Haku

FINE-012117

Tulosta

Asianumero: FINE-012117 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Lakipykälät: 3

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Rajoitusehto. Käyttövesiputkeen osuneesta naulasta aiheutunut vesivahinko. Oliko kyse vakuutusehdoissa määritellystä äkillisesti syntyneestä vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja R Oy oli tehnyt erään asuinkerrostalon viidennen kerroksen huoneistossa pinnoitteiden korjaustöitä. Vaatehuoneen jalkalistoja kiinnitettäessä naula oli lävistänyt seinän sisälle suojaputkeen asennetun kuparisen pesukoneen käyttövesijohdon. Huoneistokorjaus oli valmistunut 22.3.2017, mutta putken rikkoutumisesta johtunut alapuolisiin huoneistoihin ulottunut vesivahinko havaittiin vasta 19.6.2017. Vesi oli päässyt kastelemaan putkieristeitä huoneistojen keittiöiden ja pesuhuoneiden välisessä hormissa. Myös hormia ympäröivä seinärakenne oli kastunut.

R Oy on hakenut korvausta vesivahingon aiheuttamista 11 197,33 euron kustannuksista toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellä 22.6.2017 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska kyse ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta. Vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta vahinkoja, joiden syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäksi vakuutusehdossa edellytettiin, että myös vahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Koska asunnon remontti oli saatu päätökseen 22.3.2017 ja kosteusvahinko oli todettu 19.6.2017, vahinko oli aiheutunut hitaasti pitkän ajan kuluessa eikä sitä korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

R Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta. R Oy on lausunut, että vakuutusyhtiö oli sekoittanut vakuutustapahtuman eli vastuuperusteen synnyttävän "varsinaisen vahingon" ja vahingon seurauksena syntyneen taloudellisen tappion eli "korvattavan vahingon". Tässä tapauksessa varsinainen vahinko oli naulan ampuminen vesijohtoon ja korvattavana vahinkona siitä syntyneen vuodon aiheuttama kustannus. Kyse ei siten ollut rajoitusehdossa mainitusta kosteudesta tai vedestä aiheutuneesta vahingosta. Naula oli tunkeutunut vesijohtoon vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti ja odottamattomasti, mistä oli välittömästi syntynyt tapahtumaketju, jonka seurauksena vettä oli päässyt valumaan rakenteisiin. Vakuutuslautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan erilaiset putkivuodot olivat lähtökohtaisesti äkillisiä ja ennalta arvaamattomia.

Vesijohtoputki oli ollut suojaputken sisällä, mistä johtuen vauriot oli havaittu vasta viiveellä. R Oy:n käsityksen mukaan sillä ei kuitenkaan ollut merkitystä, milloin vahingon seuraukset oli havaittu. Epäselvää vakuutusehtoa tuli tulkita vakuutuksenantajan vahingoksi ja vakuutuksen rajoitusehtoja tuli tulkita suppeasti. Vakuutusyhtiö oli tässä tapauksessa tulkinnut vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 rajoitusta laajentavasti niin, että vahinkoa ei korvattu, kun vesi oli jotenkin mukana vahinkotapahtumassa. Koska itse vahinkotapahtuma ei ollut syntynyt vedestä, vakuutusyhtiön laajentava tulkinta oli virheellinen. Joka tapauksessa se, miten rajoitusehtoa tuli asiaan soveltaa, oli epäselvää, joten tulkinta oli tehtävä vakuutusyhtiön vahingoksi.

Vesi oli tulvinut vesijohtoon syntyneestä reiästä äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vuoto oli alkanut välittömästi reiän synnyttyä ja korvattava vahinko oli syntynyt noin kahden kuukauden kuluessa. Yleensä kosteusvahingot syntyivät vuosien tai jopa kymmenien vuosien kuluessa, jollaisia vahinkoja rajoitusehdolla lienee tarkoitettu.

R Oy:n mielestä vakuutusehtojen tulkinnassa tuli huomioida myös se, että R Oy oli vakuutussopimuslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö. Tältä osin vakuutusehtojen tulkintaan vaikuttivat R Oy:n hyväksi kuluttajansuojalain 4 luvun sopimuksen tulkintaa koskevat säännökset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohtaan 5.2.14 ja lausunut päätöksensä olleen vakuutusehtojen mukainen, joten sen muuttamiseen ei ollut perusteita. Toiminnan vastuuvakuutus rakentui ajatukselle, että kosteudesta tai vedestä aiheutuvia vahinkoja ei korvattu lainkaan. Poikkeuksena oli vahinko, jonka syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen oli tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Jotta vakuutus korvaisi vahingon, edellytettiin siis, että laitteeseen tai rakennukseen oli ensin äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ja toiseksi, että myös vahinko, kuten vaurio, rakenteen kostuminen tai muu sellainen, oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tarkoituksena oli rajata korvauspiirin ulkopuolelle pitkän ajan kuluessa syntyneet kosteus- ja vesivahingot. Kuten rajoitusehdossa todettiin, tapahtuma ei ollut äkillinen ja odottamaton, kun se perustui esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen. Viimeksi mainitusta oli kyse muun muassa, kun vesi pääsi vuotamaan useamman kuukauden ajan rakenteisiin. Siten tässä tapauksessa laitteeseen tai rakennukseen tullut vika ja puute eli reikä putkeen oli sinänsä syntynyt äkillisesti ja nopeasti, mutta itse vahinkoseuraamus eli rakenteen kostuminen oli syntynyt hitaasti putken vuodettua lähes kolmen kuukauden ajan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko R Oy:n toteuttaman huoneistokorjauksen yhteydessä huoneiston seinärakenteen sisälle asennettuun käyttövesijohtoon osuneen naulan aiheuttamaa vesivahinkoa pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä, kun alapuolisiin asuinhuoneistoihin ulottunut vahinko oli havaittu vasta lähes kolmen kuukauden kuluttua asennustyön valmistumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 23.2.2017 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14 mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on R Oy:lle myöntämäänsä toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa pääsääntöisesti rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset vesivahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vesivahingon korvattavuudelle on vielä asetettu se, että kosteudesta tai vedestä aiheutuvan vahingon täytyy myös syntyä äkillisesti.

Vakuutuslautakunnalle tässä tapauksessa toimitetun selvityksen perusteella vesivahinko oli aiheutunut siitä, että R Oy:n kiinnittäessä huoneiston vaatehuoneen jalkalistoja naulaimella yksi nauloista oli lävistänyt seinän sisälle suojaputkeen asennetun kuparisen käyttövesijohdon. Lautakunta katsoo, että kuvatulla tavalla tapahtuneessa käyttövesiputken rikkoutumisessa on ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 poikkeusmääräyksen mukaisesta rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta. Mainittu äkillinen vika putkeen on syntynyt jossain vaiheessa 22.3.2017 valmistuneen huoneiston korjaustyön aikana.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että vettä on naulan putkeen osumisesta lähtien päässyt valumaan paineen alaisesta putkesta rakennuksen rakenteisiin ja aiheuttamaan niissä vähitellen laajenneen kosteusvaurion. Vuodon aiheuttaneen vian sijaittua tässä tapauksessa piilossa rakenteiden sisällä itse vahinko eli vuodon aiheuttamat seuraukset olivat tulleet ilmi vasta pitemmän ajan kuluttua 19.6.2017 kosteuden leviämisen myötä eli vajaat kolme kuukautta R Oy:n asennustöiden päättymisen jälkeen. Lautakunta toteaa, että vakuutusehdon sanamuodon mukaan vahingon korvattavuus on kytketty ainoastaan siihen seikkaan, oliko vahinko syntynyt äkillisesti, muttei siihen, milloin vahinko oli havaittu tai se olisi ylipäätään ollut mahdollista havaita.

Vakuutuksenottaja ei yleensä vapaudu puheena olevan kaltaisia kosteus- ja vesivahinkoja koskevasta tuottamukseen perustuvasta vahingonkorvausvelvollisuudestaan vain sillä perusteella, että vahinkoseuraamuksen syntyminen on mahdollisesti vienyt jonkin aikaa. Vaikka asiaan sovellettavien vakuutusehtojen perusteella vakuutuksenottajan saama vakuutussuoja jääkin sanotusta syystä satunnaiseksi, lautakunta katsoo, ettei vakuutusehtojen kohta 5.2.14 ole sisällöltään sinänsä epäselvä. Rajoitusehdon perusteella pääosa tässä tapauksessa aiheutuneesta vesivahingosta jää siten R Oy:llä voimassa olleen toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa kuitenkin on edellä lausutun mukaisesti ilmeistä, että käyttövesiputki oli alkanut vuotaa heti naulan siihen osuttua. Jo tämän äkillisesti tapahtuneen vuodon alkamisen vuoksi R Oy:n korjaustyön alaisen huoneiston osalta seinä- ja hormirakenteet olisi pitänyt putken korjaamiseksi ja rakenteiden kuivattamiseksi avata. Sen sijaan alapuolisten huoneistojen vahinkojen osalta on ollut kyse vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta hitaasti syntyneestä vahingosta.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta ei ole voinut ottaa kantaa korvattavan vahingon määrään, mutta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen ja määrittämään ja korvaamaan kyseisen huoneiston vaatimien korjaustöiden osuuden vesivahingon korjauskustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee vahingon uudelleen ja korvaa R Oy:n korjaustyön alaisena olleen huoneiston osalta seinä- ja hormirakenteiden vahinkojen korjauskustannukset.

Ratkaisusuositus syntyi äänin 3-3. Ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Makkula ja Nyyssölä. Jäsenten Akselinmäki, Jaakkola ja Sarpakunnas eriävä mielipide on liitteenä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Eri mieltä olleiden jäsenten mielipide

Jäsenet Akselinmäki, Jaakkola ja Sarpakunnas:

Kosteusvahingon osalta toteamme, että toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on R Oy:lle myöntämäänsä toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa pääsääntöisesti rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset vesivahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vesivahingon korvattavuudelle on vielä asetettu se, että kosteudesta tai vedestä aiheutuvan vahingon täytyy myös syntyä äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tapahtuma ei ole vakuutusehtojen mukaan äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai toistuviin tapahtumiin.

Toimitetun selvityksen perusteella vesivahinko oli aiheutunut siitä, että R Oy:n kiinnittäessä huoneiston vaatehuoneen jalkalistoja naulaimella, yksi nauloista oli lävistänyt seinän sisälle suojaputkeen asennetun kuparisen käyttövesijohdon. Katsomme, että kuvatulla tavalla tapahtuneessa käyttövesiputken rikkoutumisessa on ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 poikkeusmääräyksen mukaisesta rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta. Mainittu äkillinen vika putkeen on syntynyt jossain vaiheessa 22.3.2017 valmistuneen huoneiston korjaustyön aikana.

Vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on kuitenkin myös se, että vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tapahtuma ei ole vakuutusehtojen mukaan äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai toistuviin tapahtumiin. Pidämme ilmeisenä, että vettä on naulan putkeen osumisesta lähtien päässyt valumaan paineen alaisesta putkesta rakennuksen rakenteisiin ja aiheuttamaan niissä vähitellen laajenneen kosteusvaurion. Vuodon aiheuttaneen vian sijaittua tässä tapauksessa piilossa rakenteiden sisällä itse vahinko eli vuodon aiheuttamat seuraukset olivat tulleet ilmi 19.6.2017 kosteuden leviämisen myötä eli vajaat kolme kuukautta R Oy:n asennustöiden päättymisen jälkeen. Katsomme siten, ettei virheen aiheuttama kosteusvahinko ole syntynyt äkillisesti vaan kyseessä on ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla hitaasti ja vähitellen syntynyt vahinko, joka on syntynyt hitaasti ja vähitellen, kun vettä on kuukausien ajan päässyt valumaan reiästä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta. Käyttövesiputken korjauksen osalta suositamme vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen korjauskustannuksista.

Tulosta