Haku

FINE-012219

Tulosta

Asianumero: FINE-012219 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.07.2018

Mopoauton pyörän irtoaminen ajon aikana. Näyttövelvollisuus. Tuliko vahinko korvata ilkivaltaturvasta? Mikä osa vahingoista tuli korvata vakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Asiakas osti uuden mopoauton autoliikkeestä 25.1.2018 ja suoritti pyörien pulttien jälkikiristyksen noin 100 kilometrin ajon jälkeen. 21.2.2018 auton vasen etupyörä irtosi ajon aikana ja vaurioitti ajoneuvoa irrotessaan. Asiakas haki korvausta mopoauton korjauskustannuksista kaskovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö korvasi kolarointiturvasta sen osan vahingosta, joka johtui maahan törmäyksestä ja totesi, etteivät loput vauriot ole vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa. Asiakas ei ollut tyytyväinen vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaati, että koko aiheutunut vahinko tulisi korvata vakuutuksesta ja korvaus tulisi lisäksi suorittaa kolarointiturvan sijaan ilkivaltaturvasta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että mopoauton vahingot korvataan vakuutuksen ilkivaltaturvasta korjaamon hinta-arvion perusteella. Mopoauton pyörän pultteja on löystytetty ilkivaltaisesti. Asiakas toteaa vielä, että vakuutuksenottajien kohtelun tulee olla yhdenvertaista, eikä heitä saa asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, millä tapaa tai millä välineellä ilkivalta on tehty. Vakuutusyhtiön päätös on perusteeton.

Vakuutusyhtiö ei muuta päätöstään. Korvausta hakevan on näytettävä, että korvattavaksi vaadittu vahinko johtuu jostakin vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttavasta syystä. Vahingon korvaaminen ilkivaltaturvasta edellyttää, että kyseessä on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen. Tässä tapauksessa ei ole voitu osoittaa, että pyörän pultteja olisi löystytetty ilkivaltaisesti, eikä korvausta siten voida maksaa ilkivaltaturvasta. Vakuutusyhtiö on korvannut asiakkaalle vakuutuksen kolarointiturvasta ajoneuvon jarrulevyn, alapallonivelen ja alatukivarren korjaamistöiden kustannukset, jotka ovat vakuutusehtojen mukaan kolarointiturvasta korvattavaa vahinkoa. Sen sijaan irronneen renkaan aiheuttamia vaurioita ei vakuutuksesta korvata, sillä kysymys on ajoneuvon oman osan ajoneuvolle itselleen aiheuttamasta vahingosta, eikä vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittaneen syyn aiheuttamasta vauriosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.3 (Ilkivaltaturva) mukaan ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

Vakuutusehtojen kohdan 4.4 (Kolarointiturva) mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, jonka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

  • tieltä suistumisesta
  • tien sortumisesta
  • törmäyksestä tai
  • muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä

 

Kohdan 4.4.2 (Kolarointiturvan rajoitukset) mukaan turvasta ei korvata vakuutuskohteen, sen osan tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumista, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä […].

Kohdan 4.11 (Esinevakuutuksen yhteiset rajoitukset) mukaan hirvi-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, pysäköinti-, varkaus- ja keskeytysturvasta […] ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, miltä osin vakuutusyhtiön tulee korvata vahingoittuneen ajoneuvon korjauskustannukset kaskovakuutuksesta. Kysymys on lisäksi siitä, tuleeko korvaus maksaa kolarointiturvan sijaan ilkivaltaturvasta.

Tuliko vahinko korvata ilkivaltaturvasta?

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan ilkivaltaturvasta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat tahallisesta vahingonteosta ja joiden tapahtuma-aika ja -paikka voidaan yksilöidä. Saadakseen korvausta ilkivaltaturvasta asiakkaan tulee siis voida osoittaa, että kysymys on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritetusta vakuutuksen kohteen vaurioittamisesta.

FINE toteaa, ettei asiakkaan kaskovakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle lähtökohtaisesti ole rajattu tietyntyyppisiä ilkivaltavahinkoja, vaan korvattavaksi voivat tulla monen tyyppiset ilkivaltaisesti aiheutetut vahingot. Korvauksen saamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että asiakas näyttää kysymyksessä olevan nimenomaan ilkivaltaturvasta korvattavaksi tuleva vahinko. Tässä tapauksessa korjaamo on ilmoittanut vakuutusyhtiön tarkastajalle epäilevänsä, että kysymys olisi ilkivallasta tai varkauden yrityksestä. FINElle toimitetun asiakirjaselvityksen mukaan korjaamon esittämä epäily ilkivallasta on yleisluontoinen toteamus, eikä korjaamo ole pyydettäessäkään tarkentanut mihin sen käsitys ilkivallasta perustuu. Pelkkä korjaamon yleisluontoinen ja tarkentamaton epäily ilkivallasta ei riitä osoittamaan sitä, että kysymys olisi vakuutusehdoissa tarkoitetusta ilkivaltavahingosta, eikä asiassa ole esitetty muutakaan selvitystä joka antaisi olettaa, että kysymyksessä olisi nimenomaan tahallinen vahingonteko. Näistä syistä FINE katsoo jäävän näyttämättä, että kysymyksessä olisi ilkivaltavahinko ja pitää vakuutusyhtiön päätöstä korvata vahinko kolarointiturvasta asianmukaisena.

Kolarointiturvan korvauspiiri

Kolarointiturvasta korvataan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle tieltä suistumisesta, tien sortumisesta, törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Korvauskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että mikäli auton rengas lähtee irti ja irrotessaan vaurioittaa autoa, ei vahinkoa korvata kaskovakuutuksesta, koska kyse on ajoneuvon oman osan ajoneuvolle itselleen aiheuttamasta vahingosta. Jos kuitenkin auto renkaan irti lähdettyä osuu maahan, syntyy maahan törmäyksessä kolarointiturvasta korvattavaa törmäysvahinkoa. Vakuutusyhtiö on korvannut kolarointiturvasta ajoneuvon jarrulevyn, alapallonivelen ja alatukivarren korjaamistöiden kustannukset, jotka FINElle esitetyn asiakirjaselvityksen perusteella vastaavat ajoneuvon vahingoista sitä osaa, joka on aiheutunut maahan törmäyksestä. Irronneen renkaan ajoneuvolle itselleen aiheuttamat vauriot eivät asetu minkään ehtokohdassa 4.4 esitetyn kolarointiturvan korvauspiirin alakohdan alle, eikä niitä siten voida pitää kolarointiturvasta korvattavana vahinkona.

FINE toteaa vielä, että tässä ratkaisusuosituksessa esitetyt tulkinnat vastaavat Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee muun muassa tapauksista VKL 171/15, VKL 164/14 ja VKL 263/13.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.                                                                                

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Puhakka

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia