Haku

FINE-011789

Tulosta

Asianumero: FINE-011789 (2018)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 13.12.2018

Pankin vaihto. Syy-yhteys. Toimivatko pankit asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä pankinvaihtotilanteessa?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli joulukuussa 2017 vaihtamassa pankkia pankki A:sta pankki B:hen. Asiakas oli ottamassa B:stä lainaa, jolla olisi maksettu A:ssa ollut vanha luotto pois ja maksettu kotitalousvähennykseen oikeuttavaa remonttilaskua. Valtakirja lainan takaisinmaksuun lähetettiin 21.12.2017 pankki B:stä pankki A:han. Pankit olivat kiinni 23.–26.12. viikonlopun ja joulupyhien vuoksi. A:n toimihenkilö pyysi sähköpostitse lisätietoja valtakirjassa mainitulta B:n toimihenkilöltä 27.12.2017. B:n toimihenkilö oli ollut tuolloin lomalla. Pankin vaihto viivästyi vuodenvaihteen yli.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että hän on menettänyt vuoden 2017 kotitalousvähennyksen pankkien viivyttelyn vuoksi. Remontoija oli toimittanut asiakkaalle ennen vuodenvaihdetta 5.000 euron laskun siihen mennessä tehdystä työstä. Ilman lainaa asiakas ei pystynyt maksamaan laskua. Asiakkaan äiti olisi voinut laskun maksaa, kun he huomasivat, ettei asiaa saada hoidettua ennen vuodenvaihdetta. Pankkilakkojen vuoksi tämä ei kuitenkaan onnistunut. Pankki B oli tietoinen asian kiireellisyydestä. Asiakas vaatii pankkeja korvaamaan hänelle 2.400 euroa.

Pankki A:n vastine

Pankki A on vastineessaan todennut, että se vastaanotti valtakirjan asiakkuuden siirrosta torstaina 21.12.2017 puolenpäivän jälkeen. Valtakirjassa ei ollut mainintaa kiireellisyydestä. Valtakirja käsiteltiin tämän vuoksi normaaliin tapaan saapumisjärjestyksessä. Saapumispäivän jälkeisenä toisena pankkipäivänä 27.12.2017 (välissä joulun pyhäpäivät) on pankista laitettu sähköposti valtakirjassa mainitulle pankki B:n yhteyshenkilölle ja pyydetty lisätietoja (mm. miltä päivältä hän haluaa lainojen loppusaldot). Yhteyshenkilö on ollut tuolloin lomalla, joten pankki ei ole saanut häneltä vastausta. Asia saatiin hoidettua vasta seuraavan vuoden puolella.

Ensimmäinen yhteydenotto on lähtenyt varsin kohtuullisessa ajassa eli toisena pankkipäivänä. Asian viivästyminen on johtunut siitä, että pankki ei ole saanut tarvitsemiaan tietoja johtuen pankki B:n toimihenkilön lomista ja siitä, että asiaa ei ole hänen puolestaan ollut hoitamassa kukaan muukaan.

Jos 21.12.2017 saapuneessa valtakirjassa olisi ollut maininta asian kiireellisyydestä, pankki olisi saattanut ehtiä vastata siihen jo 22.12. Vastaus olisi silti saattanut mennä seuraavalle pankkipäivälle eli 27.12. kiireiden vuoksi. Lainojen loppusaldot olisi kuitenkin ilmoitettu seuraavalle pankkipäivälle eli kummassakin tapauksessa ne olisi ilmoitettu per 27.12. Konkreettiset vakuudet eivät olisi ehtineet pankki B:hen ennen vuodenvaihdetta ottaen huomioon pankkilakon 28.–29.12. Ilman lakkoakin se olisi ollut epätodennäköistä, sillä postin normaali kulku kestää kaksi päivää.

Pankki katsoo toimineensa asiassa viivyttelemättä eikä katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Pankki B:n vastine

Pankki B on vastineessaan todennut, että asiakkaalle ei luvattu, että pankinvaihto ja siinä yhteydessä myönnettävän lisälainan nostaminen onnistuisi vuoden 2017 puolella. Pankki lähetti 21.12.2017 valtakirjan pankille A, mutta varojen siirtäminen vuoden 2017 puolella ei olisi onnistunut johtuen pankkilakosta.

Pankinvaihtotilanne tai uuden luoton hakeminen sinänsä eivät vaikuta kotitalousvähennyksen tekemiseen. Vähennykseen oikeutetun verovelvollisen tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia kotitalousvähennykseen oikeuttavan maksun oikea-aikaisesta tekemisestä. Pankki ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Remonttimateriaaleista annettu tarjous.
  • Valtakirja pankkipalveluiden ja vakuutuksien siirtoon. Asiakas on allekirjoittanut sen 21.12.2017. Valtakirjassa asiakas on valtuuttanut pankki B:n maksamaan kaikki pankki A:ssa olleet asiakkaan lainat ja siirtämään vakuutena olleet asunto-osakkeet pankki B:hen. Valtakirjassa on mainittu pankki B:n yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  • Asiakkaan ja pankki B:n välisiä sähköposteja.

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava ovatko pankit menetelleet asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä viivytelleet pankinvaihtotilanteessa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 1 §:n mukaan sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, luottolaitoksen on noudatettava hyvää pankkitapaa.

Tuloverolain 127 a §:n mukaan verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

Asian arviointi

Asiakas katsoo pankkien viivytelleen aiheetta pankinvaihdon yhteydessä ja siten aiheuttaneen hänelle kotitalousvähennyksen saamatta jäämisen vuodelta 2017.

Pankki A:n toiminta

Pankki A on todennut, että pankki B:stä tulleessa valtakirjassa ei ollut mainintaa asian kiireellisyydestä. Ensimmäinen yhteydenotto pankki B:hen on lähtenyt varsin kohtuullisessa ajassa eli toisena pankkipäivänä. Asian viivästyminen on johtunut siitä, että pankki ei ole saanut tarvitsemiaan tietoja johtuen pankki B:n toimihenkilön lomista ja siitä, että asiaa ei ole hänen puolestaan ollut hoitamassa kukaan muukaan.

Valtakirjassa on ollut rastitettuna ”valtakirja käsittelyynne” -kohdassa vaihtoehto ”heti”. Toinen vaihtoehto olisi ollut jokin myöhäisempi päivämäärä. Pankkilautakunta katsoo, että ”heti”-vaihtoehdolla ei tarkoiteta sitä, että asian käsittelyllä olisi kiire. ”Heti”- merkinnällä saapunut valtakirja on tarkoitus hoitaa ilman aiheetonta viivytystä, kun taas myöhäisemmällä päivämäärällä merkitty valtakirja tulee hoitaa kyseisenä päivänä. Pankki voi käsitellä saapuneet valtakirjat saapumisjärjestyksessä eikä pankilta voida edellyttää asian hoitamista esimerkiksi saman päivän aikana, kun se on vastaanottanut valtakirjan.

Lautakunta katsoo, että pankki A on toiminut asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, kun se on tiedustellut pankki B:n tarvitsemia tietoja toisena pankkipäivänä valtakirjan saapumisen jälkeen. Edelleen lautakunta katsoo, että pankki A:n tekemän tiedustelun jälkeinen viivytys on johtunut pankki A:sta riippumattomista syistä valtakirjassa mainitun yhteyshenkilön eli pankki B:n toimihenkilön ollessa lomalla.

Pankki B:n toiminta

Pankki B on lähettänyt valtakirjan pankki A:han samana päivänä, kun se allekirjoitettiin. Pankki B on ollut tietoinen siitä, että asiakas tarvitsisi lisälainan ennen vuodenvaihdetta voidakseen tehdä kotitalousvähennyksen.

Valtakirjassa tai muussa viestinnässä ei ole ollut tietoa siitä, että asialla oli kiire. Pankki B:n toimihenkilö oli kirjannut omat yhteystietonsa lomakkeeseen, vaikka hän oli lomalla ainakin 27.–28.12.2017 eikä siten ollut tavoitettavissa. Pankkilautakunta katsoo, että pankki B ei ole tehnyt kaikkia kohtuulliseksi katsottavia toimenpiteitä, että vakuudet olisi voitu saada siirrettyä ja laina myönnettyä ennen vuodenvaihdetta.

Pankki A:n selvityksen mukaan vakuudet eivät olisi ehtineet pankki B:hen 28.–29.12. pankkilakon vuoksi ja ilman lakkoakin se olisi ollut erittäin epätodennäköistä. Asiassa ei ole esitetty, että asiakkaalle olisi luvattu, että laina voidaan myöntää ennen vuodenvaihdetta.

Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta pankki B:n puutteista asian ripeästä hoitamisesta vakuuksia ei olisi todennäköisesti saatu siirrettyä vuoden 2017 aikana eikä siten asiakkaalle olisi voitu myöntää lisälainaa, jolla olisi voitu maksaa kotitalousvähennykseen oikeuttava lasku työstä. Lautakunta katsoo siten, että pankki B:n laiminlyönnit eivät ole syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo pankki A:n toimineen asiassa ilman aiheetonta viivytystä. Edelleen lautakunta katsoo, että pankki B ei ole hoitanut asiaa riittävällä huolellisuudella, mutta sen laiminlyönnit eivät ole syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Lilja
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia