Haku

FINE-011856

Tulosta

Asianumero: FINE-011856 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2018

Vuotovahinko. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Näyttövelvollisuus. Asumis- ja muuttokustannusten korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle puhelimitse 23.10.2017, että hänen vuokraamassaan asuinhuoneistossa on käynyt jokin vesivahinko. Taloyhtiön tekninen isännöitsijä oli 1.11.2017 tehnyt asunnossa tarkastuksen, jossa oli todettu rakenteiden kastumisvaurioita. Vuokranantajan toimeksiannosta 17.11.2017 tehdyssä vahinkokartoituksessa ei ollut havaittu vuotoa katolta, vesiputkista tai viemäreistä. Uudessa tarkastuksessa 4.12.2017 oli löydetty katolta reikä, josta vettä oli valunut asiakkaan asunnon makuuhuoneeseen.

Asiakas oli muuttanut asunnosta pois rakenteiden korjaustöiden vuoksi. Hän ei ollut palannut asuntoon takaisin.

Vakuutusyhtiö on 14.12.2017 tekemässään korvauspäätöksessä katsonut, ettei kyse ole vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä tai ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta. Vahinko on johtunut puutteellisesta vedeneristyksestä. Uudessa korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö on 17.7.2018 maksanut kattovuodon johdosta korvausta lisääntyneistä asumiskuluista ja muuttokustannuksista 204 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että vesivahinko on seurausta äkillisestä ja yllättävästä tapahtumasta. Vakuutusyhtiön päätös on kumottava. Vakuutuksenottajalle tulee maksaa korvaus siitä vahingosta, joka hänelle on aiheutunut asunnossa tapahtuneen vesivahingon johdosta.

Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan huoneistossa tapahtui vesivuoto, jonka jälkeen hän välittömästi teki vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle puhelimitse 23.10.2017. Taloyhtiön isännöitsijä tarkasti 1.11.2017 kylpyhuoneen kunnon ja ilmoitti, että keittiössä on kosteutta ja että kylpyhuone tulee korjata. Vesivuoto toistui 15.11.2017, kun vakuutuksenottaja kävi perheineen kylpyhuoneessa suihkussa. Peseytymisen jälkeen vesi tulvi molempiin yläkerran makuuhuoneisiin, mikä edelleen pahensi vesi- ja kosteusvaurioita.

Vakuutuksenottaja katsoo vakuutusyhtiön tehneen virhearvion. Veden tulviminen ei johtunut rakenteellisesta kulumisesta, rakennusvirheestä tai vääränlaisesta käytöstä. Se aiheutui nimenomaisesti putkiston tulvimisesta huoneiston yläkertaan ja rakenteita pitkin alakertaan.

Lisäkirjelmässään 10.7.2018 vakuutuksenottaja viittaa RN Oy:n 4.12.2017 päivättyyn tarkastusraporttiin ja täsmentää vaatimuksiaan siten, että vesivahinko on aiheutunut kattoon yllättäen tulleesta reiästä. Kyseinen tapahtuma on ollut äkillinen, koska vettä tuli huoneistoon näkyviin yllättäen eikä tihkumalla pidemmän ajan kuluessa.

Vakuutuksenottajalle on aiheutunut vesivahingosta muuttokuluja ja tilapäisen asunnon kuluja. Hän on vesivahingon takia joutunut muuttamaan kodistaan ja vuokraamaan kalliimman asunnon tilalle. Korvattavaa vahinkoa on vanhan ja uuden asunnon välinen erotus.  Vakuutusyhtiön korvausvastuuta ei poista se, että vakuutuksenottaja ei muuta takaisin kyseiseen huoneistoon. Vakuutuksenottajan tarkoituksena oli palata takaisin vahingoittuneeseen huoneistoon sen korjauksen jälkeen, mutta vuokranantajan kanssa tehdyllä sopimuksella vuokrasuhde oli kuitenkin päättynyt 22.3.2018.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingon korvattavuus ratkaistaan vakuutussopimuksen ehtojen perusteella. Korvattavuuteen ei vaikuta se, onko kiinteistön omistaja, vuokranantaja tai vuokralainen korvausvastuussa vahingosta.

Lähtökohtaisesti putkistojen vuotovahingot korvataan kotivakuutuksesta. Tässä tapauksessa kiinteistön missään putkistossa tai viemäreissä ei ole todettu vuotoja. Kyse ei siten ole putkistovuodon aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusyhtiö pitää ilmeisenä, että suihkuvesiä on päässyt rakenteisiin. Tälle ei ole muuta syytä kuin vedeneristyksen puutteellisuus.

Vakuutuksenottajalla on velvollisuus esittää näyttö siitä, että hänelle on sattunut vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Tällaista selvitystä ei ole toimitettu. Vahingon ei ole voitu osoittaa aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.

Vakuutuksenottaja ei ole valituksessaan kertonut, mistä kustannuksista hän hakee korvausta. Vakuutusyhtiö on käsitellyt valitusta esinevakuutuksen kohteena olevan omaisuuden eli huoneiston kiinteiden sisustusten ja tilapäisten asumiskustannusten osalta.

Koska kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vuotovahingosta, kiinteiden sisustusten korjauskustannuksia tai tilapäisiä lisääntyneitä asumiskustannuksia ei korvata vakuutuksesta tältä osin.

Vakuutuksenottajan lisäkirjelmän jälkeen vakuutusyhtiö on sähköpostiviestissään ja korvauspäätöksessään 17.7.2018 katsonut, että huoneistossa on kattovuodon vuoksi sattunut vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa. Vakuutusyhtiön mielestä kattovuodosta aiheutuneen vahingon korjausaika voi olla korkeintaan pari viikkoa. Kattovuodon takia huoneisto ei olisi ollut asumiskelvoton ja korjaustoimia olisi tehty vain yhdessä huoneessa. Kattovuodon johdosta vakuutusyhtiö on korvannut ylimääräisiä asumiskuluja 1 kuukauden ajalta. Kohtuullisiksi katsotuista muuttokustannuksista vakuutusyhtiö on korvannut 50 prosenttia, koska huoneistossa on 2 vaurioiden aiheuttajaa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut RN Oy:n kartoitusraportit 17.11.2017 ja 4.12.2017. Ensin mainitun raportin mukaan tarkastuksessa ei ole havaittu vuotoa katolta, vesiputkista tai viemäreistä. Kartoituksessa ei ole selvinnyt, mistä vesi on päässyt yläkerran lattialle. Jälkimmäisen raportin mukaan rakennuksen katolta oli löytynyt reikä, koska katon peltisauma oli auennut lumiesteen kohdalta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja osoittanut kylpyhuoneessa ja keittiössä sekä muissa niiden lähellä olevissa huonetiloissa havaittujen rakenteiden kastumisvaurioiden aiheutuneen vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.

Lisäksi asiassa on kysymys lisääntyneiden asumiskustannusten ja muuttokustannusten korvaamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 (Vakuutusturvan sisältö, laaja turva) mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat muun muassa vuoto- ja rikkoutumisvahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 (Muut korvattavat kustannukset, tilapäinen asuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan [vakuutusyhtiön] etukäteen hyväksymät kohtuulliset, ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaavat kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuu vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta tämän sopimuksen perusteella korvattavasta vahingosta, jonka vuoksi vakuutettu joutuu tilapäisesti muuttamaan vakinaisesta asunnosta muualle.

Ehtokohdan 3.2.3 toisen kappaleen mukaan kustannuksista korvataan 90 prosenttia enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset ylimääräiset kustannukset, josta vähennetään säästyneet kustannukset, kuten matkakustannukset ja vahingoittuneen asunnon vuokrakustannukset. Korvattavista kustannuksista vähennetään lisäksi omavastuu.

Vakuutusehtojen kohdan 3.3 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata (muun muassa) vahinkoa, joka on aiheutunut irtaimistolle itselleen käsittely- tai käyttövirheestä tai perustamis- tai rakennusvirheestä.

Kotivakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvausmenettely, korvauksen hakijan velvollisuudet, VSL 69, 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava [vakuutusyhtiölle] sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen [vakuutusyhtiön] vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös [vakuutusyhtiön] mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Asian arviointi

Asiassa on kiistaa siitä,

  • onko kylpyhuoneen, keittiön ja niiden lähellä olevien huonetilojen rakenteiden kastuminen aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta, ja
  • onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus maksaa vakuutuksenottajalle korvausta ylimääräisistä asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muista vastaavista kustannuksista, kun vakuutuksenottaja on vahingon vuoksi tilapäisesti muuttanut vakinaisesta asunnosta muualle.

 

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on kyse kahdesta erillisestä vahingosta. Kylpyhuoneen ja keittiön sekä niiden lähellä olevien rakenteiden kastumisvahingot on todettu 1.11.2017 ja 17.11.2017 tehdyissä tarkastuksissa. Katon rikkoutuminen on todettu 4.12.2017 tehdyssä tarkastuksessa. Kattovuodon seurauksena asunnon 2. kerroksessa olevan makuuhuoneen seinään on tullut vaurioita.

Kylpyhuoneen, keittiön ja muiden huoneiden kastumisvahinko

Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että yläkerran kylpyhuoneen ja sen ympärillä olevien tilojen sekä alakerran keittiön, olohuoneen ja eteisen rakenteiden kastumisen on aiheuttanut vakuutusehtojen määrittelemä äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma.

Vakuutusehtojen mukaan muita kustannuksia ja tilapäisestä asumisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vain, jos kyse on vakuutussopimuksen perusteella korvattavasta vahingosta.

Vahinkokartoitusraportin mukaan vesiputkissa tai viemäreissä ei ole havaittu vuotoja. Rakenteiden kastumisen ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ole osoitettu aiheutuneen vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotovahingosta tai muustakaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta.

Koska kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta, vakuutuksenottajalla ei ole vakuutussopimukseen perustuvaa oikeutta saada korvausta tilapäiseen muualla asumiseen liittyneistä ylimääräisistä tai muistakaan kustannuksista.

Kattovuoto

Vakuutusyhtiö on valitusasian käsittelyn aikana tekemässään korvauspäätöksessä katsonut, että katon rikkoutuminen on ollut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Rakenteiden korjaustoimien johdosta syntyneistä lisääntyneistä asumis- ja muuttokustannuksista vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kattovuodosta aiheutuneen vahingon korjaaminen olisi kestänyt kuukautta pidempää aikaa. Tältä ajalta vakuutusyhtiö on korvannut lisääntyneet asumiskustannukset (50 euroa).  Lisäksi vakuutusyhtiö on korvannut kohtuullisen muuttotyön osuuden (300 euroa) ja oman auton polttoainekuluja (10 euroa). Korvausmäärää laskettaessa on otettu huomioon vakuutusehtojen mukainen 10 prosentin vähennys kustannuksista. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut, että hänelle olisi kattovuodosta aiheutunut suurempia tai muita kustannuksia, kuin mitä vakuutusyhtiö on korvannut.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. Vakuutuslautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta