Haku

FINE-012482

Tulosta

Asianumero: FINE-012482 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2018

Lakipykälät: 32, 69, 72

Television rikkoutuminen. Vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Korvausmenettely.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hänen takkahuoneessaan ollut televisio rikkoutui, kun lasipöydän lasia siirrettäessä toista päätä kannatteleva henkilö horjahti, jolloin lasi rikkoi television. Vahinkoilmoituksen mukaan kyse oli vuonna 2015 Gigantista ostetusta Sharp LG 80LE646S –televisiosta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 12.3.2018 mukaan korvauskäsittelijä oli pyytänyt asiakasta toimittamaan vakuutusyhtiölle television ostotositteen ja kirjallisen korjauskustannusarvion. Asiakas lähetti vakuutusyhtiölle Tmi K:n laatiman korjauskustannusarvion, jonka mukaan televisio ei ole korjattavissa sekä laskun korjauskustannusarviosta.

Päätöksen mukaan korvauskäsittelijä soitti K:lle, koska arviokulu (737,80 €) vaikutti kohtuuttomalta. K:n mukaan television tarkistaminen oli vaatinut paljon työtä. Asiakas ei ollut vielä maksanut arviokulua K:lle. Korvauskäsittelijä pyysi K:ta toimittamaan kuitin maksetusta arviointikulusta. Asiakas soitti vakuutusyhtiön korvauspalveluun ja kertoi maksaneensa arviokulun K:lle. Kun käsittelijä pyysi asiakkaalta kuittia maksusta, hän kertoi, että hänen vaimonsa hoitaa maksuasiat. Asiakas ei ollut enää varma, onko arviokulua maksettu. Korvauskäsittelijä pyysi asiakkaalta television ostotositteen, tositteen maksetusta korjausarviosta sekä valokuvat rikkoutuneesta televisiosta.

Korvauspäätöksessä todetaan, että asiakkaan asiamies V otti yhteyttä vakuutusyhtiöön ja kertoi, että television ostotositetta ei ole saatavilla. V ilmoitti, että asiakas vaatii korvausta vahingosta jo annettujen tietojen perusteella. Korvauskäsittelijä soitti asiakkaalle ja tiedusteli, miksi uudehkon television ostotositetta ei ole saatavilla ostoliikkeen kautta. Asiakas kertoi, että oli käynyt tiedustelemassa ostotositetta, mutta Gigantista ei sitä löytynyt. Gigantti pyysi asiakkaalta tarkkaa ostoajankohtaa tai luottokortin tietoja, koska ostotositetta ei löytynyt hänen nimellään järjestelmästä. Asiakkaan mukaan hän oli ostanut television antamatta henkilötietojaan tai joku muu oli saattanut hakea television hänen puolestaan, koska asiakkaalla ei ole tarpeeksi suurta autoa television kuljettamiseen. Asiakas epäili antaneensa rahat tai kortin jollekin toiselle henkilölle, minkä vuoksi television ostotositetta ei löytynyt asiakkaan nimellä. Asiakas ei osannut sanoa, kuka television oli ostanut hänen puolestaan. Myöhemmin asiakas soitti vakuutusyhtiöön, ja kysyi television ostoajankohtaa ja hintaa ostotositteen jäljittämistä varten. Tämän jälkeen hän pyysi lupaa television hävittämiseksi.

Vakuutusyhtiö katsoi, että sille ei ole annettu riittäviä ja luotettavia tietoja rikkoutuneesta televisiosta tai siitä, kuka sen omistaa. On epäuskottavaa, että asiakas ei muista, onko hän ostanut television itse vai onko joku muu hankkinut sen hänen pyynnöstään. Asiakas ei myöskään ole toimittanut kuittia television arviointikulun maksamisesta. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiakas ei ole täyttänyt vakuutussopimuslain 69 §:n mukaista selvittämisvelvollisuuttaan. Vahingosta ei voida maksaa korvausta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että television rikkoutuminen korvataan kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on jättänyt television korvaamatta sillä perusteella, että ostokuittia ei löydy. Vakuutusehdoissa ei edellytetä saannon selvittämistä korvauksen edellytyksenä. Asiakas on voinut saada television esimerkiksi lahjana tai se on voitu ostaa esimerkiksi ulkomailta. Television arvo on selvitetty riittävällä tarkkuudella, eikä vakuutusyhtiö ole arvoa kiistänyt. Asiakkaan mukaan televisio on luovutettavissa vakuutusyhtiölle heti korvauksen maksamisen jälkeen. Kyseessä ei ole petostarkoituksessa tehty, olemattomalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Vakuutusyhtiö on pitänyt korjauskustannusarviosta veloitettua määrää (737,80 €) poikkeuksellisen suurena. Asiakkaan mukaan K on kuitenkin laskuttanut korjausarviosta vain 265€. Muilta osin lasku muodostuu television kuljetuskustannuksista ja arvonlisäverosta (330 € ja 142,80 €). Television suuren koon johdosta sitä ei ole voitu kuljettaa arvioitavaksi (ja takaisin) muuten kuin K:n pakettiautolla, mistä K luonnollisesti on laskuttanut asiakasta.

Asiakas katsoo, että vahinkotapahtumasta ja vaurioituneesta omaisuudesta on annettu vakuutusyhtiölle riittävät tiedot. Televisio on yksilöity merkin ja mallin suhteen ja siitä on toimitettu valokuva vakuutusyhtiölle. Laite on (edelleen) nähtävissä asiakkaan kotona tarkastusta varten. Asiassa on myös selvitetty vastaavanlaisen television hinta vahinkoajankohtana.

Vakuutusehdot eivät edellytä sen selvittämistä, mistä tai miten omaisuus on hankittu. Se, että oletettua ostotapahtumaa ei voida kuitein todentaa, ei poista sitä tosiseikkaa, että televisio on asiakkaan omistuksessa. Yleisen elämänkokemuksen mukaan kodinkoneita ei hankita sellaisten rahoitusjärjestelyjen kautta, jossa omaisuuden omistusoikeus pidätettäisiin myyjällä. Jos taas vakuutusyhtiö pitää televisiota esimerkiksi vuokrattuna tai lainattuna omaisuutena, se kuuluisi siinä tapauksessa kotivakuutuksen piiriin siinä missä itsekin omistettu omaisuus. Lunastustilanteessa omaisuuden iällä on merkitystä, mutta epäselvyys ostoajankohdasta ei poista vakuutusyhtiön korvausvastuuta kokonaan. Riidattomana osuutena vahingon määrästä voitaneen pitää korkeintaan yhden vuoden ikävähennyksellä alennettua vahingon määrää. Asiakas katsoo, että riidaton osuus vahingosta on korvattava viipymättä ja laillisine viivästyskorkoineen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset perusteettomina.  Televisio on hankittu vuonna 2015 ja vahinko sattui 19.3.2017. Televisioille myönnetään yleisesti kahden vuoden takuu myyntihetkestä lukien. On epäuskottavaa, ettei televisiosta löytyisi alkuperäistä ostotositetta ottaen huomioon se mahdollisuus, että televisiossa on vahinkohetkellä vielä ollut alkuperäinen takuu voimassa. Vahingon selvittelyn yhteydessä asiakas on kertonut television olevan Gigantista ostettu, mutta ei kuitenkaan ole kyennyt tarkemmin yksilöimään myymälää tai television hankinta-ajankohtaa. Myöhemmin vakuutuksenottaja on kertonut, että myös joku muu kuin hän on saattanut hakea television ja että tämän vuoksi ostotositetta ei löydy. Lausuntopyynnössä vakuutuksenottajan asiamies puolestaan kertoo, että ”onhan asiakas voinut saada television vaikka lahjana tai muuta vastaavaa tai se on voitu ostaa esimerkiksi ulkomailta”. Myöskään tämä kannanotto ei yksilöi television hankintaa mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan. Ostotapahtumaa ei ole todennettu kuitein, eikä television myyjäliike ole toisaalta muullakaan tavoin vahvistanut ostotapahtumaa ja -ajankohtaa.

Asiakas on vahinkoilmoituksessaan kertonut, että ”televisio viedään arvioitavaksi ja kun arvio tulee, toimitan sen teille”. Vakuutusyhtiö on pyytänyt vahinkoon lisäselvityksenä ostotositteen ohella kirjallista korjausarviota, jonka asiakas onkin lähettänyt. Korjausarvion laatinut T:mi K ei ole vakuutusyhtiön suosittelema, eikä yhtiö ole pyytänyt nimenomaan K:ta tekemään arviota television vaurioista. K:n veloitus kustannusarviosta (737,80 €) on poikkeuksellisen suuri ottaen huomioon yleisesti huoltoliikkeiden perimät arviopalkkiot. Asiakas ei ole osoittanut maksukuitilla tai muutoin maksaneensa kyseistä arviopalkkiota. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa vian etsimisestä aiheutuneita kustannuksia, jos vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiö katsoo, että se ei ole velvollinen korvaamaan K:n tekemästä korjausarviosta aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutusyhtiö on myöhemmin pyytänyt asiakasta toimittamaan television maahantuojan valtuutettuun huoltoon myyntiliikkeen eli Gigantin kautta. Tämän pyynnön tarkoituksena on ollut selvittää television alkuperää, omistajuutta sekä vaurioiden suuruutta. Asiakas ei kuitenkaan ole vakuutusyhtiön pyynnöstä huolimatta näin toiminut. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas ei ole täyttänyt vakuutussopimuslain edellyttämää näyttövelvollisuutta television alkuperästä, omistajuudesta ja sen sisältymisestä irtaimistovakuutukseen. Myös television ikä ja vaurioiden suuruus ovat jääneet näyttämättä.

Vakuutussopimuslain mukaan korvauksen hakija on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan ne vahinkoasiaan liittyvät selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen hankittavissaan. Televisio on asiakkaan mukaan kertaalleen kuljetettu pakettiautolla K:n arvioitavaksi. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ei voida pitää kohtuuttomana, että asiakas toimittaisi television maahantuojan huoltoon myyjäliikkeen kautta vakuutusyhtiön esittämällä tavalla. Yhtiö katsoo, että myös muilta osin pyydetyt lisäselvitykset ovat parhaiten asiakkaan hankittavissa.

Vakuutusyhtiön mielestä asiakas ei ole esittänyt riittävää näyttöä television alkuperästä, omistajuudesta, television sisältymisestä vakuutuksenottajan irtaimistovakuutukseen ja siitä, kenelle korvaus on maksettava. Television hankinta-ajankohdasta ei ole riittävää näyttöä. Myöskään vahingon määrää ei voida täsmällisesti määrittää. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei nyt esitetyn selvityksen perusteella ole vakuutuksesta korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko asiakas esittänyt vakuutusyhtiölle riittävät selvitykset televisionsa vaurioitumisesta ja television korjausmahdollisuuden arvioimiseksi hankitusta lausunnosta aiheutuneista kustannuksista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 lukien) kohdan 2.1 (Irtaimistot) mukaan näissä ehdoissa irtaimistolla tarkoitetaan vakuutetun omistamaa koti- ja vapaa-ajan asunnon irtaimistoa, ellei ehdoissa ole erikseen muuta mainittu.

Ehtokohdan 3.1 (Laaja kotivakuutus) mukaan Laaja Kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö-ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Ehtokohdan 4.23 (Vakuutustapahtumiin liittyvät yleiset rajoitukset, Muut vahingon korvaamiseen liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata
−vian etsimisestä aiheutuneita kustannuksia, jos vahinko ei ole tästä vakuutuksesta korvattava
− vahingon selvittämisestä aiheutuneita puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia

[…]

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvausmenettely, Korvauksen hakijan velvollisuudet VSL 32 §, 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko sattunut vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. […]

Asian arviointi
Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta asiakkaalle korvausta televisiosta. Yhtiö katsoo, että television ikä, omistussuhteet ja myös televisiolle aiheutuneiden vaurioiden laajuus ovat jääneet asiassa riittävästi selvittämättä.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus häntä kohdanneesta vahingosta. Vakuutussopimuslaissa säädetään korvauksen hakijan selvitysvelvollisuudesta. Lain 69 §:n mukaisesti korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia. Vakuutussopimuslaki tai tapaukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot eivät edellytä vakuutetulta määrätyn laatuista selvitystä vahingosta. Tämä merkitsee korvausmenettelyssä sitä, että esimerkiksi ostokuitin esittäminen ei ole esineen korvaamisen välttämätön edellytys, vaan esitettyä selvitystä harkitaan kokonaisuutena. Näyttövelvollisuutta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon korvauksen hakijan vahinkokäsittelyn eri vaiheissa antamien tietojen johdonmukaisuus ja loogisuus.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas on tässä tapauksessa esittänyt uskottavan kertomuksen television vaurioitumisesta, kun lasista valmistettua pöytälevyä siirrettäessä levy on osunut televisioon. Asiakas on myös lähettänyt vakuutusyhtiölle valokuvia vaurioituneesta television näyttöruudusta sekä K:n korjausarvion. Näiden selvitysten perusteella vaikuttaa sinänsä todennäköiseltä, että asiakkaan kotona ollut televisio on vaurioitunut vahinkoilmoituksessa kerrotulla tavalla.

Vaikka käytännössä on tavanomaista, että kodinkoneiden tai esimerkiksi televisioiden kuitteja voi laitteen takuuajan kuluessa kadota, ja asiakas ei myöskään laitetta ostaessaan eri syistä anna nimeään myyjäliikkeen asiakasrekisteriin, lautakunta kuitenkin pitää tavanomaisesta poikkeavana sitä, että Gigantti -liikkeestä ostetuksi kerrotun television ostopaikkaa ja -ajankohtaa ei ole pystytty selvittämään ketjun nimeä ja ostovuoden ilmoittamista tarkemmin. Asiakkaan kertomuksen pohjalta on lisäksi jäänyt epäselväksi, onko asiakas itse vai jokin muu henkilö asiakkaan toimeksiannosta hänen antamillaan rahoilla ostanut laitteen. Vakuutuslautakunta pitää esillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiön tavoin television korjauskelpoisuutta koskevasta lausunnosta veloitettua kustannusta yleiseen hintatasoon nähden poikkeuksellisen korkeana. Asiakas ei ole myöskään osoittanut maksaneensa korvattavaksi vaatimaansa kustannusta K:lle.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on edellä mainituissa olosuhteissa voinut perustellusti edellyttää, että asiakas toimittaa vaurioituneen televisionsa vakuutusyhtiön pyynnön mukaisesti myyjäliikkeeseen ja sieltä edelleen maahantuojan huoltoon, jossa television ikä ja vaurioaste ovat vakuutusyhtiön tarpeelliseksi katsomalla tavalla arvioitavissa. Koska asiakas on ainakin toistaiseksi kieltäytynyt toimittamasta televisiota vakuutusyhtiön osoittamaan liikkeeseen, Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön korvausvastuun vahinkotapahtumasta jääneen esillä olevassa tapauksessa riittävästi selvittämättä. Asiakas ei ole myöskään osoittanut, että hänelle olisi aiheutunut television korjauskelpoisuuden arvioimisesta hänen korvattavaksi vaatimansa suuruinen kustannus. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Asiakas voi halutessaan sopia vakuutusyhtiön kanssa television toimittamisesta vakuutusyhtiön pyynnön mukaisesti myyjäliikkeeseen vahinkotarkastusta varten.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia