Haku

FINE-012327

Tulosta

Asianumero: FINE-012327 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 18.12.2019

Miten vastuu asiakkaan kortilla ja kortin tunnusluvulla tehdyistä automaattinostoista ja tilisiirroista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Maksuvälineen luovuttaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan ja kortin tunnusluvulla 6.1.-10.1.2018 tehtyjä automaattinostoja ja maksuautomaatilla tehtyjä tilisiirtoja, yhteismäärältään 5.700,00 euroa. Ennen riidanalaisia korttitapahtumia asiakkaan korttia on käytetty viimeisen kerran 140,00 euron automaattinostoon 2.1.2018. Asiakas on tilannut uuden kortin 10.1.2018. Asiakas on huomannut riidanlaiset tapahtumat tiliotteeltaan ja tehdyt sulkuilmoituksen kortistaan 26.1.2018 klo 15:56.  

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaaman kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 5.700,00 euron vahingon. 

Asiakkaalla oli kertomansa mukaan rikoksen tapahtuma-aikaan käytössään pankin myöntämä vanhentunut kortti, jonka käyttö oli merkitty päättymään 11/2016. Asia huomattiin vasta tammikuussa 2018. Uusi kortti tilattiin 10.1.2018 ja saatiin käyttöön seuraavalla viikolla. Luvattomat korttitapahtumat huomattiin 26.1.2018 pankin lähettämästä tiliotteesta, minkä jälkeen kortti suljettiin. Asiasta oltiin välittömästi yhteydessä pankkiin ja poliisiin. 

Selvityksen mukaan 11/2016 vanhentuneen kortin käyttöön ei ole liittynyt epäselvyyksiä. Rikokset on tehty toisella kortilla, jonka olemassaolosta asiakkaalla ei ole ollut tietoa. Pankin vanhentuneen kortin tilalle lähettämää uutta korttia asiakas kiistää koskaan nähneensä. Käsityksensä mukaan asiakas on käyttänyt 11/2016 vanhentunutta korttiaan tammikuuhun 2018 saakka. Avoimeksi kysymykseksi on jäänyt, miten kahden kortin käyttö ja yhtäaikainen toimivuus on ollut mahdollista, etenkin kun vanhentuneen kortin olisi tullut sulkeutua jo vuoden 2016 lopulla.

Asiakkaan asuntoon oli marraskuun alussa 2016 tunkeutunut avuliaaksi tekeytynyt mieshenkilö. Asiakas poistui vessaan ja huomasi palatessaan miehen tunkeutuneen makuuhuoneeseen, jossa hän kävi kirjoituspöydän laatikoita läpi. Mies poistui ilman vastustusta. Koska mitään ei tuolloin havaittu kadonneen, päädyttiin ratkaisuun, että poliisikaan tuskin on enää kiinnostunut tilanteesta. Tuohon aikoihin marraskuussa 2016 ilmeisesti rikollisessa tarkoituksessa tehty nosto on tehty samalla kortilla kuin nyt ko. riidanalaiset tapahtumat. Ilmeisesti myös 2.1.2018 tehty 140,00 euron nosto on tehty rikollisessa tarkoituksessa. Asiakas joka tapauksessa kiistää nähneensä muuta korttia kuin 11/2016 vanhentuneen kortin.

Asiakas kiistää antaneensa sivulliselle suostumustaan kortin ja tilin käyttöön. Asiakkaalla on ollut käytössä vain yksi kortti, jota hän ei ole luovuttanut sivullisille, eikä hän ole saattanut kortin tunnuslukua asiattomien tietoon. Korttia on säilytetty irrallaan tunnuslukutiedoista eikä tunnuslukua ole myöskään ollut olemassa kirjallisesti jäljennettävässä muodossa. Asiakkaan kortin käyttö on ollut hyvin rajattua liittyen lähinnä lähikaupan, apteekin ja lääkäripalveluiden hoitamiseen.

Rikokseen liittyvät sekä tilinostot että -siirrot. Tilinostojen osalta pankki ei ole antanut selvitystä, onko nostaja identifioitu ja tunnistettu automaatin kameratallenteista. Tili, jonne siirrot on tehty, on saadun tiedon mukaan pankissa oleva tili, mutta tilisiirtojen osalta ei ole käynyt ilmi, onko pankki varmistanut ko. tilin omistajan oikeuden tilisiirtoihin. Pankki ei toisaalta ole edellyttänyt kortin osalta vahvaa tunnistautumista, minkä johdosta asiakas ei vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä. Pankilta on myös jouduttu pyytämään uutta korttia vanhentuneen tilalle.

Asiakas pitää pankin toimintaa tapauksessa riittämättömänä. Pankin tilinomistajalle suoma tilin käyttöturvallisuus ei ole ollut riittävällä tasolla eikä pankin rikokseen liittyvä selvitysvastuu tilisiirtojen ja kuvatunnisteiden (nostajan identifioiminen) osalta ole toteutunut. Pankilla on rikokseen liittyvä todistustaakka, mutta pankin esittämää arviota maksuvälineen joutumisesta vääriin käsiin ei ole riittävästi näytetty toteen. Asiakas ei ole myöskään saanut tilisiirtoihin liittyen pankin selvitystä vastatilin haltijan oikeudesta nostettuihin varoihin. Pankki ei ole myöskään palauttanut oikeudettomasti nostettuja varoja asiakkaalle välittömästi tapahtumista pankille tehdyn ilmoituksen ja poliisille tehdyn rikosilmoituksen jälkeen. 

Rikoksen tekijä on tunnustanut rikoksen ja käräjäoikeus on antanut asiassa päätöksensä 30.10.2018.

Pankin vastine

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulisi säilyttää korttia ja tunnuslukua turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku eivät joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Koska kyseiset kortilla tehdyt oikeudettomat tapahtumat on tehty alkuperäisellä kortilla ja hyväksytty kortin tunnusluvulla, on molempien täytynyt olla kortin käyttäjän hallussa, koska kortista ei salainen tunnusluku selviä. 

Vaikka kaikki puheena olevat kortit ovat olleet samannumeroisia, ne ovat identifioitavissa tapahtumatiedoista eri sirunumeron perusteella. Asiakkaan hallussa olleella vanhentuneella kortilla(sirunumero 02), jonka käyttö on merkitty päättymään 11/2016, on tehty viimeinen tapahtuma 7.11.2016. Oikeudettomia tapahtumia ei siten ole tehty kyseisellä kortilla, vaan sen tilalle ennen kyseisen kortin voimassaolon päättymistä asiakkaalle toimitetulla uudella kortilla (sirunro 03). Tätä korttia asiakas on käyttänyt ensimmäisen kerran 11.11.2016 ja asiakas on nostanut rahaa viimeksi, ennen kyseisiä oikeudettomia tapahtumia 2.1.2018 140 euroa. Viimeinen tapahtuma kortilla sirunro 03 on tehty 10.1.2018. Asiakkaalle siis oli toimitettu voimassa oleva pankkikortti ennen 10.1.2018 tehtyä uuden kortin (sirunro 04) tilausta. Ensimmäinen tapahtuma uudella kortilla sirunro 04 on tehty 18.1.2018 eikä reklamoituja tapahtumia 6.-10.1.2018 siten ole luonnollisestikaan tehty tälläkään kortilla.  

Aikaisemmin toimitettu kortti (sirunro 03) ja tunnusluku ovat kumpikin joutuneet ulkopuolisen henkilön haltuun, mikä on mahdollistanut oikeudettomat tapahtumat. Tämä kortti 03 on ollut voimassa oleva kortti, joka ei ole väitetyin tavoin 11/2016 lakannut kortti (sirunro 02) vaan tämän kortin lakattua asiakkaalle lähetty uusi kortti. Koska asiakkaalla on ollut hallussa myös tuo vanhentunut kortti, on todennäköistä, että asiakas ei ole huomannut voimassa olleen kortin katoamista. Tunnusluvun on täytynyt joutua kortin katoamisen yhteydessä ulkopuolisen henkilön haltuun.

Pankki toteaa olevan mahdollista, että yhtä aikaa on käytössä kaksi toimivaa korttia samalla korttinumerolla. Tällainen tilanne voi muodostua esimerkiksi, jos tehdään uusintatilaus kesken kauden, eikä asiakas ole hävittänyt toista korttia asianmukaisesti. Tällöin erottava tekijä on juurikin sirunumero.

Automatia Pankkiautomaatit Oy, joka hoitaa Otto-automaatteja ei anna valvontakameran kuvia pankille vaan ainoastaan poliisin pyynnöstä poliisille. Asiakkaan tulisikin tiedustella poliisilta, onko rikoksentekijää yritetty identifioida ja miten tutkimukset ovat edistyneet. Rikoksen tutkinta on poliisin tehtävä, ei pankin. Pankki antaa poliisille pyydettäessä Pankin hallussa olevat tiedot asiasta.

Vaikka asiakas kortinhaltijana ei ole erikseen oikeudettomat tapahtumat havaittuaan hyväksynyt tehtyjä tapahtumia, ne on tehty asiakkaan kortilla, jota on käytetty tunnusluvun kanssa. Korttitapahtumien hyväksyminen ei ehtojen mukaan edellytä vahvaa tunnistamista, vaan ainoastaan kortin käyttämistä yhdessä tunnusluvun kanssa. Näin ollen asiakkaan tulee korttiehtojen mukaan vastata niistä, koska ne on hyväksytty asiakkaan salaisella tunnusluvulla. 

Koska asiakkaalla ei ole minkäänlaista tietoa siitä, milloin ja miten kortti ja tunnusluku ovat joutuneet ulkopuolisen henkilön haltuun, asiakas on pankin käsityksen mukaan huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen velvollisuuksia kortin ja tunnusluvun säilyttämisen ja käyttämisen sekä kortin tallella olon seuraamisen suhteen. Pankki katsookin asiakkaan menettelyn tämän vuoksi osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta, jolloin vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä jää kokonaisuudessa asiakkaalle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Yleiset korttiehdot
- Jäljennös käräjäoikeuden tuomiosta (31.10.2018)
- Korttitapahtumaluettelo
- Tiliotteita

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen korttinsa sen käyttöön oikeudettomalle tai voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on
 1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
 2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
 3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
 4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan
Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku eivät joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään [Pankista] saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta [Pankista] saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. 
Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa.
Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. […]

Korttiehtojen kortin kadottamista koskevan kohdan mukaan 
Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava [Pankille] kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun, kortin jäämisestä ulkomailla automaattiin sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun. 

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä voida myöskään kortinhaltijalta edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa selvitetyksi, että kaikki ko. riidanalaiset tapahtumat on tehty 6.1.-10.1.2018 asiakkaan kortilla (sirunro 03), jonka pankki on toimittanut asiakkaalle yli vuosi ennen riidanalaisia korttitapahtumia sitä edeltäneen kortin (sirunro 02) voimassaolon päättymisen aikoihin marraskuussa 2016. Viimeinen tapahtuma asiakkaan vanhalla kortilla (sirunro 02) on tehty 7.11.2016 ja ensimmäinen tapahtuma kortilla sirunro 03 on tehty 11.11.2016. Viimeinen tapahtuma oikeudettomasti käytetyllä kortilla sirunro 03 on tehty 10.1.2018, jona päivänä asiakas on myös tilannut uuden kortin (sirunro 04), jota asiakas on puolestaan käyttänyt ensimmäisen kerran 18.1.2018. 

Asiakkaan asiassa esittämän selvityksen perusteella jää Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan täysin epäselväksi, miten asiakkaan kortti ja kortin tunnusluku on päätynyt niitä oikeudetta tammikuussa 2018 käyttäneen haltuun/tietoon.

Käräjäoikeuden tuomioon kirjatun syyttäjän rangaistusvaatimuksen mukaan maksuvälinepetoksesta tuomion saanut X on käyttänyt asiakkaan maksuvälinettä ilman tämän lupaa. Rangaistusvaatimuksen mukaan X on käyttänyt hyväkseen asiakkaan luottavaisuutta sekä saanut urkittua asiakkaan kotiosoitteen ja pankkikortin tunnusluvun. Sittemmin X on vieraillut asiakkaan luona ja saanut erehdytettyä asiakkaan antamaan pankkikorttinsa hänelle. Tämän jälkeen X on tehnyt automaatista kymmenen käteisnostoa ja pitänyt nostamansa 5.700,00 euroa itsellään. Käräjäoikeuden tuomion perustelujen mukaan X on menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt maksuvälinepetokseen. Tuomion perustelujen mukaan syyksilukeminen on perustunut X:n tunnustamiseen, jonka oikeellisuutta ei ole syytä epäillä, ja jota tukee kirjallisena todisteina esitetyt tiliotteet ja valvontakamerakuvat, joista X on tunnistettavissa. 

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän yksityiskohdiltaan epäselväksi, milloin ja miten korttia oikeudetta käyttänyt X on saanut asiakkaan kortin haltuunsa ja kortin tunnusluvun tietoonsa. Tarkemman selvityksen puuttuessa Pankkilautakunta katsoo käräjäoikeuden tuomion perusteella asiakkaan luovuttaneen korttinsa sitä oikeudetta käyttäneelle X:lle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jolloin asiakas vastaa asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa korttinsa oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén 

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia