Haku

FINE-012042

Tulosta

Asianumero: FINE-012042 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.08.2018

Matkan peruuntuminen. Täysiaikainen raskaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu M.H. ja hänen puolisonsa varasivat lomamatkan Balille 27.5.2017 ja matkalle oli ollut tarkoitus lähteä aikavälillä 8.3.2018 – 16.3.2018. Matkan varaamisen jälkeen M.H:n puolisolla todettiin raskaus 7.8.2017, jolloin raskausviikkoja oli tutkimusten mukaan 8+1. Matkan alkaminen olisi näin ollen sijoittunut raskausviikoille 38 ja 39 lasketun ajan ollessa 20.3.2018. M.H. ja hänen puolisonsa peruivat matkan 26.1.2018, koska hoitavat lääkärit olivat kieltäneet matkustamisen raskauden ollessa liian pitkällä. Todistuksen mukaan M.H:n puoliso ei myöskään saisi enää lentolupaa lähes täysiaikaisen raskauden vuoksi.

M.H. haki korvausta matkan peruuntumisesta matkavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan korvausta matkan peruuntumisesta ei voida suorittaa, koska raskaus ei ole vakuutusehdoissa tarkoitettu sairaus, joka olisi peruste matkan peruuntumisen korvaamiselle.

Asiakkaan valitus

M.H. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan M.H. perustelee seikkaperäisesti, miksi puolison raskauden takia peruuntunut matka on vakuutusehtojen mukaan korvattava. Näkemyksensä tueksi M.H. viittaa erityisesti asiassa konsultoitujen lääkäreiden lausuntoihin, joissa kaikissa todetaan yksimielisesti, että M.H:n puolison matkustaminen maaliskuussa 2018 on lääketieteellisistä syistä ehdottomasti kielletty.

M.H. toteaa myös, että vakuutusehdoissa ei kuitenkaan määritellä sairautta, eivätkä vakuutusehdot sulje pois raskautta matkan peruuntumiseen johtavista syistä. Raskaudella on oma koodinsa ICD-tautiluokituksessa, jossa se määritellään terveyteen vaikuttavaksi tilaksi kuten sairaus. Näkemyksensä tueksi M.H. viittaa myös Vakuutuslautakunnan suositukseen VKL 354/06, jonka mukaan raskauteen voi liittyä äidille- ja sikiölle hengenvaaraa aiheuttavia lääketieteellisiä tekijöitä, joiden aiheuttama matkan peruuntuminen on vakuutusehtojen mukaisesti korvattava. M.H. katsoo, että hänen puolisonsa tapauksessa ovat tällaiset perusteet käsillä.

M.H. viittaa antamiinsa selvityksiin, joiden mukaan raskaudentila on alkanut matkan varaamisen jälkeen eli on täten ollut äkillinen ja odottamaton tila. Lisäksi normaaliin raskauteen kuuluvat myös äkilliset käänteet tilan etenemisessä. Lääketieteellisin perustein lääkärit ovat kieltäneet matkustamisen kyseisenä ajankohtana. Koska lääkärit ovat raskauteen liittyvien lääketieteellisten syiden perusteella kieltäneet lentämisen, matkan peruuntuminen on korvattava vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö selostaa asian käsittelyn kulun sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin. Vastineessaan yhtiö myös toistaa asiassa annetuissa korvauspäätöksissä lausutun.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että kotivakuutukseen sisältyvästä matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen niillä perusteilla, jotka mainitaan vakuutusehdoissa. Vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee aiheutua pakottavasti läheisen henkilön äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Sairautta ei tarkemmin ole määritelty vakuutusehdoissa. Matkavakuutusehtojen sairauskäsite jäisi näin ollen tulkinnanvaraiseksi. Nykyisessä sopimusoikeudessa sopimuksen sanamuoto on ensisijainen tulkintamenetelmä. Sanamuotoa tulkittaessa otetaan huomioon yleiskielen merkitys ja ammattisanasto. Kun tulkitaan kuluttajasopimusta, epäselvää ehtoa tulkitaan kuluttajan hyväksi. Edellytyksenä on kuitenkin, että kuluttajan käsitykseen voidaan ehdon tulkinnanvaraisuuden takia myös objektiivisesti päätyä.

Yleisen korvauskäytännön ja Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön perusteella normaalista raskaudesta poikkeava äkillinen komplikaatio on katsottu vakuutusehdoissa tarkoitetuksi äkilliseksi sairastumiseksi. Vakuutuslautakunnan ratkaisussa 354/06 todetaan myös, että raskauskomplikaatioille ei ole asetettu rajoituksia. Yhtiö toteaa kuitenkin, että koska edellä mainitussa lautakuntaratkaisussa on katsottu nimenomaan raskauskomplikaatio sellaiseksi syyksi, jonka perusteella matkan peruuntuminen on tullut korvata, niin tällöin on tulkittava, että normaalisti edennyt raskaus ei ole sellainen sairaus, jota ehdossa tarkoitetaan.

Asiassa saadun selvityksen perusteella kyse on kuitenkin ollut normaalista raskaudesta ilman komplikaatioita. Lentämisen tuottama riski komplikaatioille tai muille vaivoille äidille tai vauvalle raskauden loppukauden aikana ei ole komplikaatio itsessään. Se, että lentokielto määrätään raskauden loppukaudelle, ei merkitse sitä, että kyse olisi komplikaatio, joka olisi aiheuttanut lentokiellon tai matkan peruuntumisen. Kuten todettu, mikään asiassa ei osoita, että M.H:n puolisolla olisi ollut jokin raskauskomplikaatio, joka on aiheuttanut matkan peruuntumisen. Raskaus ei, kuten yllä on jo todettu, itsessään ole korvattava komplikaatio tai sairaus.

Edellä selostamillaan perusteilla yhtiö katsoo, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaan matka peruuntunut vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä sairastumisesta johtuen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen 95.3.4 kohdan mukaan matkan peruuntumisen tulee aiheutua vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta, tai vaihtoehtoisesti läheisen henkilön äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että korvauskäytännössä yleisesti sekä myös sen omassa ratkaisukäytännössä on katsottu, että raskaustila, joka kestää normaalisti noin 40 viikkoa, ei ole sairaus. Normaalista raskauden kehityksestä poikkeavan äkillisen komplikaation lautakunta on sen sijaan katsonut ehtojen tarkoittamaksi äkilliseksi sairastumiseksi.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevissa lääkärintodistuksessa ei todeta mitään poikkeavaa M.H:n puolison raskauden kulkuun liittyen. Jokaisessa muussa lääketieteellisessä asiakirjassa todetaan, että kyseessä on normaali raskaus tai ollaan kirjoitettu diagnoosiksi Z32.1. Lausunnoissa matkalle lähtemistä ei suositella, koska matkustusaika sijoittuu normaalisti etenevän raskauden loppuun, jolloin lentäminen ei ole sallittua.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaalla ei ole todettu raskauskomplikaatiota tai muuta normaalista raskaudesta poikkeavaa sairausoireilua, vaan asiakkaan tapauksessa kyseessä ovat käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella olleet normaaliin raskauden etenemiseen liittyvät oireet ja esteet matkustamiselle. Vaikka normaalisti etenevä raskaus voi aiheuttaa matkan peruuntumisen, ei kyseessä tällöin kuitenkaan ole sairastuminen. Sillä seikalla, ettei raskaus ollut alkanut taikka ollut vakuutettujen tiedossa ennen matkan alkamista, ei ole merkitystä asiaa arvioitaessa. Koska nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen korvataan äkillisestä sairastumisesta johtuen, ei Vakuutuslautakunnalla ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia