätös ei ole oikeudenmukainen ja se on tehty yksipuolisesti todistajia kuulematta tai videotallennetta näkemättä. Vastineen ja lisävastineen välillä on ristiriitaisuuksia ja ne kyseenalaistavat vastapuolen uskottavuutta. Lisäkirjeen liitteenä asiakas toimitti FINElle myös videotallenteen tapahtumapaikasta.

Vakuutusyhtiön viittaa vastauksessaan asiassa antamaansa korvauspäätökseen ja toteaa, että vuokraamon henkilökunta on vahingon jälkeen tarkastanut asiakkaan vuokraamat sukset, eikä niissä ole todettu vikaa. Selvityksen mukaan vahinko sattui erikoissuorituspaikalla, nk. aaltoladulla. Mikäli laskijalla on aloittelijan säädöt siteissä, saa hän kyseissä paikassa aikaan riittävän suuren paineen suksiin ja siten suksi irtoaa. Rinnetyöntekijän tullessa paikalle asiakas kertoi hypänneensä aaltoladulla. Työntekijän kerrottua asiakkaalle, etteivät vuokrasukset ole tarkoitettu siihen tarkoitukseen, sanoi asiakas, ettei hän oikeastaan hypännyt. Vakuutusyhtiö lisää, että sukset toimivat aloittelijan säädöillä niin, että siteeseen kohdistuva voima saa sukset irtoamaan herkemmin. Kokeneempien laskijoiden suksien ei tuollaisessa tilanteessa kuulu irrota, mikäli heillä on tiukemmat säädöt siteissä. Vuokrasukset, jotka säädetään aloittelijalle irtoavat varmasti. Yhtiö katsoo, ettei asiassa ole todettavissa korvausvelvollisuuden perustavaa tuottamusta vakuutuksenottajan taholta eikä asiassa ole siten aihetta muuttaa annettua korvauspäätöstä.

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että suksien siteiden laukeamisherkkyyttä säädetään DIN-arvojen mukaisesti. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on selvittänyt asiakkaan painon, pituuden ja taitotason ja valinnut siteiden DIN-arvoksi niiden perusteella kuusi (6), mikä vastaa harrastaneen laskijan säätöjä. Asiakkaalle ei siis ole valittu aloittelijan, vaan harrastaneen laskijan säädöt. Vakuutuksenottaja on siten näyttänyt toimineensa huolellisesti. Vakuutusyhtiö lisää, että vuokrasopimuksen hyväksymisellä asiakas on ilmoittanut olevansa tietoinen siitä, että laskettelu on riskialtis laji, jossa on riski henkilövahingon syntymisestä. Lisäksi yhtiö toteaa, että asiakas on heti vahinkotapahtuman jälkeen kertonut hypänneensä ladulla ja yleisen elämänkokemuksen perusteella kertomusten ollessa ristiriitaisia, on ensimmäistä kertomusta pidettävä luotettavimpana. Laskijan tulee myös suksia kiinnittäessään varmistua siitä, että siteet kiinnittyvät oikein. Tapauksessa ei vakuutusyhtiön mukaan ole kyse siitä, soveltuivatko valitut säädöt lasketteluun aaltoladun kaltaisella erityissuorituspaikalla, sillä mikä tahansa side aukeaa, kun siihen kohdistuu tarpeeksi painetta. Suksivuokraamo ei voi kertoa jokaiselle asiakkaalle missä rinteissä nämä voivat laskea, koska säätöihin vaikuttaa niin moni yksilöllinen tekijä. Asiakkaalle valitut säädöt ovat olleet hänen ilmoittamansa tietojen mukaiset ja sukset on vahingon jälkeen todettu virheettömiksi, eikä vakuutuksenottaja siten ole korvausvastuussa vahingosta. Jälkikäteen on lähes mahdotonta sanoa mistä siteen laukeaminen on johtunut. Kyseessä on tapaturmainen vahinko, eikä vakuutuksenottajalla siten ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa korvausvastuuta vahingosta.

Asiakkaan lisäkirjeen ja videotallenteen tiedoksi saatuaan yhtiö on toisessa lisävastineessaan toistanut aiemman kantansa.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko palveluntarjoaja osoittanut huolehtineensa vuokravälineiden säädöistä ja kunnosta asianmukaisesti ja tuleeko asiakkaan henkilövahinko korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

FINE toteaa, että oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että yrityksellä, joka maksua vastaan tarjoaa yleisölle palveluja, on korostettu velvollisuus huolehtia siitä, että palvelua voidaan turvallisesti käyttää. Ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujen turvallisuudesta on siten normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Tässä tapauksessa laskettelukeskus on vastuussa siitä, että asiakkaiden vuokraamat välineet täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset ja että säädöistä sekä välineiden kunnossapidosta huolehditaan riittävästi vahinkojen välttämiseksi. Vastuusta vapautuakseen palvelun tarjoajan on osoitettava toimintansa moitteettomuus.

Koska hiihtokeskuksen vastuu palvelujen käyttäjistä ei kuitenkaan ole ankaraa vastuuta, korvausvastuun syntyminen edellyttää hiihtokeskuksen tai sen edustajan moitittavaa menettelyä sekä sitä, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä tähän moitittavaan menettelyyn. Hiihtokeskuksia ei voida rakentaa sellaisiksi, että kaikki ennakoitavissa olevat vahingot voitaisiin estää. Laskettelun luonteeseen kuuluu tietty vahinkoriski ja vahinkoriskiä voi lisätä vahinkoa kärsineen oma sekä muiden laskettelijoiden toiminta. Laskettelijoiden toiminnasta aiheutuvaa vahinkoriskiä voidaan vähentää ohjeistuksella ja valvonnalla.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vuokrasuksen side on yllättäen lauennut ja mono on irronnut suksesta. Tämän johdosta asiakas kaatui ja hänen sääriluunsa murtui. Asiakkaan selvityksen mukaan hän on vahingon tapahtuessa opettanut tytärtään laskettelemaan. Asiakkaan kaatumiselle ei asiassa ole esitetty muuta syytä, kuin monon yllättävä irtoaminen siteestä.

Toimitetun selvityksen mukaan vakuutuksenottaja on ensimmäisessä selvityksessään 11.7.2018 ja edelleen vakuutusyhtiö korvauspäätöksessään 13.7.2018 todennut, että aloittelijalle säädetyt vuokrasukset irtoavat varmasti ko. tilanteessa. Samassa selvityksessä on todettu, ettei kokeneempien laskijoiden sukset vastaavassa tilanteessa irtoa. Myöhemmin lisävastineessa yhtiö on kuitenkin ilmoittanut, ettei asiakkaan vuokrasuksissa ole ollut aloittelijan säätöjä, vaan hänen tasoaan vastaavat harrastajan säädöt. FINE toteaa, että selvitysten ollessa ristiriitaisia on vakuutuksenottajan antamaa ensimmäistä selvitystä siteiden säädöistä pidettävä luotettavimpana.

Toimitetuissa selvityksissä on myös mainittu, että vahingon jälkeen rinnetyöntekijä on kertonut asiakkaalle, ettei vuokrasuksilla ole tarkoitus laskea erikoissuorituspaikoilla. Tätä seikkaa ei kuitenkaan vuokraustilanteessa ole vuokraajan toimesta asiakkaalle lainkaan mainittu. Vastineiden mukaan asiakkaan vuokraamat sukset on myös vahingon jälkeen tarkastettu ja todettu virheettömiksi. FINElle ei kuitenkaan ole toimitettu mitään selvitystä siitä, kenen toimesta ja kuinka sukset ja siteet on vahingon jälkeen tarkastettu eikä siitä, onko nuo tiedot dokumentoitu tarkastuksen tehneen henkilön taholta.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut, että siteiden säädöt olisivat olleet asiakkaan taitotason mukaiset. Tämän vuoksi FINE katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut toimineensa huolellisesti ja huolehtineensa riittävästi asiakkaidensa turvallisuudesta. Näin ollen vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle aiheutuneen henkilövahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta