Haku

FINE-012380

Tulosta

Asianumero: FINE-012380 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.09.2018

Lakipykälät: 9

Korvauksen määrä. Vastapuolelle tuomitut kulut korvauksen ylärajana. Vakuutusyhtiön tiedoksiantovelvollisuus sopimuksen voimassaoloaikana.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu As Oy P:lle on myönnetty oikeusturvaetu yhtiökokouksen moitetta koskevaan riita-asiaan, jonka käsittely on sittemmin käräjäoikeuden 4.9.2015 lainvoimaisella tuomiolla jätetty pääasian osalta sillensä, koska As Oy P:n vastapuoli on peruuttanut kanteensa. As Oy on vaatinut käräjäoikeudessa vastapuoltaan P:tä korvaamaan sille kanteeseen vastaamisesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan, eli 15.061,91 euroa ja asianosaiskulut 1.171,05 euroa.

Käräjäoikeus velvoitti P:n korvaamaan As oy:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeuden kohtuulliseksi katsomalla määrällä, arvonlisäveroineen 1.336,10 euroa.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että se korvaa As Oy:n asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden tuomion mukaisesti eli 1.336,10 euroa.

Asiakkaan valitus

As Oy P oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön päätöstä on ensinnäkin pidettävä kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana ja muutoinkin vakuutusehtojen vastaisena. Kohtuuttomuuden osalta As Oy viittaa vielä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:ään. As Oy pitää myös tuomioistuimen päätöstä virheellisenä. Niin ikään As Oy katsoo vakuutusyhtiön soveltaneen ehtojaan virheellisesti. Lopuksi As Oy P katsoo myös, että vakuutusyhtiö on laiminlyönyt vakuutussopimuslain 9§:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa vakuutussopimuksen voimassa ollessa annetuista tiedoista.

Valituksen mukaan tuomion virheellisyydessä on kyse siitä, että kantaja on luopunut kanteestaan, mikä vain erityisistä syistä voidaan katsoa johtavan siihen, ettei luopuja olisi vastuussa vastapuolen kuluista. Oikeus katsoi, että vain johtuen kanteen peruuttamisen lykkäämisestä, on kantaja vastuussa pienestä osuudesta vastaajan kuluja. As Oy toteaa myös, että sama tuomari oli hoitanut myös samaan asiakokonaisuuteen liittyvää asiaa ja näin ollen hänen näkemyksensä asian tuttuudesta perustuvat myös henkilökohtaiseen tuntemukseen. Tämän johdosta käräjäoikeuden tuomio oli taloyhtiölle kohtuuttoman ankara. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoidossa on ollut huomattavasti tuomittua viittä tuntia suurempi. Valituksen mukaan vakuutusyhtiön tulisi ottaa tämä huomioon arvioidessaan kohtuullisia oikeudenkäyntikuluja.

Toiseksi As Oy P katsoo, että kyseessä on myös nimenomaan vakuutusehdon tarkoittama tilanne, jossa tuomioistuin on katsonut, että vakuutetun on itse vastattava oikeudenkäyntikuluistaan. Vakuutusyhtiön tulee siten korvata taloyhtiön välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut myös siltä osin, kuin ne ylittävät kantajan vastattavaksi tuomitun osuuden. Se, että tuomioistuin on ottanut kantaa kulujen kohtuullisuuteen arvioidessaan kantajan maksettavaksi tulevaa osuutta, on koskenut nimenomaan kantajan korvausvastuuta. Tuomioistuin vaikuttaa perusteluillaan pyrkineen pienentämään kantajan maksuvelvollisuutta mahdollisimman paljon, myös johtuen tuomarin omasta käsityksestä asian tuttuudesta vastaajalle. Tuomari ei vaikuttanut tavoittelevan sen korostamista, että asiamieskulut olisivat aiheettomia, vaan hän halusi kokonaisuutta arvioidessaan väheksyä vastaajille muodostuneita asiamieskuluja, niin ettei kanteesta luopuvalle kantajalle "häviäjälle" tarvitsisi tuomita niin paljoa vastapuolen kulua.  As Oy viittaa vielä Vakuutuslautakunnan aiempaan käytäntöön, jonka mukaan oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa kulukorvausta ei suoranaisesti ole sidottu hävinneelle osapuolelle tuomittujen kulujen määrään, vaan korvattavuutta tulee arvioida sen valossa, onko kuluja pidettävä välttämättöminä ja kohtuullisina.

Valituksessaan As Oy katsoo vielä, että vakuutusyhtiö on antanut vakuutuksen sisällöstä harhaanjohtavia ja virheellisiä tietoja, kun korvauksen sitomista vastapuolelle tuomitun korvauksen määrään ei ole selkeästi tuotu esiin korvauspäätöksessä. Valituksen mukaan vakuutetun on ollut perusteltua luottaa oikeusturvapäätöksessä määriteltyihin vakuutusmääriin, eikä ole kohtuullista huomioida eri riitojen yhteydessä mahdollisesti jo tehtyä työtä juuri nyt käsillä olevaa oikeusturvaa vähentävänä seikkana. Myöskään oikeusturvan myöntöpäätöksessä ei tähän viitattu millään tavalla. Kun asiassa on myönnetty oikeusturva, pitää asiamiehellä olla mahdollisuus perehtyä asiaan. Kun oikeusturvapäätöksessäkin edellytetään asianajajan tai muun lakimiehen valitsemista, ei sitä voi pitää riittävänä asian tuntemisena, että se on tuttu taloyhtiölle, vaan asiamiehen täytyy itse perehtyä asiaan. As Oy on ollut päätöksen saatuaan ollut siinä käsityksessä, että oikeudenkäyntikulut korvataan vakuutuksesta oikeusturvapäätöksen mukaisena. Tästä syystä As Oy ei myöskään ole valittanut tuomioistuimen päätöksestä oikeudenkäyntikulujen osalta hovioikeuteen.

Lopuksi As Oy selventää vielä, että nyt käsillä oleva asia kuuluu laajempaan asiakokonaisuuteen, josta aiheutuneet kulut ovat olleet välttämättömiä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja tapauksen selvittämiseksi. Näin ollen kulut tulee korvata kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä korvauskäsittelyn kulun. Lisäksi yhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä asiassa aiemmin annettuihin korvauspäätöksiin ja toistaa niissä lausutun kantansa.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa ensinnä, ettei oikeusturva-asiaa käsiteltäessä ei ole mahdollista ottaa kantaa käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen. Näin ollen väitteellä tuomion virheellisyydestä ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa.

Asian sisällöstä vakuutusyhtiö toteaa, että As Oy:n vastapuolen P:n myytyä omistamansa osakkeet hänellä ei ole ollut esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisun 2004:18 valossa ollut kyseisessä riita-asiassa asialegitimaatiota eikä edellytyksiä jatkaa oikeudenkäyntiä. Näin ollen P:n kanteen peruuttamiselle on siten ollut perusteltu syy. Riita-asia on asialegitimaation puuttumisen ja kanteen peruutuksen vuoksi jäänyt sillensä. Yhtiö toteaa myös, että As Oy on ollut alusta asti tietoinen syyskuussa tapahtuneesta osakkeiden myynnistä ja kantajan asialegitimaation loppumisesta, mikä seikka on todettu As Oy:n puolesta 15.10.2014 annetussa vastauksessa. Näin ollen yhtiön näkemyksen mukaan tämän jälkeen tehdyt toimenpiteet ovat liittyneet muuhun asiaan kuin mihin oikeusturvaetu on myönnetty. Sillä seikalla, että P on peruuttanut kanteensa vasta 20.2.2015, ei ole kulujen välttämättömyyttä ja kohtuullisuutta arvioitaessa vakuutusyhtiön mukaan merkitystä.

Vastineessaan yhtiö katsoo myös, että asiamiehen tulee riittävällä tarkkuudella tuntea oikeusturvavakuutuksen ehdot mukaan lukien kulujen korvausta koskevat kohdat ja tarvittaessa informoida niiden osalta päämiestään sekä toimia tämän etu huomioon ottaen. Yhtiön edustaja on 22.9.2015, saatuaan tällöin tietää tuomiosta, keskustellut As Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa, jolle on tässä yhteydessä kerrottu, että korvaus oikeusturvavakuutuksesta tapahtuu tuomion mukaisesti. As Oy ei ole tuomion tiedoksi saatuaan valittanut em. käräjäoikeuden ratkaisusta, vaikka sillä olisi ollut mahdollisuus näin tehdä.

Yhtiö katsoo myös, ettei se ole menetellyt myöntökirjeen päätöksestä poikkeavasti, kun se on maksanut käräjäoikeuden vastapuolen maksettavaksi tuomitun kulumäärän vakuutusehtojen 8.4 kohdan perusteella. Yhtiö toteaa myös, että sopimusehdon ei ole katsottu olevan, eikä myöskään väitetty olevan kohtuuton missään aikaisemmissa vastaavissa tapauksissa, joita on käsitelty eri muutoksenhakuelimissä.

Lopuksi yhtiö toteaa vielä, että käsiteltävänä olevassa asiassa, johon oikeusturvaetu on myönnetty, on ollut kysymys ainoastaan yhtiökokouksen päätösten moitetta koskevasta oikeudenkäynnistä, jossa on käsitelty vain yhtiökokouksessa noudatettua menettelyä ja äänileikkurin soveltamista. Käräjäoikeus on katsonut 15.10.2014 jälkeen tehtyjen toimenpiteiden koskevan asiaa, joka ei ole ollut tuolloin käräjäoikeudessa vireillä. Näin ollen oikeusturvaetu ei kata muita kuluja kuin sen asian kulut, johon etu on myönnetty.

Edellä selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että sen päätös korvata As Oy:n oikeusturvavakuutuksesta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden kohtuulliseksi katsoma määrä on vakuutusehtojen mukainen ja oikea.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa asiassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös korvata vakuutetulle As Oy:lle oikeusturvavakuutuksesta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden kohtuulliseksi katsoma määrä vakuutusehtojen mukainen ja kohtuullinen. Lisäksi tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, kun oikeusturvan myöntöpäätöksessä ei ole kerrottu, että korvauksen määrä on sidottu vastapuolen maksettavaksi tuomitun korvauksen määrään.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 8.4 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen, tai jonkin muun syyn vuoksi, ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määritellään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksen perusteella antamaa ratkaisua, jolla vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutetulle oikeusturvaedun myöntämisestä johonkin vakuutetun ilmoittamaan asiaan, toisin sanoen tämän asian kuulumisesta vakuutuksen korvauspiiriin, on pidettävä vakuutusyhtiön vakuutetulle antamana korvauspäätöksenä. Oikeusturvaedun myöntämistä koskevalla päätöksellä vakuutusyhtiö vahvistaa vakuutetun oikeuden saada vakuutussopimuksessa noudatettaviksi sovituissa vakuutusehdoissa määritellyn laajuinen korvaus päätöksessä mainitussa asiassa.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määritellään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Ehtokohdan mukaan kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Korvausprosessin alkuvaiheessa vakuutuksenottajalle on 27.8.2014 ilmoitettu, että oikeusturvaetu myönnetään ja vakuutuksesta korvataan asian hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutusehtojen mukaisesti.

Tuomion mukaan nyt ratkaistavana olevassa asiassa kantaja on peruuttanut kanteen sen vuoksi, että hän on myynyt omistamansa vastaajayhtiön osakkeet ja siitä on seurannut puhevallan menettäminen nyt puheena olevassa asiassa. Tapausta ei tuomion mukaan voida rinnastaa oikeudenkäymiskaaren tilanteeseen, jossa kantajan on katsottu asiallisesti voittaneen asian eikä hänen voida myöskään katsoa KKO:n ennakkoratkaisussa tarkoitetuin tavoin hävinneen asiaa. Ottaen huomioon kantajalla olleen perusteltu syy kanteen nostamiseen sekä hänen peruuttaneen kanteen tilanteessa, jossa hänellä ei ole ollut mahdollisuutta jatkaa kanteen ajamista, käräjäoikeus katsoi olevan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukainen erityinen syy määrätä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta pääsäännöstä poikkeavasti. Edellä lausutuilla perusteilla käräjäoikeus määräsi, että osapuolet vastaavat näin ollen itse asian hoitamisesta aiheutuneista oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluistaan tuomiossa yksilöitäviä määriä lukuun ottamatta.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan nyt on käsillä tuomion perusteluista ilmenevin tavoin juuri sellainen tilanne, jossa tuomioistuin on vakuutusehtojen kohdan 8.4 mukaisesti nimenomaan katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Näin ollen lautakunta katsoo, että asiassa on perusteltua suorittaa As Oy:lle korvaus käsillä olevan asian hoitamisesta aiheutuneista välttämättömistä ja kohtuullisista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.

Vakuutusehdoissa viitatun oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan pykälää sovellettaessa on kussakin yksittäisessä tapauksessa harkittava, ovatko vaaditut kustannukset kohtuuden mukaan olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi. Asiamiehen palkkio on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Huomiota on kiinnitettävä myös kysymyksessä olevan etuuden arvoon ja merkitykseen.

Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut 15.10.2014 jälkeen tehtyjen toimenpiteiden koskevan asiaa, joka ei ole ollut tuolloin käräjäoikeudessa vireillä eikä kantaja siten ole velvollinen korvaamaan vastaajalle osaakaan toimenpiteistä aiheutuneista kuluista. Sen sijaan käräjäoikeus on katsonut, että As Oy:n P:n kanteeseen vastaamisesta aiheutuneiden kohtuullisten kulujen määrän avustajan palkkion osalta katsotaan olevan arvonlisäveroineen yhteensä 1.333,99 euroa, eli yhteensä viisi työtuntia. Tätä P:lle langetettua korvausvelvollisuutta tuomioistuin perustelee sillä, että P on peruuttanut kanteen vasta noin viiden kuukauden kuluttua omistamiensa asunto-osakkeiden myymisestä ja näin hän on aiheuttanut As O P:lle ylimäärisiä kuluja kanteeseen vastaamisesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ottaen huomioon tuomion perusteluissa kulujen osalta lausutun sekä sen, että tuomioistuin on nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse poikkeuksellisesti kärsittävä kulunsa osittain vahinkonaan, on käsillä olevassa tapauksessa katsottava asian hoitamisen kannalta välttämättömiksi ja kohtuullisiksi asianajo- ja oikeudenkäyntikuluiksi jo suoritetun 1.333,99 euron lisäksi As Oy:lle asian hoidosta ennen 15.10.2014 syntyneitä kuluja.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, että oikeusturvavakuutuksen ehdot, joissa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma ja maksettavat korvaukset ovat määritelty edellä kerrotuin tavoin, ovat yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturvavakuutuksissa. Kyseessä olevat ehdot eivät ole siten vakiintuneesta vakuutuskäytännöstä poikkeavia ja yllätyksellisiä. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseinen ehtokohta on sanamuodoltaan ja sisällöltään yksiselitteinen ja selkeä eikä sitä siten voida pitää kohtuuttomana taikka sen soveltamista kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana.

Koska asia ratkeaa kuitenkin edellä selostetuin perustein, Vakuutuslautakunta ei katso tarpeelliseksi ottaa tarkemmin kantaa muihin asiassa esitettyihin perusteisiin tiedonantovelvollisuuden laiminlyömisestä taikka vakuutusehdon kohtuuttomuudesta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan asiasta lisäkorvausta siten, että As Oy P:lle tulevat korvatuksi tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaisesti myös ennen 15.10.2014 syntyneet kulut.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia