Haku

FINE-011930

Tulosta

Asianumero: FINE-011930 (2019)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2019

Lakipykälät: 73

Korvattava vakuutustapahtuma. Äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Tapahtumatiedot                                                                                                                        

Vakuutuksenottaja H Oy:ltä oli tilattu puunjalostuslaitoksen uuden puunkuorimarummun kannattelemiseen tarkoitettujen erään toisen yrityksen toimittamien renkaiden massatäyttö. Renkaita oli 136. Renkaiden paikalleen asennuksen jälkeen tehtaalla 5.11.2014 pidetyssä katselmuksessa oli havaittu, että renkaat painuivat sallittua enemmän kasaan jo tyhjän kuorimarummun painosta eikä niitä sen vuoksi voitu käyttää. Kuorimarummun laitetoimittaja reklamoi 17.11.2014 asiasta renkaiden toimittajalle, joka puolestaan reklamoi 18.11.2014 virheellisestä suorituksesta H Oy:lle. Asiakirjojen mukaan H Oy velvoitettiin sittemmin hovioikeuden 21.12.2016 antamalla tuomiolla korvaamaan renkaiden toimittajalle uusien renkaiden hankkimisesta aiheutuneet 130 954,39 euron kustannukset.

H Oy:n yritysvakuutuksen omaisuusvakuutusturvaan oli sisällytetty myös asiakkaiden vakuuttamatonta omaisuutta 50 000 euroon saakka. H Oy on vaatinut renkaiden toimittajalle aiheutuneen vahingon perusteella vakuutusyhtiöltä mainitun 50 000 euron enimmäiskorvausmäärän maksamista. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen päätöksellään 29.5.2017 katsoen, ettei kyseessä ollut vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu työvirheestä käsiteltävänä olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Lisäksi vahingosta olisi tullut ilmoittaa vuoden kuluessa tapahtuneesta. H Oy oli ilmoittanut vuonna 2014 sattuneesta vahingosta vasta vuonna 2017, joten korvausta ei senkään vuoksi voitu maksaa.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

H Oy vaatii vakuutuskirjan mukaisen korvauksen maksamista vedoten siihen, että käräjäoikeuden tuomion mukaan renkaiden massatäyttö oli suoritettu teknisesti täysin asianmukaisesti, mutta liian suuren painuman vuoksi renkaat eivät olleet soveltuneet käyttöön. Sopimuksen mukaan H Oy oli vastannut tuotteen toimivuudesta mainitussa käyttötarkoituksessa, joten se oli tuomittu maksamaan uusien renkaiden hankintakulut. Hovioikeus oli vahvistanut käräjäoikeuden päätöksen 21.12.2016. Kyse ei ollut rajoitusehdossa mainitusta työvirheestä. Renkaiden liian suuri painuma raskaan kuorimarummun alla oli äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma ja renkaat olivat käyttökelvottomia. Kyseinen 50 000 euron vakuutus oli otettu massatäyttöä varten.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että omaisuusvakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon. Tässä tapauksessa renkaille ei ollut tapahtunut mitään vakuutusehtojen edellyttämää äkillistä ja ennalta arvaamatonta suoranaista omaisuusvahinkoa. Vakuutusyhtiölle myöhemmin ilmoitettujen oikeuden päätösten mukaan H Oy oli suorittanut työnsä teknisesti asianmukaisesti. Se, että massatäytetyt renkaat eivät soveltuneet käyttötarkoitukseensa, ei johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta kuten rikkoutumisesta. Tilaussopimus oli ollut puutteellinen muun muassa renkaiden painumaa koskeneiden vaatimusten osalta. Sopimusvelvoitteen puutteellinen suorittaminen ei ollut omaisuusvakuutuksesta korvattava suoranainen esinevahinko.

Sopimusehdot

Asiaan sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden omaisuusvakuutusehtojen kohdan 201.1, korvattavat vahingot, mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon.

Ratkaisusuositus

H Oy on vaatinut vakuutuskorvausta omaisuusvakuutukseensa sisältyneestä asiakkaidensa vakuuttamattoman omaisuuden vakuutusturvasta. FINE toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon. Vakuutuskirjan mukaan kyseinen vakuutusturva on koskenut H Oy:n toimipaikassa olevaa omaisuutta.

Tässä tapauksessa FINElle on toimitettu asiaa koskevana selvityksenä H Oy:n ja renkaiden toimittajan välistä vahingonkorvausasiaa koskenut käräjäoikeuden 14.4.2016 antama tuomio, jonka hovioikeus on H Oy:n ilmoittaman mukaan 21.12.2016 pysyttänyt. Käräjäoikeus on katsonut tuomiossaan näytetyksi, että H Oy oli suorittanut renkaiden massatäytön teknisesti täysin asianmukaisesti. Liian suuren painuman vuoksi renkaat eivät kuitenkaan olleet soveltuneet aiottuun käyttötarkoitukseensa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kyseisiä renkaita ei ollut kohdannut niiden ollessa H Oy:n hallinnassa mikään äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. FINEn näkemyksen mukaan sellaisena tapahtumana ei esimerkiksi voida pitää H Oy:n renkaisiin tarkoituksellisesti kohdistamaa työsuoritusta. Muutoinkaan H Oy:n työsuorituksessa eli renkaiden täytössä ei ole kuvattu sattuneeksi mitään renkaita vaurioittanutta virhettä, vaan H Oy:n työsuoritus on ollut sinänsä asianmukainen. Kyse on ollut ainoastaan siitä, että työn lopputulos ei ollut saavutetuilta ominaisuuksiltaan vastannut renkaiden aiottua käyttötarkoitusta. H Oy:n perusteena esittämä kuorimarummun aiheuttama renkaiden odotettua suurempi painuma ei ole ollut itse renkaita vaurioittanut äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Renkaat eivät myöskään ole olleet enää luovuttamisensa jälkeen H Oy:n vakuutuksen kohteena.

Koska edellä todetuin perustein kyseessä ei ole ollut korvattava vakuutustapahtuma, FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvastuuta omaisuusvakuutuksen perusteella.

Siltä osin kuin vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 29.5.2017 vedonnut myös siihen, että vuonna 2014 sattuneesta vahingosta olisi tullut ilmoittaa vuoden kuluessa tapahtuneesta, FINE toteaa, että vakuutussopimuslain 73 §:n 1 ja 2 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia