Haku

FINE-012314

Tulosta

Asianumero: FINE-012314 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2018

Kuvauskopterin vaurioituminen. Rajoitusehdot. Kauko-ohjattavan kopterin vaurioituminen tai menettäminen lennättämisen aikana.

Tapahtumatiedot

Asiakas lennätti kauko-ohjattavaa kopteriaan (drone) järven yllä. Vesilintu hyökkäsi laitteen kimppuun ja saadun osuman johdosta laite putosi järveen ja upposi. Asiakas haki kotivakuutuksestaan korvausta kopterikameran menettämisestä. Kyseessä oli DJI Phantom 3 Prof. 4K –kuvauskopteri.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 10.5.2018 vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kauko-ohjattavan lennokin, kopterin tai vastaavan rikkoutumisesta tai menettämisestä lennättämisen aikana. Koska vahinko oli aiheutunut kuvauskopterille lennättämisen aikana, vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa.  

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon kotivakuutuksesta. Kyse ei ole tavallisesta kopterista. Kopterissa on huippulaadukas 4K –kamera, jolla voi ottaa tarkkoja still-kuvia yli 100 metrin korkeudesta. Laitetta tulee asiakkaan mielestä pitää suurimmaksi osaksi kamerana, joka muodostaa asiakkaan arvion mukaan 70 % hinnasta. Kopterissa on niin paljon automatiikkaa, että sitä ei normaalin käytön yhteydessä voi pudottaa maahan tai veteen. Kopterissa on neljä moottoria ja se palaa kotiin pelkästään yhdellä. Lisäksi laite palaa itsestään kotiin, jos akku on tyhjenemässä tai yhteys katkeaa.

Asiakas vetoaa vakuutusyhtiön matkavakuutuksen osalta verkkosivuillaan esittämään esimerkkiin, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat kameran putoamisesta veneestä veteen. Vahinko sattui yli 30 km päässä asiakkaan kotoa, minkä vuoksi kyse on matkavakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Käsillä oleva vahinkotapahtuma on sattunut V:n kunnassa, joka on vakuutetun kotipaikkakunta. Näin ollen vahinko ei ole sattunut matkan aikana. Vahinko käsitellään kotivakuutuksesta irtaimistovahinkona ja vahinkoon sovelletaan kodin omaisuusvakuusehtoja.

Vakuutusehdoissa todetaan selkeästi ja yksiselitteisesti, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kauko-ohjattavan lennokin, kopterin tai vastaavan rikkoutumisesta tai menettämisestä lennättämisen aikana. Kopterin ominaisuuksilla tai toiminnoilla ei ole ehtokohdan kannalta merkitystä. Kun kyse on kopterista, sen menettämisestä lennättämisen aikana aiheutunutta vahinkoa ei korvata vakuutuksesta. Kyseessä on vahinko, joka on nimenomaisesti rajattu vakuutuksesta korvattavien vahinkojen piiristä.

Vakuutusyhtiön mukaan sekä laajasta koti- että matkatavaravakuutuksesta voi yleisesti ottaen tulla korvattavaksi äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, kuten irtaimen esineen putoaminen veteen. Korvattavuuden arviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista, eikä sitä voida koskaan arvioida ennen vahingon sattumista. Vakuutukset sisältävät myös korvattavuuden alaa rajoittavia ehtoja, joiden mukaan tietyt tapahtumat eivät kaikesta huolimatta voi tulla korvattaviksi vahingoiksi. Käsillä olevassa tapauksessa rajoitusehto 4.13 täyttyy, eikä vahinkoa näin ollen korvata. Sovellettavan rajoitusehdon kannalta merkitystä ei ole sillä, millaisia vahinkoja vakuutuksesta voidaan joissakin muissa tilanteissa mahdollisesti korvata.  

Asiakkaalla ei ole vakuutusyhtiössä erillistä matkatavaravakuutusta. Hänellä on matkustajavakuutus, josta voidaan korvata matkalla sattuneita henkilövahinkoja. Sen sijaan kotivakuutus kattaa myös matkalla mukana olevia tavaroita. Vaikka asiakkaalla olisikin erillinen matkatavaravakuutus, sovellettaisiin siihen samoja ehtoja kuin kotivakuutukseen. Näin ollen sillä, onko vakuutettu ollut matkalla vahingon sattuessa vai ei, ei ole tämän vahinkoasian kannalta merkitystä.

Vakuutusyhtiö myöntää, että sen verkkosivuilla on mainittu, että kameran putoaminen veneestä veteen voi olla matkatavaravakuutuksesta korvattava vahinko. Kuten edellä on todettu, samat ehdot soveltuvat sekä koti- että matkatavaravakuutuksiin, joten mainittu esimerkki korvattavasta vahingosta soveltuu myös kotivakuutukseen. Käsillä olevassa tapauksessa kyseessä ei kuitenkaan ole kamera, vaan kopteri. Vakuutusyhtiö katsoo, että kopterin ominaisuuksilla ei ole ehtokohdan kannalta merkitystä. Ehdoissa on yksiselitteisesti todettu, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kauko-ohjattavan lennokin, kopterin tai vastaavan rikkoutumisesta tai menettämisestä lennättämisen aikana. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, voidaanko kauko-ohjattavan lennokin, kopterin tai vastaavan rikkoutumisesta tai menettämisestä lennättämisen aikana aiheutunutta vahinkoa koskevaa rajoitusehtoa soveltaa asiakkaan kopterille sattuneeseen vahinkotapaukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) jakson ”Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä” alakohdan ”Matka” mukaan matkalla tarkoitetaan tavanomaisen päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle suuntautuvaa matkustamista, joka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä sekä paluun (esim. lomamatkat). Matkalla ei tarkoiteta tavanomaista liikkumista esim. asioiden hoitoa, harrastuksia, kyläilyä, matkoja omalle vapaa-ajan asunnolle tai työ-/opiskelupaikkakunnalle.

Vakuutusehtojen kohdan 2.2 (Irtaimisto) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Jos irtaimisto on vakuutettu enimmäiskorvausmäärästä, tämä on mainittu vakuutuskirjassa.

Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita käytetään pääasiassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Ehtokohdan 2.3 (Matkatavarat) mukaan vakuutuksen kohteena ovat matkatavarat vakuutuskirjaan merkittyyn enimmäiskorvausmäärään asti vakuutustapahtumaa kohti.

Matkatavaroilla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, jotka ovat matkalla mukana. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa.
[…]

Ehtokohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ehtokohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) alakohdan 13) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kauko-ohjattavan lennokin, kopterin tai vastaavan rikkoutumisesta tai menettämisestä lennättämisen aikana.

Asian arviointi

Asiakas on vedonnut siihen, että kyse on matkalla tapahtuneesta vahingosta, joka tulisi käsitellä matkatavaravakuutuksesta. Asiakkaan mielestä vahinkotapahtuma vastaa kameran putoamista veneestä veteen, joka on esitetty vakuutusyhtiön nettisivuilla esimerkkinä korvattavasta vahinkotapahtumasta. Vakuutusyhtiö on puolestaan vedonnut siihen, että vahinkotapahtumaa arvioidaan samojen ehtokohtien perusteella riippumatta siitä, onko kyse ollut matkatavaraan vai koti-irtaimistona pidettävään esineeseen kohdistuneesta vahinkotapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan myös ehtojen mukaisella matkalla mukana olevat matkatavarat ovat vakuutuksen kohteena. Matkatavaroille aiheutuneet vahingot korvataan kuitenkin tästä vakuutuksesta samojen ehtokohtien perusteella kuin koti-irtaimistoon kohdistuneet vahingot. Tämän vuoksi esillä olevassa tapauksessa ratkaisun lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, onko kyse ollut matkatavaraan vai koti-irtaimistoon kohdistuneesta vahingosta.

Tästä vakuutuksesta korvataan ehtokohdan 3.1 mukaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuslautakunta pitää asiakkaan vahinkoilmoituksessa kuvatulla tavalla sattunutta kuvauskopterin putoamista äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä tapahtuneena kopterin menettämisenä ja siten tapaustyypiltään korvattavana vahinkona. Vakuutukseen otetun rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kauko-ohjattavan lennokin, kopterin tai vastaavan rikkoutumisesta tai menettämisestä lennättämisen aikana aiheutunutta vahinkoa.

Asiakas on vedonnut siihen, että menetetyssä kopterissa on ollut ominaisuuksiltaan hyvin laadukas kamera, jonka osuus kopterin hinnasta on ollut merkittävä. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta tältä osin. Kumpikaan osapuolista ei ole toimittanut Vakuutuslautakunnalle selvitystä kopterin tarkemmista teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista. On kuitenkin ilmeistä, että menetetty laite, johon on sinänsä kuulunut laadukas kameralaitteisto, on kauko-ohjauksen avulla lennätettävä kopteri, joka on lennon aikana menetetty sen pudottua järveen. Vakuutuslautakunnan havaintojen mukaan on tavanomaista, että tämän tyyppisissä koptereissa on arvoltaan vaihtelevaa, toisinaan arvokastakin kameralaitteistoa.

Vakuutusehtoja tulee yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan tulkita antamalla ehdoille niiden yleiskielistä merkitystä vastaava sisältö. Vakuutuslautakunnalla ei ole perusteita arvioida esillä olevaa tapausta siten, että kyse olisikin ollut lennätettävälle kopterille lennättämisen aikana aiheutuneen vahingon sijaan kameraan kohdistuneesta vahingosta. Näistä syistä Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Sario
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia