Haku

FINE-012354

Tulosta

Asianumero: FINE-012354 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Itselle aiheutettu esinevahinko. Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön huoneistossa A6 olevan pyykinpesukoneen poistoputken oli havaittu vuotavan pesuhuoneen ja makuuhuoneen välisen seinän sisällä 3.9.2017. Putkimies totesi 4.9.2017 seinän avauksen yhteydessä, että poistoputki oli kokonaan irti seinän välissä. Vahinkokartoitusraportin mukaan poistoputken irtoamisen oli aiheuttanut seinän sisällä olevan hanakulman puuttuva kiinnitys.

Asunto-osakeyhtiö oli ilmoittanut, että vuotovahingon korjauskustannuksista aiheutui vahinkoa osakkeenomistajille vastikkeiden korotusten myötä. Tästä vahingosta oli haettu korvausta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on todennut 16.2.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, että poistoputki oli toiminut normaalisti eikä taloyhtiössä ollut aikaisemmin todettu vastaavia vahinkoja. Vakuutetun toiminta ei ole ollut huolimatonta, vaan vahinko on ollut vakuutetun kannalta täysin ennalta arvaamaton, koska vahingon on aiheuttanut seinän sisällä olevan hanakulman irtoaminen. Poistoputken kiinnitystä koskevaa asiaa ei ollut käsitelty asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa, eikä asunto-osakeyhtiö ollut tietoinen puuttuvasta kiinnityksestä ennen vahingon syntyä. Näin ollen kyseessä ei ole ollut asunto-osakeyhtiön edustajien tuottamuksellisella toiminnalla aiheuttama vahinko eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvastuuta.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on katsonut, että se on vastuussa puutteellisten rakenteiden aiheuttamista vahingoista. Vakuutusyhtiö on rakennevirheeseen vedotessaan myöntänyt asunto-osakeyhtiön vastuun aiheutuneista vahingoista. Asunto-osakeyhtiön osakkaille on aiheutunut varallisuusvahinkoa, kun vastikkeita on jouduttu lisäämään vahingon vuoksi. Kaikilta 38 osakkaalta on jouduttu perimään kaksi ylimääräistä vastiketta, yhteensä 19 019,16 euroa. Vahingon korjauskustannukset olivat 26 205,53 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut korvauspäätöksessä lausuttuun ja katsonut lisäksi, että koska korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vähitellen tapahtuneiden liitosten löystymisestä johtuvat vahingot sekä virheellisestä rakentamisesta aiheutuneet vahingot, kyse ei ole korvattavasta vahingosta, eikä korvausta näin ollen voida maksaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.1.2016 alkaen:

4.1 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimas­sa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Asian arviointi

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Tässä tapauksessa välitön esinevahinko on kohdistunut asunto-osakeyhtiön omistamaan kiinteistöön, joten kyseessä ei ole toiselle aiheutunut esinevahinko. Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, että asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 9 §:n 4 momentin mukaisesti osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada korvausta yhtiölle aiheutetusta vahingosta. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2009 vp s. 284) mukaan lainkohta tarkoittaa mm., ettei osakkeenomistajalla ole ”oikeutta saada korvausta suoraan itselleen niin sanotusta välillisestä vahingosta”. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei asunto-osakeyhtiö ole korvausvastuussa vuotovahingosta osakkeenomistajille vastikkeiden korotuksen muodossa aiheutuneesta välillisestä vahingosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausperusteen puuttumisen vuoksi korvausvelvollisuutta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulokseen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Toimi
Hirviniemi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia