Haku

FINE-011768

Tulosta

Asianumero: FINE-011768 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2018

Rannekorujen menettäminen. Näyttövelvollisuus. Onko asiakas näyttänyt, että korujen menettämisen syy olisi jokin vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vakuutustapahtuma?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli riisuessaan tiukkaa puseroa vaateliikkeen sovituskopissa kiskonut puseron hihaa voimakkaasti. Käveltyään sovituskopeilta kassalle hän huomasi, että kaksi hänen ranteessaan ollutta korua oli hävinnyt ja kolmannen korun varmuusketju oli katkennut. Asiakas palasi sovituskopeille etsimään koruja, mutta sovituskoppiin oli jo mennyt seuraava asiakas eikä koruja hänen poistuttuaan löytynyt sovituskopista tai sen lähistöltä. Vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä on vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitettu omaisuuden katoaminen, eikä korvannut vahinkoa. Asiakas haki muutosta päätökseen, mutta vakuutusyhtiön kanta ei muuttunut vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen käsittelyssä.

Asiakkaan valitus

Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön tulkinta siitä että korut olisivat kadonneet, on virheellinen. Koruja ei ole unohdettu tai kadotettu, vaan korut ovat hihoistaan tiukan puseron riisumisen yhteydessä tapahtuneen kiskaisun seurauksena pudonneet, jonka jälkeen ne on varastettu. Korut olivat tallella tapahtumassa, jossa asiakas kävi ennen vaateliikkeeseen menemistä ja lisäksi asiakkaan päällä olleen vaatetuksen tiukka hiha oli pitänyt koruja paikallaan. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan menetetyistä koruista yhteensä 1.900 euroa. Määrä perustuu kultasepän valokuvien perusteella tekemään arvioon korujen arvosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei korvaa korujen menettämistä asiakkaan kotivakuutuksesta. Katoamisella tarkoitetaan vahinkoa, jossa vakuutettu ei ole pystynyt osoittamaan mitään tiettyä äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi ollut esineen menettämisen syynä. Ellei vakuutettu pysty osoittamaan, että vahinko todennäköisesti on aiheutunut korvattavaksi määritellystä tapahtumasta, esineen katsotaan kadonneen. Vakuutusyhtiö katsoo asiakkaan käsityksen korujen katoamisen syystä perustuvan ainoastaan asiakkaan jälkikäteiseen päättelyyn. Korujen menettämisen ensisijainen syy on jäänyt asiassa epäselväksi, eikä asiassa ole osoitettu, että kysymys olisi korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan menetetyt rannekorut vakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. […]

Ehtojen kohdan 5.1.2 (Rikosturva) mukaan rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko. […]

Ehtojen kohdan 5.1.5 (Särkymis- ja menetysturva) mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuototurvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei ole merkitystä. Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jotka johtuvat palosta, luonnonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston sisäisestä rikkoutumisesta taikka rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta vuotaneesta nesteestä.

Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot määritellään ehtojen kohdassa 6. Ehtokohdan 6.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Ehtokohdan 6.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön (esim. VKL 276/15, VKL 184/15, VKL 549/13, VKL 507/11 ja VKL 669/06) mukaan korvauksenhakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Tässä tapauksessa asiakas on kertonut riisuneensa vaateliikkeen sovituskopissa tiukkahihaista puseroa päältään ja huomanneensa liikkeen kassalla, että yhden ranteessa olevan korun varmuusketju on rikki ja kaksi muuta rannekorua on hävinnyt. Asiakas palasi takaisin sovituskopille ja etsi koruja kopin ympäristöstä, minkä lisäksi asiakas pyysi vaateliikkeen siistijää etsimään koruja illalla liikkeen sulkeutumisen jälkeen. Koruja ei kuitenkaan etsinnöistä huolimatta löydetty.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan asiassa ei ole riittävästi näytetty, että korut on todennäköisesti menetetty vaatteiden sovittamisen yhteydessä tapahtuneen rikkoutumisen seurauksena. Viimeisen havainnon rannekorujen tallella olosta asiakas kertoo tehneensä tilaisuudessa, jossa hän vieraili ennen vaateliikkeessä käymistä. Asiakas ei ole kertonut havainneensa mitään tavanomaisesta poikkeavaa, esimerkiksi nykäisyä ranteessa tai putoavien korujen ääntä puseroa riisuessaan. Arvio siitä, että korut ovat irronneet sovittamisen yhteydessä, perustuu tämän johdosta jälkikäteiseen päättelyyn. Lautakunta toteaa, että olosuhteita kokonaisuutena arvioiden korut on voitu menettää myös muulla tavoin kuin asiakkaan kuvaaman tapahtumaketjun seurauksena.

Vakuutuslautakunta katsoo, että esillä olevassa tapauksessa ei ole riittävästi näytetty, että rannekorujen menettämisen syy olisi jokin vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kuten korujen putoaminen rikkoutumisen seurauksena. Koska korujen menettämisen syy on jäänyt epäselväksi, kyse on ollut vakuutusehtojen kohdassa 6.10 tarkoitetusta omaisuuden katoamisesta. Näillä perusteilla vakuutusyhtiön korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Puhakka

Jäsenet:
Maso
Rantala
Sario
Vaitomaa

Tulosta