Haku

FINE-012376

Tulosta

Asianumero: FINE-012376 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.08.2018

Putkien asennusvirheestä aiheutunut vesivahinko. Oliko vahingonkärsinyt myötävaikuttanut vahinkoon? Korvauksen alentaminen.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt J.T:n loma-asunnolla tapahtui putkivuoto virheellisesti tehdyn käyttövesiputken asennuksen seurauksena. Putkiasennuksen oli tehnyt V Oy. J.T. oli viimeksi ollut paikalla loma-asunnollaan 11. – 13.1.2018 ja seuraavan kerran 3.2.2018. Vesivahinko oli sattunut hänen käyntinsä jälkeen aikavälillä 13.1. – 3.2.2018, kun pesuhuoneen käyttövesijohdon pintaputken liitos oli auennut. Vuodon aikana vettä oli päässyt valumaan 694m3. Pesuhuoneen lattiakaivon kautta suuri osa vedestä on valunut viemäriin. Osa vedestä on kuitenkin roiskunut seinille ja seinästä läpi vaatehuoneeseen ja osittain oviaukosta wc-tilojen puolelle.

J.T. haki korvausta virheellisesti tehdyn putkiasennuksen johdosta sattuneen vesivahingon aiheuttamista kustannuksista V Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se katsoi vesivahingon aiheutuneen V Oy:n virheellisesti tehdystä asennustyöstä ja että näin ollen vahinko oli V Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella korvattava. Yhtiö katsoi kuitenkin, että J.T. oli omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahingon syntyyn, koska vahingon sattuessa vesisulut eivät olleet kiinni ja näin ollen vahingon laajuus on ollut suuri. Laiminlyömällä vesisulkujen asianmukaisen sulkemisen, on J.T. itse myötävaikuttanut vahingon laajuuteen ja tämän vuoksi yhtiö alensi J.T:lle maksettavaa korvausta 50 %:lla. Sisäisen muutoksenhaun jälkeen yhtiö arvio alennuksen määrän uudelleen ja katsoi 20 % olevan kohtuullinen vähennys J.T:n myötävaikutuksen johdosta.

Asiakkaan valitus

J.T. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J.T. vaatii vakuutusyhtiötä suorittaman korvauksen vesivahingon kustannuksista kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja lainsäädäntöön.

Yhtiö toteaa, että vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että lähtökohtana myötävaikutusarvioinnille on, että jokaiselta edellytetään normaalin huolellista omien etuuksiensa suojaamista. Tämän velvollisuuden laiminlyönti vaikuttaa vahingonaiheuttajan vastuuta kaventavasti. Yhtiö katsookin, että tavanomaiseen vapaa-ajan asunnosta huolehtimiseen kuuluu, että kiinteistön vesisulkuja ei jätetä auki, erityisesti kun sinne ei palata useisiin viikkoihin. Vahingon sattuessa, se laajenee huomattavasti, kun kiinteistö on tyhjillään ja pääsulkuventtiili on auki. Vahinko jää huomattavasti pienemmäksi, jos ainoastaan käyttövesiputkistossa oleva vesimäärä pääsee vuotamaan rakennukseen.

Vastineen mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa vahingonkärsinyt ei ole sulkenut päävesisulkuja poistuessaan loma-asunnolta useaksi viikoksi. Tässä tapauksessa on selvää, että vesisulkujen jättäminen auki on lisännyt vuotaneen veden määrää merkittävästi ja sen myötä laajentanut myös vahingon laajuutta olennaisesti.

Selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että kun vesisulut eivät olleet kiinni vahinkohetkellä, on vahingonkärsinyt näin myötävaikuttanut omalta osaltaan vahingon syntyyn. Korvauksesta tehty 1/5 myötävaikutusvähennys on yhtiön näkemyksen mukaan kohtuullinen vähennys.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä tuleeko vahingonkärsinyt J.T:lle maksettavaa korvausta alentaa sillä perusteella, että hän on osaltaan myötävaikuttanut vahinkoseuraamuksen laajuuteen, kun hän ei ole poissa ollessaan sulkenut loma-asuntonsa vesisulkuja.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (1974/412) 6 luvun 1 pykälän mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että tapauksessa ei ole riitaa siitä, onko V Oy aiheuttanut J.T:n loma-asunnon vahingon. Sen sijaan lautakunnan arvioitavana on, onko J.T. joltakin osin laiminlyönyt häneltä edellytettävän huolellisuusvelvollisuuden ja onko hänelle tulevaa korvausta siten alennettava.

Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan, jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Myötävaikutuksella tarkoitetaan sitä, että vahingonkärsinyt esimerkiksi omalla tuottamuksellisella menettelyllään on osaltaan aiheuttanut vahingon syntymisen. Säädöksen mukaan myötävaikutuksen huomioonottaminen on harkinnanvarainen ja tapahtuu kohtuusseikkojen perusteella. Myötävaikuttaminen voi ilmetä esimerkiksi siten, että vahingonkärsinyt on antautunut vaaraan, vaikka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että vahingon sattumisen todennäköisyys on huomattavasti normaalia suurempi.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vesivahingon syynä on virheellisesti suoritettu putkiasennus. Lautakunnan käsityksen mukaan pitää paikkansa, että vahingon laajuus olisi ollut mahdollisesti pienempi, mikäli J.T. olisi sulkenut vesisulut lähtiessään loma-asunnoltaan. Lautakunnan näkemyksen mukaan yksinomaan edellä mainittua seikkaa ei voida pitää korvauksen alentamisen perusteena, vaan on arvioitavana J.T:n laiminlyönnin laatua ja mitä voidaan pitää tavanomaisena toimintana vastaavassa tilanteessa. Lautakunta toteaa, että tapauksessa oli kysymys talviasuttavasta loma-asunnosta, josta J.T. oli ollut poissa noin kolmen viikon ajan. J.T. kertoo itse käyttävänsä asuntoa ympäri vuoden noin kolme kertaa kuukaudessa. Loma-asunnossa on myös lämpövastuksella varustetut vesiputket, joten vesiä ei tarvitse sulkea putkiston mahdollisen jäätymisen vuoksi. Lautakunnan näkemyksen mukaan kolmen viikon taukoa loma-asunnolla vierailuun ei voida niin pitkänä aikana, että se antaisi aiheen sulkea vedet, varsinkin kun asunnossa on huolehdittu putkien toiminnasta talviaikaan ja pakkasella muilla tavoin.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei selvitysten perusteella voida todeta, että J.T:n menettely antaisi aiheen korvauksen sovitteluun vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan J.T:lle korvauksen täysimääräisenä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

Jäsenet:

Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia