Haku

FINE-011684

Tulosta

Asianumero: FINE-011684 (2018)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2018

Lakipykälät: 9

Niittokoneen vaurioituminen. Rikkoutumisen syy. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutustapatuma. Puutteellista öljynkiertoa koskeva rajoitusehto. Korvausmenettely.

Tapahtumatiedot

Asiakkaana olevan maatilayrityksen traktorilla tehtiin niittotöitä 4.7.2017, kun jokin kova esine oli mennyt traktoriin kytketyn niittokoneen läpi ja rikkonut traktorin takalasin. Myöskään niittokone ei enää toiminut. Huoltoliike P:ssä niittokoneen kulmavaihteen todettiin rikkoutuneen. Asiakas haki korvausta maatilavakuutuksesta traktorin ja niittokoneen vaurioista sekä niittotyön ulkopuolisella urakoitsijalla teettämisestä aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 2.8.2017 mukaan niittokone tarkastettiin sen purkamisen jälkeen huoltoliike P:ssä. Vahinkotarkastuksessa todettiin, että niittomurskaimen kulmavaihteen öljyä on vuotanut pois akselin stefan kautta. Vähäisen öljyn seurauksena puutteellinen voitelu on kuumentanut kulmavaihteen hammaspyörät, akselit sekä laakerit ja lopulta kulmavaihde on hajonnut. Myös kulmavaihteen rungon on todettu lämmenneen pintamaalien sulamisen perusteella. Teräpalkissa ja lautasissa ei näy sellaisia törmäyksen aiheuttamia merkkejä, jotka olisivat voineet aiheuttaa kulmavaihteen rikkoutumisen.  

Maatilavakuutuksen laaja turvataso korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Tällaisilla AR-vahingoilla tarkoitetaan muita kuin erikseen nimettyjen ja määriteltyjen tapahtumien aiheuttamia rikkoutumisia, särkymisiä tai epäkuntoon menemisiä. AR-vahingolle on tyypillistä, että vahinkoa aiheuttanut tapahtuma on äkillinen ja odottamaton. Tapahtuma on äkillinen, kun se tapahtuu äkkiä, yhdellä kertaa tai hyvin lyhyen ajan sisällä. Tapahtuma siis alkaa, sattuu ja päättyy saman tien. Odottamatonta on tapahtuma, jota kokemusperäisesti pidetään odottamattomana. Ennalta arvaamattomalle vahingolle on ominaista, että se ei ole johtunut koneen tai sen osan iästä, kulumisesta tai virheellisyydestä. Pitkän ajan kuluessa sattuvat vahingot eivät ole AR-vahinkoja. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu puutteellisesta voitelu- tai hydrauliöljyn kierrosta.

Vakuutusyhtiön mukaan tässä tapauksessa kulmavaihteen rikkoutuminen on aiheutunut puutteellisesta öljyn määrästä. Puutteellinen voitelu on kuumentanut niittomurskaimen kulmavaihteen rungon, hammaspyörät, akselit sekä laakerit rikkoen lopulta kulmavaihteen. Puutteellisen öljynkierron aiheuttama vahinko ei ole vakuutuksen rajoitusehdon mukaan korvattava vahinkotapahtuma, eikä sitä voida myöskään voida pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vakuutusyhtiö ei maksa korvausta niittokoneen rikkoutumisesta maatilavakuutuksen perusteella. Koska vahinko ei ole maatalouskoneiden ja -kaluston esinevakuutuksen perusteella korvattava, myöskään keskeytymisestä aiheutuneet vuokra- tai urakointikustannukset eivät ole korvattavia.

Asiakkaan oikaisupyynnön mukaan ensimmäisenä paikalle tullut vahinkotarkastaja T totesi, että koneessa on tuoreet jäljet lautasessa ja jotakin on mennyt koneen läpi. T ja tapausta hoitanut korvauskäsittelijä A lupasivat tuolloin, että vahinko kuuluu 98 %:n varmuudella korvattavaksi esine- ja keskeytysvakuutuksesta. Kun kone vietiin huoltoliikkeeseen, paikalle saapui vahinkotarkastaja K, jonka kanta vahinkotapahtumaan oli täysin T:n näkemyksestä poikkeava.

Asiakkaan mielestä kyse ei ole ollut pitkäaikaisesta öljyvuodosta. Koneen läpi on mennyt kivi, joka on rikkonut myös traktorin ikkunan. Tämä kivi on vaurioittanut niittokoneen lautasta, minkä seurauksena laakeri on rikkoutunut ja tiiviste (stefa) vaurioitunut sillä seurauksena, että kulmavaihteen öljyt ovat valuneet ulos. Niittokone oli täysin huollettu tilalla syksyn 2016 viimeisen niiton jälkeen. Kaikkiin kulmavaihteisiin oli vaihdettu öljyt. Ennen niiton alkamista heinäkuussa niittokonetta käytettiin pihalla ”tyhjäkäynnillä” mahdollisten sivuäänien havaitsemiseksi. Niittokone toimi moitteettomasti. Väitteet siitä, että koneessa ei olisi ollut öljyä, ovat perättömiä. Vaurioitumiseen johtanut tapahtuma sattui noin 4 hehtaarin alan niittämisen jälkeen. Huoltoliikkeen arvion mukaan niittokone kestää ilman öljyä ajamista noin 40 hehtaaria.

Vakuutusyhtiö toisti kielteisen kantansa korvauspäätöksessään 23.8.2017. Vakuutusyhtiön mukaan kulmavaihteen rikkoutuminen on aiheutunut puutteellisesta öljyn määrästä. Puutteellinen voitelu on kuumentanut kulmavaihteen rungon, hammaspyörät, akselit sekä laakerit rikkoen lopulta kulmavaihteen. Teräpalkin lautaseen kohdistunut osuma ei riko kulmavaihdetta, vaan ensimmäisenä vaurioituisi lautasen hammaspyörä. Vahinkotarkastuksessa tehtyjen havaintojen mukaan kaikki teräpalkin hammaspyörät ovat kokeiltaessa olleet toimintakuntoisia. Lautaseen kohdistuneen äkillisen osuman ei voida katsoa olevan syy-yhteydessä n kulmavaihteen rikkoutumiseen. Niittokoneella on ajettu huollon jälkeen n. 4 hehtaaria. Vahinkotarkastuksen yhteydessä on otettu valokuvia, joissa on nähtävissä, että teräpalkin pää on öljyinen. Tämä kertoo pitkäaikaisesta vuodosta. Mikäli öljyn määrä on ollut niittämään lähdettäessä vähäinen tai olematon, kulmavaihde rikkoutuu jo pienen niittoalueen niittämisen jälkeen.

Asiakas haki korvauspäätöksen muutosta vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Päätöksessään 18.10.2017 vakuutusyhtiö viittasi vahinkotarkastuksessa otettuihin valokuviin, joista käy ilmi, että kulmavaihteen kannessa ei ole ollut vahingon jälkeen lainkaan tiivisterengasta (stefaa), jonka tarkoituksena on estää voiteluöljyn valumisen pois kulmavaihteesta. Kannessa oleva akselin läpimenoaukko on myös voimakkaasti kulunut akselin laakereiden vaurioitumisen aiheuttaman akselin virheasennon takia ja voiteluöljy on päässyt esteettömästi valumaan pois kulmavaihteesta. Kannessa olevan tiivisteen ollessa toimintakuntoinen öljyvuotoa ei olisi ainakaan tässä määrin tapahtunut, eikä siitä olisi aiheutunut kulmavaihteessa nyt olevia vaurioita.

Korvauspäätöksen mukaan liian vähäisen öljyn seurauksena puutteellinen voitelu on kuumentanut kulmavaihteen hammaspyörät ja akselit sekä laakerit ja lopulta kulmavaihde on rikkoutunut. Lautaseen kohdistuneen osuman ei voida katsoa olevan syy-yhteydessä niittokoneen kulmavaihteen rikkoutumiseen. Vahinkotarkastaja T on kertonut, että hän ei ole luvannut vahingon olevan korvattava, vaan on nimenomaisesti tuonut esiin, että vauriot pitää ensin tutkia tarkemmin konetta purkaen. Korvausneuvoja A:n osalta vakuutusyhtiö toteaa, että yleisten sopimusehtojen ja vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan hakijalle annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen. Vakuutusyhtiö ei muuttanut aiempia korvauspäätöksiään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että niittokoneen rikkoutuminen, rikkoutumisen johdosta aiheutuneet ylimääräiset urakkakustannukset ja traktorin takalasin vaurio tulee korvata vakuutuksesta.

Vahinkotarkastajan K näkemys siitä, että kivi ei ole aiheuttanut niittokoneen vaurioitumista, on virheellinen. Huoltoliike P ei ole K:n väittämällä tavalla ottanut kantaa siihen, mikä on ollut tiivisteen vaurioitumisen syy, vaan vain kuvannut niittokoneen kunnon liikkeeseen tuotaessa. K kieltäytyy jostakin syystä ymmärtämästä, että tiiviste on voinut irrota kiveniskun seurauksena, jolloin öljyt ovat päässeet valumaan pois koneen kulmavaihteesta. Tämän teorian on vahvistanut myös JF-Stoll –niittokoneen merkkihuollon edustaja S, jonka mukaan niittokoneella olisi voitu ajaa ilman öljyä 40 hehtaaria, vaikka kulmavaihteessa ei olisi ollut öljyä niittoa aloitettaessa. Asiakkaan mielestä kiven isku hajotti kulmavaihteen sisällä olevat rattaat kappaleiksi tavallaan ”räjäyttäen” kulmavaihteen sisäosat rikki. Tämä isku rikkoi myös tiivisteen (stefan) ja öljyt valuivat pois.

Asiakas vetoaa myös vahinkotarkastaja T:n ja korvausneuvoja A:n lupaukseen vahingon korvattavuudesta 98 %:n varmuudella. Asiakkaan mielestä korvauspäätöksen perusteluna käytetty teräpalkin pään öljyisyys osoittaa päätöksen laatineen henkilön asiantuntemuksen puutteellisuudeksi, koska särkyneestä teräpalkin yläpuolella sijaitsevasta kulmavaihteesta valunut öljy on luonnollisesti kastellut teräpalkkia. Niittokoneessa ei ole ollut ennen vahinkotapahtuman sattumista lainkaan öljyvuotoa, koska se on huollettu syksyllä 2016 niittojen loputtua. Myös keväällä 2017 on ennen ensimmäistä niittoa tehty perinteinen huolto ja tarkastus.

Asiakkaan mukaan on todennäköistä, että kiven aiheuttama isku on rikkonut kulmavaihteen sisältä hampaan, joka on tullut stefasta lävitse ja aiheuttanut näin öljyvuodon. Isku oli voimakas, koska kivi rikkoi myös traktorin takalasin. Vakuutusyhtiön käyttämä Konehuolto T Oy on asiakkaalle täysin tuntematon. Asiakkaan mielestä niittokoneen toimintaperiaatteita tulisi selvittää merkkihuollon edustaja S:ltä. Asiakkaan mielestä on selvää, että voimakas kivenisku rikkoi kulmavaihteen. Toinen asiakkaana olevalla tilalla toimiviasta yrittäjistä on koulutukseltaan viljelijä-koneenkorjaaja. Laite on huollettu moitteettomasti. Maatilan laaja tuotantotoiminta edellyttää koneiden ja kaluston osalta jatkuvaa huolellisuutta, jota on asiakkaana olevalla tilalla kaikilta osin noudatettu. Vahinkotarkastajien johtopäätökset ovat keskenään ristiriitaisia ja muun muassa K ei edes nähnyt niittokoneen lautasissa muiden riidattomasti havaitsemia jälkiä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Niittomurskaimeen tai sen kulmavaihteeseen ei ole todettu kohdistuneen mitään sellaista ulkopuolista iskua, joka olisi voinut aiheuttaa kulmavaihteen ylikuumentumisen. Vahinkotarkastuksissa otettujen valokuvien perusteella yhdessä teräpalkin lautasessa on havaittavissa vaurio, mutta suoraan kulmavaihteen alapuolella oleva lautanen ja siitä ylöspäin lähtevä suojaputki ovat kunnossa. Kulmavaihteen rungossa on puolestaan havaittavia maalivaurioita ja kaikki kulmavaihteen osat ovat kärsineet ylikuumentumisesta.

Vahinkotarkastaja K:n havaintojen perusteella kulmavaihteen vauriot viittaavat pitkäaikaiseen puutteelliseen öljynkiertoon. Mikäli kulmavaihde olisi vaurioitunut äkillisesti, ei kulmavaihteen maali olisi ehtinyt palaa pois eivätkä kulmavaihteen osat muuttua sinisiksi. Valokuvien perusteella voidaan myös todeta, että kulmavaihteen kannessa oleva akselin laippa on voimakkaasti kulunut eikä siinä ole lainkaan tiivisterengasta eli stefaa, jonka tarkoituksena on estää voiteluöljyn valuminen pois kulmavaihteesta. Valokuvien perusteella vakuutusyhtiö pitää epätodennäköisenä, että stefa olisi irronnut asiakkaan esittämällä tavalla saman kiveniskun seurauksena, joka rikkoi traktorin lasin. Stefa on paikoillaan olleessaan liitettynä akselin laippaan, joka sijaitsee teräpalkin ja kulmavaihteen välissä. Tästä on pääteltävissä, ettei stefaan ole kulmavaihteen rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi voinut kohdistua sellaista iskua, joka saisi stefan irtoamaan laipasta. Lisäksi stefan kiinnityskohdasta eli akselin laipasta otetun valo-kuvan perusteella voidaan todeta, että laipan reikään on kohdistunut voimakasta ja pitkäkestoista hankausta, jonka seurauksena reikä kulunut soikeaksi. Koska stefa sijaitsee suoraan laipan reiän ja akselin välissä, on todennäköistä, että stefaan kohdistuu kulmavaihteen tavanomaisessa käytössä jatkuvaa hankausta, joka kuluttaa sen vähitellen paikoiltaan.

Vahinkotarkastaja K:n lisäksi kulmavaihteen ylikuumentumisen syytä ovat arvioineet huoltoliike P:n edustaja ja Konehuolto T:n edustaja. P:n edustaja oli arvioinut kulmavaihteen vauriot K:n suorittaman vahinkotarkastuksen yhteydessä ja T:n edustaja tarkastuksen yhteydessä otettujen valokuvien perusteella. Kumpikin edustajista on todennut vahingon syyksi puutteellisen öljyn määrän kulmavaihteessa. Lisäksi T:n edustaja on todennut, ettei valokuvissa näkyvään teräpalkin lautaseen kohdistunut isku ole voinut rikkoa kulmavaihdetta.

Asiakas ei ole esittänyt näyttöä siitä, että vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja ja korvausneuvoja olisivat luvanneet korvata hänelle aiheutuneen konerikkovahingon. Korvausjärjestelmän tietojen perusteella niittomurskaimen vahingosta oli ilmoitettu puhelimitse vahinkopäivänä 4.7.2017, jolloin vahinkoasiaa käsitellyt korvausneuvoja oli kertonut asiakkaalle, että vahinkotarkastaja tulee suorittamaan koneen tarkastuksen vahingon korvattavuuden ja vahingon määrän selvittämiseksi. Vahinkotarkastuksen suorittaminen ja ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen hankkiminen ennen korvauspäätöksen antamista on etenkin maatalouskoneiden vahingoissa yleinen toimintatapa, koska näiden laitteiden vahinkojen korvattavuutta ei usein ole mahdollista todeta ilman vaurioituneen omaisuuden tarkastusta. Vahinkotarkastuksen suorittaneen vahinkotarkastajan lausunnon mukaan hän ei ollut pystynyt tarkastushetkellä ottamaan kulmavaihteen korvattavuuteen kantaa, joten hän oli nimenomaisesti todennut, että vaihde täytyy ensin purkaa ja sen jälkeen tarkastaa.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei myöskään siitä, että niittokoneella ehdittiin kesällä 2017 ajaa ennen vahinkoa vain noin neljä hehtaaria, ole pääteltävissä vahingon aiheutuneen vakuutetun esittämällä tavalla. Vauriojäljet viittaavat vahvasti siihen, että öljynkierto on ollut puutteellista jo pitemmän aikaa, vaikka tätä ei huoltojen yhteydessä olekaan havaittu.

Yhteenvetona vakuutusyhtiö toteaa, että kulmavaihteen vaurioiden ei ole näytetty aiheutuneen vakuutetun kuvailemalla tavalla kovan iskun seurauksena. Sen sijaan kulmavaihteen on todettu rikkoutuneen puutteellisen öljynkierron seurauksena, josta aiheutunut vahinko ei vakuutetun tapauksessa ole vakuutusehtojen perusteella korvattava. Puutteellinen öljynkierto on johtunut puuttuneesta tiivisterenkaasta, johon kohdistuu kulmavaihteen tavanomaisessa käytössä voimakasta kulumista. Myöskään tällaisesta kulumisesta aiheutuneet vahingot eivät ole vakuutusehtojen perusteella korvattavia.

Keskeytysvakuutuskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että toiminnan keskeytyminen on seurausta tai kustannukset ovat syntyneet valitun turvatason mukaisesta korvattavasta esinevahingosta. Koska mainittu edellytys ei tässä tapauksessa täyty, niittotyön teettämisestä ulkopuolisilla urakoitsijoilla aiheutuneita kustannuksia ei korvata vakuutuksesta. Traktorin takalasin osalta korjauskustannukset eivät ylitä vakuutuksen 500 euron omavastuuta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytettävissään muun muassa seuraavat selvitykset:

  • Tuloste vakuutusyhtiön tietojärjestelmästä. Vahinkotapahtuman kuvausta koskevan tekstin mukaan ”Traktorilla XXX-YYY niitettäessä jotain kovaa meni niittokoneen läpi. Niittokone JF, vml 2013. Lentäessään ulos niittokoneesta esine lensi traktorin takalasiin rikkoen sen. Niittämättä reilu 50h, jota urakoitsija nyt tekemässä. Niittokone viedään Agrihuolto P:lle. Traktorin takalasin hinta-arvio 350e.” Kohdassa ”Miten asiakkaan kanssa on sovittu edettävän” on teksti ”Kerrottu –alv –ov 1000e. Keskeytyksestä kerrottu enint. 30 pv – ov – 200e.”
  • Vahinkotarkastaja T:n sähköpostiviesti 16.7.2018. Viestin mukaan: ”En ole laatinut tarkastuksesta raporttia. Kävin tilalla katsomassa traktorin ja niittomurskaimen. Ohjasin asiakkaan viemään niittomurskaimen Agrihuoltoon ja sanoin, että siellä selviää lopulliset vauriot. Asiakas esitti kiveä, joka löytyi traktorin sisältä sekä katsottiin niittomurskaimen lautasta, johon kyseinen kivi olisi mahdollisesti osunut. En ole hänelle luvannut mitään muuta kuin että korjaamolla puretaan ja tutkitaan vauriot. Paikanpäällä katsoimme, että yksi lautanen olisi saanut osumaa ja siellä mahdollisesti vaurio. Tosin siinä tietääkseni ei ollut kuitenkaan sisäistä vauriota, vaan varsinainen vaurio oli ollut öljyttömässä kulmavaihteessa. Varsinaisen tarkastuksen suoritti K.”
  • 10 valokuvaa niittokoneesta ja sen osista sekä vahinkotarkastaja K:n valokuviin liittyvät kommentit
  • K:n sähköpostiviestit 11.8 ja 18.8.2017. Ensimmäisen viestin mukaan: ”Tarkastustilanteessa korjaamon edustajakin kertoi, että kulmavaihde kuumentunut liikaa puutteellisen öljyn seurauksena ja leikannut kiinni. T:n ottama kuva teräpalkin lautasen pienestä osumajäljestä ei riko kulmavaihdetta, vaan ensimmäisenä vaurioituu teräpalkissa lautasen hammaspyörä. Tämä on yleisin vaurion tapahtumaketju. Teräpalkin kaikki hammaspyörät olivat toimintakuntoisia niitä kokeiltaessa. Kulmavaihteen akselin stefan kautta on vuotanut öljyä ja puutteellinen öljymäärä on vaurion syy. Jos vahinko olisi tapahtunut äkillisesti, niin kulmavaihteen kotelosta ei olisi punainen maali palanut pois, akselit eivät olisi sinisiä eivätkä laakerit ja äkillinen hajoaminen olisi pitänyt jo kovaa ääntä joka olisi huomattu heti. Keskustelin asiasta S.T.:n kanssa jolle lähetin myös kuvat. S.T.:nkin mielestä vaurion syy on stefan vuotaminen, puutteellinen voitelu. Lautaseen kohdistunut osumajälki ei riko kulmavaihdetta”. Toisen viestin mukaan: ”S.T:n mukaan teräpalkin päädyssä oleva viimeinen lautanen ja siitä ylöspäin oleva suojaputki on kunnossa eli varmaan kietoutumissuojat on OK. Teräpalkin päädyssä pinnalla öljyä joka on merkki pitkäaikaisesta öljyvuodosta kulmavaihteen akselin stefan kautta. Eli vaurion syy on kulmavaihteessa öljyn väheneminen. Tämän seurauksena puutteellinen voitelu kulmavaihteen hammaspyörissä ja laakereissa on aiheuttanut niiden liiallisen kuumenemisen ja vaurioitumisen. Mahdollinen ulkopuolisen esteen raju törmäys teräpalkin lautasiin rikkoo hammaspyöriä teräpalkissa eikä riko kulmavaihdetta.
  • Huoltoliike P Oy:n 3.4.2018 päivätyn lausunnon mukaan: ”Pyynnöstä ilmoitamme, että olemme suorittaneet korjaamollamme asiakkaan niittokoneen kulmavaihteen vaihdon. Asentajien mukaan korjaamolla on todettu, että öljy on vuotanut akselitiivisteestä. Emme ota kantaa siihen, mikä on vaurioittanut tiivisteen. Kulmavaihde on vielä hallilla ja sitä on sekä asianosaisten että vakuutustarkastajan mahdollista tulla tarkastelemaan uudelleen, mikäli katsotte sen tarpeelliseksi.”
  • 8 valokuvaa traktorista, niittokoneesta ja traktorista löydetystä kivestä

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko niittokoneen rikkoutumisessa kysymys maatilavakuutuksen esinevakuutusosasta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Lähemmin tarkasteltuna kysymys on siitä, onko kyse ollut vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta, vai pidemmän ajan kuluessa vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla tapahtuneesta kulumisesta tai puutteellisesta öljynkierrosta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi erimielisyyttä on siitä, onko vakuutusyhtiö antanut asiassa sitä sitovan päätöksen vahingon korvaamisesta, onko traktorin takalasin vaurio vakuutuksesta korvattava, ja kuuluvatko niittotyön loppuunsaattamisesta ulkopuolisilla urakoitsijoilla aiheutuneet kustannukset korvattaviksi vakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Maatilavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 3.1 (Laaja Maatilavakuutus) mukaan Laaja Maatilavakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Ehtokohdan 4 (Vakuutustapahtumiin liittyvät yleiset rajoitukset) mukaan rajoitukset koskevat kaikkia vakuutusturvan tasoja.

Ehtokohdan 4.7 (Vähitellen aiheutuvat vahingot) vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta,

pilaantumisesta, materiaalien luonnollisesta heikkenemisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Ehtokohdan 4.12 (Rakennus-, valmistus- tai työvirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen
− suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä
− rakenne-, valmistus- tai aineviasta, puutteellisesta ilman, voitelu- tai hydrauliöljyn taikka jäähdytysnesteen kierrosta.

Tuotannon keskeytysvakuutuksen ehtojen kohdan 2 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan tuotannon keskeytysvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun tilan maatalous- tai liitännäiselinkeinotoiminnalle vakuutustapahtumasta aiheutunut keskeytysvahinko. Korvauksen edellytyksenä on, että toiminnan keskeytyminen on seurausta tai kustannukset ovat syntyneet valitun turvatason mukaisesta korvattavasta esinevahingosta. […]

Maataloustraktorivakuutuksen kohdan 3 (Vakuutusturvan sisältö ja korvattavat vahinkotapahtumat) jakson ”Perusturvataso” mukaan perusturva korvaa kohdissa 3.1 – 3.5 kerrotuista vakuutustapahtumista aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtokohdan 3.5 (Törmäysvahinko) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut maataloustraktorille sen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä sekä renkaan rikkoutuminen. […]

Asian arviointi


Onko vakuutusyhtiö antanut vahinkotapauksesta sitä sitovan korvauspäätöksen?

Asiakas on katsonut, että vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä ja vahinkotarkastaja T ovat antaneet hänelle tapauksessa heti korvauskäsittelyn alkuvaiheessa myönteisen korvauspäätöksen. Tämä on kuitenkin vakuutusyhtiön puolelta kiistetty. Yhtiön mukaan vahinkoa tarkastettaessa asiakkaalle on kerrottu, että laite on ennen korvausratkaisun tekemiseksi avattava vaurioiden syyn selvittämiseksi.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan kuvaamia korvauskäsittelijän ja vahinkotarkastajan kannanottoja, joissa ei saadun selvityksen perusteella ole ilmoitettu varauksitta vahingon olevan korvattava, ei voida pitää yhtiötä sitovina korvauspäätöksinä. Asiakas on itsekin kertonut T:n ja korvauskäsittelijän puhuneen vahingon korvattavuudesta ”98 %:n varmuudella”, mikä sekään ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan viittaa varauksettomaan ilmoitukseen vahingon korvattavuudesta. Kyse on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ollut korvausta koskevista ennakkotiedoista, joilla ei vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan ole vakuutusyhtiön korvauspäätöksen kannalta sitovaa vaikutusta.

Onko kyse korvattavasta rikkoutumisvahingosta?

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Esimerkkinä korvattavista vahingoista vakuutusehdoissa mainitaan rikkoutumisvahingot. Niittokone kuuluu vakuutusehtojen mukaisesti maatalouskoneiden ja -kaluston ryhmään (ehtokohta 2.1.2.1). Vakuuslautakunta huomauttaa, että vahingon korvaaminen rikkoutumisvahinkona ei vakuutusehtojen mukaan edellytä sitä, että rikkoutumisen syyksi osoitetaan jokin ulkoinen tekijä, esimerkiksi törmäys tai kiven isku. Korvattavuuden edellytyksenä on rikkoutumisen äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus. Mikäli vakuutusyhtiö vetoaa vakuutuksen rajoitusehtoon, sillä on näyttötaakka vetoamassaan rajoitusehdossa tarkoitetun olosuhteen olemassaolosta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että niittokoneen lautasta vaurioittanut kivi, joka on lentänyt niittokonetta vetäneen traktorin takaikkunaan, ei todennäköisesti ole ollut niittokoneen kulmavaihteen rikkoutumisen syynä. Sen sijaan muun muassa kulmavaihteen rungolle ja hammaspyöräakselille kuumuudesta aiheutuneet vauriot ovat johtuneet pitkäaikaisesta voiteluöljyn puutteesta. Tämä on puolestaan todennäköisesti johtunut siitä, että niittokoneen kulmavaihteesta on puuttunut tiivisterengas (stefa). Vakuutusyhtiön mukaan kulmavaihteen kannessa olevan akselin laipan kulumajäljistä voidaan päätellä laipan reikään kohdistuneen voimakasta ja pitkäkestoista hankausta. Koska tiivisterengas (stefa) sijaitsee suoraan laipan reiän ja akselin välillä, siihen on todennäköisesti kohdistunut kulmavaihteen tavanomaisessa käytössä jatkuvaa hankausta, joka on vähitellen kuluttanut sen paikoiltaan. Asiakas on puolestaan pitänyt todennäköisenä, että kiven isku on vaurioittanut kulmavaihdetta ja hajottanut sen sisällä olleita rakenteita sekä irrottanut tiivisterenkaan (stefa), mistä syystä myös kulmavaihteesta vahingon jälkeen todettu öljyvuoto on johtunut.

Esillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiön puolelta esitetyistä vahinkotarkastaja K:n ottamista valokuvista ilmenee, että niittokoneen kulmavaihteen rungon maalipinta on palanut suurelta osin pois rungon kuumuuden johdosta. Kuumuuden aiheuttama sininen värisävy on nähtävissä myös kulmavaihteen sisällä olevasta hammaspyöräakselista otetusta lähikuvasta. Valokuvista ei ilmene, että rungon sisällä olevissa osissa tai rungossa itsessään olisi asiakkaan esittämällä tavalla havaittavissa jostakin ulkoisesta osumasta, kuten kivestä aiheutuneita, rakenteita murtaneita vaurioita. Esitetyn selvityksen perusteella kulmavaihteen vauriot ovat todennäköisesti aiheutuneet voiteluöljyn puutteesta.

Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt tiivisterenkaan (stefa) pois kulumista koskevan väitteensä tueksi muuta teknistä näyttöä kuin valokuvat niittokoneesta ja kulmavaihteesta, joista akselin sijainti tiivisterenkaineen ei kuitenkaan ole nähtävissä. Osapuolet ovat toisaalta olleet yhtä mieltä siitä, että jos niittokoneen läpi mennyt kivi olisi aiheuttanut tiivisterenkaan irtoamisen, tästä johtunut öljyn pois valuminen ei olisi voinut aiheuttaa kulmavaihteelle näin lyhyessä ajassa valokuvista ilmenevällä tavoin laajoja kuumenemisesta aiheutuneita vaurioita. Vakuutusyhtiö on selvittänyt niittokoneen rakenteen olevan sellainen, että niittokoneen lautasiin osuva kivi ei voi suoraan aiheuttaa vaurioita eri osassa laitetta olevalle tiivisterenkaalle (stefa). Sen sijaan riittävän voimakas niittokoneen lautasiin kohdistuva kiven osuma rikkoisi ensin teräpalkkien hammaspyörät, jotka on kuitenkin tässä tapauksessa todettu toimiviksi. Vakuutuslautakunta pitää näillä perusteilla epätodennäköisenä, että niittokoneen vauriot olisivat aiheutuneet niittokoneen läpi menneen kiven osuman seurauksena tapahtuneesta tiivisterenkaan (stefa) irtoamisesta. Koska teräpalkkien hammaspyörät on todettu vahinkotarkastuksessa toimiviksi, Vakuutuslautakunta pitää epätodennäköisenä, että niittokoneen lautaseen tullut osuma olisi muutenkaan aiheuttanut vaurioita kulmavaihteelle.

Koska asiassa ei ole näytetty, että tiivisterenkaan (stefa) irtoaminen laitteesta olisi johtunut kulumisesta, kyse on tältä osin lähtökohtaisesti korvattavana rikkoutumisena pidettävästä tapahtumasta, jonka osalta vahinko kuitenkin sellaisenaan jää lautakunnan arvion mukaan alle vakuutuksen omavastuun. Kulmavaihteesta esitettyjen valokuvien ja niihin liittyvien vahinkotarkastaja K:n kannanottojen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo asiassa näytetyksi, että niittokoneen kulmavaihteen vaurioituminen on aiheutunut riittämättömästä voitelusta. Voiteluöljyn puuttumisen johdosta kulmavaihde on ilman öljyä käydessään kuumentunut voimakkaasti, jolloin sen runko sekä laakeripinnat ja akselit hammaspyörineen ovat vaurioituneet. Kyse on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetulla tavalla puutteellisesta öljynkierrosta johtuvasta vahingosta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön niittokoneen rikkoutumisvahingosta antaman kielteisen korvauspäätöksen lopputulos on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Keskeytysvahingon ja traktorin takalasin vaurioiden korvattavuus

Tuotannon keskeytysvakuutuksen ehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on, että toiminnan keskeytyminen on seurausta tai kustannukset ovat syntyneet valitun turvatason mukaisesta korvattavasta esinevahingosta. Koska niittotyön keskeytymisen syynä ollut niittokoneen rikkoutuminen puutteellisen öljynkierron seurauksena ei tässä tapauksessa ole korvattava esinevahinko, Vakuutuslautakunta katsoo, että myöskään niittotyön ulkopuolisella urakoitsijalla teettämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

30.1.2017 päivätyn vakuutuskirjan mukaan niittokoneeseen vahinkotapahtuman sattuessa kytkettynä ollut traktori on vakuutettu Perusturvatason maataloustraktorivakuutuksella. Omavastuu on 500 €.

Vakuutuslautakunta pitää traktorin takalasin rikkoutumista niittokoneesta lentäneen kiven johdosta tapaustyypiltään sinänsä maataloustraktorivakuutuksesta ehtokohdan 3.5 perusteella korvattavana törmäysvahinkona. Koska takalasin korjauskustannukset (asiakkaan mukaan 367,59 euroa) jäävät alle maataloustraktorivakuutuksen 500 euron omavastuun, vahinko ei ole myöskään tältä osin vakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia